WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Нормативні курси спеціальних хімічних дисциплін Довідник для студентів і викладачів хімічного факультету кафедри хімії високомолекулярних сполук Київ Видавничо-поліграфічний центр ...»

-- [ Страница 3 ] --

4. М.Ю. Корнилов, Г.П.Кутров, Ядерньїй магнитньїй резонанс в химии, К.

«Вища школа», 1985.

5. Л.А.Козицина, Н.Б.Куплицкая, «Применение УФ-, ИК- и ЯМРспектроскопии в органической химии, М., 1979.

6. Л.И.Тарутина, Ф.О. Позднякова, Спектральньїй анализ полимеров, Л., 1986.

7. Булатов М.И., Калинкин И.П., Практическое руководство по фото метр ическим методам анализа, Л., 1986.

8. Л.Беллами, Инфракрасньїе спектрьі сложньїх молекул, М. 1963'.

9. В.А.Миронов, С.А.Янковский, Спектроскопия в органической химии.

Сборник задач. М.

«Химия», 1985.

10. А.А.Качан, В.А.Шрубович, Фотохимическое модифицирование синтетических полимеров, К. «Наукова думка», 1973.

11. 11.Л.С. Калинина, М.А.Моторина, Н.И.Никитина, Н.А.Хачапурижзе, Анализ конденсационньїх полимеров. М. «Химия», 1984.

12. З.А.Роговина, В.ПЗубова, Новое в методах исследования полимеров, М. «Мир»,1968.

13. П.Пейнтер, М.Коулмен, Дж.Кениг, Теория колебательной спектроскопии.

Приложение к полимерньш материалам. М. «Мир», 1986.

14. Дж.Кениг, Новейшие инструментальньїе методьі исследования структури полимеров. М. «Мир», 1982.

Упорядник - к.х.н., доц. Вретік Людмила Олександрівна

–  –  –

В СТУП МЕТА СПЕЦКУРСУ: 1) Висвітлення предмету полімерного матеріалознавства i можливості матеріалознавства, як науки, в питаннях діагностики полімерів (Встановлення взаємозв'язку між будовою, структурою, властивостями) i прогнозування, цілеспрямованого регулювання структури i властивостей полімерів, поведінки полімерних композитів при різних умовах експлуатації, а також зберігання на протязі тривалого часу. Пояснення базових теоретичних основ полімерного матеріалознавства.

АМОРФНІ ПОЛІМЕРИ: сучасні уявлення про структуру аморфних полімерів;

особливості формування надмолекулярної структури аморфних полімерів (кластерна та доменна моделі структури); експериментальна оцінка надмолекулярної структури аморфних полімерів.

ПОЛІМЕРИ, ЩО КРИСТАЛІЗУЮТЬСЯ (надмолекулярна структура, експериментальні методи її дослідження).

ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ (шляхи утворення, наповнені полімери, як дисперсні структури, поняття про активне i неактивне наповнення, кількісна оцінка активності наповнювача). Принципи утворення нових полімерних композиційних матеріалів шляхом змішування полімерів i олігомерів (уявлення про мікрогетерогенну структуру одно- та багатокомпонентних полімерних систем, основи термодинамики утворення частинок нової фази, базові уявлення про нуклеаційний i спінодальний механізми утворення дочірньої фази в матриці основного полімеру, морфологія полімерполімерних систем, утворених за цими механізмами. Принципи утворення нових полімерних комнозиційних матеріалів шляхом синтезу взаємопроникних полімерних сіток.

ОРІЄНТОВАНИЙ СТАН ПОЛІМЕРІВ: механізми i способи орієнтації полімерів, будова орієнтованих полімерів (кількісна оцінка ступеня орієнтації).

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ СТАН ПОЛІМЕРІВ. ОРІЄНТОВАНИЙ СТАН РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ (структура, властивості механізми утворення).

