WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 10 |

«МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Конспект лекцій Для студентів галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика” денної форми ...»

-- [ Страница 2 ] --

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

щодо здійснення такого переходу і наявність особи, зацікавленої в даному результаті.

4. Принцип зворотного зв’язку. Керованість вимагає зворотного зв’язку.

5. Принцип інерційності. Динамічним системам властива наявність лагів.

6. Принцип раціональності – базовий принцип економічної діяльності, визначений як окремий випадок відомого принципу найменшої дії.

7. Принцип адаптивності. На противагу раціональності, адаптивність базується не на детермінізмі, а на посиленні зворотних зв’язків і виробленні чутливих реакцій на зміни.

8. Принцип емерджентності. Як неадитивність властивостей окремих елементів, вона призводить до відображення призначення системи на її структуру, зумовлюючи вплив структури на функції.

2.1 Формальне визначення динамічної системи Однією з найважливіших наукових проблем є розв’язання задачі прогнозування поведінки досліджуваного об’єкта в часі та просторі на основі певних знань про його початковий стан. Ця задача зводиться до знаходження деякого закону, який дозволяє за наявною інформацією про об’єкт у початковий момент часу t0 у точці х0 визначити його майбутнє в будь-який момент часу t t0.

Залежно від ступеня складності самого об’єкта цей закон може бути детермінованим або ймовірнісним, може описувати еволюцію об’єкта тільки в часі, тільки в просторі або просторово-часову еволюцію.

В основу детермінованого опису динамічних систем покладено судження про те, що вся майбутня поведінка об’єкта однозначно визначена його станом у початковий момент часу.

Станом (або вектором стану) об’єкта називають сукупність N величин х ( х1, х2,, х N ), де N – розмірність опису. Величини хi – динамічні змінні. У загальному випадку розмірність опису може бути нескінченою величиною.

Оператор еволюції Фt дозволяє за початковим станом х (t0 ) визначити стан об’єкта в будь-який наступний момент часу t0 t / х (t0 t ) Фt ( x (t0 )).

Довідкова інформація. Оператор (відображення) – закон, згідно з яким елемент х деякої заданої множини Х ставиться у відповідність до однозначно визначеного елементу y іншої заданої множини Y. Наприклад, оператор диференціювання співставляє кожну диференційовану функцію та її похідну.

Математично оператор еволюції може бути заданий диференціальними або різницевими рівняннями, дискретними відображеннями, матрицями, графами, марківськими ланцюгами тощо. Головне – забезпечення однозначності прогнозу.

В економіці найчастіше використовують моделі, описані за допомогою диференціальних і різницевих рівнянь.

Для написання лекції використано джерело [4].

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Отже, динамічна система – це математична еволюційна модель, для опису якої необхідно:

а) визначити стан об’єкта x (t0 );

б) задати оператор еволюції Фt, який би дозволяв за початковим станом об’єкта однозначно визначати майбутнє х (t0 t ) Фt ( x (t0 )).

Змінні та параметри динамічної системи. Залежно від ступеня наближення (точності) та мети дослідження для однієї системи можуть бути складені різні математичні моделі. Розглянемо це на прикладі.

Розглянемо з позицій динамічної системи звичайну домашню кішку.

Мета моделювання – опис еволюції здоров’я тварини (рис. 2.1).

–  –  –

Рисунок 2.1 – Приклад з описом еволюції здоров’я кішки.

Змінні та параметри динамічної системи За динамічні змінні можна обрати: х1 n – густоту смуху (кількість хутринок на одиницю площі); х2 h – зріст кішки; х3 m – масу.

Сукупність х ( х1, х2, х3 ) – вектор стану. Розмірність опису N = 3.

Ми не можемо визначити узагальнений оператор еволюції, але очевидно, що розвиток кішки буде залежати, наприклад, від годування (a1 – маса їжі в добовому раціоні в кг/добу) та умов існування (a2 – тривалість прогулянок на свіжому повітрі в год./добу).

Величини a1 і a2, які можуть підтримуватися постійними, а можуть цілеспрямовано регулюватися, називають параметрами. Параметри – це, як правило, коефіцієнти в рівняннях еволюції. Сукупність всіх параметрів системи називають вектором параметрів.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Розподіл величин, що характеризують систему на змінні та параметри, обумовлений метою моделювання.

