WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОНКИХ ШАРАХ ТА БАГАТОШАРОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ ІЗ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІШАК Олександр Олександрович

УДК 537.311.322

ФОТО- І ТЕРМОІНДУКОВАНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ТОНКИХ

ШАРАХ ТА БАГАТОШАРОВИХ НАНОСТРУКТУРАХ ІЗ

ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород – 1998 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі твердотільної електроніки в лабораторії фотофізики плівок і структур Інституту фізики і хімії твердого тіла Ужгородського державного університету Міносвіти України.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор КИКИНЕШІ Олександрович Олександрович, Ужгородський державний університет, завідувач кафедри твердотільної електроніки Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ШПОТЮК Олег Йосипович, НВП “Карат” Мінпромполітики України, заступник генерального директора, м. Львів доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник МАСЛЮК Володимир Трохимович, Інститут електронної фізики НАН України, завідувач відділом фотоядерних процесів, м. Ужгород Провідна організація: Інститут фізики напівпровідників НАН України, відділ фотохімічних процесів в напівпровідниках, м. Київ Захист відбудеться “_____” ___________ 1999 року о ______ год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради К 61.051.01 Ужгородського державного університету, м. Ужгород, вул. Волошина, 54, ауд.181.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського державного університету, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.

Автореферат розісланий “____” ____________ 1998 року.

Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради доктор фізико-математичних наук, професор Блецкан Д.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У фундаментальних дослідженнях та прикладних розробках в області фізики твердого тіла, напівпровідників і діелектриків в останній час спостерігається перехід від класичних одно- і двохкомпонентних кристалічних матеріалів типу германія, кремнія, арсеніда галія і приладів на їх основі до штучних структур з цих матеріалів, властивості яких формуються на атомному або квантово-розмірному рівнях, або до багатокомпонентних складних кристалів, керамік і аморфних матеріалів. В таких матеріалах зростає роль розмірних і квантоворозмірних ефектів, які визначають не тільки фундаментальні термодинамічні властивості, але й електричні, оптичні характеристики тонких шарів, багатошарових гетероструктур (ГС).

Найбільш відомі дослідження і розробки такого роду на основі кристалічних матеріалів типу GaAs Ga1 x Al x As. Використання аморфних матеріалів знімає ряд технологічних труднощів створення множинних гетеропереходів і надструктур, спрощуючи розробку оптичних датчиків, фоточутливих бістабільних елементів, наприклад, на основі найбільш відомого в цьому плані аморфного гідрогенізованого кремнію. Звичайно, при цьому ускладнюється задача теоретичного моделювання і умови спостерігання специфічних квантово-розмірних ефектів, але відкриваються набагато більш широкі, ніж у кристалічних матеріалах, можливості комбінації в наноструктурах різних матеріалів і ефективного керування їх властивостями.

Сказане в повній мірі відноситься і до халькогенідних склоподібних напівпровідників, які мають ряд особливих властивостей в класі високоомних фоточутливих напівпровідників і оптичних матеріалів (наприклад, ефекти електричної і оптичної пам’яті, специфіка перенесення зарядів, широкі межі зміни області прозорості і показника заломлення). Механізми фотоіндукованих змін структури, енергетичного спектру та оптичних властивостей халькогенідних стекол на сьогоднішній день в достатньо повній мірі так і не з’ясовані, навіть із урахуванням специфіки локальної шарувато-ланцюжкової структури, що є природним обмеженням будови на відстанях, більших міжатомних, і можливостей переходу локального впорядкованого метастабільного стану в макровпорядковану структуру. Накладання штучних обмежень на будову стекол у виді модуляції складу, введення гетерограниць на відстанях середнього порядку і вище, до десятків нанометрів, може привести до не менш суттєвих змін характеру структурних перетворень і властивостей матеріалу, ніж проста зміна співвідношення компонентів при рівномірному їх розподілі в об’ємі. Крім фундаментального наукового інтересу в плані формування властивостей штучних або індукованих зовнішньою дією періодичних структур вони багатообіцяючі як середовища з лінійними і нелінійними характеристиками, з чутливістю і запам’ятовуванням зовнішніх впливів.

Метою даної роботи є доведення впливу просторового структурування стекол, шарів на основі систем As S ( Se, Te), в тому числі аморфного селену, на процеси фото- і термоіндукованих перетворень в них, а також встановлення умов оптичного запису інформації в цьому типі реєструючих середовищ.

Для досягнення вказаної мети необхідно було вирішити наступні завдання:

– Розробити модель і вивчити властивості дисипативної структури в шарі халькогенідного скла з флуктуаційними неоднорідностями.

– На основі технології тонких плівок розробити багатошарові структури з товщинами складових шарів від одиниць до десятків нанометрів із відповідних пар матеріалів, що відрізняються досліджуваними параметрами.

– Використати і розвинути методи оптичних досліджень, в тому числі параметрів амплітудного і фазового запису, для аналізу зміни структури і властивостей структурованого світлочутливого середовища.

