WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. ПІБ Шаабан 2. Назва Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас 3. Спеціальність 01.04.16. – фізика ядра, елементарних ...»

1. ПІБ

Шаабан

2. Назва

Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і

паливовмістних мас

3. Спеціальність

01.04.16. – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

4. Місце роботи

Одеський національний політехнічний університет

5. Де виконана дисертація

Одеському національному політехнічному університеті

6. Науковий керівник

Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор

7. Опоненти

Висоцький Володимир Іванович, д.ф-м.н., професор Павлович Володимир Миколайович, д.ф-м.н, с.н.с.

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Робота виконувалася відповідно до НДР "Розробка установки дистанційного контролю і діагностики основних фізико-енергетичних параметрів активної зони на основі нейтринного методу для керування реактором у робочому, перехідному й аварійному режимах" Комплексної програми з науково-технічної підтримці експлуатації ЗАЕС рамкового договору № 69/183, програмою досліджень договору про науково-технічне співробітництво між ОНПУ і Ядерним центром "Інститут ім. И. Стефана" (м. Любляна, Словенія) і планами науково-дослідної роботи кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики ОНПУ на 1998-2001 рр.

Роль автора дисертації при виконанні цих робіт полягала в розробці каскадностохастичної моделі реєстрації нейтрино, відпрацьовуванню стандартної методики одержання й обробки експериментальної інформації для визначення стану активної зони реактора і перевірці справедливості каскадно-стохастичного методу нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів на ві¬домих експериментальних даних.

9. Мета і завдання дослідження Метою роботи є розробка каскадно-стохастичного методу нейтринної діагностики для одержання даних про динаміку змін усієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енерговиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі задачі:

— теоретично обґрунтувати метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас;

— визначити тип статистики реєстрації реакторних нейтрино;

— розробити каскадно-стохастичну модель множинного народження реакторних нейтрино;

— провести фітування експериментальних розподілів реакторних нейтрино, отриманих на ядерних реакторах одного типу,за допомогою розробленої моделі статистики множинного народження реакторних нейтрино;

— розробити стохастичний метод пошуку нейтринних осциляцій на основі розробленої каскадно-стохастичної моделі множинного народження реакторних нейтрино.

Об'єкт дослідження - внутрішньореакторні процеси.

Предмет дослідження - процеси множинного народження електронних антинейтрино в ядерних реакторах.

Методи дослідження:

- методи ядерної спектрометрії й експериментальної фізики ядерних реакторів;

- методи марковських (у загальному випадку неоднорідних) процесів, що гілкуються, для побудови твірних функцій двічі каскадних розподілів електронних антинейтрино;

- методи регуляризації обернених некоректних задач;

- методи теорії електрослабких взаємодій для дослідження умов прояву нейтринних осциляцій;

- методи кореляційної теорії для побудови кореляційних і коваріаційних функцій інтенсивності реакторних нейтрино;

- обчислювальні методи для комп'ютерного моделювання статистики реєстрації реакторних нейтрино.

10. Наукова новизна отриманих результатів

1. Розроблений принципово новий каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас, що дозволяє на основі статистики реєстрації нейтрино відновлювати динаміку змін одночасно всієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енерговиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів

2. Вперше показано, що статистика реєстрації реакторних антинейтрино підпорядковується розподілу Неймана типу А, визначення фізичних параметрів якого середнє число актів поділу і середнє число антинейтрино на один акт поділу - не вимагає апріорного знання потужності реактора й ізотопного складу ядерного палива.

3. Розроблений каскадно-стохастичний метод визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Принциповою відмінністю методу є те, що відношення середніх чисел антинейтрино на один акт поділу (яке дорівнює імовірності змішування нейтрино, що мають маси) не залежить від геометрії і характеристик детекторів, а також потужності і ступені вигоряння ядерного палива.

4. Вперше розроблені теоретичні основи кореляційного методу визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо, який може бути використаний для дистанційного виявлення та ідентифікації місця розташування можливої "блукаючої" самодовільної ланцюгової реакції (СЛР) в паливовмістних масах об'єкта "Укриття".

11. Апробація результатів дисертації Основні положення і результати дисертації доповідалися й обговорювалися на Міжнародних конференціях "Міжнародне співробітництво Чорнобилеві" (Україна, Славутич, 1999; 2000); International Conference "Quantum Electrodynamics and Statistical Physics" (Ukraine, Kharkov, 2001); 15 Міжнародної конференції по фізиці радіаційних явищ і радіаційному матеріалознавству (Алушта, 2002); International Youth Nuclear Congress (Daejeon, South Korea, 2002); щорічній науковій конференції Наукового центра HAH України "Інститут ядерних досліджень (Київ, 2001); робочій нараді секції "Конструкції й обладнання атомної енергетики" науково-координаційної та експертної ради НАН України з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруджень і машин (Енергодар, 2001), наукових семінарах Інституту теоретичної фізики Національного наукового центра "ХФТІ" (Харків, 1999; 2002) і Наукового центра НАН України "Інститут ядерних досліджень" (Київ, 2001,2002).