Якщо за мету моделювання кішки обрати опис її механічного переміщення в просторі, то, очевидно, логічним було б обрати інші змінні.

Наприклад, змінними можуть бути координати її центру мас ( х1 х, х2 y, х3 z ) та кути оберту поздовжньої осі (хребта) стосовно осей координат ( х4, х5, х6 ). Маса тварини, її “пухнастість” і геометричні розміри, які не змінюються під час стрибка, але суттєво впливають на політ, стають параметрами.

2.2 Формальні простори Однією з вагомих можливостей динамічного моделювання є наочне подання інформації, особливо у випадку малої розмірності системи N і малої кількості параметрів. Для цього використовують формальні простори: простір станів (фазовий простір), простір параметрів ы різноманітні їх гібридні варіанти. На осях координат формального простору відкладають або значення динамічних змінних, або значення параметрів, або на одних – параметри, на інших – змінні.

–  –  –

а) фазовий простір з виділеною фазовою траєкторією при фіксованому значенні параметрів;

б) залежність проекцій вектора станів від часу на різні осі фазового простору.

–  –  –

Рисунок 2.3 – Приклад з описом еволюції здоров’я кішки.

Комбінований простір параметрів і станів (залежність значення х1 від значення параметра a2 при фіксованому значенні а1 а1 )

–  –  –

Область 2 відповідає нормальним режимам існування кішки, зафарбовані області параметрів, за яких тривале існування неможливе з причин голодування (1) або переїдання (3).

Стану x (t ) у деякий момент часу у фазовому просторі відповідає точка з координатами x1 (t ), x2 (t ), x3 (t ) – зображуюча точка (фазові координати), яка відображає миттєвий стан (рис. 2.2а). Простір усіх можливих станів системи називається фазовим простором.

У процесі еволюції зображуюча точка протягом часу зсувається вздовж деякої лінії – фазової траєкторії. Отже, фазова траєкторія – ілюстрація переходу системи з одного стану в інший у фазовому просторі. У самій фазовій траєкторії інформація про момент часу, коли точка опиняється в тому чи іншому місці, відсутня. Фазові траєкторії ніколи не перетинаються. Перетин означає, що двом різним початковим умовам відповідає один розв’язок, а це суперечить вимозі детермінантності моделі.

Сукупність траєкторій системи, які відповідають різним (всім можливим) її початковим станам, називаються фазовим портретом системи.

<

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

При певних навичках з аналізу фазового портрета можна багато чого сказати про можливий рух системи. Так, наприклад, на рисунку 2.2а зображена єдина траєкторія, що відповідає конкретному вибору початкового стану (при t = 0). Вона показує, що тварина спочатку добре розвивалася, досягла відмінної форми в момент t = 1, а потім до моменту t = 2 схудла і полиняла.

2.3 Режими поведінки динамічної системи Поведінка динамічної системи задається набором правил (алгоритмом), тому динамічна система – лише модель деякої реальної системи, адже для будь-якої реальної системи характерні флуктації (зміни, коливання).

Розрізняють такі режими поведінки динамічних систем:

рівноважний (система знаходиться в рівноважному режимі, якщо її стан не змінюється в часі; у просторі станів системи її рівноважні стани зображується точками, отже, у цьому стані жодна з координат не змінюється; у рівноважному стані система може знаходитись лише в деяких, так званих особливих точках – рис. 2.5–2.8 – пунктирні лінії);

періодичний (через рівні проміжки часу система опиняється в одних і тих же станах) (рис. 2.5);

хаотичний (рис. 2.6);

перехідний (під перехідним режимом розуміють режим руху динамічної системи з деякого початкового стану до сталого стану – рівноважного або коливального; перехідний режим виникає в системі під впливом зовнішнього збурення або внаслідок зміни внутрішніх властивостей системи; у системах з неперервним часом розрізняють монотонний – рис. 2.7 і коливальний – рис. 2.8 – перехідні процеси).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

3.1 Якісні зміни в соціально-економічних системах Поведінка складних соціально-економічних систем супроводжується як кількісними, так і якісними змінами. Розглянемо поняття “якість” і “якісні зміни”.