– Встановити вплив геометричних параметрів і розмірних ефектів на процеси фотоструктурних перетворень, що відбуваються по механізму аморфне-аморфне або аморфне-кристалічне середовище.

– Вивчити взаємозв’язок характеристик амплітудного і фазового оптичного запису з геометричними параметрами і специфікою протікання фотоіндукованих процесів у наноструктурованому реєструючому середовищі.

Методи досліджень. У роботі застосовані сучасні методи досліджень за допомогою електронної та атомно-силової мікроскопії, дифракції рентгенівських променів, оптики. Розвинуто і використано оригінальний метод дослідження фотоструктурних змін шляхом вимірювання релаксації оптичних рельєфів в голографічному режимі.

Наукова новизна результатів досліджень полягає в наступному:

– В моделі квазіоднорідного аморфного середовища з випадковими флуктуаціями показана можливість формування періодичних дисипативних структур під дією поля зовнішнього випромінювання і вперше розраховані параметри таких структур для стекол із системи As Se.

– Розроблені умови вакуумного термічного напилення шаруватих плівкових структур з періодом модуляції складу від 10 нм і вище, в яких суміщені склади халькогенідних стекол з відмінними параметрами і характером фото- і термоіндукованих змін на основі стекол As2 S 3, As2 Se3, AsSe, a Se, Se x Te1 x, в яких реалізується амплітудно-фазовий оптичний запис.

– Показано, що варіацією геометричних параметрів структури (товщиною окремих шарів) можливе керування оптичними характеристиками (край оптичного поглинання, характер його фотоіндукованого зсуву, релаксація оптичного рельєфу) світлочутливої структури з вказаних аморфних матеріалів.

– Визначені відмінності в зміні характеру фотоструктурних перетворень при переході від однорідної до наномодульованої плівки для матеріалів, в яких відсутні або можуть реалізуватися кристалізаційні явища, виявлено подавлення фотокристалізації за рахунок розмірних ефектів у структурованій плівці.

– Вперше виявлений ефект індукованого світлом створення поверхневого оптичного рельєфу в наноструктурах типу a Se / As2 S 3, який суттєво доповнює механізм голографічного запису на цих реєструючих матеріалах.

Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що розроблений новий тип світлочутливих плівок для оптичного запису інформації в реальному масштабі часу, параметри яких керуються геометрією наноструктури. Встановлена можливість реалізації в тонких модульованих шарах розробленого типу голографічного запису з покращеними характеристиками (дифракційною ефективністю до 5-6% в режимі запису-считування на одній довжині хвилі, стабільністю – час зберігання більше 5 років, підвищеною кутовою селективністю), які відрізняються від простих тонких голограм на однорідних шарах такої ж товщини. Розроблені матеріали можуть бути використані в якості середовищ для архівного оптичного запису і створення оптичних голографічних елементів, які не потребують додаткового підсилення і фіксації рельєфу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вірогідність наукових результатів забезпечена використанням сучасних високоточних вимірювальних приладів та обладнання типу JEOL 100 U, Дрон-2, AFM, керування режимами вимірювань та числової обробки одержаних експериментальних даних, моделювання за допомогою персонального компьютера.

Особистий внесок автора полягає в безпосередній участі в плануванні і розробці технологічних умов напилення періодичних структур, у проведенні більшості експериментальних досліджень та обробці результатів, участі в теоретичних розрахунках і інтерпретації одержаних даних, підготовці матеріалів до публікації.

Апробація роботи. Матеріали дисертаційної роботи були представлені на Радянсько-китайському спільному семінарі з голографії і оптичної обробки інформації (Бішкек, Киргизстан, 1991 р.), 13-й загальній конференції з конденсованих речовин (Регенсбург, Германія, 1993 р.), Міжнародній конференції по голографії, кореляційній оптиці і реєструючим матеріалам (Чернівці, Україна, 1993 р.), 16-му конгресі міжнародної комісії з оптики (Будапешт, Угорщина, 1993 р.), Міжнародних семінарах з прогресивних технологій багатокомпонентних плівок і структур (Ужгород, Україна, 1994 р., 1996 р.), Міжнародній конференції з оптичного зберігання, формування і передачі інформації (Київ, Україна, 1996 р.), 7 словенсько-угорсько-хорватсько-австрійській спільній конференції з вакуумної технології (Дебрецен, Угорщина, 1997 р.), Міжнародній конференції “Сторіччя електрону” (Ужгород, Україна, 1997 р.), 17-й Міжнародній конференції з аморфних і мікрокристалічних напівпровідників (Будапешт, Угорщина, 1997 р.), щорічним науковим конференціям професорсько-викладацького складу УжДУ (1991-1998 рр.).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота входила у виконання науково-дослідних робіт Інституту фізики і хімії твердого тіла, кафедри твердотільної електроніки Ужгородського державного університету по темам: “Розробка і дослідження багатошарових і композиційно-модульованих структур на основі халькогенідних напівпровідників” (№ держреєстрації 0191U024661); “Аморфні плівки та багатошарові структури для фотографічних процесів і світлочутливих елементів оптоелектроніки” (№ держреєстрації 05.44.06/014-92); “Розробка рентгенівських методів діагностики тонких шарів і багатошарових структур, перспективних для створення елементів оптики і наноелектроніки” (№ держреєстрації 05.44.06/112А-93 (04.01.04/002К-95) “Луч”); “Дослідження фотофізичних процесів в аморфних світлочутливих плівках та наноструктурах для оптичної обробки інформації” (№ держреєстрації 0194U038487);

