WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||

«Модуль Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, які ...»

-- [ Страница 12 ] --

72. Комплекс взаємозалежного обладнання і споруджень, призначених для виробництва чи перетворювання, передавання, накопичення, розподілу чи споживання енергії, називається ______________.

73. Сукупність технічних засобів, що забезпечуюсь якісні й кількісні показники електроенергії, необхідної для живлення апаратури і нормального функціонування підприємства (об’єкта) зв’язку, являє собою_____________.

74. Частина електроустановки, призначена для перетворювання, регулювання, розподілу, комутації й резервування електроживлення і забезпечення безперебійності подавання необхідних рівнів напруги змінного і постійного струму, називається ___________________

об’єкта чи підприємства зв’язку.

75. Дизельні електростанції (ДЕС) використовуються на підприємствах зв’язку в якості_________.

76. Для забезпечення безперебійного електроживлення елекроприймачів змінного струму на підприємствах зв’язку використовуться ___________.

<

–  –  –

77. До складу електроустановки підприємства зв’язку входять:

1) лінії електропередач та трансформаторні підстанції;

2) власні електростанції, електричні мережі технічних територій та приміщень;

3) установки електроживлення, засоби електроосвітлення, пристрої вентиляції та кондиціонування повітря.

Відповідь:

78. До складу установки електроживлення підприємства зв’язку входять:

1) випрямні пристрої, акумуляторні батареї;

2) агрегати безперебійного живлення постійним та змінним струмом;

3) перетворювачі та стабілізатори напруги, комутаційне обладнання і струморозподільні мережі, що зв'язують поміж собою обладнання електроживлення й апаратуру зв'язку.

Відповідь:

79. Коефіцієнт потужності установки електроживлення (ЕЖУ) це:

1) відношення активної потужності до повної, споживаної ЕЖУ;

2) відношення активної потужності в колі навантаження ЕЖУ, до повної потужності, споживаної ЕЖУ;

3) відношення повної потужності в колі навантаження ЕЖУ до повної потужності, споживаної ЕЖУ.

Відповідь:

В пунктах 80 … 81 доповніть твердження, записавши пропущені цифри, наприклад, 20... 40 …

80. Обладнання підприємства зв’язку, як правило, забезпечується електроенергією змінного струму залежно від рівня споживаної потужності чи від трифазної чотирипровідної мережі напругою_____В із заземленою нейтраллю чи від однофазної мережі напругою_____В.

Відповідь:

81. Обладнання підприємства зв’язку, як правило, забезпечується електроенергією постійного струму напругою мінус_____В. На діючих об’єктах для вітчизняного обладнання припускається використовування напруги мінус_____В, а для закордонного обладнання – напруги мінус_____В.

Відповідь:

В пунктах 82 … 85 установіть відповідність у вигляді комбінації цифр та літер, набравши, наприклад, 1в, 2а,...

82. Типові схеми систем електроживлення постійного струму Структурні схеми 1) 3) 2) 4) ВП1, ВП2, … – випрямні пристрої; АБ1, АБ2, … – акумуляторні батареї;

VD1, VD2 – силові діоди; VD3 – тиристор; ВДК1, ВДК2, … – вольтододаткові конвертори; К1, К2 – контактори

Тип схеми електроживлення:

а) система електроживлення з відокремленою від навантаження резервною акумуляторною батареєю;

б) буферна система електроживлення з вольтододатковими конверторами;

в) безакумуляторна система електроживлення;

г) буферна система електроживлення з нелінійними опорами.

Відповідь:

83. Джерела безперебійного живлення:

1) резервного типу (Off-Line чи Standby);

2 з подвійним перетворюванням енергії (On-Line);

а) у якому змінна мережна напруга, що надходить на вхід, перетворюється випрямлячем на постійну, а потім за допомогою інвертора – знову на змінну. Акумуляторну батарею постійно підімкнено до виходу випрямляча та входу інвертора і вона живить останній в аварійному режимі;

б) у якому комутуючий пристрій у нормальному режимі роботи забезпечує підмикання навантаження безпосередньо до зовнішньої мережі живлення, а в аварійному – переводить її на живлення від акумуляторних батарей.

Відповідь:

84. Використовування паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) та енергопостачання

Терміни:

1) раціональне використовування ПЕР;

2) енергопостачання;

3) енергозберігаюча технологія.

