WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«МАТРИЦІ НА АНАЛІТИЧНИЙ СИГНАЛ ПОТЕНЦІОМЕТРІЇ З АНІОНСЕЛЕКТИВНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

Щоб уникнути похибок, зумовлених міцелоутворенням, рекомендовано розрізняти міцелярні і доміцелярні розчини, використовуючи два різні доданки протиіона. При визначенні додецилсульфату це можуть бути доданки хлориду натрію —такі, що відповідають концентраціям Na+ 0,1 і 1 моль/л. В доміцелярних розчинах введення другого доданку змінює е.р.с. приблизно на 12 мВ (внаслідок змінювання коефіцієнту активності додецилсульфат-іона; за даними розд. 3), в міцелярних - приблизно на 50 мВ (внаслідок змінювання cmc).

В третьому розділі наведено результати дослідження впливу іонного середовища на відгук аніонселективних електродів. Про вплив свідчить зміна величини E при зміні концентрації розчину (рис.2):

–  –  –

В розведених розчинах переважає зміна дифузійного потенціалу (рис.2), в більш концентрованих (вище 10-2 моль/л) – зміна коефіцієнту активності потенціалутворюючого іона.

Кількісний опис відгуку аніонселективних електродів в діапазоні концентрацій від 1.10-4 до 0,1 моль/л одержано за рівнянням:

E = E – (k +b2) lg {c(A)+ b1} – k (b3 I1/3 + b4 I), (6) де b1 —емпіричний параметр, що характеризує внесок до загальної концентрації потенціалутворюючого аніону А, який зумовлений розчиненням мембрани чи десорбцією іонів з її поверхні;

b2 –параметр, що характеризує зміну дифузійного потенціалу;

b3 і b2 –параметри емпіричної залежності коефіцієнтів активності від іонної сили:

lg g(A) = b3 I1/3 + b4 I. (7)

Параметри знаходили регресійним аналізом. Виявилось, що параметри b1 і b2 є підгінними для кожної серії вимірювань з NO3--селективним електродом і значимо змінюються від серії до серії. Для вимірювань з ClO4-- і BF4-- селективними електродами ці параметри виявились статистично незначимими.

Параметри рівняння (7) оцінено за зміною E при І 10-2 моль/л (табл.2).

Таблиця 2 Параметри рівняння (7) для обчислення коефіцієнтів активності аніонів

–  –  –

Виявилось, що коефіцієнти активності аніона DS- набувають вищих значень, ніж для неорганічних аніонів (рис.3), що узгоджується з амфіфільним характером DS-. При концентраціях NaCl, вищих за 0,6 моль/л, коефіцієнти активності DS- більші за одиницю. Цікаво відзначити, що саме при цій концентрації NaCl в міцелярному середовищі, згідно літературним даним, починається перебудова сферичних міцел в циліндричні. NaNO3 чинить меншу висолюючу дію на DS-, ніж NaCl: в присутності NaNO3 коефіцієнти активності DS- мають менші значення, ніж в присутності NaCl.

–  –  –

Досліджено температурну залежність коефіцієнтів активності аніона ВF4-. Вигляд залежності lg g(BF4-) від температури однаковий для всього дослідженого діапазону значень іонної сили з мінімумом при 25 °С.

Одержані дані про коефіцієнти активності аніонів забезпечують градуювання відповідних електродів у шкалі активності в розчинах з іонною силою вище 10-2 моль/л. Вони також мають самостійне значення, бо характеризують специфіку поведінки аніонів в різноманітних іонних процесах. Так, дані про коефіцієнти активності DS- в присутності неорганічних солей дозволяють прогнозувати вплив неорганічних солей на поверхнево-активні властивості доміцелярних розчинів ПАР.

В четвертому розділі наведено результати систематичного дослідження селективності аніонселективних електродів серійного випуску ( 44 значення для 5 ІСЕ) та розглянуто Pot K A, B можливості одночасного визначення двох компонентів із застосуванням мультиелектродних систем.

За формулою поширення похибок досліджено вплив випадкових похибок вимірювання е.р.с. та похибок градуювальних параметрів на похибку визначення коефіцієнтів селективності (рис. 3).

Рекомендовано визначати коефіцієнти селективності при DЕ 10 мВ, де DЕ - відхилення е.р.с. від функції для основного іона, зумовлене конкуруючим іоном.

sK /K A,B A,B 1.0

–  –  –

За цих умов значення коефіцієнтів селективності конкретного екземпляру ІСЕ практично не змінювались в серії вимірювань з постійною іонною силою і не залежали від концентрації Pot основного іона. В той же час значення K A,B для різних зразків однотипних електродів серійного

–  –  –

Рідинномембранні аніонселективні електроди, призначені для визначення ClO4-, NO3-, BF4- і т.п., фактично є однотипними, бо, незалежно від номенклатурної назви електрода, їх селективність відповідає одному і тому ж ряду селективності згідно ліпофільній серії:

R– ClO4– I– NO3– Br– Cl–, де R– — високоліпофільний органічний аніон.

