WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p - та рр- взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність ...»

1.ПІБ

Косенко Сергій Ілліч

2. Назва

Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p - та рр- взаємодіях в

інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ

3. Спеціальність

01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеський національний політехнічний університет

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор

7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович, д.ф-м.н., професор Єнковський Ласло Ласлович, д.ф-м.н доцент

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалась у відповідності з держбюджетною науково-дослідною роботою "Вивчення розподілу за множинністю вторинних частинок в адрон-ядерних та багатонуклонних взаємодіях при високих енергіях" (№ державної реєстрації 0197Ш08966) відповідно до програми науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України "Взаємодія електромагнітного випромінювання та потоків заряджених частинок з речовиною"; науково-дослідною роботою "Розробка високороздільного просторовочасового індивідуального дозиметра-спектро-метра нейтронного випромінювання на базі ЦМД-структур" Комплексної програми по науково-технічній підтримці експлуатації ЗАЕС рамкового договору № 69/183 і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 1997-2000 рр.

При виконанні цих науково-дослідних робіт роль автора дисертації полягала в розробці узагальненої двокаскадної моделі розмноження вторинних частинок 3 багатомірною функцією відгуку середовища; експериментальній перевірці розробленої моделі множинного народження заряджених частинок у не-пружних зіткненнях адронів високих енергій; проведенні розрахунків проходження важких заряджених часток через тонкі магнітні плівки.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є побудова і дослідження стохастичної моделі множинного народження заряджених частинок у непружних адрон-адронних зіткненнях при високих енергіях.

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі задачі:

- розробити узагальнену двокаскадну модель розмноження з багатомірною функцією відгуку середовища;

- розробити модель статистики множинного народження заряджених частинок у непружних зіткненнях адронів високих енергій, у якій процес реєстрації кінцевих адронів описується двома генетично зв'язаними йомовірнісними каскадами, що відповідають стадіям стохастичного народження партонів та адронів;

- проаналізувати експериментальні розподіли за множинністю заряджених часток у непружних pp - й рр- взаємодіях у всьому діапазоні ISR-I S pp S- енергій аж до доступних зараз енергій Fermilab Tevatron Collider ( s =1800 ГеВ) і фітувати їх за допомогою розробленої моделі статистики множинного народження заряджених частинок;.

- провести порівняльний аналіз алгебраїчних моментів теоретичних та експериментальних розподілів за множинністю заряджених частинок у непружних pp -і рр- взаємодіях в інтервалі енергій у с.ц.м. V5=20-ь1800 ГеВ;

- розробити теоретичні основи створення детектора важких заряджених частинок на основі магнітних плівок з циліндричними магнітними доменами.

Об'єкт дослідження – непружні pp - і рр- зіткнення при високих енергіях.

Предмет дослідження - процеси множинного народження адронів у непружних pp - і рр- взаємодіях при високих енергіях.

Методи дослідження:

- теорія марковських (у загальному випадку, неоднорідних) процесів, що гілкуються, для побудови твірних функцій двокаскадного розподілу заряджених частинок за множинністю;

- обчислювальні методи для комп'ютерного моделювання процесів стоха-стичного народження адронів у непружних pp - і рр- взаємодіях при ультрависоких енергіях (с.ц.м.

s =14ТеВ)

- методи комп'ютерного моделювання для розрахунків проходження важких заряджених частинок через тонкі магнітні плівки.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Розроблений принципово новий ймовірнісно-стохастичний підхід до розв'язання задачі множинного народження адронів у непружних p p - і pp- взаємодіях при високих енергіях.

2. На основі запропонованого ймовірнісно-стохастичного підходу у фізиці високих енергій вперше визначені:

- тип статистики розподілу множинного народження кінцевих адронів, який природно описує так званий "ефект плеча", тобто тонку структуру експериментальних розподілів вторинних частинок за множинністю, що з'являється при енергіях зіткнень протонів вище s =900 Гев;

- характер асимптотичної поведінки вільних параметрів двокаскадного розподілу заряджених частинок за множинністю.

3. Спрогнозовано поведінку статистики множинного народження кінцевих адронів в експериментах по непружному зіткненню протонів при ультрависоких енергіях (с.ц.м. s =14 Тев), проведення яких плануються в 2005 році в ЦБРН, Женева.

4. Вперше теоретично показана можливість створення детектора важких заряджених частинок, основним елементом якого є інтегральна схема на циліндричних магнітних доменах.

