WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Шафр Ігор Володимирович 2. Назва Механізми зростання перерізів недружнього розсіяння адронів в мультипериферичній моделі в межах теорії збурень 3. Спеціальність 01.04.16. – ...»

1. ПІБ

Шафр Ігор Володимирович

2. Назва

Механізми зростання перерізів недружнього розсіяння адронів в мультипериферичній

моделі в межах теорії збурень

3. Спеціальність

01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор

7. Опоненти Кайдалов Олексій Борисович, д.ф-м.н., член-кор. РАН Єнковський Ласло Ласлович, д.ф-м.н., ст.н.с.

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалась у відповідності до держбюджетної науково-дослідної роботи "Вивчення розподілу за множинністю вторинних частинок в адрон-ядерних та багатонуклонних взаємодіях при високих енергіях" (№ державної реєстрації 0197U008966) згідно з програмою науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України "Взаємодія електромагнітного випромінювання та потоків заряджених частинок з речовиною" і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 2002-2007 рр.

При виконанні цих науково-дослідних робіт роль автора дисертації полягала в розробці каскадно-стохастичної моделі множинного народження адронів у непружних ррp p - взаємодіях при високих енергіях, розв'язанні задач на умовний екстремум для функцій багатьох змінних, розрахунках перерізів непружного розсіяння.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є визначення перерізів непружного розсіяння з утворенням заданої кількості вторинних частинок (парціальних перерізів ) і повного перерізу, як суми парціальних перерізів, в мультипериферичній моделі в межах теорії збурень.

Для досягнення сформульованої мети необхідно розв'язати такі задачі:

- з'ясувати, чи має модуль мультипериферичної амплітуди розсіяння, заданої в межах теорії збурень за правилами фейнманівської діаграмної техніки умовний максимум за умови збереження енергії - імпульсу та виконання умов масової поверхні для кожної частинки;

- знайти точку умовного максимуму модуля мультипериферичної амплітуди розсіяння та дослідити її властивості;

- представляючи квадрат модуля амплітуди розсіяння T, що входить у підінтегрального ( ( )) виразу для перерізу розсіяння, у T = exp ln T, знайти розклад показника експоненти в ряд Тейлора в окрузі знайденої точки умовного максимуму з точністю до квадратичних доданків;

- розрахувати гаусовський інтеграл, який в

–  –  –

у виразі T = exp ln T на його розклад в ряд Тейлора, що фактично зводиться до діагоналізації матриці других похідних показника експоненти, чи до розрахунку її детермінанта;

()

- врахувати внески інтерференційних діаграм у парціальні перерізи n s (де п- кількість вторинних частинок), що виникають внаслідок представлення мультипериферичної амплітуди у вигляді суми по всіх можливих порядках приєднання зовнішніх ліній до мультипериферичної "гребінки", застосовуючи для розрахунку кожного внеску метод Лапласа, і дослідити залежність суми цих внесків від енергії ліз.

Об'єкт дослідження - адрон - адронне розсіяння.

Предмет дослідження - парціальні перерізи непружного розсіяння.

Методи дослідження, теорія збурень по константі зв'язку у вигляді діаграмної техніки Р.

Фейнмана для розрахунку амплітуди непружного розсіяння, чисельні методи максимізації функцій, для знаходження умовного максимуму модуля амплітуди непружного розсіяння;

математичні методи розв'язку задач на умовний екстремум для функцій багатьох змінних для аналітичного знаходження точки екстремуму квадрата модуля амплітуди розсіяння й аналітичного вивчення її властивостей; чисельні методи розв'язку трансцендентних рівнянь для контролю за якістю аналітичного розв'язку задачі на умовний максимум і можливістю застосування використаного при цьому наближення; метод Лапласа для розрахунку багатовимірних інтегралів; чисельні методи розрахунку детермінантів для обчислення гаусовських інтегралів, що виникають при застосуванні методу Лапласа;

метод Лагранжа для діагоналізації квадратичних форм, які виникають в показниках гаусовських інтегралів при розрахунках інтерференційних внесків.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Вперше чисельно й аналітично розв'язана задача на умовний максимум для модуля мультипериферичної амплітуди розсіяння (за умови зберігання енергії-імпульсу та умовах масової поверхні для кожної частинки), що дозволило розробити новий метод розрахунків в мультипериферичній моделі та отримати результати; які суттєво відрізняються віл результатів, котрі були отримані раніше в межах цієї моделі.

