WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и, молоді та спорту України

Національний університет “Львівська політехніка”

ХАВАР ЮЛІЯ СТЕПАНІВНА

УДК 332.33:528.44:630.63

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук Львів – 2012

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Протягом значного періоду землі лісогосподарського призначення України використовувались безсистемно, без урахування можливості їх відновлення та потреби збереження для майбутніх поколінь і поліпшення навколишнього середовища.

Діяльність людини, різноманітність фізико-географічних умов та взаємодія природних процесів значною мірою вплинули на сучасний рівень лісистості і нерівномірність розміщення лісів на території України.

Головним завданням лісівничої галузі є нарощування природоохоронного і лісосировинного потенціалу лісового фонду, заліснення непридатних для сільського виробництва земель, подальше вдосконалення агротехніки і технології створення лісових культур, диференційований підхід при їх використанні залежно від цільового призначення.

З урахуванням різного призначення лісів та багатоманітності виконуваних ними функцій (водоохоронної, ґрунтозахисної, рекреаційної, санітарної, гігієнічної, оздоровчої, особливої природоохоронної, естетичної, наукової та інших), передбачено поділ їх на категорії, які, в свою чергу, є складовою державного лісового кадастру, що ведеться з метою ефективної організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду, відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за їх якісними і кількісними змінами.

Державний земельний кадастр є базовою територіальною основою для ведення інших кадастрів природних ресурсів, в тому числі і державного лісового кадастру.

Тому формування бази даних державного земельного кадастру в частині основних його складових, що стосується точності геодезичного забезпечення, кадастрового зонування, грошової оцінки земельних ділянок та їх державної реєстрації з урахуванням екологічних, природних, соціальних, економічних, природно-захисних та інших цінностей земель лісогосподарського призначення, є невпорядкованою до цього часу задачею.

Проблематика вивчення та дослідження питань розвитку кадастрових та геоінформаційних систем, моніторингу, охорони та раціонального використання природних ресурсів базується на основних положеннях, викладених у наукових працях О.В. Барладіна, Х.В. Бурштинської, С.П. Войтенка, Б.І. Волосецького, М.Д.

Волощука, В.С. Готиняна, А.С. Даниленка, Д.С. Добряка, О.Л. Дорожинського, П.Г.

Казьміра, Ю.О. Карпінського, М.Г. Лихогруда, А.П. Лізунової, А.А. Лященко, М.А.

Мартина, В.М. Мельника, О.Ю. Мельничука, О.І. Мороза, Л.Я. Новаковського, Р.В.

Норчевського, В.М. Сай, Р.М. Панаса, М.М. Паночко, Л.М. Перовича, О.С.

Петраківської, Р.М. Рудого, А.Я. Сохнича, М.Г. Ступеня, І.С. Тревого, А.М. Третяка, Б.М. Чепкова, П.Г. Черняги та інших дослідників.

У якості практичної реалізації теоретичних положень обрано територію Львівської області, яка відноситься до найбільш лісистих регіонів України, для запровадження й апробації комплексу досліджень, що стосується розробки організаційно-технічних засад функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри кадастру територій Національного університету “Львівська політехніка”, базуючись на законодавчих та нормативних положеннях Земельного кодексу (із змінами, внесеними Законом України №3687-VI від 08.07.2011р.) і Лісового кодексу України (із змінами, внесеними Законом України №3530-VI від 16.06.2011 р.), Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (№1264-ХІІ від 25.06.1991 р.), Закону України “Про Державний земельний кадастр” (№3613-VI від 07.07.2011 р.), Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми “Ліси України” на 2010 – 2015 роки” (№977 від 16.09.2009 р.), Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів” (№848 від 20.06.2007 р.).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у всебічному вивченні сучасного стану земель лісогосподарського призначення, розробці системи організації та реєстрації їх у загальній системі державного земельного кадастру, забезпеченні належної точності відображення їх на кадастрових картах та планах, удосконаленні методики нормативної грошової оцінки.

На основі проведених аналітичних досліджень сформульовано основні задачі, які представляють наукову новизну щодо необхідності їх вирішення, а саме:

- дослідити структуру земель лісогосподарського призначення та провести моніторинг законодавства у сфері земельно-лісових відносин;

- запропонувати систему реєстрації земель лісогосподарського призначення за допомогою розроблених класифікаторів та кодів;

- розробити кадастрове зонування земель лісогосподарського призначення;

- удосконалити методику розрахунку нормативної грошової оцінки земель лісогосподарського призначення;

- вивести математичні залежності та встановити параметри точності геодезичного забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення з врахуванням їх цінностей.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є землі лісогосподарського призначення.

Предмет дослідження – кадастрова система земель лісогосподарського призначення.

Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувались методи математичної статистики та логіки, системно-структурного та порівняльного аналізу, теорії управління і комп’ютерної графіки.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в тому, що автором:

- запропоновано систему реєстрації земель лісогосподарського призначення як однієї зі складових частин державного земельного кадастру за цільовим і функціональним призначенням, формами власності, встановленими обмеженнями та обтяженнями;

- удосконалено методику розрахунку нормативної грошової оцінки земель лісогосподарського призначення з розробкою єдиного алгоритму розрахунку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення в межах категорії земель лісогосподарського призначення;

- на основі всесторонніх досліджень виведено математичні залежності та обґрунтовані параметри точності геодезичного забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення залежно від грошової ціни земель;

- розроблено кадастрове зонування земель лісогосподарського призначення з поділом на кадастрові зони та квартали і присвоєнням кадастрових номерів; зони обмежень та обтяжень; зони правового та цільового режиму використання цієї категорії земель.

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх подальшому використанні центральним та територіальними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів з метою ведення державного земельного кадастру в частині реєстрації земель лісогосподарського призначення. Результати досліджень використовувались Державним підприємством “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” при розробці проектів землеустрою та розрахунку нормативної грошової оцінки земель лісогосподарського призначення для Державного лісогосподарського підприємства “Галсільліс”.

Матеріали теоретичних досліджень щодо реєстрації земель лісогосподарського призначення та їх кадастрового зонування широко використовуються в навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” при підготовці фахівців за спеціальністю “Землеустрій та кадастр”.

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, обробці отриманих результатів, формулюванні основних положень і висновків. Основні наукові результати, викладені в дисертації, отримано особисто автором, що підтверджується одноосібними та у співавторстві публікаціями з ключових аспектів теми роботи.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В наукових працях [1, 3, 5] автором одноосібно досліджено стан та розподіл земель лісогосподарського призначення у Львівській області, запропоновано систему реєстрації земель лісогосподарського призначення, в науковій статті [2] проведено моніторинг нормативно-правового та методичного механізму регулювання земельно-лісових відносин в Україні; на основі виконаних досліджень в наукових статтях [4, 6] обґрунтовано та запропоновано розрахунок алгоритму щодо удосконалення методики грошової оцінки земель лісогосподарського призначення, геодезичного забезпечення кадастрових робіт цієї категорії земель, у публікації [7] запропоновано ідею кадастрового зонування земель лісогосподарського призначення як однієї зі складових державного земельного кадастру.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи апробовано і впроваджено в практичній діяльності Державного підприємства “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”.

Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали схвальну оцінку на науково-практичних семінарах кафедри кадастру територій Національного університету “Львівська політехніка” (2005-2011), міжнародних науково-практичних конференціях: 13 Міжнародній науково-технічній конференції “Геофорум” (Львів - Яворів), 2008 р.; 14 Міжнародній науково-технічній конференції “Геофорум” (Львів - Яворів), 2009 р.; 16 Міжнародній науковотехнічній конференції “Геофорум” (Львів - Яворів), 2011 р.

Публікації. Результати дисертації відображені у 7 статтях, що входять до переліку фахових видань, визначених МОНмолодьспорт України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів досліджень, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Загальний обсяг дисертації становить 164 сторінки, із них 116 сторінок основного тексту, 21 рисунок (4 рисунки на окремих аркушах), 23 таблиці (13 таблиць на окремих аркушах), список використаних джерел з 149 найменувань на 15 стор., 2 додатки на 16 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і задачі дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, визначено основні положення, що виносяться на захист, викладено відомості про апробацію роботи, повноту публікацій результатів та їх впровадження.

У першому розділі “Сучасний стан земель лісогосподарського призначення” розглянуто загальну характеристику структури земель лісогосподарського призначення України, роль і місце цієї категорії земель в структурі земельного фонду, розподіл земель лісогосподарського призначення за видами, переважаючими деревними породами, категоріями захисності, лісистістю, природними зонами та адміністративними районами, відомчою підпорядкованістю.

Подана аналітична база даних земель лісогосподарського призначення, яка містись облікові та довідкові дані, дозволила забезпечити достовірність проведення детальних теоретичних та практичних досліджень.

Аналіз моніторингу законодавства у сфері земельно-лісових відносин показав, що у багатьох випадках недосконалість як земельного, так і лісового законодавства породжує низку проблем щодо комплексного характеру цих відносин, врегулювання питань власності, чіткого визначення повноважень і функцій органів управління землями лісогосподарського призначення, їх відповідності системі державного контролю. Розкритий перелік проблемних питань земель лісогосподарського призначення країни зумовлює розроблення системи землеустрою земель даної категорії як основи лісовпорядкування та невід’ємної складової загальної інтегрованої системи державного земельного кадастру.

У зв’язку з вищевикладеним, запропонована структурно-логічна схема організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення рис. 1.

Відповідно до статті 46 Лісового кодексу України до структури лісовпорядних робіт входить:

- визначення меж і внутрішньогосподарська організація територій лісогосподарського призначення;

- виконання топографо-геодезичних робіт і створення карт спеціального призначення;

- інвентаризація земель лісогосподарського призначення;

- вивчення або виконання робіт з грошової оцінки лісів та земель.

