WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«РОЗМІРНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

На правах рукопису

Для службового користування

Примірник №

УДК 621. 9. 048. 4

Носуленко Віктор Іванович

РОЗМІРНА ОБРОБКА МЕТАЛІВ

ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ

Спеціальність 05.03.07 – Процеси фізико-технічної обробки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ - 1999

Дисертація є рукописом Роботу виконано в Кіровоградському державному технічному університеті Науковий консультант

– д.т.н., професор Коваленко Володимир Сергійович НТУУ “КПІ”, декан ФХМ (м. Київ).

Офіційні опоненти:

- д.т.н., професор Лєсков Григорій Іларіонович, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ, головний науковий співробітник, м. Київ

- д.т.н., професор Пархоменко Володимир Дмитрович, Український інститут науково-технічної і економічної інформації, директор, м.

Київ

- д.т.н., професор Петров Станіслав Володимирович, Інститут газу НАНУ, ведучий науковий співробітник, м. Київ Провідна установа Інститут проблем матеріалознавства НАН України, відділ інструментального матеріалознавства, м. Київ Захист відбудеться 17 травня 1999 року о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д26.002.15 НТУУ ”Київський політехнічний інститут”, 252056, м. Київ-56, пр.

Перемоги, 37; корп. 19, ауд. 417; тел. 241-76-55 З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Автореферат розіслано 16 квітня 1999 р.

Відгуки на автореферат дисертації в двох примірниках, завірені гербовою печаткою, прохання надсилати на адресу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, ученому секретарю Учений секретар спеціалізованої вченої Ради доктор технічних наук, професор Головко Л. Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним із прогресивних способів електрофізичної обробки металів, що забезпечує широкі технологічні можливості, є електроерозійна обробка (ЕЕО). Проте вона знаходить обмежене практичне застосування, оскільки не забезпечує достатньо високої продуктивності процесу. В цьому зв'язку певний практичний інтерес являє розроблений нами спосіб, що отримав назву розмірної обробки електричною дугою - надалі РОД.

РОД - це принципово новий процес обробки металів, заснований на використанні стаціонарної електричної дуги. Він є різновидом електроерозійної обробки (ЕЕО), по суті, об’єктивно наступним етапом її розвитку. Порівняно з відомими способами ЕЕО, заснованими на використанні нестаціонарного електричного розряду (електроіскрова обробка), РОД забезпечує такі переваги:

1. Значно більш високу продуктивність (в 5...10 разів і більше), що наближується до продуктивності обробки металів різанням. Продуктивність РОД прямо пропорційна струму дуги. В умовах РОД струм дуги може досягати сотень і тисяч ампер. Відомих обмежень по струму обробки, характерних для електроіскрової обробки, тут нема.

2. Менші питомі витрати електроенергії (приблизно вдвічі), що помітно підвищує економічну ефективність процесу.

3. Джерела живлення технологічним струмом (звичайні джерела живлення зварювальної дуги) значно дешевші (в 3...5 разів), широко розповсюджені та загальнодоступні, є в достатній кількості.

4. Розроблені порівняно прості та дешеві електроерозійні верстати РОД та системний ряд компактних, простих і дешевих електроерозійних головок (ЕЕГ) реалізують концепцію локального підведення робочої рідини в зону обробки (тобто робочої ванни з рідиною, як це характерно для звичайних електроерозійних верстатів, нема). Це дозволяє високоефективно здійснити обробку як профільованим, так і непрофільованим електродом, як на універсальних і спеціальних верстатах РОД, так і на будь-яких металоріжучих верстатах без втрати останніми своїх основних функцій, як в найбільш сучасному інструментальному цеху, так і в будь-якій ремонтній майстерні. Тому верстати РОД стають верстатами масового попиту.

Як високоефективний альтернативний процес спосіб РОД порівняно з традиційними способами металообробки (різанням, тиском) забезпечує такі переваги:

1. Вихідний енергоносій (електроенергія) не перетворюється в силову енергію (тобто не потрібен двигун і відповідні ланки кінематичного ланцюга верстата), а реалізується в зоні обробки безпосередньо, виконуючи відповідну операцію при необхідних якості та продуктивності обробки. При цьому продуктивність обробки змінюється простим регулюванням струму обробки.

В результаті верстат значно спрощується та здешевлюється, а процес стає більш мобільним.

