WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |

«МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Конспект лекцій Для студентів галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика” денної форми ...»

-- [ Страница 9 ] --

1. Принцип становлення, який стверджує, що головна форма буття – не те, що вже є усталеним, а те, що тільки розвивається, не спокій, а рух, не завершені, вічні, стійко-цілісні форми, а перехідні, проміжні, тимчасові утворення. Становлення виражається через дві свої крайнощі – хаос і порядок. Хаос – основа складності, випадковості, творіння – руйнування, конструкції –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

деконструкції. Порядок – основа простоти, необхідності, закону, краси, гармонії.

2. Принцип пізнання означає пізнання (відкриття) буття як становлення. До того ж параметри порядку виконують подвійну роль:

повідомляють системі, як поводитися, і доводять до відома спостерігача дещо про макроскопічний стан системи.

3. Принцип узгодженості (комунікативності, діалогічності), який означає, що буття як становлення формується і пізнається лише в ході діалогу, комунікативної, доброзичливої взаємодії суб’єктів і встановлення гармонії в результаті діалогу.

4. Принцип відповідності, що означає можливість переходу від досинергетичної (класичної, “некласичної” і “постнеокласичної”) науки до синергетичної (як з інтуїтивних міркувань, так і з формальних параметрів).

5. Принцип додатковості, що означає незалежність і принципову частковість, неповноту як досинергетичного опису реальності (без синергетичного), так і частковість синергетичного (без досинергетичного). Буття є усталеним (платонівське) і таким, що тільки становиться. Буття – і те, й інше.

Роль синергетики як нової наукової картини світу і методології дослідження процесів руху систем ще більш зростає, якщо враховувати її синтетичний, по суті, характер. Г. Хакен, виступаючи на першій у СРСР конференції з синергетики, визначив цілі, які вона ставить перед собою: переобтяжену величезною кількістю деталей інформацію про системи різної природи, що вивчаються сучасною наукою, необхідно стиснути, перетворивши на невелику кількість законів або концепцій, оскільки, за висловом англійського кібернетика З. Біра, дані перетворилися на новітній різновид забруднення навколишнього середовища – їх надлишок породив інформаційний голод. Появу концепцій самоорганізації (синергетики, зокрема) можна розглядати як новий важливий етап еволюції науки, що прийшов за суперспеціалізацією і несе нові можливості діалогу наук і нові підходи до їх викладання.

Крім відмінностей, у синергетики (й інших теорій самоорганізації) та системних досліджень є і спільне. Їх об’єднують принципи системності, розвитку, ізоморфізму, типологія систем. Синергетика увібрала в себе всі значущі для дослідження процесів самоорганізації теоретичні та методологічні висновки системних досліджень. Співвідношення синергетики і системних досліджень подано в табл. 17.1.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Таблиця 17.1 – Співвідношення системних досліджень і синергетики Системні дослідження (загальна теорія систем, системний Синергетика аналіз, системний підхід)

1. Акцент здійснюють на статиці систем, 1. Акцентує увагу на процесах зростання, їх морфологічному і, рідше, розвитку і руйнування систем функціональному описі

2. Надають велике значення 2. Вважає, що хаос виконує важливу роль упорядкованості, рівновазі у процесах руху систем, до того ж не тільки деструктивну

3. Вивчають процеси організації систем 3. Досліджує процеси самоорганізації систем

4. Абстрагуються від кооперативних 4. Підкреслює кооперативність процесів, процесів, найчастіше зупиняючись що знаходяться в основі самоорганізації на стадії аналізу структури системи та розвитку систем

5. Проблему взаємозв’язку розглядають, 5. Вивчає сукупність внутрішніх в основному, як взаємозв’язок компонентів і зовнішніх взаємозв’язків системи усередині системи

6. Джерело руху вбачають у самій системі 6. Визнає велику роль середовища в процесі змін

–  –  –

18.1 Основні поняття самоорганізації Найістотніший вплив синергетика зробила на поняття розвиток.

За класичним визначенням розвиток є необоротною, направленою, закономірною зміною матерії та свідомості, їх універсальною властивістю; у результаті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта – його складу або структури.

