WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Модуль Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, які ...»

-- [ Страница 1 ] --

М.В. ЗАХАРЧЕНКО, А. Ф. КАДАЦЬКИЙ, О.П. РУСУ,

І.П. МАЛЯВІН, В.Б. РУСАЛОВСЬКИЙ, О.А. ГРАБОВИЙ

Модуль

Електромагнітні та випрямні пристрої

засобів електроживлення

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як посібник для студентів вищих навчальних закладів,

які навчаються за напрямом 6.050903 «Телекомунікації»

(лист № 1/11 – 2644 від 04.04.2011 р.)

Одеса 2011

УДК 621.362.

ББК 32.889

Затверджено Вченою радою

ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Протокол № 4 від 25.11.2010 р.

Захарченко М.В. Електроживлення систем зв’язку. Лабораторний практикум: Частина 1 Теоретичні положення, Частина 2 Методичні вказівки /М.В. Захарченко, А.Ф. Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Русаловський, О.А. Грабовий. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 136 с.,іл.

У посібнику викладено матеріал для вивчення дисципліни «Електроживлення систем зв’язку», що розділений на залікові й змістовні модулі.

Приведені принципи побудови і функціонування пристроїв та систем електроживлення телекомунікаційних систем. Викладено методику розрахунку та дослідження випрямлячів, згладжувальних фільтрів, стабілізаторів, імпульсних перетворювачів постійної напруги. Містить контрольні запитання й індивідуальні завдання різних рівнів складності, які сприяють придбанню навичок дослідження електричних процесів пристроїв і систем електроживлення засобів телекомунікацій.

Посібник складається із двох частин. У даній частині приведено загальна характеристика дисципліни, теоретичні положення та методичні вказівки до першого модуля «Електромагнітні та випрямні пристрої засобів електроживлення», а також тестові завдання з дисципліни.

Посібник призначений для самостійної роботи студентів, виконання УДРС, НДРС, курсового й дипломного проектування, він буде корисний для студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять по дисципліні «Електроживлення систем зв'язку». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням й проектуванням пристроїв і систем електроживлення.

Рецензенти:

В.М. Кошевий, д.т.н., проф., зав. кафедри морського радіозв’язку Одеської національної морської академії;

Н.О. Князєва, д.т.н., проф., зав кафедри інформаційних систем і мереж Одеської державної академії холоду;

А.Ф. Назаренко, д.т.н., проф., професор кафедри фізики Одеського національного політехнічного університету.

М.В. Захарченко, А.Ф.Кадацький, О.П. Русу, І.П. Малявін, В.Б. Русаловський, О.А. Грабовий Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.

2 ЗМІСТ ВСТУП

МОДУЛЬ 1 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ВИПРЯМНІ ПРИСТРОЇ

ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

ЧАСТИНА 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 До дослідження режимів роботи випрямного пристрою (однофазної мостової схеми випрямляння та згладжувальних фільтрів)... 13 1.1.1 Випрямні пристрої. Загальні відомості

1.1.2 Вибір схеми випрямляння, типу фільтра та вентиля..............

1.1.3 Показники якості випрямлячів

1.2 До дослідження трифазних схем випрямлячів

1.2.1 Трифазні випрямлячі. Загальні відомості

1.2.2 Особливості функціонування трифазних випрямлячів..........

1.3 До дослідження однотактних керованих та некерованих випрямлячів

1.3.1 Однотактні керовані та некеровані випрямлячі. Загальні відомості

1.3.2 Робота однофазного однотактного випрямляча на активне навантаження

1.3.3 Робота однофазного однотактного випрямляча на активно-індуктивне навантаження

1.3.4 Підвищення ефективності керованих випрямлячів................ 29 1.3.5 Робота трифазного однотактного керованого випрямляча на активний характер навантаження

1.3.6 Особливості роботи трифазного однотактного керованого випрямляча на навантаження індуктивного характеру

ЧАСТИНА 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

В.1 Опис віртуальної лабораторії

Лабораторна робота № 1.1 Дослідження режимів роботи випрямного пристрою (однофазної мостової схеми випрямляння та згладжувальних фільтрів)

Лабораторна робота № 1.2 Дослідження трифазних схем випрямлячів

Лабораторна робота № 1.3 Дослідження однотактних керованих і некерованих випрямлячів

ЛІТЕРАТУРА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ”

ВСТУП Електроживлення систем зв'язку (ЕЖСЗ) належить до циклу дисциплін професійної й практичної підготовки фахівців зв'язку за напрямом “Телекомунікації”. У дисципліні розглядаються стан і напрями розвитку електроживлення пристроїв та систем телекомунікацій у нашій країні та за кордоном.

