WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |

«МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Конспект лекцій Для студентів галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика” денної форми ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра економічної кібернетики

МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

Конспект лекцій

Для студентів галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

УДК 519.876.2(073)

М7

Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 8 від 18.04.2013.

Розглянуто на засіданні кафедри економічної кібернетики, протокол № 7 від 27.03.2013.

Укладач:

Л. П. Перхун, кандидат педагогічних наук, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

С. М. Братушка, кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;

Г. А. Смоляров, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет Моделі економічної динаміки [Текст] : конспект лекцій / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської М справи Національного банку України” ; [уклад. Л. П. Перхун]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 110 с.

Видання містить конспект лекцій, у яких розглядаються особливості дослідження як лінійних, так і нелінійних динамічних моделей з неперервним і дискретним часом. Окремими темами розкрито сутність теорії катастроф, теорії економічного хаосу та синергетичної економіки.

Призначене для студентів галузі знань 0305 – “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030502 – “Економічна кібернетика” денної форми навчання.

УДК 519.876.2(073) © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ЗМІСТ Лекція 1. Вступ до економічної динаміки

Лекція 2. Формалізація опису динамічних систем

Лекція 3. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів..... 16  Лекція 4. Рівновага і стійкість динамічних систем з неперервним часом........ 25  Лекція 5. Типи особливих точок та їх фазові портрети

Лекція 6. Побудова фазових портретів

Лекція 7. Приклади побудови фазових портретів лінійних динамічних систем

Лекція 8. Приклади побудови фазових портретів лінійних динамічних систем у випадку нескінченої множини точок рівноваги................. 49  Лекція 9. Нелінійні динамічні моделі економічних систем

Лекція 10. Консервативні та оборотні системи. Граничний цикл

Лекція 11. Різницеві рівняння

Лекція 12. Приклади дискретних економічних моделей

Лекція 13. Нелінійні дискретні моделі

Лекція 14. Теорія біфуркацій

Лекція 15. Хаос і фрактали

Лекція 16. Теорія катастроф

Лекція 17. Синергетична парадигма вивчення складних економічних систем

Лекція 18. Розвиток концепцій самоорганізації

Список використаних джерел

1.1 Основні поняття економічної динаміки У загальному вигляді виокремлюють два підходи до вивчення природних, економічних, соціальних та інших явищ – статичний і динамічний.

При статичному підході дослідника цікавить лише стан системи (економічної, соціальної тощо) у певний момент часу. При динамічному підході предметом дослідження є набір станів системи протягом певного періоду часу.

Як можна судити з назви навчального курсу, економічна динаміка займається вивченням економічних динамічних систем.

Об’єктом курсу “Моделі економічної динаміки” є складні динамічні соціально-економічні системи.

Предметом курсу є поведінка динамічних соціально-економічних систем, характер і стабільність цієї поведінки, економіко-математичні методи і моделі, що дозволяють досліджувати й описувати складні процеси і явища в динамічних соціально-економічних системах.

У загальному розумінні динамічна система (ДС) – це система будь-якої природи (фізичної, хімічної, біологічної, соціальної, економічної тощо), стан якої змінюється в часі (дискретно або неперервно) [4, с. 6].

Економічна динаміка – розділ економічної науки, що вивчає детерміновану в часі поведінку економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю.

Модель економічної динаміки – дескриптивна динамічна детермінована економіко-математична модель економічного процесу в термінах апарата диференціальних і (або) різницевих рівнянь, яку використовують для дослідження детермінованої в часі поведінки економічних систем під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів з метою аналізу рівноваги й управління стійкістю.

Економіко-математична модель – математичне відображення економічного процесу або економічної системи, що використовується Для написання лекції використано джерела [4; 8].

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4 під час дослідження замість об’єкта-оригіналу – з метою аналізу, визначення кількісних або логічних зв’язків між його різними частинами.

