WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ ЧЕРЕЗ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНУ СТРУКТУРУ ПІДРУЧНИКА Т. Г. Назаренко, канд. пед. наук, Інститут педагогіки НАПН України Постановка проблеми. Одним зі шляхів ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

ЧЕРЕЗ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНУ СТРУКТУРУ ПІДРУЧНИКА

Т. Г. Назаренко, канд. пед. наук,

Інститут педагогіки НАПН України

Постановка проблеми. Одним зі шляхів поліпшення якості освіти, виховання

особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах

сучасного суспільства є упровадження профільного навчання у старшій школі. Профільне

навчання як вид диференційованого навчання передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті й структурі організації навчання. Профільне навчання спрямоване на формування єдиної життєвої, світоглядної, наукової, культурної та професійної компетентності учнів, що забезпечить їхнє подальше самовдосконалення і самореалізацію [3].

На концептуальному рівні профільне навчання визначається як один зі шляхів забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Аналіз практики експериментальних шкіл свідчить про те, що диференціація має охоплювати всі компоненти, методичні системи і ступені навчання. Вона може мати два основних види. Перший полягає в тому, що, навчаючись в одному класі, за однією програмою і тим самим підручником, учні можуть засвоювати матеріал різних рівнів складності. За цих умов визначальним має бути не середній і не високий рівні вимог до результатів навчання, а рівень обов’язкових результатів, за якого формулюються мінімально необхідні вимоги до засвоєння знань. На основі рівня обов’язкових результатів формулюються дещо вищі рівні засвоєння знань і умінь. Такий підхід до створення програм, підручників, навчальних посібників і організації навчального процесу одержав назву рівневої диференціації. Суть іншого виду диференціації полягає в навчанні різних груп учнів за програмами і, відповідно, підручниками, які відрізняються не тільки глибиною викладу матеріалу, а й змістом і обсягом вправ, вимогами до знань і умінь. Це є профільна диференціація [4].

Індивідуалізація навчання передбачає надання учням можливості здобути освіту за різними профілями, навчальними планами, програмами, підручниками [12].

Проте і за умов профільного навчання забезпечується засвоєння кожним з них базового рівня знань з певного предмета, тобто, профільна диференціація не виключає рівневої диференціації. Різновидом профільного навчання є поглиблене вивчення окремих навчальних предметів або їх груп, наприклад, природознавчих дисциплін: фізики, географії, хімії, біології тощо.

Отже, виникає питання, як саме забезпечити навчальний процес з географії в профільній школі через диференційовану структуру створеного підручника для 10-го класу з профільного рівня?

Аналіз останніх досліджень. Працюючи над створенням підручника з географії для профільної школи, ми на початковому етапі визначилися щодо власної концепції навчання географії в профільній школі, спираючись на загальновідому практику створення підручників, яку розробляли такі науковці: В. Беспалько, Н. Буринська, І. Душина, Ф.

Заставний, Д. Зуєв, С. Кобернік, В. Корнєєв, Л. Круглик, В. Максаковський, А. Максимов, Н.

Муніч, В. Пестушко, О. Савченко, А. Сиротенко, О. Скуратович, Л. Тименко, О. Топузов, Г.

Уварова, П. Шищенко та ін.

На підставі загальнотеоретичного підходу до проблеми профільної диференціації змісту освіти (Ю. Бабанский, Н. Бібік, Л. Березівська, О. Бугайов, М. Бурда, В. Кизенко, В.

Монахов, В. Фірсов, Н. Шахмаєв та Д. Eпштейн), а також теорії профільної орієнтації старшокласників (Л. Виготський, І. Кон, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), концепції розвитку пізнавальної активності учнів під час навчання і виховання (М. Данилов, Б. Есипов, Я.

Коменський, І. Лернер, М. Скаткін, К. Ушинський) і концепції географічної освіти (Й.

Гілецький, В. Корнєєв, Ф. Заставний, В. Обозний, А. Сиротенко, О. Топузов, П. Шищенко та інші) нами зроблено висновок: учені одностайні в тому, що процес розвитку методики навчання обов’язково має за результат певні зміни у змісті і – навпаки: ідеї змісту спонукають розвиток предметної методики. Оскільки зміст частково відображається в підручнику, то ми маємо дослідити, як диференціація його структури застосується за індивідуалізації навчання географії в профільній школі [8].

Формулювання цілей статті. Результатом дослідження стане процедура відбору навчального змісту підручника через його диференційовану структуру для забезпечення особистісно орієнтованого навчання в профільній школі.