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Русов В.Д., Зелснцова Т.М., Тарасов В.О., Шаабан І. Статистичні властивості реакторних антинейтрино // Доповіді НАН України. - 2002, № 6. - С. 79-83.

2. Русов В.Д., Зелснцова Т.Н., Тарасов В.А., Шаабан И.Ю. Статистика и спектр электронных антинейтрино ядерного реактора // Вестник Харьковского университета.

Серия: Ядра, поля, частицы. - 2002, №1.- С. 3-9.

3. Rusov V.D., Zelentsova T.N, Tarasov V.A., Shaaban I. Precision method for the determination of neutrino mixing angle // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Общая и ядерная физика. - 2001, № 6(1).- С. 157-160.

4. Русов В.Д., Тарасов В.А., Шаабан И. Об одной обратной задаче нейтринной диагностики внутриреакторных процессов // Вестник Харьковского университета. Серия:

Ядра, поля, частицы.- 2002.- №2.- С. 22-27.

5. Rusov V.D., Zelentsova T.N., Korotenko V.A., Filosof Т.К., Shaban I.Yu. Neutrino diagnostics of fuel-containing bulks // Труди Міжпарод. конф. "Міжнародне співробітництво Чорнобилю-99". - Славутич: Укратомвидат. - 1999. - С. 167-168.

6. Rusov V.D., Shaaban I., Bondarchuk Yu.A. Statistics of electron antineu-trino detection and inverse problem of the neutrino diagnostics of inside-reactor processes and fuel-contain bulks // Proc. International Youth Nuclear Congress. -Daejeon (South Korea). - 2002. - P. 156.

7. Русов В.Д., Тарасов B.A., Шаабан И. Нейтринная диагностика внутри-реакторных процессов и модель радиационной ползучести материалов // Tpv-ды 15 Мсждупар. конф.

по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению. - Алушта. - 2002.С. 336.

Розроблений принципово новий каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас, який дозволяє на основі статистики реєстрації нейтрино відновлювати динаміку змін одночасно всієї сукупності основних фізико-енергетичних параметрів активної зони реактора: потужності, енеріовиробітку, концентрацій ізотопного складу ядерного палива і суміші продуктів його поділу, а також одногрупової інтегральної щільності потоку нейтронів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Показано, що статистика реєстрації реакторних антинейтрино підпорядковується розподілу Неймана типу А, визначення фізичних параметрів якого (середнє число актів поділу і середнє число антинейтрино на один акт поділу) не вимагає апріорного знання потужності реактора й ізотопного складу ядерного палива.

Розроблений каскадно-стохастичний метод визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Принциповою відмінністю методу є те, що відношення середніх чисел антинейтрино на один акт поділу (яке дорівнює імовірності змішування нейтрино, що мають маси) не залежить від геометрії і характеристик детекторів, а також потужності і ступені вигоряння ядерного палива.

Розроблені теоретичні основи кореляційного методу визначення кута змішування електронних антинейтрино на реакторах-конвертерах з тепловим спектром нейтронів і природним ураном як ядерне паливо. Метод може бути також використаний для дистанційного виявлення й ідентифікації місця розташування можливої "блукаючої" самодовільної ланцюгової реакції і паливовмістних масах об'єкта "Укриття".

Ключові слова: реакторні нейтрино, внутрішньореакторні процеси, статистика множинного народження, нейтринні осциляції, стохастичні методи.

На основе базового балансового уравнения спектрометрии реакторных нейтрино, характеризующего вклады каждою из актиноидов в экспериментально измеряемый энергетический спектр нейтрино (при заданной геометрии и характеристиках детектора), разработан каскадно-стохастический метод нейтринной диагностики внутриреакторных процессов и топливосодержащих масс в режиме реального времени. Принципиальные преимущества метода заключаются в возможности дистанционно и практически безынерционно по набору последовательных выборок измеряемой величины (энергетического спектра позитронов) судить о динамике изменений одновременно всей совокупности основных физико-энергетических параметров активной зоны реактора:

мощности, энерговыработки, концентраций изотопного состава ядерного топлива и смеси продуктов его деления, а также одногрупповой интегральной плотности потока нейтронов.

Решение обратной задачи нейтринной диагностики внутриреакторных процессов или, что, то же самое, решение основного балансового уравнения спектрометрии реакторных нейтрино относительно скорости деления каждого из компонент ядерного топлива тестировалось на основе данных известных из литературы экспериментов, которые проводились на Ровенской АЭС в 1984-1986 гг., 1990 и 1997 годах.