2. Обробка здійснюється без помітних механічних зусиль на інструмент та без силової дії на заготовку. Відповідно виключається необхідність передачі значних механічних зусиль через систему ВПІД, що дозволяє помітно спростити та здешевити верстат в цілому.

3. Відсутня необхідність застосування спеціальних інструментів, більш твердих, ніж метал, що обробляється. Інструмент для РОД (електрод) помітно простіший та дешевший, ніж інструменти, які застосовуються при традиційних способах металообробки (різець, свердло, протяжка, штамп).

4. Продуктивність обробки не залежить від твердості та в’язкості металу, який обробляється, що важливо в умовах зростаючого застосування важкооброблюваних матеріалів.

5. Широкі можливості реалізації різноманітних технологічних схем формоутворення як непрофільованим, так і, особливо, профільованим електродом, зокрема, копіювання форми електрода на поверхні заготовки при простому поступальному русі електрода, що дозволяє отримати, аналогічно процесу штампування, різноманітні отвори, порожнини, стержні та інші вироби складної форми.

6. Існує можливість виконувати ряд технологічних операцій, які неможливо виконати іншими способами обробки, наприклад, різноманітні глибокі отвори в важкооброблюваних матеріалах.

Викладені переваги РОД, досягнутий рівень розробок, простота реалізації і наявність відповідної техніки (джерел живлення дуги і т. і.) роблять РОД високоефективним альтернативним процесом металообробки, що має широкі технологічні можливості, визначену область раціонального застосування та забезпечує високу економічну ефективність, перш за все, більш високу продуктивність та ресурсозбереження, а отже обумовлює актуальність цієї роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконана в лабораторії РОД (“Розмірна обробка дугою”) Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування згідно діючих з 1973 року різноманітних галузевих програм, планів та тем, а також згідно діючого на цей час “Координаційного плану науково-дослідних робіт Міносвіти України” за фаховим напрямком “Високоефективні технологічні процеси в машинобудуванні”.

Мета і задачі досліджень. Мета досліджень - розробка теоретичних основ, технології і обладнання та впровадження у виробництво нового високоефективного способа електрофізичної розмірної обробки металів електричною дугою.

Поставлена мета роботи реалізована шляхом вирішення таких задач :

1. Пошук та встановлення закономірностей розвитку процесів ЕЕО та взаємозв’язок з ними способу РОД, який об’єктивно є наступним етапом розвитку ЕЕО. Аналіз основних фізичних умов реалізації ЕЕО та розробка класифікаційних ознак і класифікації способів ЕЕО.

2. Теоретичні дослідження електричної дуги як джерела тепла для розмірної обробки металів. Експериментальні та теоретичні дослідження стаціонарної електричної дуги в поперечному потоці рідини як високоефективного джерела тепла для розмірної обробки металів та інших цілей науки і нових технологій.

3. Дослідження та опис феноменологічної моделі фізичного механізму електричної ерозії металів в умовах РОД.

4. Розробка технологічних схем формоутворення та дослідження технологічних характеристик процесу РОД. Розробка типових технологічних процесів РОД.

5. Розробка концепції та основ проектування верстатів РОД, як верстатів масового попиту. Конструкції типових верстатів РОД.

6. Розробка і впровадження у виробництво типових технологій та обладнання РОД.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наукова новизна одержаних результатів.

1. Запропоновано, досліджено, розроблено теоретичні основи і описано новий високоефективний спосіб електрофізичної розмірної обробки металів, що отримав назву РОД і який відрізняється тим, що обробку здійснюють електричною дугою в поперечному потоці рідини.

2. Показано, що РОД об’єктивно є наступним етапом розвитку ЕЕО, а всі різновиди ЕЕО мають однакову фізичну природу - вони реалізують електричний дуговий розряд в поперечному потоці рідини різноманітних форм, але певних гідродинамічних характеристик.

На цій підставі запропоновано класифікаційні ознаки та класифікацію способів ЕЕО.

3. Експериментально та теоретично досліджено і описано як джерело тепла для розмірної обробки металів стаціонарну електричну дугу в поперечному потоці рідини, яка раніше не була об’єктом досліджень. Показано, що таку дугу можна розглядати як високоефективне якісно нове джерело тепла для розмірної обробки металів та інших цілей науки і нових технологій.

