WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ТЕЧІЯХ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВАСИЛЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 536.24:532.529

ТЕПЛООБМІН В ПАРОРІДИННИХ ТЕЧІЯХ ТЕПЛООБМІННИХ

АПАРАТІВ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних

виробництв

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук КИЇВ – 2003 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Прядко Микола Олексійович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Офіційні опоненти: доктор технічних наук Басок Борис Іванович, Інститут технічної теплофізики НАН України, заступник директора з наукової роботи доктор технічних наук, професор Ткаченко Станіслав Йосипович, Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри теплоенергетики, декан факультету теплоенергетики та газопостачання доктор технічних наук, професор Кулінченко Віталій Романович, Національний університет харчових технологій, професор кафедри процесів і апаратів та технології консервування Провідна установа: Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості Мінагрополітики України Захист відбудеться 21 січня 2004 р. о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.02 Національного університету харчових технологій, аудиторія А-311, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету харчових технологій, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.

Автореферат розісланий 4 грудня 2003 р.

Вчений секретар Зав,ялов В. Л.

спеціалізованої вченої ради, к.т.н.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Теплообмін в парорідинних двофазних течіях при кипінні, випаровуванні, конденсації, кристалізації являється робочим процесом широкого кола тепломасообмінних апаратів харчових виробництв. Тому задача оптимізації теплотехнологічних комплексів підприємств та їх окремих елементів безперервно пов,язана з необхідністю оптимізації їх теплогідравлічних режимів та інтенсифікації цих процесів.

Перспективним методом інтенсифікації процесів випарювання розчинів є їх реалізація в плівках рідин, що стікають під дією сили тяжіння за супутного парового потоку.

Випарники плівкового типу максимально задовольняють основним теплотехнологічним вимогам: мінімізації часу перебування розчинів в зонах з підвищеними температурами та забезпечення мінімально можливих температур проведення процесу, практичній ліквідації гідростатичної депресії в випарних каналах і пов,язаній з цим мінімальній втраті наявного температурного перепаду в випарниках. Крім того, апарати цього типу прості за конструкцією, технологічні у виготовленні, процеси в них добре автоматизуються, тому вони найбільш перспективні для створення багатокорпусних випарних установок і розробки на їх базі високоефективних теплотехнологічних комплексів.

В харчовій промисловості, зокрема, в цукровій, спиртовій та виноробній галузях, широко застосовуються тепломасообмінні апарати з безпосереднім контактом фаз.

Поглиблене використання вторинних енергоресурсів, в першу чергу енергії парогазових сумішей після технологічних апаратів, нагрівання води в контактних водопідігрівачах – ось далеко не повний перелік можливого застосування контактних апаратів. Це пояснюється простотою їхньої конструкції і незначною металоємністю в порівнянні з рекуперативними теплообмінниками, можливістю виготовлення з неметалевих матеріалів; підвищенням ефективності установок за рахунок більш повного використання теплової енергії, можливості поліпшення параметрів термодинамічного циклу, регулювання витрати робочого тіла, внутрішнього охолодження або нагрівання установки; зниженням енергетичних затрат на подолання гідравлічних опорів, можливістю створення нових установок та на їх базі технічних систем, що забезпечують скорочення витрати палива, води, матеріалів, збільшення потужності, поліпшення умов праці та зменшення забруднення навколишнього середовища.

Однак, на сьогодні широке впровадження плівкових випарних апаратів та апаратів з безпосереднім контактом фаз в харчовій промисловості стримується рядом об'єктивних чинників, до яких, в першу чергу, належить практична відсутність результатів досліджень процесів теплообміну в них в широкому діапазоні зміни характеристик теплоносіїв.

Тому розроблення науково обгрунтованих методик визначення теплогідродинамічних характеристик апаратів цих типів, що були б адекватними фізичним картинам процесів у них, є, безперечно, актуальним.