Міркування, що обумовлюють необхідність коригування розуміння розвитку:

необоротними є процеси зміни відкритих систем, і хоча таких більшість, все ж таки існують і закриті системи, у яких відбуваються оборотні зміни;

у результаті розвитку змінюється не тільки структура системи, але й її поведінка, функціонування.

Усе різноманіття поглядів на розвиток можна навести у вигляді чотирьох груп:

1) розвиток пов’язується з реалізацією нових цілей, цілеспрямованістю змін; розвитку протиставляється функціонування, що відбувається без зміни мети (приклад – кібернетика);

2) розвиток розглядається як процес адаптації до навколишнього середовища, що також є лише його умовою – необхідною, але зовсім не достатньою;

3) розвиток підміняється його джерелом – суперечностями системи;

4) розвиток ототожнюється з однією з його ліній – прогресом, або ускладненням систем, або однією з його форм – еволюцією.

Розвиток може йти як по лінії прогресу, так і регресу і виражатися в еволюційній або революційній формі. Під еволюцією будемо розуміти поступальну, повільну, плавну, якісну зміну, а під революцією – стрибкоподібну, швидку, якісну зміну. Революція в теоріях самоорганізації одержала назву стрибка, фазового переходу або катастрофи.

Самоорганізація – процес встановлення в системі порядку, що відбувається винятково за рахунок кооперативної дії та зв’язків її Для написання лекції використано джерело [8].

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” компонентів і згідно з її попередньою історією, що приводить до зміни її просторової, часової або функціональної структури.

Вимоги до самоорганізованих систем:

система має бути відкритою, тобто обмінюватися з середовищем речовиною, енергією або інформацією;

процеси, що відбуваються в системі, мають бути кооперативними (корпоративними), тобто дії її компонентів мають бути узгодженими один з одним;

система має бути динамічною;

система має знаходитися далеко від стану рівноваги.

Головну роль тут відіграють умови відкритості та нерівноважності, якщо вони дотримані, решта вимог виконується майже автоматично.

18.2 Основні положення концепції самоорганізації Системи й їх компоненти схильні до флуктуацій (коливань, змін, збурень), які в рівноважних, закритих системах гасяться самі собою.

У відкритих системах під впливом зовнішнього середовища внутрішні флуктуації можуть наростати до такої межі, коли система не в силах їх погасити. Фактично внутрішні флуктуації розглядаються в концепціях самоорганізації як нешкідливі, і лише зовнішні дії роблять більшменш значущий вплив. Останнім часом у це положення вносяться суттєві корективи, що стосуються, зокрема, “природного відбору” флуктуацій: щоб процеси самоорганізації мали місце, необхідно, щоб одні флуктуації одержували підживлення ззовні і тим самим володіли перевагою над іншими флуктуаціями. Проте в цьому випадку недооцінюється роль у розвитку системи флуктуацій внутрішнього походження.

Лише теорія катастроф указує на те, що стрибок може бути наслідком одних лише внутрішніх флуктуації. Якщо в матеріалістичній діалектиці недооцінювалася роль середовища, то в концепціях самоорганізації – роль самої системи (і її підсистем) в її розвитку.

Останнім часом концепції самоорганізації стали відводити внутрішнім флуктуаціям більшу роль, ніж раніше. Цьому свідченням є типологія флуктуацій: вільні коливання, вимушені й автоколивання.

До вільних належать коливальні рухи, які поступово затухають у реальній системі (як затухають коливання вільно підвішеного маятника), що призводить, врешті-решт, до стану рівноваги.

Вимушені флуктуації виникають при дії на систему зовнішньої сили (наприклад, людини, що підштовхує маятник), у результаті якої система буде флуктувати з частотою й амплітудою, які нав’язуються зовнішнім впливом.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Автоколивання – це незгасаючі, коливання, що самопідтримуються, які відбуваються в дисипативних системах, тобто системах, що визначаються параметрами, властивостями і природою самої системи.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вимушені коливання й автоколивання характерні для відкритих систем, а вільні – для закритих, прагнучих до рівноваги.

Вплив на систему як зовнішніх, так і внутрішніх флуктуацій різного вигляду (зокрема резонансні з системою) заснований на дії двох ефектів: петлі позитивного зворотного зв’язку і кумулятивного ефекту.