Загальна характеристика дисципліни:

Кількість кредитів ECTS – 2,5; кількість модулів – 2; змістових модулів – 6; загальна кількість годин – 135; в тому числі: лекцій – 32; лабораторних занять – 18; практичних занять – 14; самостійна та індивідуальна робота – 71 годин.

Важливе місце в дисципліні “Електроживлення систем зв'язку” посідає вивчення основ теорії, методики інженерного розрахунку й проектування елементів, вузлів, блоків та систем електроживлення підприємств зв'язку. Головна увага приділяється якісному й кількісному аналізові процесів, які протікають у функціональних елементах та пристроях систем електроживлення й електропостачання.

Дисципліна базується на положеннях курсів вищої математики, фізики, теорії лінійних та нелінійних електричних кіл, основ схемотехніки, інформатики, обчислювальної техніки й інформаційних технологій та ін.

Задачею дисципліни є розширення та поглиблення головних положень зазначених дисциплін у напрямі використовування нових методів для теоретичного аналізу й розрахунку характеристик процесів, які протікають в елементах та пристроях силової перетворювальної техніки.

Програма дисципліни складається з двох модулів.

–  –  –

1.1 Електромагнітні пристрої електроживлення Однофазні трансформатори. Трифазні трансформатори.

Спеціальні типи трансформаторів: автотрансформатори, вимірювальні трансформатори, трансформатори імпульсних перетворювачів постійної напруги. Основи розрахунку характеристик трансформаторів при їхньому дослідженні й проектуванні.

Електричні реактори (дроселі).

Магнітні підсилювачі.

1.2 Випрямлячі

Випрямні пристрої. Структури. Особливості побудови й функціонування на різні види навантажень, на низькій і високій частоті перетворювання електричної енергії.

Керовані й некеровані вентилі. Силові напівпровідникові діоди.

Багатофазний (m-фазний) некерований випрямляч.

Однофазний випрямляч. Принципи побудови. Схеми випрямляння.

Особливості функціонування схем випрямляння при живленні від мережі змінного струму з прямокутною формою напруги.

Трифазний випрямляч.

Синхронні випрямлячі. Принципи побудови й функціонування.

Показники якості схем випрямляння. Порівняльне оцінювання схем випрямляння. Застосовування схем випрямляння у пристроях електроживлення й у системах електроживлення підприємств зв'язку. Особливості розрахунку випрямлених пристроїв.

1.3 Згладжувальні фільтри Засади побудови й функціонування згладжувальних фільтрів. Показники якості. Резонансні фільтри. Активні згладжувальні фільтри.

Тематика додаткового до лекцій матеріалу Основи аналізу згладжувальних фільтрів. Вплив частоти на масогабаритні показники згладжувальних фільтрів. Перехідні й постійні процеси.

Основні розрахункові співвідношення.

Порівняльне оцінювання згладжувальних фільтрів. Область використання. Застосування згладжувальних фільтрів, у пристроях та системах електроживлення.

Модуль 2: Пристрої та системи електроживлення й електропостачання телекомунікаційних систем

2.1 Статичні перетворювачі постійного струму Перетворювачі постійної напруги. Призначення. Принципи побудови й функціонування. Класифікація. Область застосовування. Вимоги.

Високочастотні транзисторні інвертори. Однотактні перетворювачі постійної напруги.

Двотактні перетворювачі постійної напруги.

Шляхи підвищення техніко-економічних показників високочастотних перетворювачів постійної напруги. Резонансні, багатофазні перетворювачі із ШІМ, ЧІМ регулюванням і з використовуванням резонансних контурів.

Застосовування перетворювачів постійної напруги у пристроях та системах електроживлення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Енергетичні втрати в елементах перетворювача. Залежність енергетичних втрат від частоти перемикання. Вибір оптимальної частоти.