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися та обговорені на 32 COSPAR Scientific Assambly (Nagoya, Japon, 1998), XXIX Intern. Symposium on Multiparticle Dynamics, (providence, USA, 1999), 19 and 20 International Conferences "Nuclear Tracks in Solids" (Besancon, France, 1998; Portoros, Slovenia, 2000), International Conference "Suppersymraetry and Quantum Field Theory" (Ukraine, Kharkov, 2000), Щорічній науковій конференції Наукового центра "Інститут ядерних досліджень" НАН України (Київ, 2001), International Conference "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" (Ukraine, Kharkov, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної та експериментальної фізики РАН (Москва, 1999 р), Фізичного інституту ім. Лебедєва РАН (Москва, 1999 р.), Інституту теоретичної фізики Національного наукового центра ХФТІ (Харків, 2000).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко СІ., Овсянко М.М., Шарф І.В. Каскадна параметризація розподілу за множинністю у непружних pp - та рр -взаємодіях в інтервалі енергій в.с.ц.м. s =20-1800 ГеВ // Доповіді НАН України,- 2001.- №5.-С. 61-66.

2. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I., Ovsyanko M.M., Sharf'I.V. Detection of phase transition signal 'hadfon-???' in inelastic pp -collisions in track UA5 and CDF experiments // Radiat. Measurements.- 2001.- Vol. 34.-P.309-313.

3. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I., Ovsyanko M.M!, Sharf I.V. Cascade parametrization of multiplicity distributions in inelastic pp- an,d pp-interactions of energy interval in c.m.s. s =20-1800 GcV // Phys. Lett.- 2001.- Vol. B504.- P.213-217.

4. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Kosenko S.I. The cascade mechanism of fluctuations and fine structure of charges particles multiplicity distributions. Detection of phase transition signal from quark-gluon plasma in hadrons in inelastic pp-collisions in UA5 and CDF experiments // Preprint of Odessa Polytechnic University OPU-98-1-EN1N-1998.-26 p.

5. Русов В.Д., Зеленцова Т.Н., Косенко С.И. О механизме регистрации и динамических характеристиках пороговых детекторов тяжелых заряженных частиц на цилиндрических магнитных доменах // Ядерн. и радиац. безопасность - 1998. -Т.1,вьт. 1.С.180-188.

6. Rusov V., Zelentsova T., Kosenko S. Proposal for new class of SSNTD's -magnetic bubble domain detectors // Radiat. Measurements.- 1999. -Vol. 31. - P.37-44.

7. Rusov V., Zelentsova T., Kosenko S. The mechanism of failure of memory elements of information carriers on basic magnetic bubble domains in flows of heavy ions of cosmic space. // Proc. 32ndCOSPAR Scientific Assembly- Nagoya (Japan). -1998.-P.252-253.

8. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko MM. Nature of fluctuations in inelastic hh-processes caused by multipomeron exchange and detection of anomalous KNOscaling behavior at high energies. // Proc. of XXIX Intern. Symp. on Multiparticle Dynamics. Providence (USA). - 1999. - P. 64-65.

9. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko M.M', Sharf I.V. The cascadestochastic model of multiple hadron in inelastic pp – and рp -interaction at super-high energies // Proc. Intern. Conf. "Suppersynimelry and Quantum Field Theory". - Kharkov (Ukraine). 2000.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- P. 74-75.

10. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Kosenko S.I., Ovsyanko M.M., Sharf I.V. KNO and Polyakov's multiplicity scaling in inelastic рр- and рр-collisions at superhigh energies // Proc.

Intern. Conf. "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" – Kharkov (Ukraine).-2001.p.134.

Косепко СІ. Каскадна параметризація розподілу за множинністю в недружних p p та pp -взаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.16 - фізика атомного ядра, елементарних частинок і високих енергій, Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2002.

На основі формалізму теорії маркерських процесів розроблена каскадна модель множинного народження заряджених частинок у непружних адрон-адронних зіткненнях при високих енергіях. Показано, що розподіл за множинністю заряджених частинок у непружних pp - і рр- взаємодіях у всьому діапазоні ISR-енергій і S p -p-енергій аж до s = 1800 ГеВ з високою точністю описуються енергії Fermilab Tevatron Collider трипараметричним каскадно-стохастичним розподілом вторинних частинок за множинністю, який-належить спеціальному класу марковських, у загальному випадку неоднорідних процесів Нейма-на-Скотт, що гілкуються.

Каскадно-стохастичний розподіл вторинних частинок за множинністю отримано в припущенні, що на першій стадії взаємодії, яка описується однорідним пуассонівським процесом, народжується в просторі прицільних параметрів випадкове число первинних частинок (партонів, померонів, струн і т.п.), кожна з яких генерує на другій стадії неоднорідний пуассонівський процес народження випадкового числа вторинних частинок ("сірих" адронів). При цьому знебарвлення "сірих" адронів відбувається у виділеному об'ємі, роль якого грає максимальний прицільний параметр або радіус взаємодії первинних частинок.

На основі результатів фітування отримані асимптотичні залежності параметрів каскадно-стохастичного розподілу від енергії взаємодії, які дозволяють прогнозувати поведінку розподілів за множинністю вторинних частинок при надвисоких енергіях.

Наведено теоретичне обґрунтування механізму реєстрації і вивчення динамічних характеристик граничних детекторів важких заряджених частинок на основі циліндричних магнітних доменів.