АДСОРБЦІЯ ПОЛІМЕРІВ (з розбавлених, з концентрованих розчинів, з розтопу;

порівняльна характеристика якісних i кількісних змін, які мають місце при різних механізмах адсорбції).

КОГЕЗІЯ (сили, що зумовлюють когезійну взаемодію, мipa цієї взаемодії, поверхневий i міжфазний натяг в полімерних дисперсних системах).

АДГЕ3ІЯ. АДГЕ3ІЙНА МІЦНІСТЬ. Сучасні концепції адгезії. Молекулярна i термодинамічна тeopiї адгезії. Колоїдно-хімічна концепція підвищення адгезійної міцності. Можливості лінійних, сітчастих полімерів, взаємопроникних i напіввзаємопроникних полімерних сіток як адгезивів.

ПЕРСПЕКТИВИ розвитку полімерних композиційних матеріалів в XXI столітті.

ПЕРСПЕКТИВИ полімерного матеріалознавства.

Список літератури

1. Пинчук Л.С., Струк В.Л.. Белый В.Л. Материаловедение и конструкционные

2. материалы- Минск: Высш. Школа, 1979

3. Физикохимия многокомпонентных полимерных систем, т. 1-2, ред. Ю.С, Липатов.- Киев: Наук. думка, 1986

4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров.- М.; Химия, 1978

5. Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров- М: Химия, 1989

6. Кулезнев В.Н.; Шершнев В.Н. Химия и физика полимеров.- М.: Высш. Школа, 7. 1988

8. Власов С.В., Кулезнев В.Н. Ориентированное состояние полимеров - М.:

9. Знание, 1987

10. Кестельман В.Н. Физические методы модификации полимерных материалов.М: Химия, 1980

Упорядник - к.х.н., доц. Базилюк Тетяна Миколаївна

Програма спецкурсу “Механізм полімеризаційних процесів” для студентів IV курсу (48 години)

1. Вступ. Історичний шлях формування уявлень про активні центри йонної полімеризації. Головні відміни йонної полімеризації від радикальної. Особливості йонних процесів у неводних розчинниках. Йонні пари, трійники, квадруполі, асоціати та вільні йони, методи дослідження. Три стани трьохвалентного вуглецю - три типи активних центрів у полімеризації вінілових мономерів. Стаціонарні та нестаціонарні процеси полімеризації. Безобривні процеси. Кінетика безобривних процесів полімеризації з швидким та повільним ініціюванням. Кінетика полімеризації з обривом при швидкому та повільному ініціюванні. Залежність молекулярної маси полімерів від кінетики процесу.

2. Аніонна полімеризація вінілових мономерів. Початкові дослідження аніонної полімеризації. Роботи К.Циглера, С.В.Лебедєва, В.Шленка, А.Д.Абкіна та С.С.Медвєдєва. Карбаніони, будова і стабільність. СН- кислоти та методи визначення їх рКа. Ряд активності карбаніонів. Ряд активності вінільних мономерів у аніонній полімеризації. Ініціювання аніонної полімеризації (кислотно-основне та з одноелектронним переносом). Полімеризація під впливом аніон-радикалів. Аніонна полімеризація неполярних мономерів у неполярних середовищах, особливості кінетики, вплив полярних добавок. Полімеризація неполярних мономерів у полярних середовищах.

Роботи М.Шварца. Полімеризація на вільних йонах та йонних парах. Вплив протийону. Аніонна полімеризація полярних вінілових мономерів. Реакції обмеження росту ланцюга. Константи перехресного росту як міра реакційної здатності мономерів. Синтези з допомогою "живих" полімерів. Синтез блок-кополімерів.

Еластопласти. Синтез реакційноздатних олігомерів. Стерорегулювання у аніонній полімеризації і проблеми синтезу каучуку. Аніонна кополімеризація.

3. Катіонна полімеризація вінілових мономерів.