4. Запропоновано і обгрунтовано гіпотезу, яка пояснює фізичний механізм взаємодії електричної дуги з поперечним потоком середовища-діелектрика.

5. Показано, що стаціонарна електрична дуга в поперечному потоці рідини як джерело тепла для ЕЕО порівняно з нестаціонарним розрядом має важливу перевагу - вона забезпечує стабільні енергетичні характеристики, які легко регулюються незалежно від струму, що дозволяє реалізувати високопродуктивну обробку на великих струмах при високій якості обробки, а отже забезпечує як кількісну, так і якісну сторони процесу обробки в значно більш широкому діапазоні режимів. Також приблизно вдвічі зменшується енергоємкість процесу.

6. Описано феноменологічну модель фізичного механізму електроерозії в умовах РОД, яка відповідає існуючим уявленням в області стаціонарної електричної дуги та підтверджується сукупністю отриманих експеримен-тальних даних.

7. Розроблено, досліджено та описано основні технологічні схеми формоутворення як профільованим, так і непрофільованим електродом та досліджено технологічні характеристики процесу РОД.

8. Розроблено нову концепцію проектування верстатів, яка характеризується локальним підведенням робочої рідини в зону обробки і створенням, в кінцевому підсумку, ЕЕГ РОД, що значно розширює застосування процесу та дозволяє розглядати верстати РОД як верстати масового попиту.

9. Розроблено основи проектування та конструкції типових універсальних і спеціальних верстатів РОД. Сформульовано основні вимоги до техніки процесу: джерел живлення технологічним струмом, систем автоматичної подачі електрода-інструмента, систем живлення робочою рідиною.

Практичне значення та реалізація одержаних результатів. Показано, що стаціонарна електрична дуга в поперечному потоці рідини, яка раніше не мала практичного застосування, є якісно новим високоефективним джерелом тепла для різноманітних цілей науки та нових технологій і, зокрема, для ЕЕО.

Розроблено та впроваджено у виробництво високоефективний спосіб РОД, на таких підприємствах: ВО “Більшовик”, м. Київ; Південмаш, п/я Г4311, м.

Дніпропетровськ; ВО “Мінський тракторний завод”; ВО “Моторобудівник“, м. Запоріжжя; ВО “Невський завод“, м. Ленінград; п/я М5203, м. Знам’янка; Харківський тракторний завод;

Ніжинсільмаш; “Фрегат“, м. Первомайськ; “Електромаш”, м. Тірасполь; п/я В2190, м. Москва; “Автогенмаш”, м. Одеса; ВО “Херсонський комбайновий завод“; Полтавський завод штучних алмазів та алмазного інструменту; п/я А1152 м. Луганськ; Куйбишевське моторобудівне виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе та інші.

Розроблено та впроваджено у виробництво різноманітні спеціальні та універсальні копіювально-прошивні верстати, ЕЕГ до металоріжучих верстатів та технологічні процеси РОД. Деякі з верстатів освоєні серійно, наприклад, універсальний копіювально-прошивний верстат “Дуга-8”, а деякі з них є унікальними, наприклад, спеціалізований горизонтальний електроерозійний верстат “Дуга-13“ для прошивання отворів діаметром 35 мм на глибину 2800 мм у валках каландрів продуктивністю до 100000 мм /хв.

Загальний економічний ефект від впровадження цих розробок у виробництво склав 1 млн. 120 тис. крб. в цінах 1988 р.. Зазначені розробки нагороджено 8 медалями ВДНГ СРСР та УРСР.

Особистий внесок здобувача. В період з 1967 по 1973 р.р. роботи по розробці способу РОД виконувались здобувачем самостійно, без співавторів. За цей час здобувачем особисто, без співавторів розроблено теоретичні та технологічні основи способу, отримано перше (пріоритетне) авторське свідоцтво за № 368965 на спосіб електрофізичної обробки металів з пріоритетом від 4.03.68 р., спроектовано та виготовлено перший верстат “Дуга-1”, на якому були відпрацьовані типові технологічні процеси РОД.