Якість характеризує цілісну нерозчленовану визначеність предметів і явищ. Будь-який предмет має безліч властивостей. Ми сприймаємо і пізнаємо лише незначну їх частину. Тим часом будь-який предмет завжди сприймається нами як дещо ціле, нерозчленоване, у вигляді зірки, квітки, фірми тощо.

Найтісніше з поняттям якості пов’язане поняття структури.

Структура – це категорія, що характеризує розподіл і взаємодію в просторі елементів, предметів і явищ, програму їх розвитку. Головна особливість структури – цілісність, якісна відмінність від складових її елементів.

Зміна якості предметів у всіх випадках пов’язана з перебудовою структури їх елементів.

Розвиток може розглядатися як сукупна зміна у взаємозв’язку кількісних, структурних і якісних категорій системи. Зупинимося детальніше на цих змінах.

Кількісні зміни – це збільшення або зменшення складових частин деякого цілого, що виражається збільшеннями або зменшеннями їх кількісних значень, які призводять на певних етапах своєї зміни до якісного стрибка (закон переходу кількісних змін в якісні).

Структурні зміни – це зміни взаємовідношення складових частин, які зовсім не обов’язково повинні супроводжуватися збільшенням або зменшенням їх кількості. Навпаки, кількість складових частин може залишатися незмінною. Тим часом структурні зміни також можуть приводити до якісного стрибка. Тому можна вважати, що як кількісні, так і структурні зміни виконують причинну роль у якісних змінах.

Для написання лекції використано джерела [8; 12].

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” За діалектикою, рушійною силою будь-яких змін у системі є протиріччя. Там, де немає внутрішніх або зовнішніх протиріч, там не може бути і змін. Що стосується кількісних змін, то вони обумовлені перш за все протиріччями, існуючими в даної системи з навколишнім її середовищем, у структурних же змінах головну роль виконують внутрішні суперечності між елементами системи. Хоча слід зазначити, що структурні зміни не абсолютно байдужі до зовнішніх суперечностей, проте роль останніх тут не є значущою. Серед головних суперечностей сучасного розвитку в умовах науково-технічного прогресу слід виділити два процеси: інтеграцію і диференціацію виробництва. Єдність і боротьба цих двох протилежних процесів породжують у суспільстві різноманіття різних техніко-економічних, політичних і соціальних структур.

Зупинимося докладніше на механізмах якісних змін.

Будучи матеріальними процесами, якісні перетворення певним чином пов’язані з кількісними характеристиками матерії й енергії. Можна виділити такі види якісних змін системи:

1. За рахунок кількісного додавання матерії й енергії в результаті взаємодії із зовнішнім середовищем. До того ж кількісні зміни матерії й енергії лише тоді змінюють якість, коли впливають безпосередньо на структуру. Конкретні процеси перебудови структури вивчають різні науки. Так, у фізиці встановлена здатність одних і тих же речовин за різних термодинамічних умов існувати в різних агрегатних станах. В економіці можна встановити залежність структури системи від кількості робочої сили й обсягу основних фондів. На певному їх рівні система стає неосяжною і відбувається розпад структури (так, наприклад, у 50-ті роки ХХ століття від нафтової промисловості відокремилася газова).

2. Як результат перерозподілу (без порушення балансу) енергії та матерії всередині самої системи. Фізичні системи, наприклад, володіють термодинамічною рівновагою, що відповідає максимуму ентропії. Аналогічно в замкнених економічних системах є тенденція до максимізації деякої цільової функції, яку можна розглядати як аналог фізичної ентропії. Все це веде зрештою до нової якості системи.

3. Як результат зміни якості підсистем (елементів), що задають структуру системи. Так, при зміні виду клітин у живому організмі можуть з’являтися якісно нові структури. Аналогічно в економічних системах при зміні виду підсистем (наприклад, автоматизації та комп’ютеризації процесів їх функціонування) можуть з’являтися нові якості.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Способом вираження стійкості зв’язків і відносин між предметами та явищами, а також стійкості структури (організації) саме цих предметів і явищ є закони розвитку систем. Іншими словами, закон є не тільки порядком перетворень предметів і явищ у процесі їх розвитку, але й способом їх існування, характером їх внутрішньої організації.

