WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||

«Нормативні курси спеціальних хімічних дисциплін Довідник для студентів і викладачів хімічного факультету кафедри хімії високомолекулярних сполук Київ Видавничо-поліграфічний центр ...»

-- [ Страница 6 ] --

• Мікрофазовий характер розділення в системі прищеплений кополімер

- розчинник

11. Статистична теорія гребенеподібних та зіркоподібних прищеплених кополімерів в межах загальної теорії полімерних “щіток”.

• Вихідні положення теорії

• Моделювання гребенеподібного прищепленого кополімеру “щіткою” зі щеплень, приєднаних до циліндричного основного ланцюга

• Моделювання зіркоподібного прищепленого кополімеру “щіткою” зі щеплень, ковалентно зв’язаних із сферичним основним ланцюгом

• Уявлення про суперблобну структуру макромолекул гребенеподібних прищеплених кополімерів

• Висновки теорії стосовно поведінки гребенеподібних та зіркоподібних прищеплених кополімерів у розчинах в залежності від кількості (густини) і ММ щеплень, а також при варіюванні термодинамічної якості розчинника

12. Структура прищеплених кополімерів у блочному стані.

• Особливості морфології зіркоподібних прищеплених кополімерів у порівнянні з відповідними лінійними диблок-кополімерами

• Кристалізація прищеплених ланцюгів в залежності від їх кількості і довжини

13. Напрямки практичного використання прищеплених кополімерів.

• Матриці-зв’язуючі для біотехнологій, нанотехнологій і створення макромолекулярних терапевтичних систем

• Регулятори стійкості колоїдних дисперсій

• Загущувачі

• Компатибілізатори

• Напівпроникливі мембрани

• Захисні та ліофілізуючі покриття і плівки

14. Матричні ефекти в реакціях синтезу блок- та прищеплених кополімерів з хімічно комплементарними полімерними компонентами.

• Кінетичні закономірності матричної радикальної прищепленої кополімеризації поліакриламіду до поліетиленгліколю різної ММ при одержанні триблок-кополімерів

• Зміна кінетичних параметрів матричної радикальної прищепленої кополімеризації поліакриламіду до полівінілового спирту в залежності від кількості і довжини зростаючих щеплень

15. Блок- і прищеплені кополімери з хімічно комплементарними полімерними компонентами як особливий клас полімерних сполук – інтрамолекулярні полікомплекси.

• Система інтрамолекулярних водневих зв’язків в прищеплених кополімерах поліакриламіду до полівінілового спирту як головний фактор, що визначає їх структуру і властивості

• Гідрофіобні взаємодій як додатковий фактор стабілізації структури ІнтраПК у водному середовищі

• Критичні значення кількості і ММ щеплень, які позначають перехід від однорідної структури ІнтраПК до стану мікрофазового розділення

16. Конформаційні переходи в ІнтраПК під дією факторів, що руйнують систему інтрамолекулярних водневих зв’язків.

• Вплив сильного розведення розчину

• Дія сильного конкурента

• Вплив температури

• Дія гідродинамічного поля зсуву

17. Функціональні можливості ІнтраПК.

• Підвищена зв’язувальна здатність по відношенню до низькомолекулярних органічних речовин, йонів, колоїдних частинок

• Висока гідродинамічна активність у поєднанні зі стійкістю до деградації в турбулентному потоці

• Підвищена флокулююча здатність при очищенні природної води від забруднювачів природного і антропогенного походження

18. Нові полімер-неорганічні сполуки.

• Характеристика відомих методів прищеплення полімерних ланцюгів до неорганічних наночастинок вуглецю та оксидів кремнію, титану, алюмінію

• Фізико-хімічні та практично важливі властивості полімернеорганічних сполук

Список літератури

1. Цереза Р. Блок- и привитые сополимеры. М.: Мир, 1964.

2. Мэнсон Дж., Сперлинг Л. Полимерные смеси и композиты. М.: Химия, 1979.

3. Ношей А., Мак-Грат Дж. Блок-сополимеры. М.: Мир, 1980.