Карбкатіони, методи одержання та дослідження. Онієві карбкатіони і олігомеризація вуглеводнів. Ряд активності карбкатіонів. Шлях становлення сучасних уявлень про катіонну полімеризацію. Проблеми співкаталізаторів. Ініціювання катіонної полімеризації протонними кислотами, кислотами Льюїса та йодом.

Ініціювання шляхом одноелектронного переносу. Ріст ланцюга у катіонній полімеризації неполярних мономерів. Проблеми природи активних центрів. Катіонна полімеризація олефінів з ізомеризацією елементарної ланки. Константи росту у катіонній полімеризації на вільних йонах та йонних парах.

Реакції обмеження росту ланцюга при катіонній полімеризації неполярних мономерів.

Полімеризація стиролу у присутності хлорної та сірчаної кислоти. Полімеризація з кінетичним обривом. Гранична концентрація мономеру. Псевдокатіонна полімеризація. Залежність ступеню полімеризації полімерів від кінетики катіонної полімеризації. Безобривна катіонна полімеризація та "живі" полімери. Синтези з допомогою полімерів при катіонній полімеризації з "живими" активними центрами.

Реакції передачі ланцюга на ароматичні вуглеводні. Катіонна полімеризація дієнів.

Катіонна полімеризація вінілових етерів. Бальзам Шостаковського. Реакції обмеження росту ланцюга при полімеризації вінілових етерів. Стереорегулювання у катіонній полімеризації. Катіонна кополімеризація.

4. Йонна полімеризація сполук з кратними зв'язками між гетероатомами.

Полімеризація альдегідів. Полімеризація ненасичених альдегідів та кетенів.

Полімеризація цианатів, ізоцианатів, карбодіімідів. Полімеризація нітрилів (аналогія з похідними ацетилену).

5. Йонна полімеризація гетероциклічних мономерів. Будова гетероциклу та його здатність до полімеризації. Полімеризація циклічних етерів. Аніонна полімеризація оксиранів. Кінетика полімеризації та вплив полярних добавок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ініціювання, ріст та обмеження росту ланцюга. Константи росту ланцюга на вільних йонах та йонних парах. Залежність ступеня полімеризації від кінетики процесу.

Синтез олігогліколів. Катіонна полімеризація циклічних етерів, ряд їх основності та способи її визначення. Ініціювання та ріст ланцюга. Реакції обмеження росту ланцюга. Міжланцюговий обмін. Передача ланцюга з розривом. Полімеризація циклічних сульфідів. Аніонна полімеризація тііранів. Константи росту на вільних йонах та йонних парах. Катіонна полімеризація циклічних сульфідів. Синтез фоточутливих олігомерів на основі циклічних етерів та сульфідів. Полімеризація лактонів, лактамів та циклічних ацеталів. Полімеризація циклосилоксанів. Особливі властивості полісілоксанів. Полімеризація фосфонітрилхлоридів (неорганічний каучук). Полімеризація етиленіміну. Способи одержання олігомерів та високополімерів на основі етиленіміну. Полімеризація кабоксиангідридів амінокислот.

6. Координаційно-йонна полімеризація. Відкриття К.Циглера та Д.Натта.

Механізм полімеризації неполярних мономерів на каталізаторах Циглера-Натта.

Гомогенні та гетерогенні процеси координаційно-йонної полімеризації.

Полімеризація дієнів. Стереорегулювання. Полімеризація алкінів. Кополімеризація.

Полімеризація полярних мономерів на каталізаторах Циглера-Натта. Полімеризація гетероциклічних мономерів. Полімеризація на -алільних комплексах перехідних металів.

7. Промислові процеси синтезу полімерів з допомогою йонної та координаційно-йонної полімеризації. Поліетилен низького тиску. Поліпропілен.

Стереорегулярні каучуки. Бутилкаучук. Поліформальдегід (поліоксиетилен). Поліокс.

Олігогліколі для синтезу поліуретанів. Полікапролактам.

