WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Джамаль Камаль Хусейн 2. Назва Комбіновані системи тригенерації з використанням сонячної енергії 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ...»

1. ПІБ

Джамаль Камаль Хусейн

2. Назва

Комбіновані системи тригенерації з використанням сонячної енергії

3. Спеціальність

05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ”

4. Місце роботи

Ірак

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Денисова Алла Євсіївна, д.т.н, професор

7. Опоненти

Дубковський Вячеслав Олександрович, д.т.н., професор

Новаківський Євген Валерійович, к.т.н., доцент

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційна робота виконувалась відповідно із законодавчими актами: Постанови Верховної Ради України №75/94-ВР від 1.07.94р. що затвердила "Закон України про енергозбереження". Постанови Кабінету Міністрів України №148 від 5.02.97 р. "Про комплексну державну програму енергозбереження України", та «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки», міжнародної програми «TASIS» Енергетичного центру ЄС в Україні, спрямованої на дослідження можливостей ефективного використання традиційних та відновлювальних джерел енергії; Постанови Кабінету Міністрів України №583 від 14.04.99 р. "Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату", Галузевої науково-технічної програми сталого розвитку побутової техніки в Україні на 2006-2011 роки (наказ Мінпромполітики України від 03. 03. 2006р. № 85).

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є удосконалення систем тригенерації кондиціонування повітря і тепло- холодо- забезпечення на основі осушувально-випарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу, що забезпечує зниження енерговитрат і покращення екологічних характеристик. Для її досягнення вирішувались наступні задачі: розробка схемних рішень осушувально-випарних охолодників і удосконалення апаратів випарного охолодження, для використання, як у автономному вигляді, так і у складі осушувальновипарних систем: розробка нового класу перетворювачів сонячної енергії, заснованих на гравітаційній течії рідинної плівки: створення уніфікованої компактної тепломасообмінної апаратури (абсорбера - осушувана, сонячного десорбера-регенератора.

випарного охолодника), що забезпечує мінімізацію енерговитрат: моделювання робочих процесів з урахування особливостей плівкових течій у ТМА та проведення експериментального дослідження альтернативних систем: сонячних регенераторів абсорбенті та випарних охолодників; одержання залежностей і рекомендацій, що забезпечують розрахунок і конструювання таких систем.

10. Наукова новизна отриманих результатів Наукова новизна роботи визначається такими результатами: розроблені схемні рішення багатофункціональних сонячних систем осушувально-випарного типу на основі відкритого абсорбційного типу і показано, що пряма регенерація абсорбенту забезпечується при температурах не вище 70 С, тобто системи можуть засновані тільки на використанні сонячної енергії; виконано моделювання процесів тепло-масопереносу у метало-полімерних сонячних колекторах СК-М і одержані експериментальні дані у вигляді залежності ККД від приведеної температури; одержані і узагальнені експериментальні дані по прямій сонячній регенерації абсорбенту у колекторахрегенераторах із гравітаційною течією рідинної плівки абсорбенту LiBr+ (H2O+LiBr+LiNО3) по похилій поверхні СК-Рег; виявлено залежність процесу від інтенсивності сонячної радіації і початкового вологовмісту повітря: результати зіставлення осушувально-випарного кондиціонера із паро-компресійним кондиціонером, показали, що осушувально-випарна схема дозволяє істотно знизити потужність, що споживається, СКП (на 35-40%); виконано екологічний аналіз альтернативних рішень з використанням методології і бази даних «Повний життєвий цикл» (Life Cycle Assessment, міжнародні стандарти ISO (14040, 14041, 14042 и 14043, «eco-indicator 99», база даних програми «SimaPro-6»); показано, що ССКП на основі осушувально-випарного циклу призводить до меншого виснаження природних ресурсів, ніж традиційна парокомпресійна СКП, вона вносить менший внесок у глобальну зміну клімату; найбільший вплив па довкілля призволиться під час експлуатації системи; внесок періоду виробництва складає близько 25% від внеску за весь життєвий цикл, а внесок періоду утилізації незначний; загальний екологічний вплив для альтернативної системи складає всього 60% від цього ж впливу для традиційної системи; показано, що вибір ССКП по двох критеріях, що аналізуються, (вплив на виснаження природних ресурсів і внесок у глобальне потепління) сприяє реалізації Закону України про енергозбереження і Кіотського протоколу, спрямованого на зниження емісії парникових газів.