4. Физико-химия многокомпонентных полимерных систем. Т.2. Полимерные смеси и сплавы / Под общ. ред. Липатова Ю.С. – Киев: Наук. Думка, 1986. – 384 с.

5. Роговина Л.З., Слонимский Г.Л. Структура и свойства блок-сополимеров и их растворов. Успехи химии. – 1977. – Т.46, Вып.10. – С.1871-1903.

6. Ташмухамедов С.А., Акбаров Х.И., Тиллаев Р.С. Межмолекулярные взаимодействия в растворах привитых сополимеров. Успехи химии. – 1986. – Т.55, Вып.11 – С.1920-1935.

7. Шибаев Ю.Д., Годовский Ю.К. Микрорасслаивание и стеклование в блоксополимерах. Успехи химии, - 1988. – Т.57, Вып.10 – С.1713-1741.

8. Ташмухамедов С.А., Тиллаев Р.С., Акбаров Х.И. Хамракулов Г.

Термодинамические свойства растворов привитых сополимеров. – Ташкент.:

ФАН, 1989. – 136 с.

9. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. – Москва.: Академия, 2003

– 367 с.

10. Privalko V.P., Novikov V.V. The Science of Heterogeneous Polymers. Structure and Thermophysical Properties. – Chichester-New York-Brisbone-Toronto-Singapore, John Wiley & Sons, 1995 – 235 p.

11. Желтоножская Т.Б., Загданская Н.Г., Демченко О.В., Момот Л.Н., Пермякова Н.М., Сыромятников В.Г., Куницкая Л.Р. Привитые сополимеры с химически комплементарными компонентами – особый класс высокомолекулярных соединений. Успехи химии. – 2004. – Т.73, № 8. – С.877-896.

Упорядник - к.х.н., доц. Мельник Наталя Петрівна

–  –  –

1. Модифiкацiя полiмерних матерiалiв як засiб змiни їх структури та фiзикохiмiчних властивостей з метою розширення галузей використання. Класифiкацiя методiв модифiкацiї полiмерiв.

2. Реакцiйна здатнicть високомолекулярних сполук.

Основні данi про реакцiйну здатнiсть та чинники, які впливають на реакцiйну здатнiсть полiмерiв.

3. Фактори, що впливають на надмолекулярне структуроутворення і властивості полімерів. Вплив температури i тиску. Вплив механiчних дiй, умов кристалiзацiї, способiв формування i переробки. Хiмiчна i структурно-хiмiчна модифiкацiя.

Iзомернi перетворення при хiмiчних реакцiях полiмерiв.

4. Мiжмолекулярнi реакцiї полiмерiв. Формування сiтчатих структур. Загальнi вiдомостi та класифiкацiя. Oсновнi параметри та характеристики сiтчатих структур в полiмерах. Хiмiчнi реакцiї синтезу сiтчатих структур полiмерiв.

5. Фотохiмiчне модифiкування синтетичних полiмерiв. Фотохiмiчна активацiя молекул та фотохiмiчнi процеси в полімерах. Особливостi фотохiмiчної активацiї.

6. Фiзико-хiмiчнi основи застосування фотохiмiї для модифiкування властивостей полiмерних матерiалiв. Роль опромiнення i зшиваючих агентів, розчинних і нерозчинних добавок. Експериментальнi методи фотохiмiї. Фотохiмiчна щеплена полiмеризацiя вiнiлових мономерів. Щеплена полiмеризацiя з рiдкої фази.

Фотохiмiчна парофазна щеплена полiмеризацiя. Особливостi кінетики та механізму парофазної щепленої полiмеризацiї.

7. Пластифiкацiя полiмерiв як ефективний прийом змiни структури та властивостей полiмерiв. Загальна характеристика наповнювачiв та пластифiкаторiв полiмерiв. Деформацiя полiмерiв, її застосування для змiни властивостей матеріалу.

8. Поверхнева модифiкацiя полiмерних матерiалiв. Методи визначення змiни поверхнi полiмерiв. Оцiнка морфологiї полiмерних матерiалiв. Визначення поверхневого натягу та кутів змочування полімерів. Метод молекулярного зонду в дослiдженнях полiмерiв. Динамiчний дилатометричний метод дослiдження температурних переходів в полімерах.