Основна частина. Рівнева диференціація спирається на індивідуалізацію навчання, яка полягає у плануванні рівня обов’язкових результатів навчання і на цій основі – вищих рівнів оволодіння навчальним матеріалом. Ці рівні мають бути добре відомими і зрозумілими учням.

Особливостями методики викладання географії за рівневої диференціації є:

• блочне подання географічного матеріалу;

• робота в малих групах, де відбувається засвоєння навчального матеріалу на кількох рівнях;

• наявність навчально-методичного комплексу: банк завдань обов’язкового рівня, система спеціальних дидактичних матеріалів, виокремлення обов’язкового матеріалу в підручниках, завдань обов’язкового рівня в збірниках.

Необхідні умови організації диференційованого навчального процесу:

• у вимогах до підготовки учнів з географії виокремлюється базовий рівень, що дає обов’язкові результати навчання, які визначаються з кожної теми географічного курсу;

• виокремлений рівень має бути реально досягнутим, посильним для учнів;

• від самого початку вивчення теми учням необхідно донести вимоги до обов’язкової підготовки, якої вони повинні досягнути в результаті навчання, сформульованих як конкретні навчальні завдання;

• навчальний процес зорієнтований так, щоб всі учні змогли досягнути обов’язкових результатів навчання з кожної теми;

• рівень, до якого доводиться викладання, має перевищувати рівень обов’язкових вимог до засвоєння матеріалу, необхідного і для досягнення обов’язкової підготовки, і для забезпечення потреб учнів, які мають здібності і цікавляться географією;

• навчально-виховний процес будується на основі поваги до учня як особистості; за ним визначаються не тільки обов’язки (зокрема, засвоєння матеріалу на обов’язковому рівні), але й права, де найважливішим з них є право вибору – отримати відповідно до своїх здібностей підвищену підготовку з предмета чи обмежитись обов’язковим рівнем його засвоєння. Водночас і в системі контролю слід дотримуватися цих умов (висвітлення вимог до обов’язкової підготовки, їх посильність і відкритість для учнів, можливість підвищеної підготовки і т.ін.). Важливою функцією контролю стає не тільки фіксація рівня навченості, але й стимулювання досягнення цієї підготовки, яку учні здатні отримати, вивчаючи географію [10].

Використання рівневої диференціації навчання вносить значні зміни в навчальний процес, які проявляються не стільки в методичних прийомах, що їх застосовує вчитель, скільки в зміні стилю взаємодії з учнями.

В умовах технології рівневої диференціації учень – це, передусім, партнер, який має право на прийняття рішень (на вибір змісту своєї освіти, рівня її засвоєння і т.п.). Звісно, відповідальність за виконання прийнятого рішення лягає на учня. Головне завдання і обов’язок учителя – допомогти учневі узяти і виконати прийняте ним рішення. А ще:

допомогти зробити правильний вибір, визначитися в сфері своїх пізнавальних інтересів;

допомогти скласти чи скоректувати програму самоосвіти, дібрати потрібну літературу, поставити пізнавальну задачу, адекватну інтересам і можливостям учня, своєчасно його проконсультувати і проконтролювати. Зрештою – забезпечити своєчасне досягнення кожним, як мінімум, обов’язкового рівня загальноосвітньої підготовки.

Водночас така технологія не обмежує вчителя у виборі методів, засобів і форм навчання – все це цілком знаходиться в компетенції вчителя. Втім, слід пам’ятати, що ті чи інші педагогічні рішення вчителя не повинні перекреслювати головні принципи технології, основою якої є рівнева диференціація.

Глибока диференціація географічних знань супроводжується комплексним підходом до вивчення процесів і явищ, які відбуваються в природі і суспільстві. Комплексний підхід до вивчення географії формує особливий погляд людини на світ [6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Питання, що пов’язані з диференціацією в навчанні, базуються на регіональних особливостях шкіл, індивідуальних можливостях учнів і вчителів. Ми згодні з визначенням А. В. Даринського про те, що диференціація у навчанні зумовлена конкретним характером діяльності людини, пов’язана з оперуванням з обмеженим колом предметів і засобів навчання [1].

Поняття «диференціація навчання» трактується не як діяльність учнів за різними програмами і підручниками, що розраховані на кілька рівнів індивідуальної обдарованості учнів, а як їхня навчальна діяльність на різних рівнях оволодіння єдиним програмним матеріалом залежно від індивідуальних особливостей і підготовленості учнів, ураховуючи різні рівні засвоєння навчального матеріалу, за системою В. П. Беспалько [2] Диференційований підхід у навчанні має здійснюватися на індивідуальному суб’єктному рівні, коли сам учень, виходячи з власних особливостей, можливостей і потреб, як правило, не відчуваючи чи відчуваючи їх з віком, характеризує свій особистий розвиток.