Ключові слова: розподіл за множинністю, непружні hh-зіткнення, адрони, каскадні процеси, циліндричні магнітні домени.

Kosenko S.I. Cascade parametrization of multiplicily dislributions in inelastic pp- and p p - interactions on energy interval in c.m.s. s = 2 1800 GeV. - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 01.04.16 - nucleus and elementary particle physics and high energy physics. - Odessa National Polytechnic University, Odessa, 2002.

Based on Markov's process theory formalism the cascade model of multiple charged particles production in inelastic hadron-hadron collisions at high energies is developed. It is shown that the multiplicity charged particles distributions in inelastic pp - and pp-collisions in all range of ISR- and Sp - pS -energies up to energy of Fermi lab Tevatron Collider s = 1800 GeV are well described by three-parametrical cascade-stochastic multiplicity secondary particles distribution belonging to a special class of Markovian (generally, inhomogeneous) branching Neyman-Scott processes.

The cascade-srtochastic multiplicity secondary particles distribution is obtained in the supposition that on the first stage of interaction (described by homogeneous Poisson process) the random number of primary particles (partons, pomerons, strings etc.) in impact parameters space is produced, and each of primary particles on the second stage generates inhomogeneous Poisson process of a random number of secondary particles ("grey" hadrons) production. Thus the «grey»

hadrons decolouration happens on a certaine volume, which role plays the maximum impact parameter or radius of primary particles interaction.

The analysis of fitting results has allowed to obtain the asymptotic dependencies of cascade-stochastic distribution parameters on interaction energy, which permit to predict a behavior of multiplicity secondary particle distributions at super-high energies.

The theoretical substantation of the registration mechanism and dynamic characteristics of heavy charged particle detectors based on cylindrical magnetic domains are presented.

Key words: multiplicity distributions, inelastic hh-collisions, hadrons, cascade processes, bubble magnetic domains.Похожие работы:

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2007 році Львів – 2008 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2007 році: Інформаційне видання. – Львів, 2008. – 71 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2007 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет С. Є. Тужанський, Г. Л. Лисенко CИСТЕМИ ЛАЗЕРНОЇ ВІДЕОПОЛЯРИМЕТРІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ НЕОДНОРІДНИХ БІОТКАНИН Монографія Вінниця ВНТУ УДК 681.74:535.56 ББК 32.86-01:22.343 Т81 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 28.10.2010 р.) Рецензенти: В. Г. Петрук, доктор технічних...»

«АВТОМОБІЛІ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет АВТОМОБІЛІ. Лабораторний практикум Вінниця ВНТУ УДК 621.11 ББК О6 Автори: Біліченко В.В., Добровольський О.Л., Ребедайло В.М. Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Рецензенти: В. П. Сахно, доктор технічних наук, професор НТУ П. П. Москвін, доктор фізико-математичних наук, професор...»

«1. ПІБ Маслов Олег Вікторович 2. Назва Моделі і методи радіаційно-технологічного контролю стану фізичних бар’єрів безпеки АЕС з ВВЕР 3. Спеціальність 05.14.14. – „ теплові та ядерні енергоустановки ” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Максимов Максим Витальевич 7. Опоненти Слісенко Василь Іванович, доктор фізико-математичних наук, ст. наук. співробітник. Літвинський Людвіг...»

«Наукові записки. №1. 2010. Історична ретроспектива та соціокультурні аспекти природокористування УДК 911.372.2 Володимир ПОДОБІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНИХ ПОСЕЛЕНЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У статті автор обґрунтовує твердження про те, що створення сучасних населених пунктів в межах Кременецького району не є процесом спонтанним, а чітко детермінованим фізико-географічними умовами території та історичним розвитком. Важливим моментом роботи є...»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2012 році Львів – 2013 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2012 році: Інформаційне видання. – Львів, 2013. – 99 с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2012 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА П О В А Р Світлана Вікторівна УДК 37.014.542 ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук,...»

«ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ-2006 13 березня 2006 року Київ ДУІКТ Міністерство транспорту та зв’язку України Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра вищої математики ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ 2006 13 березня 2006 року ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ Київ ДУІКТ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ Голова –...»

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БСОУЛ ІБРАХІМ АЗІЗ УДК 539.2 : 537.226.4 ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Li2Ge7O15 В ОБЛАСТІ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ 01.04.07. Фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Дніпропетровськ 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровському державному університеті Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кудзін Аркадій Юрійович Дніпропетровський держуніверситет Офіційні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВИЙ ВІСНИК МИКОЛАЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НИКОЛАЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА имени В.А.СУХОМЛИНСКОГО SCIENTIFIC BULLETIN OF V.O. SUCHOMLYNSKY MYKOLAIV STATE UNIVERSITY WISSENSCHAFTSBLATT DER W.O. SUCHOMLINSKIJ STAATSUNIVERSITT MYKOLAIV Випуск 4.7 СЕРІЯ «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» Миколаїв МДУ ім. В. О. Сухомлинського УДК 81+82...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»