Впервые показано, что статистика регистрации реакторных антинейтрино, которая формируется двухкаскадным стохастическим процессом, в котором первичный пуассоновский процесс (акты деления) порождает вторичный пуассоновский случайный процесс (цепочку /2-распадов или антинейтрино на один акт деления), подчиняется распределению Неймана типа А. Физические параметры этого распределения - среднее число актов деления и среднее число антинейтрино на один акт деления - принципиально не требуют для своего определения априорного знания мощности и концентраций изотопного состава ядерного топлива реактора.

Теоретические и экспериментальные данные о типе статистики реакторных нейтрино позволили разработать каскадно-стохастический и корреляционный методы поиска нейтринных осцилляции, которые практически полностью исключают неопределенности эксперимента, связанные с параметрами реактора как источника антинейтрино, например, от мощности и степени выгорания ядерного топлива, а в случае каскадно-стохастического метода - связанные с геометрией и характеристиками детектора.

Ключевые слова: реакторные нейтрино, внутриреакторные процессы, статистика множественного рождения, нейтринные осцилляции, стохастические методы.

The essentially new cascade-stochastic method of neutrino diagnostics for inside-reactor processes and fuel-containing masses is developed. This method based on statistics of neutrino detection allows to restore the dynamics simultaneously of all totality of main parameters of reactor core: capacity and energy-output; concentrations of nuclear fuel components and mixture of its fission products, and also one-group integrated density of neutron flow.

For the first time it is shown that the statistics of reactor antineutrino detection are well described by Neyman type A distribution. The determination of physical parameters of this distribution, i.e., the average number of fissions and the average number of antineutrinos per fission, does not require a priori knowledge of geometry and characteristics of the detector, the reactor power and composition of nuclear fuel.

The cascade-stochastic method of neutrino oscillations searching at thermal reactorsconverters and natural uranium as nuclear fuel is offered. Key difference of the method is that the ratio of average numbers of antineutrinos per fission (which is equal to probability of mix of neutrino having the masses) essentially does not depend on geometry and characteristics of the detector, and also reactor capacity and degree of a nuclear fuel burnup.

Theoretical principles of correlation method for the determination of neutrino mixing angle at thermal reactor-converters and natural uranium as nuclear fuel is developed. This method can be utilized for remote detection and identification of situation of possible «vagabonding»

spontane chain reaction and fuel-containing masses of object «Shelter»..

Key words: the reactor neutrino, inside-reactor processes, statistics of multiple production, neutrino oscillation, stochastic methods.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, Л.В. Нестерова, І.М. Савченко, В.В. Ягупов ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ Методичний посібник Київ – 2012 УДК 377:005 (072) ББК 74.04 І 74 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Протокол № 3 від 26 березня 2012 року) Рецензенти: Свистун В. І. – доктор...»

«Тема: «Роль хімії та фізики в житті людини». Тип уроку: науково-практична конференція. Урок розрахований на 90 хвилин (два уроки по 45 хвилин).Цілі: 1.Освітні:• активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці;• узагальнити знання учнів про речовини та їх агрегатні стани, вплив на організм людини;• закріпити вміння учнів пояснювати фізичні і хімічні процеси на основі МКТ і хімічної будови; • показати значення деяких речовин в природі та житті людини. 2.Розвиваючі: • Розвивати вміння...»

«ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН та МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВАТ ІНТЕРХІМ ХIII КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Присвячена 100-річчу з дня народження академіка АН УРСР, д.х.н., проф. Полуектова М.С. ОДЕСА 3-5 листопада 2010 р. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХIII КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК клас Рів ен ь стан дарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я Г3 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 08.06.2010 № 544) Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки Національної...»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2013 році Львів – 2014 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2013 році: Інформаційне видання. – Львів, 2014. – 102. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2013 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 3 Державне управління. Юридичні науки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 34+35 ББК 73 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том...»

«Кафедра експериментальної фізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ 17 січня 1805 р. відбулось відкриття Харківського імператорського університету. В числі його кафедр була і кафедра теоретичної та дослідної фізики. У той час вона була єдиним центром фізики на території півдня Російської імперії. До складу кафедри входили: професор, завідувач кафедри; його помічник – адьюнкт; наглядач фізичного кабінету; інструментальний майстер....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Збірник наукових праць ВИПУСК 2 (2) Суми – 2011 № 2(2), 2011 Наукові та методичні засади фізичної освіти.. Друкується згідно з рішенням вченої ради фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Редакційна колегія: Ф.М. Лиман доктор фізико-математичних наук, професор...»

«УДК 53(079.1) ББК 22.3я721-4 З-41 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 1844) Навчальне видання ЗАСЄКІНА Тетяна Миколаївна КОВАЛЬ Володимир Сергійович СИРОТЮК Володимир Дмитрович ЧЕРНЕЦЬКИЙ Ігор Станіславович Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики 9 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Відповідальний за випуск С. Горбатенко Редактор О. Мовчан Обкладинка, макет, ілюстрації С....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»