WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Шаабан 2. Назва Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньо-реакторних процесів і паливовмістних мас 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика ядра, елементарних ...»

1. ПІБ

Шаабан

2. Назва

Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньо-реакторних процесів і

паливовмістних мас

3. Спеціальність

01.04.16. – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеському національному політехнічному університеті

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор

7. Опоненти

Висоцький Володимир Іванович, д.ф-м.н., професор Павлович Володимир Миколайович, д.ф-м.н, с.н.с.

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалася відповідно до НДР "Розробка установки дистанційного контролю і діагностики основних фізико-енергетичних параметрів активної зони на основі нейтринного методу для керування реактором у робочому, перехідному й аварійному режимах" Комплексної програми з науково-технічної підтримці експлуатації ЗАЕС рамкового договору № 69/183, програмою досліджень договору про науково-технічне співробітництво між ОНПУ і Ядерним центром "Інститут ім. И. Стефана" (м. Любляна, Словенія) і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 1998-2001 рр.

Роль автора дисертації при виконанні цих робіт полягала в розробці каскадностохастичної моделі реєстрації нейтрино, відпрацьовуванню стандартної методики одержання й обробки експериментальної інформації для визначення стану активної зони реактора і перевірці справедливості каскадно-стохастичного методу нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів на ві¬домих експериментальних даних.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є розробка каскадно-стохастичного методу нейтринної діагностики для одержання даних про динаміку змін усієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енерговиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі:

— теоретично обґрунтувати метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас;

— визначити тип статистики реєстрації реакторних нейтрино;

— розробити каскадно-стохастичну модель множинного народження реакторних нейтрино;

— провести фітування експериментальних розподілів реакторних нейтрино, отриманих на ядерних реакторах одного типу, за допомогою розробленої моделі статистики множинного народження реакторних нейтрино;

— розробити стохастичний метод пошуку нейтринних осциляцій на основі розробленої каскадно-стохастичної моделі множинного народження реакторних нейтрино.

Об'єкт дослідження - внутрішньореакторні процеси.

Предмет дослідження - процеси множинного народження електронних антинейтрино в ядерних реакторах.

Методи дослідження:

- методи ядерної спектрометрії й експериментальної фізики ядерних реакторів;

- методи марковських (у загальному випадку неоднорідних) процесів, що гілкуються, для побудови твірних функцій двічі каскадних розподілів електронних антинейтрино;

- методи регуляризації обернених некоректних задач;

- методи теорії електрослабких взаємодій для дослідження умов прояву нейтринних осциляцій;

- методи кореляційної теорії для побудови кореляційних і коваріаційних функцій інтенсивності реакторних нейтрино;

- обчислювальні методи для комп'ютерного моделювання статистики реєстрації реакторних нейтрино.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Розроблений принципово новий каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас, що дозволяє на основі статистики реєстрації нейтрино відновлювати динаміку змін одночасно всієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енерговиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів

2. Вперше показано, що статистика реєстрації реакторних антинейтрино підпорядковується розподілу Неймана типу А, визначення фізичних параметрів якого середнє число актів поділу і середнє число антинейтрино на один акт поділу - не вимагає апріорного знання потужності реактора й ізотопного складу ядерного палива.

3. Розроблений каскадно-стохастичний метод визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Принциповою відмінністю методу є те, що відношення середніх чисел антинейтрино на один акт поділу (яке дорівнює імовірності змішування нейтрино, що мають маси) не залежить від геометрії і характеристик детекторів, а також потужності і ступені вигоряння ядерного палива.

4. Вперше розроблені теоретичні основи кореляційного методу визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо, який може бути використаний для дистанційного виявлення та ідентифікації місця розташування можливої "блукаючої" самодовільної ланцюгової реакції (СЛР) в паливовмістних масах об'єкта "Укриття".

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися й обговорювалися на Міжнародних конференціях "Міжнародне співробітництво Чорнобилеві" (Україна, Славутич, 1999; 2000); International Conference "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" (Ukraine, Kharkov, 2001); 15 Міжнародної конференції по фізиці радіаційних явищ і радіаційному матеріалознавству (Алушта, 2002); International Youth Nuclear Congress (Daejeon, South Korea, 2002); щорічній науковій конференції Наукового центра HAH України "Інститут ядерних досліджень (Київ, 2001); робочій нараді секції "Конструкції й обладнання атомної енергетики" науково-координаційної та експертної ради НАН України з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин (Енергодар, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної фізики Національного наукового центра "ХФТІ" (Харків, 1999; 2002) і Наукового центра НАН України "Інститут ядерних досліджень" (Київ, 2001,2002).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Русов В.Д., Зелснцова Т.М., Тарасов В.О., Шаабан І. Статистичні властивості реакторних антинейтрино // Доповіді НАН України. - 2002, № 6. - С. 79-83.

2. Русов В.Д., Зелснцова Т.Н., Тарасов В.А., Шаабан И.Ю. Статистика и спектр электронных антинейтрино ядерного реактора // Вестник Харьковского университета.

