WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Овсянко Михайло Михайлович 2. Назва Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та ...»

1. ПІБ

Овсянко Михайло Михайлович

2. Назва

Поляковський скейлінг у непружних hh-процесах при високих енергіях

3. Спеціальність

01.04.16. – фізика атомного ядра, елементарних частинок та високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н, професор

7. Опоненти

Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович, д.ф-м.н., ст.н.с.

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалась у відповідності до держбюджетної науково-дослідної роботи "Вивчення розподілу за множинністю вторинних частинок в адрон-ядерних та багатонуклонних взаємодіях при високих енергіях" (№ державної реєстрації 0197U11008966) згідно з програмою науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України "Взаємодія електромагнітного випромінювання та потоків заряджених частинок з речовиною" і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 1997-2002 рр.

При виконанні цих науково-дослідних робіт роль автора дисертації полягала в розробці та експериментальній перевірці одно-параметричної каскадно- стохастичної моделі множинного народження адронів у непружних рр- і p p - взаємодіях при високих енергіях й проведенні порівняльного аналізу відносних кумулянтних моментів теоретичних та експериментальних розподілів за множинністю заряджених частинок в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 Гев.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи було визначення асимптотичних умов виконання поляковського скейлінгу розподілів за множинністю в межах каскадно-стохастичної моделі множинного народження заряджених частинок в непружних адрон-адронних зіткненнях при високих енергіях.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- розробити каскадно-стохастичну модель множинного народження адронів в непружних p p - і рр-взаємодіях при високих енергіях, в якій як вихідні дані використовуються інклюзивні розподіли за бистротами вторинних адронів;

- провести фітування експериментальних розподілів за множинністю заряджених p p - і рр-взаємодіях у всьому діапазоні ISR- та S p p S частинок в непружних енергій аж до доступних зараз енергій Fermilab Tevatron Collider ( s = 1800 ГеВ) за допомогою розробленої моделі статистики множинного народження заряджених частинок і визначити асимптотичні енергії s, при яких відбувається виконання поляковського скейлінгу;

- провести порівняльний аналіз відносних кумулянтних моментів теоретичних та експериментальних розподілів за множинністю заряджених частинок в непружних рр- і рр- взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ.

Об'єкт дослідження - непружні процеси p p - і рр- взаємодій при високих енергіях.

Предмет дослідження - статистика множинного народження адронів в непружних p p - і рр- взаємодіях в фізиці високих енергій.

Методи дослідження:

- методи квантової хромодинаміки для дослідження твірних функцій розподілів парто ні в за множинністю в кваркових і глюонних струменях;

- теорія марковських процесів, що гілкуються, для побудови твірних функцій неоднорідного двокаскадного розподілу заряджених частинок за множинністю;

- обчислювальні методи для комп'ютерного моделювання відносних кумулянтних осциляцій в межах теоретичного розподілу адронів за множинністю в непружних p p - і рр- взаємодіях при ультрависоких енергіях (с.ц.м. s = 14 ТеВ).

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Розроблена принципово нова однопараметрична каскадно-стохастична модель множинного народження адронів в непружних p p - і рр- взаємодіях при високих енергіях, в якій інклюзивні диференціальні перерізи за бистротою вторинних адронів використовуються як вихідні дані.

2. На основі запропонованої однопараметричної каскадно-стохастичної моделі множинного народження адронів при високих енергіях вперше визначені:

- умови появи поляковського скейлінгу розподілів адронів за множинністю в області ISRенергій й при енергіях s понад 10 ТеВ та його повне порушування в діапазоні S p p S енергій;

- характер асимптотичної поведінки відносних кумулянтних моментів від величини рангу і максимально спостережуваної множинності при енергії s =14 ТеВ.

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися та обговорені на XXIX і XXXII International Symposiums on Multiparticle Dynamics, (Providence, USA, 1999; Alushta, Ukraine, 2002), 20 International Conference "Nuclear Tracks in Solids" (Portoros, Slovenia, 2000), International Conference "Suppersymmetry and Quantum Field Theory" (Ukraine, Kharkov, 2000), International Conference "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" (Ukraine, Kharkov, 2001). Щорічній науковій конференції Наукового центра "Інститут ядерних досліджень" НАН України (Київ, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної та експериментальної фізики РАН (Москва, 1999 р.), Фізичного інституту ім.

Лебедєва РАН (Москва, 1999 р.), Інституту теоретичної фізики Національного наукового центра ХФТІ (Харків, 2000; 2002).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1.Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко С.І., Овсянко М.М., Шарф І.В. Каскадна параметризація розподілу за множинністю у непружних рр- та p p -взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s =20-1800 ГеВ // Доповіді НАН України.- 2001.- №5.- С.61-66.

2. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Koscnko S.I., Ovsyanko MM., Sharf I.V. Detection of phase transition signal 'hadron-???' in inelastic pp -collisions in track UA5 and CDFexperiments // Radiation measurements.- 2001, Ks34.- P. 309-313.

3. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I. Ovsyanko MM, Sharf I.V. KNO- and Poiyakov's multiplicity scaling in inelastic pp-collisions at superhigh energies// Вопросы атомной науки и техники. Серия: Общая и ядерная физика. -2001, № 6.- Р.161-166.

4. Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко С.І., Овсянко М.М., Шарф І.В. Кумулянтные осцилляции и степень группировки адронов в неупругих hh-процессах при високих энергиях // Вестник харьковского университета. Серия: Ядра, поля, частицы. - 2002.

№2.-Р. 7-21.

5. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko Si, Ovsyanko MM., Sharf I.V. Cascade parametrization of multiplicity distributions in inelastic pp-and p p -interactions of energy interval in c.m.s. s =20-1800 GeV// Physics Letters.- 2001.- Vol. B504.- P.213-217.

6. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S J., Ovsyanko M.M., Sharf I.V: Nature of fluctuations in inelastic hh-processes caused by mulUpomeron exchange and detection of anomalous KNO-scaling behavior at high energies. // Proc. of XXIX Intern. Symp. on Mul-tiparticle Dynamics. - Providence (USA). - 1999. - P. 64-65.

7. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.l. Ovsyanko MM., Sharf I.V. KNO and Polyakov's multiplicity scaling in inelastic p p -collisions at superhigh energies // Proc. of XXXII Intern.

Symp, on Multiparticle Dynamics. - Alushta (Ukraine).- 2002. - P.10.

Овсянко М.М. Поляковський скейлінг в непружиих hh-взаємодіях при високих енергіях. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій. Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2002.

Запропоновано неоднорідну каскадно-стохастичну модель множинного народження адронів в непружних рр- и p p -взаємодіях при високих енергіях, яка використовує як вихідні дані інклюзивні розподіли за бистротами вторинних адронів. Як наслідок, отримано однопараметричний каскадно-стохастичний розподіл за множинністю, в якому підгінний параметр має зміст висоти фейнмашвського плато в інклюзивному розподілі за бистротами вторинних адронів в одному адроиної зливі.

Показано, що нормований каскадно-стохастичний розподіл за множинністю в непружних рр- и p p -взаємодіях описує КНО-скейлінг в м'яких процесах (ISR-енергії) і може виявляється як поляковський скейлінг в твердих процесах ( s І0 ТеV), але в будь-якому випадку скейлінг за множинністю завжди порушується в області S p p S-енергій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наведені результати теоретичного опису експериментально спостережуваних кумулянтних осциляцій за допомогою відносних кумулянтних моментів однопараметричного каскадно-стохастичного розподілу за множинністю в адронних взаєs = 200 900 ГеВ і зроблено передбачення їхньої поведінки модіях в діапазоні енергій в експериментах по непружному зіткненню адронів при ультрависоких енергіях ( s = 4 ТеВ).

Ключові слова: розподіл за множинністю, иепружні hh-зіткнеїшя, кумулянтні моменти, скейлінг, каскадні процеси.Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут хімії поверхні Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ...»

«ВИПУСК 28’2011 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Скубий Т. В., Юрчук И. Ю. Особенности обучения физике в высших учебных заведениях. В статье определены проблемы и тенденции развития обучения курса общей физики в высших учебных заведениях, исследованы особенности физики, ее цели и задачи. Представлено теоретическое обоснование целесообразности и необходимости усовершенствования методики проведения лекционных занятий по курсу общей физики в высших технических учебных заведениях....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я.В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ b M ( X ) xf ( x)dx a Київ 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я. В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ Київ – 2011 Гончаренко Я.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум –– К.: НПУ...»

«Старокостянтинівський районний методичний кабінет Лажівська ЗОШ І-ІІІ ст. В. КРУЧОК ФІЗИКА 7-9класи Збірник задач та запитань Старокостянтинів 2012 В.М.Кручок – вчитель фізики та математики Лажівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Рецензент – Сукманюк С. І., методист відділу освіти Старокостянтинівської РДА Схвалено для використання в навчально-виховному процесі на засідання ради методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської РДА...»

«УДК (092)579.2 С. П. РУДА, докт. іст. наук, професор Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі, Київ ІСТОРІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКОГО МІКРОБІОЛОГА Л. Й. РУБЕНЧИКА Стаття присвячена Льву Йосиповичу Рубенчику (1896-1988), відомому вітчизняному мікробіологу, член-кореспонденту НАН України, одному з тих, хто стояв у витоків загальної, ґрунтової, водної, геологічної та космічної мікробіології. Ключові слова: ґрунтові бактерії, мікроорганізми, круговорот...»

«Методична комісія природничо-математичних дисциплін Методична розробка уроку Предмет: Фізика Викладач: Присяжнюк А.І. спеціаліст Тема: Експериментальне вивчення будови атома.Мета уроку: з'ясувати будову атома; розглянути шляхи та методи експериментального вивчення будови атома; розвивати логічне мислення; виховувати навички роботи в команді, вміння відстоювати свою думку. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Методи та прийоми уроку: словесний, наочний. Обладнання: демонстрування моделей...»

«Ін­ е­ е­ ­ а­на­ ­ а­І­освІ­ а ж н рн ук т УДК 620.179.15:004.421.2 Синьков М. ., Закидальський А. ., Цибульська Є. . В І О ДО 50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ — КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ. ПРІОРИТЕТНА РОЗРОБКА НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». В роботі показаний пріоритет українських вчених в створенні основоположних робіт з комп’ютерної томографії. Відзначається 50-річний юбілей першого комп’ютерного томографа, який був сворений в Київському політехнічному...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ПОВЕРХНЕВІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Зварювання» Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ «Політехніка» Поверхневі фізико-хімічні процеси: Метод. вказівки до практичних занять для студ. напряму «Зварювання» / Уклад.: В.І. Копилов, І. В. Смирнов. – К.: ІВЦ „Видавництво «Політехніка»”, 2005 р. – 56 с. Гриф надано...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІЗИЧНИЙ КОНКУРС „ЛЕВЕНЯ – 2013” Інформаційний вісник Львів Каменяр УДК 372.853 ББК 74.265.1-922 В85 Інформаційно-методичний вісник підготовлено оргкомітетом за підсумками Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2013» – як один з призів учасникам цього творчого змагання. У видані відображено результати конкурсу, вміщено статистичний...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2013 році Львів – 2014 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2013 році: Інформаційне видання. – Львів, 2014. – 102. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2013 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»