Зв,язок роботи з науковоми програмами, планами, темами. Дослідження виконувались у відповідності з тематикою науково-дослідних робіт НУХТ, згідно:

„Створити теоретичне, розрахункове та методичне забезпечення розробки та впровадження в харчову промисловість високоефективних теплообмінних апаратів з безпосереднім контактом фаз” (1998 – 2000 р.р., номер держреєстрації 01980000545, код ЄДРПОУ 02070938);

„Створити теоретичні та методологічні засади експертної оцінки впровадження ресурсозберігаючих технологій на базі цукрової промисловості” (2001 р., номер держреєстрації 0101 U 000725, код ЄДРПОУ 02070938);

„Створити теоретичні, методологічні та розрахункові засади комплексних заходів з підвищення ефективності енерговикористання, утилізації вторинних енергоресурсів та їх апаратурного оформлення на підприємствах харчової промисловості” (2002 – 2004 р.р., номер держреєстрації 0102 U 000482, код ЄДРПОУ 02070938).

Мета і задачі досліджень. Мета роботи – на основі комплексних теоретичних та експериментальних досліджень процесів теплообміну і гідродинаміки в кільцевих парорідинних потоках та вільних струменях рідини за поперечного потоку пари науково обгрунтувати та розробити методики розрахунку процесів теплообміну в цих парорідинних потоках та теплообмінних апаратах, в яких вони реалізуються.

Відповідно до поставленої мети досліджень сформульовані та вирішені наступні основні завдання:

провести експериментальне дослідження теплогідродинамічних режимів випарювання яблучних соків у плівкових течіях за супутного руху пари;

провести теоретичне дослідження теплообміну в плівкових течіях за супутного потоку пари;

розробити емпіричні залежності для одновимірного моделювання теплообміну в кільцевих парорідинних течіях;

розробити емпіричні залежності для визначення інтенсивності міжфазової взаємодії в кільцевих течіях;

розробити методику розрахунку теплообміну в кільцевих парорідинних течіях;

провести експериментальне дослідження теплообміну та гідродинаміки процесу конденсації рухомої пари на вільних струменях рідини, що утворюються при витіканні рідини із розподільних пристроїв щілинного типу;

розробити класифікацію режимів руху поодиноких вільних струменів рідини та визначити їх межі;

розробити емпіричні залежності для розрахунку теплообміну у вільних струменях рідини за поперечного потоку пари;

провести теоретичне дослідження теплообміну в плоских вільних струменях рідини;

розробити методику моделювання теплообміну в плоских вільних струменях рідини.

Об,єкт дослідження – двофазні парорідинні течії.

Предмет дослідження – низхідні кільцеві парорідинні потоки, струменеві течії крапельної рідини за обтічного потоку пари.

Методи дослідження – експериментальні із застосуванням сучасних засобів автоматизації вимірювального комплексу, математичного моделювання та статистичного оброблення результатів експериментального дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті комплексного теоретичного та експериментального дослідження розроблені нові методи моделювання та розрахунку теплогідродинамічних режимів кільцевих низхідних парорідинних потоків та вільних струменів рідини, що витікають зі щілинних розподільних пристроїв за поперечного потоку пари, які базуються на нових уявленнях про механізми перенесення імпульсу та енергії в рідкій фазі, на нових підходах до описання динамічної взаємодії фаз.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На основі результатів теоретичних та експериментальних досліджень на захист виносяться наукові концепції:

Обгрунтована наявність перехідного режиму течії рідини від ламінарного до турбулентного в плівкових течіях кільцевих потоків, характерних для випарників харчових виробництв.

Вперше запропонований метод аналізу перенесення імпульсу та енергії в плівках рідини при перехідному режимі течії, що базується на принципі чергованості механізмів турбулентного та молекулярного перенесення, одержана напівемпірична залежність для визначення коефіцієнта чергованості механізмів перенесення та розроблена математична модель теплоперенесення в плівках рідини, в основу якої покладено принцип чергованості механізмів перенесення імпульсу та енергії.

Одержані емпіричні залежності для одновимірного моделювання теплоперенесення в плівках рідини, що враховують взаємозалежний вплив параметрів плівкової течії та інтенсивності міжфазової взаємодії.

Розроблена модель міжфазової взаємодії в низхідних кільцевих течіях, що базується на запропонованому принципі взаємозалежності еквівалентної пісочної шорсткості та дотичного напруження на поверхні поділу рідина-пара, яка дозволяє адекватно розрахувати її інтенсивність у всьому діапазоні зміни витратних характеристик фаз та одержана емпірична залежність для розрахунку еквівалентної пісочної шорсткості міжфазової поверхні, що замикає цю модель.