Закони можна розділити на дві великі категорії:

закони будови і функціонування (характеризують внутрішній зв’язок між елементами системи й умовами збереження цілісності матеріальної структури об’єкта, її відносної стійкості в процесі безперервних змін);

закони розвитку (характеризують певну послідовність, ритм, темп тощо перебудови самих матеріальних структур, зв’язок між різними співвідношеннями системних об’єктів).

Ця класифікація законів визначає два типи наук:

1) науки, що займаються вивченням законів взаємного розташування і взаємодії одночасно існуючих об’єктів (закони старіння і функціонування): геометрія, механіка, кристалографія, анатомія, фізіологія тощо;

2) науки, що вивчають заміни одних об’єктів іншими або одних станів об’єктів іншими станами: космогонія, історична геологія, еволюційна біологія, ембріологія, генетика, фізика необоротних процесів і термодинаміка, теорія науково-технічного прогресу і, очевидно, економічна динаміка.

Характерно, що чим вище рівень розвитку, тим сильнішою є відмінність між законами функціонування і розвитку.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 10 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА БУЙНИЦЬКА Оксана Петрівна УДК 373.5.016:53:371.385.4(043) РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Досягнення національної системи освіти та виховання є підвалинами розбудови гуманістичної школи, пронизаної...»

«Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Кафедра фізики навчально-методичний посібник ФІЗИКА методичні вказівки до лабораторного практикуму частина І КЛАСИЧНА МЕХАНІКА.МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА для студенів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання Кривий Ріг Укладачі: Т.В. Грунтова, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький національний університет» О.І. Перевертайло, асист. каф. фізики ДВНЗ «Криворізький...»

«УДК 631.61:631.518 ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНОЇ ПЛАНТАЖНОЇ ОРАНКИ НАУРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТАХ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Н.Ю.Гаврилович, О.М.Дрозд Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського” Установлено, що одноразове проведення меліоративної плантажної оранки забезпечує позитивну післядію протягом 50 років і припинення її позитивної...»

«1 Хімікати Хімічні речовини навколо нас Автори: Клімент Мінджов, Олена Пащенко, Тетяна Тимочко Основна концепція Ми не уявляємо наш сучасний стиль життя без хімічних речовин, але їхнє виробництво та використання мають супроводжуватись постійною турботою та відповідальністю за довкілля та людське здоров’я. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Плакати, відеоколекція «Зеленого пакета», різноманітні переносні пристрої, що працюють на...»

«ISSN 2309-9763 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 15 м. Кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА АЧКАН Віталій Валентинович УДК 372. 851:2:37.032 ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РІВНЯНЬ ТА НЕРІВНОСТЕЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі математики, методики викладання математики Бердянського державного педагогічного університету,...»

«ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН та МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВАТ ІНТЕРХІМ ХIII КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Присвячена 100-річчу з дня народження академіка АН УРСР, д.х.н., проф. Полуектова М.С. ОДЕСА 3-5 листопада 2010 р. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХIII КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор _ Іванов С.В. «» 2013 р. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до проведення практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання Реєстраційний номер електронних СХВАЛЕНО методичних рекомендацій у НМВ на засіданні кафедри технології цукру і підготовки води Протокол № 7 від 19 лютого 2013 р. Київ...»

«Н. М. Опанасюк, Л. В. Однодворець, А. О. Степаненко ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ (ПРАКТИКУМИ) Навчальний посібник Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету Суми Сумський державний університет УДК 621.382.+621.793 ББК 34.202я73 О-60 Рецензенти: Ю. М. Лопаткін – доктор фізико-математичних наук, професор Сумського державного університету, м. Суми; С. М. Данильченко – кандидат фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України, м. Суми...»

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ БІОХІМІЇ» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступна характеристика предмету: біохімія — одна з провідних наук сучасності. Вона відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів. Головною метою біохімії є дослідження хімічного складу живих організмів та хімічні процеси, які проходять у живих організмах і є основою їхньої життєдіяльності. Навчальна програма «Основи біохімії» розрахована на учнів 9—11 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»