WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |

«Модуль Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, які ...»

-- [ Страница 9 ] --

Відсоткове зниження Uн% вихідної напруги випрямляча при переході від ненавантаженого стану з напругою Uн нс до номінального навантаження з вихідною напругою Uн ном визначається відповідно до співвідношення (7.2).

7.3.4 До пункту 6.3.4. Визначення коефіцієнтів використовування за потужністю вторинних обмоток трансформатора ТV1 некерованих випрямлячів.

Коефіцієнт використовування за потужністю вторинних обмоток трансформатора ТV1 у схемі досліджуваного некерованого випрямляча визначається відповідно до співвідношення (7.3).

7.3.5 До пункту 6.3.5. Дослідження процесів функціонування некерованих випрямлячів.

Дослідження процесів функціонування некерованих випрямлячів провадиться відповідно до пункту 7.2.6 за таких самих параметрів елементів схеми, за яких досліджувалися однойменні схеми керованих випрямлячів.

7.4 До пункту 6.4. Висновки за результатами досліджень схем випрямляння.

Користуючись даними дослідів пп. 6.2 й 6.3, розрахувати, побудувати й виконати аналіз:

• регулювальних характеристик досліджуваних схем керованих випрямлячів;

• зовнішніх характеристик досліджуваних схем керованих і некерованих випрямлячів;

За здобутими результатами дослідження керованих і некерованих схем випрямляння слід сформулювати висновки. У цих висновках слід відбити особливості процесів функціонування кожної схеми, результати аналізу схем випрямляння за основними показниками, здобуваними експериментально.

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА Основна

1. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций В.М. Бушуев, В.А. Деминский, Л.Ф. Захаров, Ю. Д. Козляев, М. Ф. Колканов. Учебное пособие, для высших учебных заведений. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2009. – 328 с.

2. Костиков В.Г., Парфенов Е.М.,Шахнов В.А. Источники электорпитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для вузов. – 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. – 344 с.: ил.

3. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Бокуняев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др. Под ред. Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – 328 с.: ил.

4. Китаев В. Е., Бокуняев А. А., М.Ф.Колканов. Расчет источников электропитания устройств связи: Учеб. пособие для вузов связи. – М.: Радио и связь, 1993. – 232 с.

Иванов-Цыганов А. И. Электропреобразовательные устройства РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.

6. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Бокуняев и др.;

Под ред. В.Е. Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 280с.

7. Электропитающие устройства электроакустической и кинотехнической аппаратуры / Векслер Г.С., Пилинский В.В. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 383 с.

8. Бокуняев А.А., Горбачев Б.В., Китаев В.Е. и др. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / Под ред. Китаева В.Е. – М.: Радио и связь, 1983. – 280 с.

9. Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – 320с.: ил.

10. Электротехнические устройства: Учебник для вузов / О.В. Алексеев, В.Е.

Китаев, А.Я. Шихин; Под общ. Ред. А.Я. Шихина. – М.: Энергоиздат, 1981. – 336с.

11. Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи. Под ред. В.Е.Китаева.

Учебник для вузов. – М.: Связь, 1975. – 328 с.: ил.

12. Китаев В. Е., Бокуняев А. А. и др. Расчет источников электропитания устройств связи ; Под ред. Бокуняева А.А.: Учебное пособие для вузов. – М.:

Связь, 1979.

13. Кадацкий А.Ф. Импульсные преобразователи постоянного напряжения.

Часть 1. Принципы построения и функционирования.

УГАС им. А.С. Попова. – Одеса, 1999.

14. Кадацький А. Ф. Імпульсні перетворювачі постійного струму: Частина 1.

Принципи побудови та функціонування. – Одесса: УДАЗ ім. О.С. Попова.

Навч. посібник. 2001.

15. Кадацький А.Ф., Андрєєв А.І., Є.П. Бишляга Е.П. Розрахунок перетворювачів напруги з імпульсним регулюванням: Методичний посібник. – Одесса:

ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2002.

16. Кадацький А.Ф., Саксонов О. В. Випрямний пристрій систем електроживлення засобів телекомунікаці: Навч. посібник для самост. роботи студ., практич. занять та дипломн. проектування. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004.

17. Кадацький А. Ф., Саксонов О. В. Імпульсні перетворювачі постійної напруги. Ч. 2. Розрахунок моткових елементів імпульсних перетворю-вачів постійної напруги: Навчальний посібник. ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 162 с.