9. Використання наповнювачів для регулювання та надання специфiчностi властивостям полiмерiв. Модифiкацiя полiмерного матерiалу через накладання зовнішнього поля механічних та електричних сил. Вплив температури, умов охолодження та кристалізації.

Список літератури

1. Новые методы исследования полимеров, издательство «Наукова думка», Киев-1975, с.29-115.

2. М.М. Братичак, Р.-Т. Сiкорський. Основи синтезу i реакційної здатностi високосолекулярних сполук. Львiв-2003.-338с.

3. В.В. Нижник, Соломко. Пластифицированные кристализующиеся термопласты. Итоги науки и техники в кн. Химия и технология високомолекулярных соединений. Т.11, С.245-411.

4. А.А. Качан, В.А. Шрубович. Фотохимическое модифицирование синтетических полимеров, издательство «Наукова думка», 1973.158 с.

5. А.А. Касьянова, Л.Е. Добрынина. Лабораторний практикум по физике и химии високомолекулярных соединений, издательство «Москва», 1979.

С.73-129.

Упорядник - д.х.н., проф. Нижник Валерій ВасильовичPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
Похожие работы:

«Організація-розробник: Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезинфекції та стерилізації. Місцевим закладам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих Методичних вказівок у необхідній кількості примірників. Визнати таким, що втратив чинність Регламент із застосування засобу БациллолR АФ з метою дезинфекції №0037-R-04 від 14 травня 2004 р. ЗАТВЕРДЖУЮ Головний...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, Л.В. Нестерова, І.М. Савченко, В.В. Ягупов ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ Методичний посібник Київ – 2012 УДК 377:005 (072) ББК 74.04 І 74 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Протокол № 3 від 26 березня 2012 року) Рецензенти: Свистун В. І. – доктор...»

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p та ррвзаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність 01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» Л.П. Циганок, Т.О. Бубель, А.Б. Вишнікін, О.Ю. Вашкевич АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ Навчальний посібник За редакцією проф. Л.П. Циганок Дніпропетровськ ДHУ імені О.Гончара УДК 543.55 (075.8) ББК Г4я 73-1 Ц 9 Рекомендовано Вченою радою Дніпропетровського національного університета ім. О.Гончара...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112 УДК 630*425 О. Ю. АНДРЕЄВА1, І. М. КОВАЛЬ2* ЗМІНИ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ PINUS SYLVESTRIS L. У ПОЛІССІ В ОСЕРЕДКАХ МАСОВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЗВИЧАЙНОГО СОСНОВОГО ПИЛЬЩИКА DIPRION PINI L. 1. ДВНЗ «Державний агроекологічний університет»2. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Викладено результати досліджень методами дендрохронології впливу пошкодження крон сосон...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 6 Актуальні питання економіки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 336 ББК 65 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том 6....»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«Академія педагогічних наук України Директорат програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 червня 2007 р. УДК 37.014.5 : 37.014.3 В 43 Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для...»

«ЛИШАЙНИКИ РОДИНИ PELTIGERACEAE DUMORT. НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ УДК 582.29:581.9(477.83) ЛИШАЙНИКИ РОДИНИ PELTIGERACEAE DUMORT. НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ М. В. Пірогов Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: nikola.pirogov@gmail.com За даними літератури і власних зборів, для фізико-географічного регіону Розточчя наведено 12 видів лишайників із родини Peltigeraceae Duot. Із них на Укранському Розточчі трапляються 8 видів, серед...»

«Шановні колеги! Педагогічна ідея – це крила, на яких злітає педагогічна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше і найпотрібніше в шкільному житті – колективна дослідницька робота. В.О.Сухомлинський Одним із сучасних напрямів у змісті науково-методичної роботи в умовах ліцею є професійна підготовка педагогів до науково-дослідної роботи. Така діяльність допомагає сформувати наукове мислення педагога, так необхідне в умовах сучасної середньої освіти; формує педагога-однодумця...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»