Список літератури

1. Гетьманчук Ю.П. Полімерна хімія. (Ч. 2. Йонна полімеризація.) - Київський університет, 2000.

2. Ерусалимский Б.Л. Процессы ионной полимери- зации.Л.: Химия, 1974.

4. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. – М.: Академия. 2003.

5. Florjanczyk Z., Penczek S. Chemia polimerw, t.I Warszawa, 1995.

6. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. - М.: Высшая школа. 1992.

Упорядник - к.х.н., доц. Вретік Людмила Олександрівна

–  –  –

1. Можливості комп’ютерів та сучасні програми для хіміків - полімерщиків.

Класифікація комп’ютерних програм.

2. Програми для малювання та відтворення органічних структур та полімерів.

Користування програмами CW, ISIS Draw, Hyper Chem, Rasmol, Chem Scatch.

3. Номенклатура органічних сполук. Програми, що дають назви органічних сполук за структурою (Acdname, Autonom, Belshtein) та структуру за назвою (ChemOffice).

4. Оптимізація геометрії органічних сполук та полімерів. Молекулярна механіка, напівемпіричні та неемпіричні наближення. Користування програмами Pcmodel, Mopac, HyperChem, Gausian, Gamess.

5. Програми для роботи зі спектрами органічних сполук та полімерів (Lambda, Origin, Nuts, Acd). Симуляція ІЧ-, УФ- та ПМР-спектрів (AcdNMR, HyperNMR, HyperChem, MOS-F).

6. Бази хімічних даних (CPSS, ISIS Base). Створення та користування базами даних хімічних сполук. Пошук в інтернеті (ChemWeb).

7. Навчальні програми (Torganal). Спеціалізовані програми для полімерщиків (Кінетика, Кополімеризація, Терполімеризація, Поліконденсація)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кларк К. „Комютерная химия»

2. J.J.P.Stewart J.Comput.Chem., 10 (1989) 209, 221

3. J.Baker J. Comput Chem, 9 (1988) 465.

4. D.R. Armstrong, P.G.Perkins, J.J.P.Stewart J.Chem. Soc. 2, 68 (1972) 1839

5. A.Klamt, G. Schuurmann J.Chem.Soc, Perkin Trans 2, 1993, 799

6. J.J.P.Stewart J.Comput. Aided Mol. Design, 4 (1990) 1.

7. J.J.P.Stewart, MOPAC 93, Tokyo, Japan, 1993 Упорядник - д.х.н., проф. Колендо Олексій Юрійович

–  –  –

ЧАСТИНА І. МЕТОДИ СИНТЕЗУ ПОЛІМЕРІВ

І. Сучасні уявлення про полімерний стан речовини.

Історичний розвиток поняття "макромолекула" від Г.Штаудінгера до “розумних” полімерів. Полімери в народному господарстві. Термінологія та номенклатура високомолекулярних сполук. Залежність властивостей полімерів від будови макромолекул і характеру надмолекулярних структур. Лінійні та розгалужені полімери. Кардові, гребінчасті, драбинкові полімери. Дендримери. Катенани.

Ротаксани. Фулерени. Супрамолекулярні сполуки. Експериментальні методи синтезу і переробки полімерів. Класифікація реакцій полімеризації. Термодинаміка полімеризації.

2. Радикальна полімеризація.

Механізм. Типи радикальних реакцій. Особливості окремих методів ініціювання. Загальна кінетика ініційованої полімеризації. Рівняння Флорі, Мейо та причини відхилень від цих рівнянь. Псевдожива радикальна полімеризація.

Ініфертери. SFRP. ATRP. RATP.

3. Методи дослідження кінетики полімеризації.

Аналітичні методи. Дилатометрія. Термометрія. Кінетичні криві та деякі кінетичні розрахунки. Вплив різних факторів на процес радикальної полімеризації і властивості одержаного полімера. Гель-ефект. Макрокінетика.