18. Андрєєв А.І., Ладигін Л.Є, Бішляга Є.П., Гуцель Е.І. Електроживлення систем зв’язку. Методичний посібник до лабораторних робіт № 1...11. – Одеса, 1999. – 51 с.

19. Андрєєв А.І. Джерела безперебійного живлення телекомунікаційних і комп'ютерних систем: Навч. посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008.

20. Андреєв А.І., Бишляга Є.П. Розрахунок вихідного випрямляча в джере-лах з безтрансформаторним входом.: Метод. посібник/ – Одеса. УДАЗ ім.

О.С.Попова, 1999.

21. Гейтенко Е. Н. Источники вторичного электропитания. Схемтохника и расчет. Учебное пособие. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 448 с.

22. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. – М.: Техносфера, 2006. – 632 с.

23. Севернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напря-жения для систем вторичного электропитания. Пер. с англ./ Под ред. Смольникова Л.Е. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

24. Воробьев А.Б. Электроснабжение компьютерных и телекоммуника-ционных систем. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2003. – 280с.

25. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учебник. – Новосибирск:

НГТУ, 2000.– 197 с.

26. Маниктала С. Импульсные источники питания от A до Z / Пер. с англ. – К.:

«МК-Пресс», СПб.: "КОРОНА ВЕК", 2008. – 256 с.

27. Руденко В. С., Сенько В. И., Чиженко И. М. Преобразовательная техника.

Киев. Изд. объед. Вища школа, 1978. – 424 с.

28. Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. – М., Высшая школа, 1974.

29. Казаринов И.А. Проектирование электропитающих установок предприятий проводной связи. – М.: Связь, 1974. – 400 с.

30. Краус Л.А., Гейман Г.В., Лапиров-Скобло М.М., Тихонов В.И. Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Энергия, 1980. – 288 с.

31. Основні положення по системах електроживлення вузлів електрозв’язку України/Міністерство зв’язку України. Київ, 1997. – 64 с.

32. Відомчі норми технологічного проектування. Електроустановки підприємств та споруд зв`язку України/ Міністерство зв`язку України. Київ, 1997. – 166 с.

33. Правила технічної експлуатації електроустановок підприємств електрозв’язку.

34. Ведомственные нормы технологического проектирования. Электроустановки предприятий связи и сооружений электросвязи, радиовещания и телевидения. ВСПН332-88 Минсвязи СССР. – М.: Радио и связь, 1989.

Додаткова

35. Букреев С. С. Источники вторичного электропитания / С.С. Букреев, В.А.

Головацкий, Г.Н. Гулякович и др. Под ред. Ю.И. Конева. – М.: Радио и связь, 1983.

36. Букреев С.С. Силовые электронные устройства. – М.: Радио и связь, 1982 – 256 с.

37. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Найвельт Г.С., Мазель К.Б., Хусаинов Ч.И. и др.; Под ред. Найвельта Г.С. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.

38. Моин В.С. Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразиватели. – М.: Энергия, 1972. – 312 с.

39. Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 376 с.

40. Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА. – М.: Радио и связь, 1989. – 160 с.

41. Александров Ф. И., Сиваков А.Р. Импульсные полупроводниковые преобразователи и стабилизаторы постоянного напряжения. – Л.: Энергия, 1970. – 188 с.

42. Драбович Ю.И., Комаров Н.С., Марченко Н.Б. Транзисторные источники электропитания с бестрансформаторным входом. – Киев: Наукова думка, 1984. – 158 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


43. Ромаш Э.М. Транзисторные преобразователи в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Энергия, 1975.

44. Хусаинов Ч.П. Высокочастотные импульсные стабилизаторы напряжения. – М.: Энергия, 1980. – 88 с.

45. Сергеев Б.С. Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания. – М.: Радио и связь, 1992.

46. Высокочастотные транзисторные преобразователи / Э.М. Ромаш, Ю.И. Драбович, Н.Н. Юрченко, П.Н. Шевченко.– М.: Радио и связь, 1988. – 288 с.

47. Ромаш Э. М. Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Радио и связь, 1981. – 224 с.

48. Источники вторичного электропитания: Справочное пособие / С. С. Букреев, В. А. Головацкий, Г. Н. Гулякович и др.; Под ред. Ю.И. Конева. – М.: Радио и связь, 1983. – 280 с.

49. Головацкий В.А. Транзисторные и импульсные усилители и стабилизаторы постоянного напряжения. – М.: Сов. радио, 1974.