Петля позитивного зворотного зв’язку робить можливим у далеких від рівноваги станах посилення дуже слабких збурень до гігантських, руйнуючих структуру, хвиль, що приводять систему до революційної зміни – різкого якісного стрибка. Такий підхід може допомогти глибше розібратися в природі багатьох соціально-економічних процесів, зокрема в економічному розвитку, економічних циклах, НТР тощо. Кумулятивний ефект полягає в тому, що незначна причина викликає ланцюг наслідків, кожен з яких є все більш суттєвим. Нерідко він безпосередньо пов’язаний з петлею позитивного зворотного зв’язку.

Флуктуації, що впливають на систему, залежно від своєї сили можуть мати абсолютно різні для неї наслідки. Якщо флуктуації відкритої системи недостатньо сильні (особливо це стосується флуктуації управляючого параметра або підсистеми), система відповість на них виникненням сильних тенденцій повернення до попереднього стану, структури або поведінки, що розкриває глибинну причину невдач багатьох економічних реформ. Якщо флуктуації дуже сильні, система може руйнуватися. І нарешті, третя можливість полягає у формуванні нової дисипативної структури і зміні стану, поведінки і/або складу системи.

Будь-яка з описаних можливостей може реалізуватися в точці біфуркації, що викликається флуктуаціями, у якій система випробовує нестійкість.

Множини, що характеризують значення параметрів системи на альтернативних траєкторіях, називаються атракторами. У точці біфуркації відбувається катастрофа – перехід системи від області тяжіння одного атрактора до іншого. Атрактором може бути і стан рівноваги, і граничний цикл, і дивний атрактор (хаос). Систему притягає один з атракторів, і вона в точці біфуркації може стати хаотичною і руйнуватися, перейти в стан рівноваги або вибрати шлях формування нової впорядкованості.

Якщо система притягується станом рівноваги, вона стає закритою і до чергової точки біфуркації живе за законами, що властиві закритим

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

системам. Якщо хаос, породжений точкою біфуркації, затягнеться, то стає можливим руйнування системи, унаслідок чого компоненти системи раніше або пізніше входять складовими частинами в іншу систему і притягуються вже її атракторами. Якщо система, нарешті, притягуться деяким атрактором відкритості, то формується нова дисипативна структура – новий тип динамічного стану системи, за допомогою якого вона пристосовується до умов навколишнього середовища, що змінилися.

Настання революційного етапу в розвитку системи – скачка – можливо тільки при досягненні параметрами системи під впливом внутрішніх і/або зовнішніх флуктуацій певних порогових (критичних або біфуркаційних) значень. До того ж чим складніша система, тим, як правило, в ній більше біфуркаційних значень параметрів, тобто тим ширший набір станів, у яких може виникнути нестійкість. Коли значення параметрів близькі до критичних, система стає особливо чутливою до флуктуацій: досить малих дій, щоб вона стрибком перейшла в новий стан через область нестійкості. На жаль, у синергетичних і системних дослідженнях не відмічена ще одна важлива деталь: для стрибка системи в інший стан певних значень повинні досягти параметри не тільки самої системи, але і середовища.

Біфуркаційні процеси самоорганізації – виникнення порядку, що відбуваються в точці, з хаосу, породжуваного флуктуаціями, змушують по-іншому поглянути на роль, що виконує хаос. Ентропія може не тільки зруйнувати систему, але і вивести її на новий рівень самоорганізації, оскільки за періодом хаотичної нестійкості настає вибір атрактора, внаслідок чого може сформуватися нова дисипативна структура системи, зокрема більш впорядкована, ніж структура, що існувала до цього періоду.

Отже, за певних умов хаос стає джерелом порядку в системі (так само, як і порядок у результаті його консервації неминуче стає джерелом зростання ентропії). Періодична зміна порядку і хаосу, їх постійна боротьба один з одним дають системі можливість розвитку, зокрема і прогресивного.