2. На основі чисельного й аналітичного аналізу властивостей умовного максимуму виявлені нові механізми зростання перерізів.

3. Запропоновано нове наближення, за допомогою якого вперше аналітично розв'язана система нелінійних рівнянь для знаходження точки умовного екстремуму модуля мультипериферичної амплітуди розсіяння.

4. Чисельно показано, що нові механізми зростання парціальних перерізів, які виявлені в роботі, можуть забезпечити й зростання повного перерізу, аналогічне до того, яке спостерігається в експерименті. Таке описання зростання повного перерізу суттєво відрізняється від існуючого, де розглядається обмін реджіонами з перетинами, що перевищують одиницю.

5. Вперше чисельно показано, що внесок у перерізи інтерференційних доданків, які відповідають врахуванню діаграм з усіма перестановками частинок у кінцевому стані, є суттєвим, Для кількості вторинних частинок п 8 враховані всі інтерференційні внески, що раніше не враховувалися.

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися й обговорювалися на XXIX і XXXII International Symposiums on Multiparticle Dynamics, (Providence, USA, 1999; Alushta, Ukraine, 2002), 20th International Conference "Nuclear Traks in Solids" (Portoros, Slovenia, 2000), International Conference "Supersymmetry and Quantum Field Theory" (Ukraine, Kharkov, 2001), Gamov Memorial International Conference "Astrophysics and Cosmology after Gamov-Theory and Obserbation" (Odessa, 2004), International conference "New Trends in High-energy Physics" (Alusta, 2005), IV конференції з фізики високих енергій, ядерної фізики і прискорювачів (Харків, 2006), International conference "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy" (Kyiv, 2006), щорічній науковій конференції Наукового центру "Інститут ядерних досліджень" НАН України (Київ, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної й експериментальної фізики РАН (Москва 2000), Фізичного інституту ім.

Лебедєва РАН (Москва, 2000), Інституту теоретичної фізики Національного наукового центру ХФТІ (Харків, 2000; 2002; 2006), наукових семінарах Інституту теоретичної фізики ЇМ. М.М. Боголюбова НАН України (Київ, 2003)

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Русов В.Д., Зеленцова Т.М.. Косенко С.І., Овсянко М.М., Шарф. І,В. Каскадна параметрізація розподілу за множинністю у непружних рр та p p взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ. // ДОПОВІДІ НАМ України. - 2001. - № 5. -С. 61-66.

2. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I, Ovsyanko M.M, Sharf LV. Cascade paramelrization of multiplicity distributions in inelastic pp and p p - interactions on energy interval in c.m.s. s = 20 1800 GeV. // Phys. Lett. - 2001, Vol B504. –P. 213 -217.

3. Rusov V.D., Sharf LV. One parameter cascade model of multiple hadrons production in inelastic hh - processes at high energies // Nucl. Phys. -2006. Vol. A764. - p. 460-475.

4. Sharf LV., Rusov V.D. Mechanism of hadron inelastic scattering cross - section growth in the multiperipheral model within the framework of perturbation theory. // hep -ph/0605110.

5. Rusov V.D., Zelcntsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko M.M., Sharf LV. Nature of fluctuations in inelastic hh - processes caused by multipomeron exchange and detection of anomalous KNO - scaling behavior at high energies. // Proc. of XXIX Intern. Symp. on Multiparticle Dynamics. - Providence (USA). - 1999. - P. 64-65.

6. Rusov V.D., ZelentsovaT.N., Kosenko SX, Ovsyanko M.ML, Sharf LV. K.NO and Polakov's multiplicity scaling in inelastic p p - colisions at superhigh energies // Proc. of XXXII Intern. Symp. on Multiparticle Dynamics - Alushta (Ukraine). - 2002. - P. 10.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Sharf LV., Rusov V.D. Mechanisms of hadron inelastic scattering cross - section growth in the multiperipheral model within the framework of perturbation theory // Proc. of Intern. Conf.