4. Способи здійснення процесу полімеризації.

Особливості блочної полімеризації. Полімеризація в розчині ("лаковий" та "двофазний" способи ). Емульсійна полімеризація та її закономірності. Суспензійна полімеризація. Коротка характеристика інших методів: омега-полімеризація, полімеризація в газовій фазі.

5. Полімеризація у впорядкованих системах.

Полімеризація в твердій фазі. Метод "молекулярних пучків". "Матрична" полімеризація. Роль ДНК в біосинтезі білків.

6. Процеси іонної полімеризації та їх технічне застосування.

Каталізатори і промотори. Механізми. Деякі закономірності. Стереоспецифічні ефекти. Процеси полімеризації з нерухомим шаром каталізатору. Синтез стереорегулярних полімерів методами радикальної полімеризації. Прийоми аналізу кінетичних даних.

7. Кополімеризація.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«VIII Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНІСТЬ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ» 9–11 жовтня 2014 р. м. Івано-Франківськ м. Івано-Франкіівськ – Киїїв м Івано-Франк вськ – Ки в 2014 ріік 2014 р к «Духовність у становленні та розвитку особистості» Міністерство освіти і науки України Національна Академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г.С. Костюка Лабораторія психології особистості ім. П.Р. Чамати ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ КОНКУРС „ЛЕВЕНЯ – 2013” Інформаційний вісник Львів Каменяр УДК 372.853 ББК 74.265.1-922 В85 Інформаційно-методичний вісник підготовлено оргкомітетом за підсумками Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2013» – як один з призів учасникам цього творчого змагання. У видані відображено результати конкурсу, вміщено статистичний...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет 3495 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої для студентів денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності / укладач О. П. Ткач. Суми : Сумський державний університет, 2013. 21 с. Кафедра прикладної фізики ЗМІСТ C. 1. Місце...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет електроенерготехніки та автоматики Кафедра техніки і електрофізики високих напруг ТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ Частина 3. Хвильові процеси в електричних мережах Методичні вказівки до лабораторних робіт Надано гриф Вченою радою факультету електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ» від 19 грудня 2011 р., протокол №5 Київ НТУУ «КПІ» Міністерство...»

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА Білецький В.С., Смирнов В.О. ПЕРЕРОБКА І ЯКІСТЬ КОРИСНИХ КОПАЛИН (курс лекцій) Рекомендовано Навчально-видавничою радою Донецького національного технічного університету (Протокол № 4 від 27.11.05.) Донецьк “Східний видавничий дім” ББК 33.4УДК 622. С 50 Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, 2005.324. ISBN 966-7804-96-8 Викладені основні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Ліпінський Олександр Юрійович УДК 004.31:004.22:534:621.382 ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2014 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі радіофізики...»

«Ю.А. Ніцук ЯДЕРНА ФІЗИКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Ю.А. Ніцук ЯДЕРНА ФІЗИКА Навчальний посібник для студентів фізичних факультетів університетів Одеса 2008 Друкується за рішенням Вченої Ради університету У навчальному посібнику викладено основи ядерної фізики і фізики елементарних частинок. Значна увага приділяється встановленню фізичного сенсу і змісту основних законів ядерної фізики, встановленню меж застосування цих законів....»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Виходить 4 рази на рік Випуск № 4 КИЇВ – 201 УДК621.43 ББК 32-26.8-68.49 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №44. – 299 с. У збірнику опубліковано статті вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і здобувачів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 1 15 16 квітня 2013 р. Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 15 -1 6 квітня 2013 р. —...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики В ИП У С К Умови Відповіді Розв’язання Слов’янськ – 200 ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ – 2007 6 – 11 класи Слов’янськ – 2008 Серія заснована у 2008 році УДК 371.384:51 (076) ББК 22.1 О – 543 Беседін Б.Б., Бірюкова Г.М., Ганзера Г.О.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»