На основі виконаних експериментальних досліджень гідродинамічних режимів поодиноких вільних струменів рідини, що витікають зі щілинних розподільних пристроїв за обтічного потоку пари, запропонована класифікація режимів їх течії та методику визначення межі їх існування.

Вперше розроблена методика розрахунку гідродинамічних характеристик поодинокого вільного струменя рідини, що враховує динамічну взаємодію між струменем та потоком пари, що його поперечно обтікає, та одержані емпіричні залежності для розрахунку теплообміну під час конденсації поперечного потоку пари на поодиноких вільних струменях рідини. Достовірність та адекватність цих залежностей підтверджені запропонованим методом, що базується на статистичному аналізі.

Розроблена математична модель руху потоку рідини, що утворився при падінні струменя рідини на тверду поверхню довільного кута нахилу, яка враховує взаємний вплив сил інерції, тяжіння та тертя.

Вперше запропонований метод аналізу теплоперенесення в плоских вільних струменях рідини, що базується на принципі чергованості механізмів турбулентного перенесення в ядрі струменя та в області пригнічення турбулентності, одержана напівемпірична залежність для визначення кінематичних коефіцієнтів турбулентного перенесення енергії в ядрі струменя з однорідною турбулентністю та розроблена математична модель теплоперенесення в плоских струменях рідини, в основу якої покладено принцип чергованості механізмів турбулентного перенесення.

Одержані емпіричні залежності для одновимірного моделювання теплоперенесення в плоских струменях рідини, що враховують вплив динамічної дії поперечного потоку пари.

Вперше одержана емпірична залежність для визначення впливу на інтенсивність теплообміну під час конденсації пари на вільному струмені рідини, що витікає зі щілинного розподільного пристрою, домішок газів, що не конденсуються.

Наукове значення роботи. Вперше розроблена теорія перенесення імпульсу та енергії в плівках та струменях рідини, що базується на принципі чергованості механізмів перенесення, та науково обгрунтовані засади розрахунку теплообміну в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв.

Обгрунтованість і достовірність отриманих результатів підтверджується застосуванням сучасних методик проведення експериментальних досліджень, засобів вимірювання та автоматизації вимірювального комплексу, методів статистичного оброблення дослідних даних; методів математичного моделювання, інформаційнокомп,ютерних технологій та підтверджується відповідністю розрахунків за розробленими моделями результатам експериментального дослідження та промислових випробувань розроблених теплообмінних апаратів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методики розрахунку плівкових випарних апаратів та елементів тепломасообмінних апаратів з безпосереднім контактом фаз, що базуються на запропонованих принципах механізмів та моделях перенесення імпульсу та енергії в кільцевих течіях з випаровуванням та вільних струменях рідини за поперечного потоку пари.

Ці методики лягли в основу розрахунку нових конструкцій теплообмінних апаратів:

теплообмінного парорідинного апарату з кільцевою поверхнею теплообміну (патент України № 24111);

теплообмінника пароконтактного (деклараційний патент України № 30662 А);

апарату для видалення аміаку з конденсату (патент України № 30661);

апарату для деамонізації соків бурякоцукрового виробництва, що входить до схеми нового способу очищення дифузійного соку (деклараційний патент України № 31513 А).

Методика розрахунку плівкових випарних апаратів лягла в основу розроблення Смілянським філіалом УкрНДІпродмашу дослідного зразка випарної установки для концентрування яблучних соків (госпдоговірні теми 560/90 та 561/91, номер держреєстрації звітів 0190.0062636).

На базі безінерційних пароконтактних підігрівників (ПКП) нового типу та апаратів для видалення аміаку з конденсатів із щілинними розподільниками рідини впроваджені теплотехнологічні схеми підготовки живильної води для дифузійних установок, а розподільні пристрої щілинного типу лягли в основу реконструкції вакуум-конденсаторних установок на Радехівському, Шамраївському, Тальнівському, Рокитнянському, Куп,янському, Дубенському, Саливінківському, Первомайському, Шепетівському, Острозькому та інших цукрових заводах.