Тоді система рівнянь, на якій базується визначення двох компонентів з мультиелектродною системою, набуває вигляду:

–  –  –

де А і В—іони, до яких електроди виявляють відповідно більшу і меншу селективність; індекси 1 і 2 відповідають двом екземплярам однотипних електродів.

Для оцінки умов одночасного визначення двох компонентів з двома ІСЕ відносну похибку визначення було представлено як функцію двох змінних: відношення коефіцієнтів селективності електродів

–  –  –

що дорівнює уявному відносному зросту концентрації іона А за рахунок впливу конкуруючого іона В.

З введенням цих змінних формули поширення похибок набули вигляду:

–  –  –

де 6,5.10–4 = (sc/c)2 — квадрат відносної похибк визначення при відсутності впливу конкуруючих іонів.

Залежність відносних випадкових похибок двокомпонентних визначень від змінних x і y наведено на рис. 5.і 6.

–  –  –

На основі таких залежностей одержано узагальнену оцінку можливостей одночасного визначення двох компонентів з використанням мультиелектродної системи (діапазони концентрацій основного та конкуруючого іонів, очікувані похибки визначення). Так, діапазон одночасного визначення двох іонів з відносною похибкою не вище 20% відповідає значенням y від 0,075 до 1,8.

Для серійних ІСЕ в табл. 4 наведено співвідношення концентрацій, при яких можливо визначати один аніон (основний чи конкуруючий) та два аніони одночасно. Кількісні характеристики границь визначення наведено для електродів, які при однокомпонентному визначенні є “найкращими” для основного іона, і одночасно “найгіршими” —для конкуруючого.

Показано, що застосування мультиелектродної системи розширює діапазон визначення основного іона приблизно на півтора порядки.

Таблиця 4 Умови визначення основних і конкуруючих аніонів з застосуванням двох ІСЕ з різними коефіцієнтами селективності

–  –  –

визначень за розробленою методикою свідчать про відсутність систематичних похибок в передбаченому діапазоні y від 0,03 до 2. Випадкові похибки визначення також відповідають очікуваним залежностям: при y 0,03 визначення NO3- супроводжується значними похибками або й стає неможливим (досліди 9 і 10, табл. 5).

В п’ятому розділі наведено метрологічне обгрунтування розроблених методик визначення аніонів з аніонселективними електродами в конкретних об'єктах аналізу. Для аналізу розчинів та розтопів азотнокислого марганцю, що застосовуються у виробництві радіодеталей, запропоновано методику одночасного визначення NO3– і ClO4–. Для визначення BF4- з відносною похибкою не вище 1% запропоновано осаджувальне потенціометричне титрування розчином КCl при зниженій температурі. Для визначення домішок NO3– в ортофосфорній кислоті оптимальною визнано методику одного відомого доданку з попередньою нейтралізацією проби.

Проаналізовано можливості впливу матричних компонентів при визначенні NO3– в стічних водах виробництва мінеральних добрив.

Таблиця 5 Результати визначення нітрату і перхлорату в розчинах NaNO3 і NaClO4 № Задано, моль/л y Знайдено, моль/л розч.

с(NO3–) = 1,00 с(NO3–) = 1,07 ± 0,03

–  –  –

ВИСНОВКИ

1. Визначено параметри моделей електродного відгуку, що дозволяють оцінювати вплив окремих чинників іонного середовища (іонна сила, конкуруючі іони, зміна хімічної форми потенціалутворюючих іонів) на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними мембранними електродами.

2. Одержані рівняння для обчислення коефіцієнтів активності аніонів в розчинах індивідуальних електролітів та в присутності фонових електролітів дозволяють створити шкали активностей аніонів нітрату, перхлорату, тетрафтороборату, додецилсульфату, для яких є непридатною концепція умовних шкал іонних активностей за гідратаційною теорією Бейтса-Робінсона.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. При визначенні ртуті з HgI3— -селективними електродами для усунення похибок, зумовлених перетворенням HgI3— у вищі та нижчі йодидні комплекси, слід підтримувати постійну рівноважну концентрацію йодид-іонів у розчинах для градуювання та в розчинах, що аналізуються. Обчислено співвідношення реагентів для приготування розчинів з постійною рівноважною концентрацією йодид-іонів.

4. При потенціометричному визначенні іонів ПАР для усунення похибок, зумовлених міцелоутворенням, слід розпізнавати міцелярні і доміцелярні розчини, застосовуючи відомі доданки протиіонів. Наведено чисельні значення критеріїв для розпізнавання міцелярних та доміцелярних розчинів додецилсульфату натрію.