Завдання, яке стоїть перед учителями при здійсненні цього підходу, є створення психологопедагогічних умов, що забезпечать активне стимулювання власне оцінної навчальної діяльності учнів на підставі їхньої самоосвіти, саморозвитку, самовираження під час оволодіння географічним матеріалом.

Принцип диференційованого навчання географії дає змогу, на наш погляд, розірвати зв’язок між навчальною працею і стомлюванням, оскільки, за образною фразою К. Д.

Ушинського, має бути «складне – типовим, типове – легким, легке – приємним [13]».

Диференційований підхід створює умови, щоб знання, вміння і навички учнів формувалися систематично і безперервно за певною логікою. За традиційною системою навчання реалізація цього принципу передусім була покладена на вчителя і здійснювалася під час тематичного і поурочного планування, за якого накреслювалася послідовність вивчення окремих питань теми, практичних робіт, повторення і контролю за ступенем засвоєння навчального матеріалу.

Зміст шкільної географічної освіти нині розвивається на засадах особистісно орієнтованої і профільно-практичної спрямованості. Саме забезпечення навчально-виховного процесу з географії профільними географічними курсами є дидактичною основою створення умов для здобуття школярами необхідного рівня не тільки географічної, а й природознавчої та суспільствознавчої компетентності [5].

Застосування диференційованого підходу до створення підручника з географії для профільного рівня, а також підручників для елективних (за вибором) курсів нами передбачається наблизити наукове знання до міри використання його учнями в реальному житті, розвитку інтегративного напряму навчання й активізації вчительства до систематичної організації навчальної практично-дослідної діяльності учнів [11].

Водночас класичною залишиться загальна вимога – зорієнтувати зміст підручника на кінцевий результат навчання, тобто, сформувати в учнів досвід природничонаукового пізнання й створити особистісну географічну картину світу.

Визначальна ознака підручника для профільного рівня (авт.: О. М. Топузов, Т. Г.

Назаренко, Л. В. Тименко) полягає у процесі формування географічних понять, умінь і навичок та перетворення їх у знання. З цією метою зміст підручника передбачає діяльність учнів на різних рівнях засвоєння знань, класифікацію запитань-завдань, що включають враховані функції [9]. Зокрема, методичний апарат підручника спрямований на реалізацію діяльнісного підходу до навчання, де учень виступає як дослідник, науковець, аналітик.

Структурно підручник містить два розділи. У першому подається інформація про основні тенденції і закономірності розвитку географічної оболонки, особливості соціальноекономічного, політичного і соціокультурного розвитку світового господарства, географія світових ресурсів та населення, міжнародний географічний поділ праці. Належне місце відведено інформації про відомих географів, а також сучасні досягнення географічної науки.

На закінчення висвітлюються глобальні проблеми людства, способи їх розв’язання.

У другому розділі підручника розглядаються регіони світу.

Основна частина підручника – його текст. До текстової частини належать рубрики, що стосуються актуалізації знань, а також повідомлення на початку параграфа про те, що саме пропонується учням пригадати (наприклад, матеріал з попередніх географічних курсів).

У рубриці «Гідне подиву» подається цікава географічна інформація, що збагатить світогляд старшокласників. Рубрика «Варто знати» спрямована на запам’ятовування.

Наприкінці параграфа учні знайдуть «Висновки», де конкретизовано основні тези вивченого матеріалу. Рубрика «Запитання і завдання» містить різнорівневі диференційовані запитання, «Додаткові джерела інформації» містять перелік додаткової літератури та Інтернет-сайтів.

Зберігаючи географічну складову, автори створили умовні «території» (як географічна одиниця для позначення певного простору) виконання практичних і творчих завдань, тематичного оцінювання знань, тестових випробувань.

Підручник виконує й функцію організатора навчально-виховного процесу, тож його зміст доповнений завдання-запитаннями, які спрямовані на організацію практичнодослідницької діяльності школярів, його текст впорядковано так, щоб урізноманітнювати спілкування між учнями, учнями й учителем через елементи науково-географічних роздумів, спостереження, перелік тем дискусій тощо.