Серия: Ядра, поля, частицы. - 2002, №1.- С. 3-9.

3. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Tarasov V.A., Shaaban I. Precision method for the determination of neutrino mixing angle // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Общая и ядерная физика. - 2001, № 6(1).- С. 157-160.

4. Русов В.Д., Тарасов В.А., Шаабан И. Об одной обратной задаче нейтринной диагностики внутриреакторных процессов // Вестник Харьковского университета. Серия:

Ядра, поля, частицы.- 2002.- №2.- С. 22-27.

5. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Korotenko V.A., Filosof Т.К., Shaban I.Yu. Neutrino diagnostics of fuel-containing bulks // Труди Міжпарод. конф. "Міжнародне співробітництво Чорнобилю-99". - Славутич: Укратомвидат. - 1999. - С. 167-168.

6. Rusov V.D., Shaaban I., Bondarchuk Yu.A. Statistics of electron antineu-trino detection and inverse problem of the neutrino diagnostics of inside-reactor processes and fuel-contain bulks // Proc. International Youth Nuclear Congress. -Daejeon (South Korea). - 2002. - P. 156.

7. Русов В.Д., Тарасов B.A., Шаабан И. Нейтринная диагностика внутри-реакторных процессов и модель радиационной ползучести материалов // Tpv-ды 15 Мсждупар. конф.

по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. - Алушта. - 2002.С. 336.

Розроблений принципово новий каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас, який дозволяє на основі статистики реєстрації нейтрино відновлювати динаміку змін одночасно всієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енеріовиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Показано, що статистика реєстрації реакторних антинейтрино підпорядковується розподілу Неймана типу А, визначення фізичних параметрів якого (середнє число актів поділу і середнє число антинейтрино на один акт поділу) не вимагає апріорного знання потужності реактора й ізотопного складу ядерного палива.

Розроблений каскадно-стохастичний метод визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Принциповою відмінністю методу є те, що відношення середніх чисел антинейтрино на один акт поділу (яке дорівнює імовірності змішування нейтрино, що мають маси) не залежить від геометрії і характеристик детекторів, а також потужності і ступені вигоряння ядерного палива.

Розроблені теоретичні основи кореляційного методу визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Метод може бути також використаний для дистанційного виявлення й ідентифікації місця розташування можливої "блукаючої" самодовільної ланцюгової реакції і паливовмістних масах об'єкта "Укриття".

Ключові слова: реакторні нейтрино, внутрішньореакторні процеси, статистика множинного народження, нейтринні осциляції, стохастичні методи.

На основе базового балансового уравнения спектрометрии реакторных нейтрино, характеризующего вклады каждою из актиноидов в экспериментально измеряемый энергетический спектр нейтрино (при заданной геометрии и характеристиках детектора), разработан каскадно-стохастический метод нейтринной диагностики внутриреакторных процессов и топливосодержащих масс в режиме реального времени. Принципиальные преимущества метода заключаются в возможности дистанционно и практически безынерционно по набору последовательных выборок измеряемой величины (энергетического спектра позитронов) судить о динамике изменений одновременно всей совокупности основных физико-энергетических параметров активной зоны реактора:

мощности, энерговыработки, концентраций изотопного состава ядерного топлива и смеси продуктов его деления, а также одногрупповой интегральной плотности потока нейтронов.

Решение обратной задачи нейтринной диагностики внутриреакторных процессов или, что, то же самое, решение основного балансового уравнения спектрометрии реакторных нейтрино относительно скорости деления каждого из компонент ядерного топлива тестировалось на основе данных известных из литературы экспериментов, которые проводились на Ровенской АЭС в 1984-1986 гг., 1990 и 1997 годах.

Впервые показано, что статистика регистрации реакторных антинейтрино, которая формируется двухкаскадным стохастическим процессом, в котором первичный пуассоновский процесс (акты деления) порождает вторичный пуассоновский случайный процесс (цепочку /2-распадов или антинейтрино на один акт деления), подчиняется распределению Неймана типа А. Физические параметры этого распределения - среднее число актов деления и среднее число антинейтрино на один акт деления - принципиально не требуют для своего определения априорного знания мощности и концентраций изотопного состава ядерного топлива реактора.

Теоретические и экспериментальные данные о типе статистики реакторных нейтрино позволили разработать каскадно-стохастический и корреляционный методы поиска нейтринных осцилляции, которые практически полностью исключают неопределенности эксперимента, связанные с параметрами реактора как источника антинейтрино, например, от мощности и степени выгорания ядерного топлива, а в случае каскадно-стохастического метода - связанные с геометрией и характеристиками детектора.

Ключевые слова: реакторные нейтрино, внутриреакторные процессы, статистика множественного рождения, нейтринные осцилляции, стохастические методы.

The essentially new cascade-stochastic method of neutrino diagnostics for inside-reactor processes and fuel-containing masses is developed. This method based on statistics of neutrino detection allows to restore the dynamics simultaneously of all totality of main parameters of reactor core: capacity and energy-output; concentrations of nuclear fuel components and mixture of its fission products, and also one-group integrated density of neutron flow.