5. Надійність визначення коефіцієнтів селективності підвищується за умов, коли відхилення е.р.с.

внаслідок іонної конкуренції перевищують 10 – 20 мВ, в сума концентрацій основного та конкуруючого іонів залишається постійною при змінюванні концентрації основного іона. Систематичне дослідження аніонселективних електродів серійного випуску свідчить про те, що визначенний в цих умовах коефіцієнт селективності є постійним градуювальним параметром конкретного екземпляру мембранного електрода.

6. Одночасне визначення двох компонентів в умовах перекривання аналітичних сигналів двох ІСЕ дозволяє розширити діапазон визначення на півтора порядки порівняно з визначенням одного компонента в присутності конкуруючих іонів. Для вибору умов одночасного визначення доцільно розглядати похибку визначення як функцію змінних x = K2Pot / K1Pot, y = K1Pot cB / cA, де K1Pot менший з двох коефіцієнтів селективності. Одержані графічні залежності дозволяють прогнозувати можливості одночасного визначення з конкретними ІСЕ (діапазони концентрацій і похибки визначення основного і конкуруючого іонів).

7. Для двокомпонентних визначень можуть застосовуватись однотипні мембранні електроди, коефіцієнти селективності яких різняться не менш ніж у 4 рази. На цій основі розроблено методику одночасного визначення нітрату та перхлорату в технологічних розчинах та розтопах нітрату марганцю (II).

Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Логинова Л.П., Маслий О.Г. Исследование влияния продуктов гидролиза BF4- -иона на функцию электрода ЭМ - BF4 – 01. Кинетические и равновесные факторы. Выбор условий для прямой потенциометрии // Вестн. Харьк. ун-та. Сер. Термодинамика и электрохимия растворов в неводных средах. – 1983. – №.242 – С.50-55.

2. Логинова Л.П., Маслий О.Г. Метрологическое обоснование влияния температуры на потенциометрическое определение тетрафторборат-ионов в водных растворах // Ж. аналит.

химии. – 1985. – Т. 40, № 3. – С.452-454.

3. Логинова Л.П., Маслий О.Г., Троян Г.Н. Коэффициенты активности перхлорат-ионов в водных растворах // Вестн. Харьк. ун-та. Сер. Физико-химия электролитов и координационных соединений. – 1987. – № 300. – С.59-62.

4. Логинова Л.П., Маслий О.Г., Лях Л.М. Потенциометрическое титрование тетрафтороборатионов / Вестн. Харьк. ун-та. – 1986. – № 289. Физико-химия растворов. Электрохимия. – С.66-69.

5. Логинова Л.П., Маслий О.Г., Помочева Г.В. Разработка методики определения нитрат-ионов в растворе методом ионометрии //Вестн. Харьк. ун-та. – 1988. – № 319. Электрохимия. Ионные равновесия в растворах. – С.36-38.

6. Потенциометрическое и спектрофотометрическое исследование связывания противоионов мицеллами додецилсульфата натрия и меди / Логинова Л.П., Маслий О.Г., Решетняк Е.А. и др. // Вестн. Харьк. ун-та. Химия. – 1998. № 2. С.223-229.

7. Логинова Л.П., Маслий О.Г. Модели электродного отклика мембранных электродов по отношению к ионам нитрата и додецилсульфата //Вопросы химии и хим. технологии.- 1999. - № 1. – С.216 – 218.

8. А.с. 1343337 СССР, МКИ G 01 N 27/52. Способ потенциометрического определения нитрат- и перхлорат-ионов в растворе/ Л.П.Логинова, О.Г.Маслий (СССР). – 3820338/24-25; Заявлено 05.12.84; Опубл. 07.10.87, Бюл. № 37. – 4 с.

9. Логинова Л.П., Маслий О.Г. Селективность электродов ЭМ-ВF4-01 в водных растворах // Харьковск. ун-т. – Харьков, 1984. – 16 с. Деп. в УкрНИИНТИ 03.10.84 № 1590Ук – 84Деп.

10. Логинова Л.П., Маслий О.Г., Лозик Т.В., Помочева Г.В. Селективность электродов ЭМ-NO3и ЭМ-ClO4-01 в водных растворах // Харьковск. ун-т. – Харьков, 1986. – 25 с. Деп. в УкрНИИНТИ 13.01.87 № 354–Ук 87.

11. Bugaevsky A.A., Loginova L.P., Maslij O.G. Use of complexonates for pH-independent ion buffers creation // Proc. International Conf. on Coord. Chem. – Gera(DDR). – 1990. – P. 2-67.