Зміст підручника відповідає принципам науковості й доступності завдяки різним видам навчальних текстів: тексти-повідомлення, тексти-пояснення, мотивовані тексти, спонукальні, діалогові, проблемного викладу тощо. Зауважимо, що ці тексти слід комбінувати, а це урізноманітнить (сприятиме зміні видів діяльності) форми роботи. Як результат -інтерактивні, колективні, групові та індивідуальні заняття, на яких викладення навчального матеріалу відбуватиметься через текст, матимуть доказовий характер, сприятимуть розвиткові критичного мислення учнів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Математика. Естественные науки 1. Одесский политехнический университет Труды Одесского политехнического университета : Научный и производственно-практ. сб. по техн. и естеств. наукам / Ред. совет: Малахов В.П. (гл. ред.) и др.О. : ОНПУ, 1996. Вып. 1(27):.О., 2007.331 с.На рус. и укр. яз., 30,00 грн 2. Комкова, Ольга Анатоліївна Аномальна релаксація в структурноневпорядкованих діелектричних матеріалах у приладових системах : спец. 01.04.01 фізика приладів, елементів і систем : автореф. дис. на...»

«Ігрові форми роботи на уроках фізики та математики Виникнення зацікавлення в учнів предметом залежить в значній мірі від методики викладання, від того, наскільки вміло побудовано навчальний процес. Зараз, коли в школі відбувається спад позакласної роботи, коли збільшується розумове навантаження майже на всіх уроках, слід задуматися над тим, як підтримати в учнів інтерес до матеріалу, що вивчається, як активізувати мислення учнів на уроці, стимулювати їх до самостійного пошуку, здобуття...»

«УДК 631.48:631.445.26 © В. І. Гамалєй, М. І. Драган, Л. І. Шкарівська ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕЗИСУ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» В статті проаналізовано особливості генезису ясно-сірих супіщаних, сірих легкосуглинкових, темно-сірих лісових ґрунтів і чорноземів опідзолених, що сформувались на обмеженій території північного Лісостепу. Встановлено, що основні генетичні особливості опідзолених ґрунтів в значній мірі визначаються...»

«Т. В. Шевчук УДК: 215(091) НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН В статті висвітлюється історія відносин між наукою та релігією. Показано, як розвивалися ці взаємини від часів Античності та Середньовіччя до сьогодення. Докладно розглянуто погляди відомих науковців ХХ–ХХІ ст. на проблеми релігії та віри. Ключові слова: наука, релігія, віра, фізика, Всесвіт. В статье освещается история отношений между наукой и религией. Показано, как развивались эти отношения со времен Античности и Средневековья до...»

«Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Fст Б.П. Б.Р. Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Монографія УНІВЕРСУМ-Вінниця УДК 666.97.033 Р 25 Рецензенти: І. Н. Дудар, доктор технічних наук, професор І. І. Назаренко, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького...»

«Викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка за лекційними кафедрами відомих університетів світу ПОЛЬЩА Ректор Житомирського університету, доктор філософських наук, професор Петро Саух у 2013 році прочитав лекції для студентів Вищої педагогічної школи у місті Кракові (Республіка Польща) на тему: Стратегія полікультурної освіти в контексті турбулентності процесів міжкультурної взаємодії та Освіта у полікультурному суспільстві. Полікультурність – освіта – самоідентифікація....»

«УДК1.168.4+167.7 Фарида Тихомірова Одеський національний университет ім. І.І. Мечникова ДВОЇСТЕ СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ © Тихомирова Ф., 2009 Розглянуто інтеграцію та диференціацію як єдиний процес розвитку науки. Проаналізовано найпростіші системні моделі наукового знання – компонування і декомпонування. Зв’язки між інтеграцією та диференціацією представлено через подвійне системне моделювання (запропоноване А. Уйомовим). Ключові слова:...»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Макєєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Макеєв В.І., Петренко В.М., Житник В.Є. Стрільба артилерії Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Суми Видавництво СумДУ УДК 623.55(075.8) ББК 68.514.15 я М Рецензенти: В.І. Грідін – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; О.С. Кузема...»

«Олійник Р.В., Вороная К.П. Методика викладання фізики Олійник Р.В., Вороная К.П. Доцент кафедри фізики СДПУ, Студентка 5 курсу групи 5М–2 фізико-математичного факультету СДПУ Формування експериментальних умінь учнів при вивченні фізики у базовій школі У сучасних умовах розвитку суспільства перед школою особливо гостро постає проблема підготовки не «носіїв знань», а активних, мислячих особистостей, які здатні не лише орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов, але й змінювати їх, пізнавати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»