For the first time it is shown that the statistics of reactor antineutrino detection are well described by Neyman type A distribution. The determination of physical parameters of this distribution, i.e., the average number of fissions and the average number of antineutrinos per fission, does not require a priori knowledge of geometry and characteristics of the detector, the reactor power and composition of nuclear fuel.

The cascade-stochastic method of neutrino oscillations searching at thermal reactorsconverters and natural uranium as nuclear fuel is offered. Key difference of the method is that the ratio of average numbers of antineutrinos per fission (which is equal to probability of mix of neutrino having the masses) essentially does not depend on geometry and characteristics of the detector, and also reactor capacity and degree of a nuclear fuel burnup.

Theoretical principles of correlation method for the determination of neutrino mixing angle at thermal reactor-converters and natural uranium as nuclear fuel is developed. This method can be utilized for remote detection and identification of situation of possible «vagabonding»

spontane chain reaction and fuel-containing masses of object «Shelter»..

Key words: the reactor neutrino, inside-reactor processes, statistics of multiple production, neutrino oscillation, stochastic methods.Похожие работы:

«Сумський державний університет Кафедра прикладної фізики ЗВІТ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА 2012 РІК Доповідач – заст. завідувача кафедри, к.ф.-м.н., доцент Однодворець Л.В. Суми 2013 1. КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ: 9 штатних викладачів: 1 д.ф.-м.н. і 8 к.ф.-м.н. 4 штатних сумісника: 2 д.ф.-м.н. і 2 без н.с.; 1 зав. лабораторіями; 1 – провідний фахівець; 3 – інженери 1 категорії; 1 – молодший науковий співробітник; 1 – докторант Косяк В.В. (докторантура...»

«Друковані праці Львівської політехніки за 2010 рік. Додаток Тимченко Олександр Володимирович Інтернет-технології передавання мовних сигналів : навч. посіб. [для студ. магістер. підготов.] : до 80-річчя Укр. акад. друкарства / Б. В. Дурняк, О. В. Тимченко, Р. С. Колодій, В. І. Сабат. – Л. : [Вид-во УАД], 2010. – 255 с. – Бібліогр.: с. 249–254 (77 назв). Тиханський Михайло Васильович The effect of the duration of operational current impulses on the speed and stability of Josephson cryotrons / M....»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ І ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ «ВИЗНАЧЕННЯ РОЗБАВЛЕННЯ У ВОДОТОКАХ ТА НЕОБХІДНОГО СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД» Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол №5 від 29.01.2013 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №5 від 30.01.2013 р. Харків 2013 О.В. Солошенко, А.М. Фесенко, Н.Ю....»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«9. Козлов Б. И. Возникновение и развитие технических наук: Опыт историко-теоретического исследования / Козлов Б. И. — Л. : Наука, 1988. — 248 с.10. Кордун Г. Г. Історія фізики: Навч. посібн. — 3-тє. вид., перекл. і доп. / Кордун Г. Г. — К. : Вища школа, 1993. — 280 с.11. Малий словник Історії України / В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К. : Либідь, 1997. — 464 с.12. Онопрієнко В. І. історія української науки ХІX–ХХ століть: Навчальний посібник / Онопрієнко В. І. — К. : Либідь,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Ю. В. Александров ОСНОВИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОЇ КОСМОЛОГІЇ Навчальний посібник для студентів спеціальності «Астрономія» Харків 2001 УДК 523.8(07) Александров Ю.В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник. – 88 с. В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальнї теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний розв’язок...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Комп’ютерне моделювання систем та процесів Методи обчислень Частина 1 Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3 (07) ББК К 32 Автори: Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Системна інженерія». Лист № 1/11-1254 від...»

«Державний університет “Львівська політехніка” Озгович Андрій Іванович УДК 536.51 ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧІ ТЕРМОШУМОВИХ СИГНАЛІВ В ШУМОВИХ ТЕРМОМЕТРАХ Спеціальність 05.11.04 прилади та методи вимірювання теплових величин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ЛЬВІВ – 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Державному університеті “Львівська політехніка”, Міністерства освіти України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Стадник...»

«ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МАГІСТР” Перелік спеціальних навчальних дисциплін для підготовки магістрів з метеорології:1. Аtmospheric chemistry and global change 2. Урбометеорологія 3. Чисельні методи прогнозу погоди 4. Фізичні основи теорії клімату 5. Науково-дослідницький практикум з синоптичної метеорології 6. Агрометеорологічні прогнози 7. Охорона праці в галузі 8. Динаміка глобального клімату 9. Мікрокліматологія 10.Довгострокові прогнози погоди 11.Теорія та...»

«В.П.Лавренчук, П.П.Настасієв, О.В.Мартинюк, О.С.Кондур Вища математика Загальний курс Частина II Математичний аналіз і диференціальні рівняння Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Чернiвцi Книги – ХХІ ББК 22.11я7 Л 135 УДК 51(075.8) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист про надання грифу №1.4/18-Г-239 від 28.01.08 р.) Рецензенти: Євтухов...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»