11. Апробація результатів дисертації Апробація результатів дисертації проводилась на наук.-технічн. конф. „Сучасні проблеми холодильної техніки і технології"".-3б.наук.праць.-Одеса.-2007 (дві доповіді:

«Анализ эффективности солнечного коллектора с принудительной циркуляцией»;

«Разработка и технико-экологическая оценка нового поколения солнечных металополимерных коллекторов»): наук,-технічна конф...Энергосберегающие технологии в теплоэнергетике - 2007".-Зо.наук.праць.-Одеса,-2007 («Разработка и экспериментальное исследование рабочих характеристик плоских солнечных коллекторов»).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Джамаль Камаль Хусейн Солнечные системы теплоснабжения / Дорошенко О.В., Шестопалов К.О., Джамаль Камаль Хусейн.- Хололильна техніка і технологія.-2007.-№3.С.43-46.

Особистий внесок автора: розробка принципових схемних рішень.

2. Джамаль Камаль Хусейн Оценка жизненного цикла обычного и металлополимерного солнечного коллектора / Дорошенко О.В., Колтун П., Джамаль Камаль Хусейн.- Холодильна техніка і технологія. - 2007.- №.4. - С. 27-31.

Особистий внесок автора: виконання і аналіз результатів.

3. Солнечные плоские метахчопо.тимерные коллекторы / Дорошенко О.В., Шестопалов К.О., Джамаль Камаль Хуссейн. Глауберман М.А.-Холодильна техніка і технологія. -2007. -№.5. -С.34-36.

Особистий внесок автора: аналіз експериментальних результатів.

4. Теоретическое и экспериментальное исследование рабочих характеристик солнечных плоских коллекторов / Дорошенко О.В., Денисова А.Є., Молчанский Б.Є.

Шестопалов К.А., Jamal Kam-al Husain.- Холодильна техніка і технологія. - 2007.- №.6. - С 17-21.

Особистий внесок автора: аналіз результатів моделиювання робочих характеристик.

5. Джамаль Камаль Хусейн Альтернативные системы кондиционирования воздуха с фотоэлектротермическими преобразователями I Дорошенко О.В., Денисова А.Е. Джамать Камаль Хуссейн // Холодильна техніка і технологія. -2008. -№.2. -с.7.

Особистий внесок автора: розробка схемних рішень охолоджуваних ФЕТП

6. Jamal Kamal Husain. Солнечные системы кондиционирования воздуха с прямой регенерацией абсорбента и полимерной тепломасообменной аппаратурой / Дорошенко О.В., Глауберман М.А. Jamal Kamal Husain // Холодильна техніка і технологія. -2008. с.58-63.

Особистий внесок автора: розробка схемних рішень і принципова створення тепломасообмінних аппаратів.

7. Jamal Kamal Husain. Оптимизация угла наклона солнечных коллекторов в гелиосистеме. Труды Одесского политехнического университета / Денисова А.Е.

Дорошенко О.В., Jamal Kamal Husain,/ Труды Одесского политехнического университетаВып. 1 (29). с.133-137.

Особистий внесок автора: розрах\нок оптимального кута похилу.

8. Джамать Камаль Хусейн. Разработка и технико-экологическая оценка нового поколения солнечных металлополимерных коллекторов / Дорошенко О.В., Шестопалов К.О., Джамать Камаль Хусейн /7 Наук.-технічна конф. „Сучасні проблеми холодильної техніки і технологіґ'.-36.наук.праць.-Одеса.-2007.

Особистий внесок автора: розробка конструктивних рішень метато-полімерньгх колекторів.

9. Jamal Kamal Husain. Разработка и экспериментальное исследование рабочих характеристик плоских солнечных коллекторов ' Молчанский Б.Е., Шестопалов КО. Jamal Kamal Husain. /,' Наук.-технічна конф. «Энергосберегающие технологии в теплоэнергетике

- 2007» 36. наук, праць. -Одеса-2007.