Поняття та означення:

а) реалізація правових, організаційних, наукових, виробничих технологій та економічних заходів, спрямованих на ефективне (раціональне) використовування (й ощадливе витрачання) ПЕР і на залучення до господарського обороту поновлюваних джерел енергії;

б) новий чи удосконалений технологічний процес, що схарактеризовується більш високим коефіцієнтом корисного використовуання ПЕР;

в) використовування паливно-енергетичних ресурсів, яке забезпечує досягнення максимальної за існуючого рівня розвитку техніки та технології ефективності, з урахуванням обмеженості їхніх запасів і дотримання вимог щодо зниження техногенного впливу на навколишнє середовище й інших вимог суспільства.

Відповідь:

85. Показники ефективності паливно-енергетичних ресурсів

Показники:

1) коефіцієнт корисної дії;

2) показник енергетичної ефективності;

3) коефіцієнт корисного використовування енергії.

Поняття та означення:

а) абсолютна, питома чи відносна величина споживання чи втрат енергетичних ресурсів для продукції якого завгодно призначення чи технологічного процесу;

б) відношення всієї корисно використовуваної у господарстві (на встановленій ділянці, енергоустановці тощо) енергії до сумарної кількості витраченої енергії в перерахуванні її на первинну;

в) величина, що характеризує досконалість процесів перетворювання чи передавання енергії, що є відношенням корисної енергії до підведеної.

Відповідь:

–  –  –

Підписано до друку 5.10.2011. Формат 60х90/16. Наклад 200 прим.

Зам. № 4703 Обсяг 8,5 ум. -друк. арк.

Відддруковано на видавничому устаткуванні фірми RISO в друкарні редакційно-видавничого центру ОНАЗ ім. О.С. Попова Одеса, 65021, вул. Ковалевського, 5 Тел. (0482) 207-894Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 ||
Похожие работы:

«© 2011 ІМФ (Інститут металофізики Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies ім. Г. В. Курдюмова НАН України) 2011, т. 9, № 3, сс. 719—734 Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії PACS numbers: 61.48.De, 81.05.ub,81.07.De,81.16.Fg,82.70.Dd,87.85.Qr, 87.85.Rs Фізико-хемічні властивості вуглецевих наноструктур для біотехнологій М. В. Маніло, І. А. Ар’єв*, Г. С. Литвинов Національний технічний університет України...»

«ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ ДОТРИМУЙСЯ ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ С тупн і н іг р о зта ш о в ую ть ся на під л о зі або на сп е ц іа л ь н ій п ід ставц і Готуючись до роботи Тримай комп'ютер з комп’ютером, у чистоті. Протирай його наведи лад на столі спеціальною серветкою Відстань від очей Робоче місце повинно бути до екрана 40— 80 см зручним Не торкайся задньої панелі Після 15 хвилин роботи монітора і системного блока з комп’ютером зроби перерву, розімнися Й.Я....»

«УДК 615.327.07:663.64](477.87) № держреєстрації 0110U001948 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ШАЯНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В СКЛО-ПЛЯШКИ...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ) Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару м. Полтава, 23 травня 2013 року Науковий керівник семінару професор В. О. Дорохін Полтава ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 УДК 664 Представлені матеріали заслухані, обговорені й рекоменББК 36я431...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу МЕДІКАРІН з метою дезінфекції та передстерилізаційного очищення Київ-2009 Організація розробник: Державна установа Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, що виконують роботи з дезінфекції та контролю якості дезінфекції. Тиражування цих Методичних вказівок дозволяється лише за згодою ТОВ...»

«УДК 371.3; 373.5.02 ББК 74.202.4я73 В753 Рекомендовано науково-методичною комісією Луганського державного інституту культури і мистецтв Протокол №9 від 08.06.2011р.Рецензенти: В. В. Румянцев, завідувач фізико-технологічним відділенням Донецького національного університету – Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України, виконавчий директор асоціації розвитку освітніх та наукових мереж, доктор фізико-математичних наук; В. П. Майданюк, доцент кафедри програмного...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, Л.В. Нестерова, І.М. Савченко, В.В. Ягупов ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ Методичний посібник Київ – 2012 УДК 377:005 (072) ББК 74.04 І 74 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Протокол № 3 від 26 березня 2012 року) Рецензенти: Свистун В. І. – доктор...»

«Математика та її застосування Математика та її застосування Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Я. Ілляшенко Зображення фігур у геометрії Наочні зображення просторових фігур широко використовуються, як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін. Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою просторових...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«VI Кафедра Фізики Physics Department Анисимов Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Кафедра фізики, ровесниця Одеському національному політехнічному університету, має всі підстави пишатися своєю дев'яносторічною історією. У її колиски стояли видатні радянські фізики – академіки Л.І.Мандельштам, М.Д.Папалексі, І.Є.Тамм, яким присвячені меморіальні дошки на фасаді адміністративного корпусу. Перша в Одеському політехнічному інституті лекція з фізики була...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»