Дескриптивна модель – модель, що призначена для опису і пояснення фактів, що спостерігаються, або для прогнозування поведінки об’єктів. На відміну від нормативних моделей, що призначені для знаходження бажаного, наприклад, оптимального стану об’єкта.

Детермінована модель – аналітичне подання закономірності, операції тощо, у якому для даної сукупності вхідних значень на виході системи може бути отримано єдиний (детермінований) результат.

1.2 Властивості динамічних систем Основні властивості динамічних систем можна умовно поділити на дві групи: властивості, що характеризують їх як систему (системотвірні властивості) і властивості ДС, що характеризують їх з точки зору динамічності.

Системотвірні властивості складних динамічних систем:

1. Цілісність (емерджентність). У системі окремі частини функціонують спільно, складаючи в сукупності процес функціонування системи як цілого. Сукупне функціонування різнорідних взаємопов’язаних елементів породжує якісно нові функціональні властивості цілого, що не мають аналогів у властивостях його елементів. Це означає принципову неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її елементів.

2. Структура. При дослідженні системи структура постає як спосіб опису її організації. Залежно від поставленої задачі дослідження здійснюється декомпозиція системи на елементи і встановлюються відносини та зв’язки між ними, що є суттєвими для досліджуваної проблеми. Разом з тим, декомпозиція системи на елементи і зв’язки визначається внутрішніми властивостями даної системи (не поділиш одного студента навпіл). Структура динамічна за своєю природою, її еволюція в часі і просторі відображає процес розвитку систем (кожен із запропонованих розподілів змінюється з часом).

3. Нескінченність пізнання системи. Під цією властивістю розуміють неможливість повного пізнання системи і всебічного її подання кінцевою множиною описів, тобто кінцевою кількістю якісних і кількісних характеристик. Тому система може бути подана нескінченою кількістю структурних і функціональних варіантів, що відображають різні аспекти системи.

4. Ієрархічність системи. Кожен елемент у декомпозиції системи може розглядатися як цілісна система, елементи якої, у свою

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

чергу, можуть бути також подані як системи. Але, з іншого боку, будь-яка система – лише компонент ширшої системи.

5. Елемент. Під елементом розуміють найменшу ланку в структурі системи, внутрішня будова якої не розглядається на вибраному рівні аналізу. Відповідно до властивості 4 будь-який елемент є системою, але на вибраному рівні аналізу ця система характеризується тільки цілісними характеристиками.

Властивості динамічних систем, що характеризують їх з погляду динамічності:

1. Взаємодія із зовнішнім середовищем. Система реагує на дію навколишнього середовища, еволюціонує під цією дією, але одночасно зберігає якісну визначеність і властивості, що відрізняють її від інших систем.

2. Стан системи. Стан системи визначається станами її елементів. Теоретично кількість можливих станів системи дорівнює кількості всіх сполучень можливих станів елементів. Проте взамодія елементів призводить до обмеження кількості реально можливих поєднань. Зміна стану елементу може відбуватися неявно, неперервно і стрибкоподібно.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Поведінка системи. Під поведінкою системи розуміють закономірний перехід з одного стану в інший, що обумовлений властивостями елементів і структурою.

4. Неперервність функціонування. Система існує, поки функціонують соціально-економічні та інші процеси в суспільстві, які не можуть бути перервані, інакше система перестане функціонувати.

Всі процеси в ЕС, як у живому організмі, взаємопов’язані. Функціонування частин визначає характер функціонування цілого, і навпаки. Функціонування системи пов’язано з неперервними змінами, накопичення яких приводить до розвитку.

5. Розвиток системи. Життєдіяльність складної системи є постійною зміною фаз функціонування і розвитку, яка виражається в неперервній функціональній і структурній перебудові системи, її підсистем і елементів.

6. Еволюція економічних систем визначається однією з найважливіших властивостей складних систем – здібністю до саморозвитку. Центральним джерелом саморозвитку є неперервний процес виникнення і розв’язання протиріч. Розвиток, як правило, пов’язаний з ускладненням системи, тобто із збільшенням її внутрішнього різноманіття.