Особистий внесок автора: аналіз і зіставлення одержаних результатів.

10. Jamal Kamal Husain. Анализ эффективности солнечного коллектора с принудительной циркуляцией / Денисова А.Е. Jamal Kamal Husain ' Наук.-технічна конф.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


-Ваш дом, Одеса 2008».-Зб.наук.праць.-Одеса.-2008.

Особистий внесок автора: порівняльний аналіз ефективності СК з природною і примусовою циркуляцією теплоносія.

Дисертація, присвячена розвитку наукових і інженерних основ створення альтернативних систем кондиціонування повітря з використанням методів випарного охолодження.

Особливий інтерес являють випарні охолодники непрямого типу НВО, у яких охолодження повітря досягається без прямого контакту з водою. Розроблено НВО на основі апаратів плівкового типу з багатоканальною структурою насадки і роздільним рухом потоків газу і рідини. Виконано моделювання процесів сумісного тепломасопереносу у НВО. Експериментально одержані залежності, що забезпечують розрахунок і проектування охолодників. Розглянуто умови роботи випарних охолодників непрямого типу.

Виконано загальний екологічний аналіз альтернативних рішень з використанням методології і бази даних «Повний життєвий цикл» Альтернативна система АСКП приводить до меншого виснаження природних ресурсів, ніж традиційна і вносить менший внесок у глобальну зміну клімату. Показано, що найбільший вплив на довкілля призволиться під час експлуатації системи: внесок періоду виробництва складає близько 25% від внеску для альтернативної системи складає всього 65% від цього ж впливу для традиційної системи.

Ключові слова: альтернативна система, охолодження, кондиціонування повітря, гідродинаміка, тепломасообмін, випарний охолодник, насадка регулярної структури, полімерні матеріали, повний життєвий цикл, екологічний вплив.Похожие работы:

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для організації самостійної роботи студентів «РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ». РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ. Одним із важливих завдань курсу «Біологія» є формування в студентів загальнонавчальних та спеціальних умінь. Вміння розв’язувати задачі – один із об’єктивних критеріїв оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих знань під час розв’язуванняя задач сприяє розвитку логічного мислення, творчому,...»

«Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова Взаємодія школи з сім’єю Методичні рекомендації для класних керівників 5-9 класи Тернопіль Навчальна книга – Богдан уДК 371. ББК 74.200 Д Дуброва Є.М. Д 79 Взаємодія школи з сім’єю : методичні рекомендації для класних керівників: 5-9 класи / Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова. — Навчальна книга – Богдан, 2014. — 160 с. ISBN 978-966-10-2376у посібнику розкрито методи та прийоми співпраці школи та сім’ї з метою успішного навчання та виховання дитини. Посібник пропонує...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Омельченко Алла Миколаївна УДК 55(477)+551.22+552.3 ГЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ТА ФОРМАЦІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ СУБЛУЖНИХ БАЗИТОВИХ ДАЙКОВИХ КОМПЛЕКСІВ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Спеціальність 04.00.01 – загальна та регіональна геологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНИХ, ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ Методичні вказівки для студентів фізичного факультету О д е с а – Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 8 від 06.05.2010 р. Укладач: Олєйнік В. П., доцент, канд. фіз.-мат. наук У методичних вказівках наведені зразки оформлення усіх...»

«Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Національна академія наук України Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Зелена книга України Рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні Київ 2009 УДК 581.524 : 502.75 (477) ББК Д Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха – Київ: Хімджест, 2009. 490 с. Книга є офіційним державним документом, в якому зведено...»

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, Татарстану. Учасники з...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова МЄНЯЙЛОВ Сергій Миколайович УДК 378.016 : 53 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 340.114.5 + 159.955.4 Сенчак І. І. викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВОВА РЕФЛЕКСІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ У МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ Дослідження рефлексії як особливо важливого інструменту розвитку людини завжди було і залишається надзвичайно актуальною проблемою багатьох сфер науки. Рефлексії, як специфічній родовій властивості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»