50. Четти П. Проектирование ключевых источников электропитания. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

51. Сазонов И.И. Компенсационно-параметрические импульсные стабилизаторы постоянного тока. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – с. 88.

52. Эраносян С.А. Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями. Л: Энергоатомиздат, 1991 г.

53. Митрофанов Е.В., Котельников А.К. Высокочастотные выпрямительные устройства с бестрансформаторным входом. Электросвязь, 1991, №7. – С. 10–12.

54. Березин О.К., Костиков В.Г., Шахнов В.А. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. М: Три Л – Горячая линия – Телеком, 2000 г.

55. Бас А. А. и др. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом / А. А. Бас, В. П. Миловзоров, А. К. Мусолин. – М.: Радио и связь, 1987. – 160 с.: ил.

56. Виленкин А.Г. Импульсные транзисторные стабилизаторы напряжения. – М., 1970.

57. Источники электропитания на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет / Под ред. Додика С.Д., Гальперина Е.И. – М.: Советское радио, 1969. – 448 с.

58. Руденко В.С., Денисов А.И. Импульсные преобразователи и стабилизаторы на тиристорах. – К.: Техника, 1972.

59. Глебов Б.А. Магнитно-транзисторные преобразователи напряжения для питания РЭА. – М.: Радио и связь, 1981. – 96 с.

60. О.А. Коржавин. Динамические характеристики импульсных полупроводникковых преобразователей и стабилизаторов постоянного напряжения. Учебное пособие для вузов – М.: Радио и связь. – 1997. – 300 с.

61. Семенов Ю.Б. Силовая электроника для любителей и профессионалов. – М.:

Солон – Р, 2001.

62. Алексанян А.А. и др. Мощные транзисторные устройства повышенной частоты. Л: Энергоатомиздат, 1988.

63. М.Браун. Источники питания. Расчет и конструирование. – К.: МК-Пресс, 2005.

64. Р.Мэк. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению. – М.: Додэка-XXI, 2008.

65. К. Сукер. Силовая электроника. Руководство разработчика. Додэка-XXI. – М., 2007.

66. И.М.Готлиб. Источники питания. Инверторы. Конверторы. Линейные и импульсные стабилизаторы. Постмаркет. – М., 2002. – 544 с.

67. Вдовин С.С. Проектирование импульсных трансформаторов / 2-е изд. – Л:

Энергоатомиздат, 1991.

68. Сидоров И. Н., Скорняков С. В. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Радио и связь, 1994.

69. Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники. М., Советское радио, 1971.

70. Белопольский Н.Н., Каретникова Е.Н., Пикалова Л.Г. Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. – М.: Энергия, 1973. – 400 с.

71. ГОСТ 22412-77. Трансформаторы силовые на тороидальных сердечниках.

Метод расчета.

72. Белопольский И.И., Каретникова Е.И., Пикалова Л.Г. Расчет трансформаторов и дроселей малой мощности. Изд. 2. – М. Энергия, 1979. – 399 с.

73. Сидоров И. Н., Биннатов М.Ф., Шведова Л.Г. Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры: Справочник. – М.: Радио и связь, 1992. – 288 с.

74. Сидоров И.Н., Мукосеев В.В., Христинин А.А. Малогабаритные трансформаторы и дроссели: Справочник. – М.: Радио и связь, 1985. – 416 с.

75. Сидоров И. Н. Малогабаритные магнитопроводы и сердечники.И. Н. Сидоров, А. А. Христинин и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 384 с.

76. Криштафович И. А. Определение потерь в сердечниках трансформа-торов – Проблемы преобразовательной техники: тр. науч. конф., Киев, 1979, ИЭД АН УССР Ч. 4. – С. 91 – 93.

77. Михайлова М. М., Филиппов В. В., Муслаков В. П. Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / Под ред. А.Е. Оборонко. – М.: Радио и связь, 1983. – 200 с.

78. Ферриты и ферритовые изделия для источников вторичного электропитания:

Справочное пособие: В.И. Хандогин, А.В. Райкова, А.В. Куневич и др.; Под ред. В. И. Хандогина – М., 1990.

79. Аморфные магнитомягкие сплавы и их применение в источниках вторичного электропитания: Справочное пособие. В.И. Хандогин, А.В. Райкова и др. / Под ред. В.И Хандогина – М., 1990.

80. Русин Ю.С., Гликман И.Я., Горский А.Н. Электромагнитные элементы радиоэлектронной аппаратуры. – М.: Радио и связь, 1991.