"Current Problems in Nuclear Physics and Atomic Energy". - Kyiv (Ukraine). -2006.-P. 113.

Дисертацію присвячено розрахунку перерізів непружного розсіяння із утворенням заданого числа вторинних частинок (парціальних перерізів) і повного переріза, як суми парціальних перерізів, в мультипериферичній моделі в межах теорії збурень методом Лапласа.

Запропоновано нове наближення, за допомогою якого аналітично розв'язана систему нелінійних рівнянь для знаходження точки умовного максимуму модуля мультипериферичної амплітуди розсіяння (за умови зберігання енергій імпульсу та умовах масової поверхні для кожної частинки в кінцевому стані).

На основі чисельного та аналітичного аналізу властивостей умовного максимуму виявлено нові механізми зростання перерізів. Чисельно показано, що ці механізми можуть забезпечити зростання повного переріза, аналогічно тому, що спостерігається в експерименті.

Показано, що внесок в перерізи інтерференційних доданків, які відповідають врахуванню діаграм зі всіма перестановками частинок в кінцевому стані є істотним.

Ключові слова: непружне розсіяння, мультипериферична модель, парціальні перерізи, зменшення віртуальностей, механізми зростання перерізів адрон - адронного розсіяння.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 Слободян Микола Васильович ВПЛИВ ТРИВИМІРНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЙ НА ДИФРАКЦІЮ Х-ПРОМЕНІВ В РЕАЛЬНИХ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУРАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. Каразіна Шірінян Арам Сергійович УДК 536.42: 544.23 +544.03+539.2 ВПЛИВ РОЗМІРІВ СИСТЕМИ І ГРАДІЄНТА КОНЦЕНТРАЦІЇ У ДИФУЗІЙНІЙ ЗОНІ НА ТЕРМОДИНАМІКУ ЗАРОДКОУТВОРЕННЯ І РОЗПАДУ Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків-2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького Міністерства освіти і науки...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач наукового відділу Наукової бібліотеки І. М. Арабчук Рецензент – провідний бібліотекар Наукової бібліотеки І. Ю. Шимків Комп’ютерна верстка – бібліотекар І. Л. Кріцак Алфавітний покажчик...»

«Кафедра експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 17 січня 1805 р. відбулось відкриття Харківського імператорського університету. В числі його кафедр була і кафедра теоретичної та дослідної фізики. У той час вона була єдиним центром фізики на території півдня Російської імперії. До складу кафедри входили: професор, завідувач кафедри; його помічник – адьюнкт; наглядач фізичного кабінету; інструментальний майстер....»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: педагогічні науки Випуск 78 (1) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина 1 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (1) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (1). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 275 c....»

«В.П.Лавренчук, П.П.Настасієв, О.В.Мартинюк, О.С.Кондур Вища математика Загальний курс Частина I Лінійна алгебра й аналітична геометрія Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Чернiвцi Книги – ХХІ ББК 22.11я73 Л 135 УДК 51(075.8) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист про надання грифу №1.4/18-Г-239 від 28.01.08 р.) Рецензенти: Євтухов В.М.,...»

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p та ррвзаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність 01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович,...»

«есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 392 с. Далі усі поезії цитуються за цим виданням з зазначенням сторінок. 3. Андрухович Ю. Час і метод // Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. «Бу-БаБу»: Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – с.52 – 56. 4. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін. Український літературний неоавангард: портрет одного року. – Слово і час. – 1991. – №1. – с.42-52. 5. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К.:...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут прикладної фізики Національної академії наук України Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ МАТЕРІАЛИ ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених 16-17 квітня 2013 року м. Суми УДК 53:004(08) ББК 22я43 М 34 Рекомендовано до друку вченою радою фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного...»

«Заявка заповнюється на кожну доповідь окремо, разбірливо, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МОЛОДІ ім. О.М. МАКАРОВА друкованими літерами, без скорочень, українською або НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ російською мовою. Всі поля обов’язкові для заповнення. XVII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2. Гідроаерогазодинаміка і тепломасоперенесення ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ в системах літальних апаратів. «ЛЮДИНА І...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»