Для подальшої практичної реалізації та впровадження розробленого процесу у виробництво 1973 r. з ініціативи і під керівництвом здобувача в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування було створено госпрозрахункову лабораторію “Розмірна обробка електричною дугою”, яка функціонує до цього часу, а незмінним науковим керівником її є здобувач. Тому в цей період роботи по подальшій розробці способу та його впровадженню у виробництво носили, в відомих межах, колективний характер, що і засвідчують наукові праці здобувача, які виконано переважно у співавторстві зі співробітниками лабораторії.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи було представлено на Міжнародному ювілейному симпозіумі по ЕЕО, Москва, 1993; на першому Всесоюзному з’їзді технологів-машинобудівельників, Москва, 1989; на Всесоюзній науково-технічній конференції “Комбіновані електроерозійно-електрохімічні способи розмірної обробки металів”, Уфа, 1982;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ” НАУКОВА ЕЛІТА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ МАТЕРІАЛИ доповідей та виступів учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 09–10 жовтня 2012 року Україна, м. Київ Київ 2012 Праймдрук УДК 374 ББК 74.058 Н 69 Рекомендовано до друку Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П....»

«Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” СЕМЕНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 631.6.02; 631.415.12 РУХОМІСТЬ КАДМІЮ В ҐРУНТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ТА СТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТРАНСЛОКАЦІЯ ДО ЗЛАКОВИХ КУЛЬТУР І СОНЯШНИКУ 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Харків – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному науковому центрі “Інститут...»

«Установи-розробники: Донецький державний медичний університет ім. М.Горького, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Харківський державний медичний університет Укладачі: Член-кореспондент АМН України д.мед.н., професор Черній В.І. тел.: 976633 д.мед.н., професор Шлапак І.П. д.мед.н., професор Хижняк А.А. к.мед.н., доцент Колесніков А.М. тел.: 976633 к.мед.н., доцент Городнік Г.А. тел.: 976633 Галушко О.А. Яковлев Б.Ф. Магістр, аспірант Волкова Ю.В. Зав.від....»

«Управління освіти Миколаївської міської ради Науково – методичний центр Методичний порадник Миколаїв С.М. Манзарук, методист науково-методичного Укладач: центру управління освіти Миколаївської міської ради О.А.Колінко, заступник директора науковоРецензент: методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради Відповідальний за випуск: О.О. Удовиченко, директор науково – методичного центру Затверджено науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру, протокол від...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. Драгоманова МЄНЯЙЛОВ Сергій Миколайович УДК 378.016 : 53 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«ЛИШАЙНИКИ РОДИНИ PELTIGERACEAE DUMORT. НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ УДК 582.29:581.9(477.83) ЛИШАЙНИКИ РОДИНИ PELTIGERACEAE DUMORT. НА УКРАЇНСЬКОМУ РОЗТОЧЧІ М. В. Пірогов Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна e-mail: nikola.pirogov@gmail.com За даними літератури і власних зборів, для фізико-географічного регіону Розточчя наведено 12 видів лишайників із родини Peltigeraceae Duot. Із них на Укранському Розточчі трапляються 8 видів, серед...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет імені Лесі Українки В. Я. Ілляшенко ОСНОВИ ГЕОМЕТРІЇ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Математика» Редакційно-видавничий відділ «Вежа» Волинського національного університету імені Лесі Українки Луцьк – 2012 УДК 514.01(075.8) ББК 22.151.1я73 І-49 Рецензенти: Гембарська С. Б. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Волинського...»

«ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МОНІТОРИНГ – ГЕОЕЛЕКТРИКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАРОТАЖ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ УДК 550.38 Климкович Т.А., м.н.с., Городиський Ю.М., канд. фіз.-мат. н., с.н.с., Кузнєцова В.Г., канд. тех. н., с.н.с., Максимчук В.Ю., д.ф.-м.н., директор Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України Україна, 79060 Львів, вул.Наукова, 3-б Тел.: +38(0322) 64-85-63; Факс: +38(0322) 64-85-63; е-mail: depart10@cb-igph.lviv.ua ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ВЕКТОРІВ...»

«Національна академія наук України Інститут ядерних досліджень НАН України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу 201 Київ, 24-25 вересня 2013 р. Програма Збірник анотацій Список учасників Київ – 2013 Зміст Вступ.. iii Програмний та організаційний комітети. iv Розклад конференції Вівторок, 24 вересня.. vi Середа, 25 вересня.. ix Анотації Вівторок, 24 вересня.. Середа, 25 вересня.. 3 Попередній список...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» КУТРА ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 621.577 ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛОНАСОСНИХ СХЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВОК СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»