7. Динамічність. Економічна система функціонує і розвивається в часі, вона має передісторію і майбутнє, характеризується певним

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

життєвим циклом, у якому можуть бути виділені певні фази: виникнення, зростання, розвиток, стабілізація, деградація, ліквідація або стимул до зміни.

8. Складність. Економічна система характеризується великою кількістю неоднорідних елементів і зв’язків, поліфункціональністю, поліструктурністю, багатокритеріальністю, багатоваріантністю розвитку і властивостями складних систем.

9. Гомеостатичність. Гомеостатичність відображає властивість системи до самозбереження, протидію руйнуючим впливам середовища.

10. Цілеспрямованість. Всім динамічним системам в економіці властива цілеспрямованість, тобто наявність певної мети і прагнення її досягнення. Розвиток системи пов’язаний саме із зміною мети.

11. Керованість. Свідома організація цілеспрямованого функціонування системи та її елементів називається керованістю. У процесі життєдіяльності система за допомогою цілеспрямованого управління розв’язує постійно виникаючі в ній суперечності та реагує на зміну внутрішніх і зовнішніх умов свого існування. Відповідно до умов, що змінюються, вона змінює свою структуру, корегує цілі розвитку і зміст діяльності елементів, тобто відбувається цілеспрямована самоорганізація системи, яка на практиці реалізує здібність до саморозвитку. Однією з основних функцій самоорганізації є збереження в процесі еволюції системи її якісної визначеності.

Властивості керованості проявляються також у таких особливостях, як відносна автономність і функціональна керованість.

Відносна автономність функціонування економічних систем означає, що в результаті дії зворотного зв’язку кожна із складових вихідного сигналу може бути змінена за рахунок зміни вхідного сигналу, до того ж інші складові залишаються незмінними.

Функціональна керованість економічної системи означає, що відповідним вибором вхідних сигналів можна добитися будь-якого вихідного сигналу.

12. Адаптивність. Адаптивність економічної системи визначається двома видами адаптації – пасивною й активною. Пасивна адаптація є внутрішньою характеристикою економічної системи, яка має у своєму розпорядженні певні можливості саморегулювання.

Активна адаптація є механізмом адаптивного управління економічною системою й організацію його ефективного здійснення.

13. Інерційність. Інерційність економічної системи проявляється у виникненні запізнювання в системі, яка симптоматично реагує на

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

збурюючі й управляючі дії. Такі запізнювання враховуються, зокрема, за допомогою лагів, що входять до моделі опису систем.

Розрізняють внутрішні лаги, або лаги ухвалення рішень щодо стабілізуючих дій, і зовнішні лаги, що відображають затриману в часі реакцію системи на відповідні дії.

14. Стійкість. Система визнається стійкою, якщо при достатньо малих змінах умов функціонування її поведінка суттєво не змінються. У межах теорії систем досліджуються структурна стійкість і стійкість траєкторії поведінки системи. Стійкість ЕС забезпечується такими аспектами самоорганізації, як диференціація і лабільність (чутливість). Диференціація – це прагнення системи до структурного і функціонального різноманіття елементів, яка забезпечує не тільки умови виникнення і вирішення протиріч, але й визначає здатність системи швидко пристосовуватися до наявних умов існування. Більше різноманітності – більше стійкості, і навпаки. Лабільність означає рухливість функцій елементів при збереженні стійкості структури системи в цілому.

15. Стан рівноваги. Стійкість системи пов’язана з її прагненням до стану рівноваги, який припускає таке функціонування елементів системи, при якому забезпечується підвищена ефективність руху до цілей розвитку. У реальних умовах система не може повністю досягти стану рівноваги, хоча і прагне до нього. Елементи системи функціонують по-різному в різних умовах, їх динамічна взаємодія постійно впливає на рух системи. Система прагне до рівноваги, на це направлені зусилля управління, але, досягаючи його, вона тут же відходить від нього. Отже, стійка економічна система постійно знаходиться в стані динамічної рівноваги, вона неперервно коливається щодо положення рівноваги, що є не тільки її специфічною властивістю, але й умовою безперервного виникнення суперечностей як рушійних сил еволюції.