Отже, з проведених досліджень понятійного апарату синергетики виходить:

у процесі свого розвитку система проходить дві стадії: еволюційну (адаптаційну) і революційну (стрибок, катастрофа);

під час розгортання еволюційного процесу відбувається повільне накопичення кількісних і якісних змін параметрів системи та її компонентів, відповідно до яких у точці біфуркації система вибере один з можливих для неї атракторів. У результаті

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

цього відбудеться якісний стрибок і система сформує нову дисипативну структуру, відповідну вибраному атрактору, що відбувається в процесі адаптації до умов зовнішнього середовища, що змінилися;

еволюційний етап розвитку характеризується наявністю механізмів, які пригнічують сильні флуктуації системи, її компонентів або середовища і повертають її в стійкий стан, властивий їй на цьому етапі. Поступово в системі зростає ентропія, оскільки через ті зміни, що накопичилися в системі, а також в її компонентах і зовнішньому середовищі здібність системи до адаптації спадає і наростає нестійкість. Виникає гостра суперечність між старим і новим у системі, а при досягненні параметрами системи і середовища біфуркаційних значень нестійкість стає максимальною і навіть малі флуктуації приводять систему до катастрофи – стрибку;

на фазі стрибка розвиток набуває непередбачуваного характеру, оскільки він викликається не тільки внутрішніми флуктуаціями, силу і спрямованість яких можна прогнозувати, проаналізувавши історію розвитку і сучасний стан системи, але і зовнішніми, що вкрай ускладнює, а то і робить неможливим прогноз. Іноді висновок про майбутній стан і поведінку системи можна зробити, виходячи з “закону маятника” – стрибок може сприяти вибору атрактора, “протилежного” минулому. Після формування нової дисипативної структури система знову виходить на шлях плавних змін, і цикл повторюється.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УДК 621.38 МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ Переверзєв А.В., Бойко В.І., Зорі А.А., Тарасюк В.П., Вовна О.В., Багрій В.В. Дозволено до друку з грифом: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів», /лист № 14/18.2-638 від 25.03.2005/ Донецьк – 2010 PDF...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКР АЇНИ НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова -3ПСИХОЛОГІЯ Серія 1 Випуск 6 (30) Частина І КИЇВ – 200 УДК 371.015.(06) ББК 88.78я5 П НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова.Серія № 12. Психологічні науки: 3б. наукових праць. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч. І. – 400 с.-4Збірник містить наукові праці з теоретичних проблем психології, особливостей організації навчально-виховного процесу в школі, особистісного зростання на різних вікових...»

«УДК 332.36./.37:330.524(477) Проданова Л.В., канд. екон. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк) ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ВІДНОСИНИ Розглянуто стан і динаміку земельних ресурсів національної економіки як найвагоміший елемент природно-ресурсного потенціалу її розвитку. Узагальнено проблеми реформування земельних відносин у контексті сучасного етапу розвитку національної економіки. Ключові слова: ресурсний потенціал розвитку національної економіки, земельні ресурси,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Я. М. ГРИГОРЕНКО Л. В. МОЛЬЧЕНКО ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПЛАСТИН ТА ОБОЛОНОК З ЕЛЕМЕНТАМИ МАГНІТОПРУЖНОСТІ Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів УДК 539.3:620.179.14(075.8) ББК 22.251я73 Григ83 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. В.Г. Карнаухов, д-р фіз.-мат. наук, проф. Я.Г. Савула, д-р техн. наук, проф. О.О. Рассказов Затверджено Вченою радою Київського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» КУТРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 621.577 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СХЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВОК СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.74) № держреєстрації 0109U007587 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ГАГАРИНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ» 3-4 листопада 2011р. Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ...»

«Довідка «Про хід виконання районної програми «Обдарована дитина» станом на лютий 2012р. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №1016 „Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2012 роки, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 липня 2008 року №487/А-2008 та розпорядження районної державної адміністрації від 14 липня 2008 року за №430/А 2008 „Про затвердження заходів щодо підтримки обдарованої молоді...»

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ РИС ХАРАКТЕРУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗДОРОВ’Я Юрій Степанюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Актуальність. У статті розглядається дослідження питання особистого прикладу фахівців здоров’я у їх діяльності в закладах фізичної реабілітації та набуття ними необхідних професійних та особистих рис характеру за допомогою традиційних ведичних (древньоіндійських) знань, таких як Аюрведа та Бгаґаватапурана, які містять у...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК 10клас Рівень стандар т у Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я721 Г34 Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень). Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиРекомендовано ною загальної культури: наведено багато прикладів виявленМіністерством освіти і науки Україния ня та застосування фізичних законів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»