2.2 Стабілізатори напруги та струму Параметричні стабілізатори постійної та змінної напруги.

Компенсаційні стабілізатори постійної та змінної напруги і струму.

Компенсаційні стабілізатори з неперервним регулюванням.

6 Компенсаційні стабілізатори з імпульсним регулюванням. Регульовані й нерегульовані перетворювачі постійної напруги у структурах побудови стабілізаторів напруги та струму.

Стабілізуючі джерела електроживлення з безтрансформаторним входом. Системи керування. Принципи керування.

Застосовування стабілізаторів напруги та струму у пристроях апаратури зв'язку й системах електроживлення підприємств зв'язку.

2.3 Системи електроживлення апаратури й підприємств зв'язку

Системи електроживлення підприємств зв'язку.

Принципи забезпечення надійності й безперебійності електропостачання.

Електроживлення підприємств автоматичного й багатоканального електрозв'язку. Типове обладнання електроустановок. Дистанційне електроживлення апаратури зв'язку: транзисторних систем передавання, магістралей коаксіального й симетричного кабелів.

Електроживлення радіопередавальних, радіоприймальних і телевізійних центрів.

Електроживлення радіорелейних ліній. Принципи електроживлення.

Вимоги. Системи безперебійного й гарантованого електроживлення.

Електроживлення супутникових і тропосферних систем передавання.

Електроживлення засобів телекомунікацій. Електроживлення обладнання поштового зв'язку.

Системи безперебійного електроживлення змінного й постійного струму.

Основні джерела енергопостачання стаціонарних і рухомих об'єктів.

Акумулятори великої ємності для стаціонарної й переносної апаратури.

Зарядні пристрої.

Питання резервування й надійності в системах електропостачання.

Техніко-економічне порівняння різних систем електропостачання. Рекомендації й вибір.

Пристрої й системи електроживлення та електропостачання засобів телекомунікацій. Тенденції й напрями подальшого розвитку й удосконалювання. Шляхи підвищення техніко-економічних показників. Способи й засоби забезпечення енерго- та ресурсозбереження при здійснюванні телекомунікаційних процесів.

–  –  –

дженням Дослідження імпульсних перетворювачів постійної напруги (знижувального, підвищувального та інвертувального типів) Дослідження півмостового перетворювача постійної напру

–  –  –

Дослідження пристроїв і систем електроживлення модульної структури з однофазною та багатофазною принципами перетворювання:

з силовими каналами знижувального типу з силовими каналами підвищувального типу з силовими каналами полярно-інвертувального типу з силовими каналами з прямим увімкненням діода з силовими каналами зі зворотним увімкненням діода 8 Продовження таблиці з силовими каналами з виводом середньої точки трансфор

–  –  –

з силовими каналами мостового типу з півмостовими силовими каналами

Розпочинаючи вивчення дисципліни “Електроживлення систем зв'язку”, треба знати:

• математичний апарат (теорії диференційного й інтегрального числення, гармонічного аналізу,...) – “Вища математика”, модулі 1…4;

• фізичні закони й поняття (електрика, магнетизм, гармонічні коливання,...) – “Фізика”, модулі 1…3;

• теорію електричних кіл (частотні, часові й операторні методи аналізу, дискретні кола й сигнали, теорію магнітних та трифазних кіл) – “Теорія електричних кіл і сигналів”, модулі 1…5;

• теорію напівпровідникових приладів, аналогову й цифрову схемотехніку – “Основи схемотехніки”, модулі 1…4;

• алгоритмічні мови, програмування й цифрове моделювання – “Інформатика”, модулі 1…4.

Після вивчення модуля 1 студент повинен:

• знати засади структурної, функціональної та схемотехнічної побудови й функціонування випрямних пристроїв та їхніх функціональних вузлів (трансформаторів, схем випрямляння і згладжувальних фільтрів);

• знати фізичні процеси, які відбуваються в елементах та колах пристроїв випрямляння, питання їхнього розрахунку із залученням обчислювальної техніки;

• знати техніко-економічні й експлуатаційні характеристики, основні напрямки та перспективи розвитку випрямних пристроїв;

• уміти за допомогою довідкової літератури розраховувати й обирати елементи силової частини та пристроя керування й експериментально визначати основні показники якості випрямних пристроїв;

• уміти розробляти випрямні пристрої з необхідними технікоекономічними показниками, технічно грамотно здійснювати експлуатування випрямних пристроїв;

• уміти ставити й розв’язувати завдання аналізу, дослідження й розробки випрямних пристроїв.