1.3 Методологічні принципи моделювання економічної динаміки

1. Принцип подібності. Подібність є головним інструментом проектування й побудови моделей.

2. Принцип детермінізму вказує на причинність, відсутність невизначеності стосовно керуючих змінних.

3. Принцип керованості означає не тільки принципову можливість переходу системи з довільного початкового в заданий кінцевий стан за обмежений час, але й вказує на доступність механізмівPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 10 |
Похожие работы:

«1. Усна доповідь і публікація тез. 3. Публікація тез. Вельмишановні колеги!2. Стендова доповідь і публікація тез. 4. Вільний слухач. Рада студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного Вимоги до оформлення тез:Заявки для участі і тези для публікації потрібно надсилати у двох примірниках: університету ім. М.І.Пирогова повідомляють, що 1. друковані заявки і тези повинні бути підписані авторами, співавторами та науковим 11-12 квітня 2013...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 86–92 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 86–92 УДК 821.161.2“18/19”-9.09І.Франко:14 ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА В’ячеслав Артюх Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, Суми 40002, Україна, е-mail: v.artyh@ukr.net Проаналізовано проблему позитивістських ідей у філософсько-історичних побудовах Івана Франка. Доведено, що під найсильнішим впливом позитивістської...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ Матеріали П’ятої студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 29 грудня 2013 року) Суми Сумський державний університет П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ декан факультету електроніки Проценко Сергій Іванович та інформаційних технологій СумДУ завідувач кафедри загальної Лопаткін Юрій та теоретичної...»

«ВІСНИК ЖДТУ. 2013. № 2 (65) SSN 1728-4260 УДК 539.21;541.182;548.5;620.18;681.586 П.П. Москвін, д.ф.-м.н., проф. В.Б. Крижанівський, к.ф.-м.н., доц. С.А. Омелянчук, інж. Житомирський державний технологічний університет Л.В. Рашковецький, н.с. П.М. Литвин, с.н.с. М.В. Вуйчик, с.н.с. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова НАН України МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИХ СТАНІВ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ZnCdTe – КРЕМНІЄВА ПІДКЛАДКА Виконано моделювання...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національна Академія наук України Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державна геологічна служба України Український державний геологорозвідувальний інститут Українське географічне товариство VIII Міжнародна наукова конференція Геологічний факультет «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та Київського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет „Львівська політехніка” ЄРОХОВ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ УДК 621.315.592+621.38.049.77 МОДИФІКУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРЕМНІЄВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електроніки Національного...»

«УДК 378.14 С.П. Семенець, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ПОСТАНОВКА ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У статті представлено авторський підхід до розв’язання проблеми розвитку теоретичного мислення майбутніх учителів математики в системі методичної підготовки, виділено найбільш значущі чинники, визначено структуру навчального матеріалу,...»

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 911:630*22:504.73] (477.83-25) Олег БАБИЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЛЬВОВА У статті розглянуто фізико-географічні особливості, категоріальну та територіальну структуру мережі лісових урочищ. Досліджено геоекологічний стан лісових геосистем їх просторово-часове функціонування. На прикладі ландшафтних геокомплексів надано оцінку рекреаційного потенціалу. Розкрито потенційні та...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено вченою радою Харківського національного...»

«Список нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини за лютий 2012 р. Природничі науки. Медицина Борейко, В. Е. Настольная книга зоозащитника [Текст] / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина ; Киевский эколого-культурный центр, Ассоциация зоозащитных организаций Украины, Экоправо-Киев. – К. : Логос, 2011. – 99, [1] с. : табл. Борейко, В. Є. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин [Текст] : метод. посіб. для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт ; Київський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»