81. Бландова Е. С. Расчет трансформаторов статических преобразователей на частоту 5 – 200 кГц. – Электронная техника. Сер. 5: Радиодетали и радиокомпоненты. Вып 4(45). – 1981. – С. 28-33.

82. Немцов М.В. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности. – М: Энергоатомиздат, 1989.

83. Мкртчан Ж.А. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. – М.:

Радио и связь, 1990. – 208 с.

84. Глазенко Т.А. Полупроводниковые преобразователи в электроприводах постоянного тока. – Л., Энергия, 1973.

85. Перельман Б.Л. Полупроводниковые приборы. Справочник. – М.: Солон, Микротех. – 1996. – 176 с.

86. Дьяконов М.Н. и др. Справочник по электрическим конденсаторам. Под ред.

Четверкова И.И. – М.: Радио и связь, 1983 – 576 с.

87. Чебовский О.Г., Моисеев Л.Г., Недошивин Р.П. Силовые полупроводниковые приборы: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 400 с.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«ФІЗИКА №7(487),квітень2012 Методика Розв’язування якісних заДаЧ 7 клас Марія СлІпець, учитель кваліфікаційної катеЧого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. горії «Спеціаліст» Жовківської ЗОШ І—ІІІ ст. № 2, Петроній Львівська обл. Фізика — це наука розуміти природу. Е. Роджерс Мета: повторити вивчений матеріал з теми; розвивати пізнавальні інтереси учнів, розширити їхній свіІ. Організаційна частина тогляд, навчити отримувати задоволення від набутих Гра «Кіт у мішку» знань; Учитель. Вітаю...»

«Б.А. Сусь Б.Б.Сусь НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ Київ – 2010 Сусь Б.А. Сусь Б.Б.НЕЗВИЧНЕ БАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИКИ Науково-методичне видання Київ 2010 УДК 53.001 Б.Б.К ч.48 С.905 Сусь Б.А., Сусь Б.Б. Незвичне бачення традиційних проблемних питань фізики. Науково-методичне видання. – К.: Просвіта, 2010. – 124 с. В навчально-методичному посібнику дається нетрадиційний розгляд традиційних проблемних питань фізики, які вивчаються у вищій і загальноосвітній...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«А. М. Заїка, С. С. Тарнавська МАТЕМАТИКА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» ББК 22.1я721 З-17 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. № 118) Експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензенти: Ярослав...»

«УКРАЇНА НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Кафедра електропривода та електротехнологій ім. С.П.Бондаренка ПРАКТИКУМ З ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ Частина ІІ Модуль 3 ФІЗИКО – ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН ТА МАТЕРІАЛІВ Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів факультету енергетики і автоматики Київ – 2013 УДК 631.371;621.365/075.8 Наведено основні положення з підготовки, проведення та оформлення лабораторних робіт. Викладено основні вимоги...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка С. Бекеша, Є. Сливко, Н. Білик МЕТОДИ МІНЕРАЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Цикл лекцій Частина 1 Львів ЛНУ імені Івана Франка УДК 549.08(075.8) ББК Д33я73 Б42 Рецензенти: д-р геол.-мін. наук, проф.О. Матковський (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р геол. наук, зав. відділу І. Наумко (Львів, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України) Рекомендовано до друку Вченою радою...»

«ІС ТОРІЯ НАУКИ ХІМІЧНА МАГІЯ (зі щоденника Ньютона) Ньютону вдалося скерувати розвиток фізики у правильне русло, а хімія все ще була в полоні алхімії. У щоденнику Ньютона знайшли декілька абзаців, добросовісно переписаних із книги алхіміка: „До Сатурна вузами ЧИ ГОРЯТЬ ДІАМАНТИ? любові прив’язаний Марс (до сурми додали залізо – Ред.), який сам у себе Восени 1772 року, прогулюючись уздовж набережної Сени поблизу пожирає велику силу, чий дух ділить тіло Сатурна. З них витікає чудесна Лувру,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ГЛУШАК Степан Петрович УДК 544.77.032.14;539.219;536.423 ВПЛИВ ПОЛІДИСПЕРСНОСТІ НА ФАЗОВУ ПОВЕДІНКУ КОЛОЇДНИХ ТА ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ 01.04.24 фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»

«Садовий Микола доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Подопригора Наталія кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Трифонова Олена кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ВИВЧЕННЯ СИМЕТРІЙ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»