12. Логинова Л.П., Маслий О.Г., Решетняк Е.А., Клещевникова В.Н. Использование коэффициентов селективности для интерпретации результатов ионометрического анализа многокомпонентных систем // Тезисы докл. ІІ Респ. конф. по аналитической химии. – Ужгород. – 1985. – С.115.

13. Loginova L., Maslij O., Reshetnyak E. The possibilities of computational methods of interferences elimination in measurements with ion-selective electrodes// Proc. International Congr. on Anal. Chem. – Moscow(Russia). – 1997. – P.G-67.

Маслій О.Г. Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. –Харківський державний університет, Харків, 1999.

Дисертацію присвячено розвитку метрологічного забезпечення вимірювань з аніонселективними мембранними електродами. Одержано параметри моделей, що описують вплив на аналітичний сигнал чинників іонного середовища (іонна сила, конкуруючі іони, зміна хімічної форми потенціалутворюючих аніонів). Одержано рівняння для обчислення коефіцієнтів активності NO3-, ClO4-, BF4- і додецилсульфату, що забезпечують визначення аніонів за шкалою активності. Вперше запропоновано критерії вибору електродів для мультиелектродної системи та одержано узагальнені характеристики можливостей одночасного визначення двох компонентів з ІСЕ (співвідношення концентрацій, похибки визначення).Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«Ол е кс а н д р В а йс бе рг ХО л Од н а г О ра права людини ХаркІв —  — ББК 84.4 Р В 14 Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Вайсберг О.С.Холодна гора / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па. — Хар­ків: В14 Пр­ава людини, 2010 р­. — 588 с. фо­то­іл. ISBN 978-­617-­587-­001-­3. Книга «Хо­ло­дна го­р­а» написана Олександр­о­м Вайсбер­го­м, до­во­єн-­ ним пр­ацівнико­м Укр­аїнсько­го­ фізико­-­технічно­го­ інститу­ту­ (УФТІ). Сво­ю нау­ко­ву­ р­о­бо­ту­ в Хар­ко­вi Вайсбер­г р­о­зпо­чав у­...»

«Бердичівський професійний аграрний ліцей Науково-методична проблема педагогічного колективу Бердичівського професійного аграрного ліцею Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховні та навчально-виробничі процеси, як передумова оновлення змісту освіти Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії 1.Покращення комплексно-методичного забезпечення предметів математики, фізики, хімії, біології 2.Подальше впровадження в навчально-виховний процес...»

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ З ПОКРИТТЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ, НТУУ «КПІ» Київ 2013 Обробка поверхонь з покриттям: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання»/ Укладачі: В. І. Копилов, А.В. Чорний, Київ: 2013. –...»

«Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України В.Л. Сніжний, В.Г. Міщенко, В.І. Меняйло, В.Ю. Лякішев ФІЗИКА ЯДРА ТА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК Практикум для студентів фізичного факультету Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № _ від _ Запоріжжя УДК 539.14+539. ББК 075.8 Сніжний В.Л., Міщенко В.Г., Меняйло В.І., Лякішев В.Ю. Фізика ядра та елементарних частинок: Практикум для студентів фізичного факультету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 111...»

«Математика та її застосування Математика та її застосування Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Я. Ілляшенко Зображення фігур у геометрії Наочні зображення просторових фігур широко використовуються, як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін. Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою просторових...»

«РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА Серія „Славетні земляки” Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії Науково-допоміжний покажчик РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА Серія „Славетні земляки” Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії Науково-допоміжний покажчик Рівне «Волинські обереги» ББК 91.9 : 22.3 Ш 265 Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.-допоміж. покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П....»

«ПРОГРАМА IV Міжнародної науково-практичної конференції Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в генезі життя та Всесвіту Організатори: • Національний університет «Острозька Академія» • Інститут генези життя та Всесвіту • Міжнародна місія «Партнери» (Канада) • Християнський науково-апологетичний центр • Міжнародний центр християнського лідерства • Всеукраїнська громадська асоціація «Поклик» • Міжнародній благодійний фонд «Варнава» • Університет Ріджент (США) • Християнський...»

«УКООПСПІЛКА ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОГРАФІЯ Розділ 1. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Фізико-географічне положення України. Крайні точки і розміри території, географічний центр України, розташування стосовно годинних поясів. Джерела географічної інформації. Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Музейні експозиції,...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Слов’янськ – УДК 37 ББК П 7 Педагогічна практика студентів: Навчальний посібник для студентів фізико-математичних спеціальностей педагогічних вузів [текст] / уклад. Н. І. Труш, Б. Б. Беседін, Р. В. Олійник, В. М. Рибєнцев, О. М. Сипченко, В. П. Саврасов, В. В. Волков; за ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ, 2010. – 63 с. Рецензенти:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»