Економія умовного палива лише за рахунок використання для нагрівання живильної води в ПКП нового типу вторинної пари 5-го корпусу випарної установки замість вторинної пари 4-го корпусу складає до 0,58 тон умовного палива на 1000 тон перероблених буряків.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України Семен Устимович Гончаренко До 75-річчя від дня народження Каталог виставки Випуск 15 Київ 2003 Укладач та відповідальна за випуск Л.О. Пономаренко, завідувач відділу ДНПБ України Комп’ютерний набір, верстка і дизайн Т.С.Бережна Зміст Вступ Вчений високої думки, академік, педагог: Життєвий і творчий шлях Семена Устимовича Гончаренка ТВОРИ С. У. ГОНЧАРЕНКА Дисертації Педагогічні концепції, стандарти Теоретичні...»

«Інтерв’ю з Анатолієм Глущенком, нашим випускником  Інтерв’ю проводиться з професором Університету Штату Колорадо в м. КолорадоСпрингс  (University of  Colorado at Colorado Springs)  Анатолієм Глущенком, випускником Житомирського державного  університету ім. І.Франка 1993 року випуску. Із часу закінчення нашого університету на рахунку Анатолія  є більш як 200 наукових праць, 14 патентів і патентних заявок; він брав участь більше ніж у 70 ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА До 100-річчя з дня заснування університету ВИТОКИ педагогічної майстерності Збірник наукових праць Виходить двічі на рік Заснований у травні 2007 року Випуск Серія «Педагогічні науки» Полтава ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12 УДК 371.4.013.017 (082) Засновник і видавець: ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА Founder and...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра філософії ПРОГРАМА навчального курсу МЕТАФІЗИКА для студентів філософського факультету ЛЬВІВ 2007 Програму підготував асист. Якуц Р.Р. кафедра філософії, філософський факультет Мета та завдання курсу Мета спецкурсу: Пропонований курс покликаний освоїти і зрозуміти метафізику як філософське вчення про граничні начала буття, проаналізувати предмет метафізики як предмет...»

«Т.М. Засєкіна, В.С. Коваль, В.Д. Сиротюк, І.С. Чернецький ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з фізики Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України клас Київ Центр навчально-методичної літератури ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Пояснювальна записка Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з фізики в дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики. Зміст завдань відповідає чинній навчальній...»

«ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Звітний період у видавничій діяльності Академії ознаменувався певними вагомими здобутками. З нагоди 200-річчя від дня народження видатного письменника Миколи Гоголя та з метою вшанування його пам'яті на виконання відповідних Указу Президента України та доручень Кабінету Міністрів України Академія підготувала й випустила у світ ряд видань. Це четвертий та п'ятий томи Зібрання творів Миколи Гоголя українською мовою – продовження розпочатого у 2008 році семитомника, а також...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ДЕМІНСЬКИЙ ПЕТРО ВІТАЛІЙОВИЧ УДК 621.382; 621.383 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ Si/AIIIBV RGB ДЖЕРЕЛ БІЛОГО СВІТЛА Спеціальність 05.27.01. – твердотільна електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013   Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі мікроелектроніки Національного технічного університету...»

«Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова Взаємодія школи з сім’єю Методичні рекомендації для класних керівників 5-9 класи Тернопіль Навчальна книга – Богдан уДК 371. ББК 74.200 Д Дуброва Є.М. Д 79 Взаємодія школи з сім’єю : методичні рекомендації для класних керівників: 5-9 класи / Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова. — Навчальна книга – Богдан, 2014. — 160 с. ISBN 978-966-10-2376у посібнику розкрито методи та прийоми співпраці школи та сім’ї з метою успішного навчання та виховання дитини. Посібник пропонує...»

«КОНЕТ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ Кам’янець–Подільський національний університет Наукова бібліотека КОНЕТ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ (до 30–річчя науково–педагогічної діяльності) Біобібліографічний покажчик Кам’янець-Подільський 2007. УДК 016:51(092) ББК 91.9:22.1 Серія : Постаті в освіті та науці Вип. 1 Редакційна колегія: Завальнюк О.М. (голова) Пархоменко В.М. Баженов Л.В. Прокопчук В.С. (відп. ред.) Конет І.М. Філінюк Л.Ф. Опря Т.М. Укладачі: Огороднікова Л. В, Гавва О. В. Науковий редактор: Філінюк Л.Ф., вчений...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Інститут хімії поверхні Інститут термоелектрики УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО АСОЦІАЦІЯ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»