Вихідні знання й уміння після вивчення модуля 2:

• науково-практичний фундамент: поняття, засади, ідеї, конструкції й можливості, основи теорії, знання основних технічних характеристик, основ інженерного розрахунку перетворювачів електричної енергії – пристроїв та систем електроживлення засобів телекомунікацій;

• вміння використовувати обчислювальну техніку задля дослідження електричних процесів та проектування перетворювачів електричної енергії;

• теоретичні основи для більш глибокого вивчення перспективних напрямів розвитку силової електроніки, силової перетворювальної техніки;

• знання фізичних процесів, техніко-економічних та експлуатаційних характеристик, основних напрямів та перспектив розвитку силової перетворювальної техніки;

• теоретичні основи для більш глибокого вивчення приватних питань, які виникають у практичній діяльності при досліджуванні, проектуванні й експлуатуванні пристроїв та систем електроживлення;

• одержання неперервної математичної підготовки при вивчанні курсу, набуття навичок розв’язування конкретних інженерних завдань на підставі математичних та спеціальних знань.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ЕВРИКА – ХІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Редакційна рада: Остафійчук Б.К. – голова, доктор фізико-математичних наук, професор; Васильєва В.А. – доктор юридичних наук, професор;...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА П О В А Р Світлана Вікторівна УДК 37.014.542 ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук,...»

«Використання аудіовізуальних засобів навчання педагогічними працівниками Калачова Л.В. Ст. викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ УМО НАПН України Калачова Л.В.Ефективність АВЗН: слух АудіоЕфективне візуальні + сприйняття засоби навчання зір Калачова Л.В.Актуальність проблеми: 1 Недостатнє навчально-методичне забезпечення Оперативність швидкого реагування на 2 соціально-економічні та освітні зміни 3 Специфіка умов навчання Особливості подання матеріалу викладачів для 4 різних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УДК 621.38 МОДЕЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОНІЦІ Переверзєв А.В., Бойко В.І., Зорі А.А., Тарасюк В.П., Вовна О.В., Багрій В.В. Дозволено до друку з грифом: «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів», /лист № 14/18.2-638 від 25.03.2005/ Донецьк – 2010 PDF...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова В. М. АДАМЯН, М. Я. СУШКО МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ Методичні вказівки з курсу “Методи математичної фізики” для студентів фізичного факультету Одеса “Астропринт” Методичні вказівки зорієнтовано на студентів спеціальності 6.070100 – “фізика” денних відділень фізичних факультетів університетів, які приступають до вивчення курсу “Методи математичної фізики”. Вони створені на базі лекційного курсу та...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов’янськ – УДК 37 ББК П 7 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2010. – 63 с. Рецензенти:...»

«1 Хімікати Хімічні речовини навколо нас Автори: Клімент Мінджов, Олена Пащенко, Тетяна Тимочко Основна концепція Ми не уявляємо наш сучасний стиль життя без хімічних речовин, але їхнє виробництво та використання мають супроводжуватись постійною турботою та відповідальністю за довкілля та людське здоров’я. Тривалість 2-3 навчальні години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Класна кімната Обладнання Плакати, відеоколекція «Зеленого пакета», різноманітні переносні пристрої, що працюють на...»

«Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Fст Б.П. Б.Р. Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Монографія УНІВЕРСУМ-Вінниця УДК 666.97.033 Р 25 Рецензенти: І. Н. Дудар, доктор технічних наук, професор І. І. Назаренко, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет Інститут європейської інтеграції Львівський державний університет внутрішніх справ Українська асоціація викладачів-католиків Асоціація лікарів-католиків ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції НАУКА І ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ 19 квітня 2012 року Львів 2012 Порядок роботи конференції 0900 – 0950 Заїзд учасників конференції. Реєстрація. 1000 – 1230 Урочисте відкриття роботи конференції....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»