Базовою основою проведення лісовпорядних робіт виступає розробка проектів землеустрою щодо формування територій земель лісогосподарського призначення.

Результатом проведення лісовпорядкування є проект організації і розвитку

–  –  –

Рис. 1 Структурно-логічна схема організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення лісового господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування з відповідними картографічними матеріалами, таблицями, текстовою частиною, у яких мають бути подані інформація щодо оцінки ситуації на час проведення лісовпорядкування, відповідні розрахунки та пропозиції з усіх питань, визначених цією статтею Лісового кодексу України.

Особливі вимоги щодо проведення лісовпорядкування визначаються технічним завданням на проведення лісовпорядкування, яке надається замовником виконавцеві роботи.

На сьогодні єдиним виконавцем робіт з лісовпорядкування в Україні є Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання “Укрдержліспроект” Державного агентства лісових ресурсів України, а основним розробником проектів землеустрою земель лісогосподарського призначення – науково-дослідні та проектні інститути землеустрою.

Виконання вищенаведених завдань досягається шляхом аналізу уже існуючих з даної проблеми документів та матеріалів, а також у разі необхідності виконання відповідних польових та камеральних робіт. Дослідження взаємозв’язків з обміну інформацією між Держземагентством України та Держлісагентством України, вивченням їх структури, надасть можливість правильного організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення.

Відповідно до своїх повноважень районні та обласні органи Держземагентства

України надають розробникам проектів лісовпорядкування:

- копії документів встановлених меж міських, селищних, сільських рад, міст обласного підпорядкування, розташованих в зоні об’єкта лісовпорядкування;

- копії ґрунтових карт;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 615.327.07:663.64](477.74) № держреєстрації 0109U007587 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ГАГАРИНСЬКА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»

«РОЗДУМИ ПРО ДУХОВНЕ ЖИТТЯ Найперше дякуймо Богу за Його любов і терпіння до кожного з нас. Особлива вдячність письменниці Неонілі Василівні Стефурак, пастору й письменнику Миколі Арсентійовичу Жукалюку, а також професору Івану Антоновичу Климишину за цінні й кваліфіковані поради не лише при написанні цієї маленької збірки, але й усіх моїх книг. Дякую Владикам Софрону, Іоасафу, Андрію та о-м. Івану Козовику за те, що завжди виділяють час для читання рукописів. Дякую дружині Оксані, нашим батькам...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012 УДК 373.5.016:53 Шуліка В. С. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський, Огієнка...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 Комп’ютерне моделювання в інженерії поверхні для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і...»

«Є. П. Нелін АлгебрА і почАтки АнАлізу Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК 373:[512+517] ББК 22.12я721+2.161я72 H49 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 03.03.2010 № 177) Наукову експертизу проводив Інститут математики Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут...»

«УДК 330.42(092) (477) ВНЕСОК Є. Є. СЛУЦЬКОГО У СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЕКОНОМІКО –МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Черняк О. І., д.е.н., професор Київський національний університет ім. Тараса Шевченка До ключових постатей нашої національної еліти належить Євген Євгенович Слуцький (1880 -1948) – випускник Імператорського університету Св. Володимира (сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка), вчений зі світовим ім’ям, автор глибоких та оригінальних праць у галузі економічної...»

«ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ «24» січня 2012 року о 12.40 в приміщенні актової зали університету Порядок денний 1. Відкриття конференції. Ректор університету, професор О.А. Семенюк 2. Наукова доповідь «Місто Синя Вода за археологічними даними (до 650-річчя Синьоводської битви)». Доцент кафедри історії України І.А. Козир 3. Доповідь «Про підсумки науково-дослідної роботи професорськовикладацького складу університету за 2011 рік та завдання на 201 рік». Проректор з наукової роботи, професор М.І. Садовий...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Ді-Хлор з метою дезінфекції Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ Дезснаб-Трейд (Росія). Вважати такими, що втратили чинність Методичні...»

«ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МОНІТОРИНГ – ГЕОЕЛЕКТРИКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАРОТАЖ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ УДК 550.38 Климкович Т.А., м.н.с., Городиський Ю.М., канд. фіз.-мат. н., с.н.с., Кузнєцова В.Г., канд. тех. н., с.н.с., Максимчук В.Ю., д.ф.-м.н., директор Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України Україна, 79060 Львів, вул.Наукова, 3-б Тел.: +38(0322) 64-85-63; Факс: +38(0322) 64-85-63; е-mail: depart10@cb-igph.lviv.ua ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ВЕКТОРІВ...»

«В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Частина 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Навчальний посібник Частина 1 Харків «ХАІ» 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» В.Л. Клеєвська, О.О. Поліщук ПРИЗЕМНІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»