“Дослідження процесів формування нано- і мікроструктурованих напівпровідникових матеріалів на основі стекол та їх чутливості до дії зовнішніх факторів” (№ держреєстрації 0198U310300).

Публікації. По матеріалам дисертації опубліковано 32 роботи. Основний зміст дисертації викладено в 14 роботах, які приведені наприкінці автореферату.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку літератури. Вона містить 167 сторінок друкованого тексту, 53 рисунка, 5 таблиць, а також список літератури з 192 найменувань.

ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обгрунтована актуальність теми, сформульована мета роботи, визначена наукова новизна і практична цінність одержаних результатів, приведені основні положення, що виносяться на захист, а також стисла анотація роботи.

Перший розділ присвячений огляду літератури. Розглянуті деякі аспекти загальної характеристики будови невпорядкованих систем. Приведені основні моделі структури халькогенідних стекол (ХС), при цьому особлива увага приділена розгляду сіткової і кластерної моделей, які найбільш повно описують структуру стекол. Також проаналізовані сучасні уявлення з атомної структури невпорядкованих речовин. Дано роз’яснення поняття безпорядку, приведена класифікація конденсованих речовин по типу безпорядку, де некристалічні речовини розглядаються з точки зору геометричних і топологічних властивостей атомних граток.

Показано, що сучасна теорія хімічного зв’язку передбачає в стеклах наявність не тільки ковалентних зв’язків, але й інших станів, що можуть бути описані моделлю трьохцентрових (багатоцентрових) зв’язків (ТЦЗ), і які можуть реалізуватися як дефект на фоні ковалентної сітки.

Підтвердженням існування ТЦЗ вважаються “м’які” та “жорсткі” конфігурації (тобто дворівневі тунельні стани) в стеклах. Концентрація таких станів в аморфному матеріалі порівняно мала, причому припускається, що вона найбільш висока в стеклах, і в цьому розумінні стекла є аморфними речовинами з найбільшою концентрацією ангармонійно взаємодіючих атомів.

Зроблено висновок про те, що у випадку халькогенідного скла найбільш продуктивним стає поєднання різних підходів – класичного (ковалентна сітка із жорстких двохцентрових зв’язків), багатоцентрового (м’які ТЦЗ в цій сітці) та кластерного, тому що тільки таким чином вдається отримати єдиний мікроскопічний фундамент, який забезпечує взаємопов’язане пояснення більшості основних особливостей склоподібного стану.

Наведені основні положення класичної теорії зародкоутворення при кристалізації стекол. Розглянуті основні механізми фотоіндукованих змін (ФІЗ) оптичних параметрів в світлочутливих плівках із халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН), в тому числі таких, що пов’язані з переходами аморфна-аморфна, аморфна-кристалічна фази. З метою використання для аналізу параметрів досліджуваних багатошарових структур (БС) із ХСН приведені відомості про штучні наноструктури, проаналізовано вплив розмірних ефектів на термодинамічні, оптичні та електрофізичні властивості надтонких плівок.

–  –  –

t p, p – час експозицiї, викликає перехiд фрагментiв структури в збуджений стан з поступовою релаксацiєю в деякий метастабiльний стан.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Біотехнологія очищення стічних вод різноманітного походження з одночасним одержанням електрики Биотехнология очистки сточных вод различного происхождения с одновременным получением электричества Wastewater treatment biotechnology with electricity production 1. Номер державної реєстрації теми – 0109V000974.2. Науковий керівник – д.х.н., проф. Кузьмінський Є.В., Кузьминский Е.В., Kuzminskiy Ye.V.3. Суть розробки, основні результати Розроблена і впроваджена на очисних спорудах Славутського...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики В ИП У С К Умови Відповіді Розв’язання Слов’янськ – 200 ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ – 2007 6 – 11 класи Слов’янськ – 2008 Серія заснована у 2008 році УДК 371.384:51 (076) ББК 22.1 О – 543 Беседін Б.Б., Бірюкова Г.М., Ганзера Г.О.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«Міністерство освіти і науки України Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Р.М. Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті Навчальний посібник для студентів Педагогічного факультету Частина 2 Рівне 2006 Літнарович Р.М. Основи математики. Дослідження Літнарович Руслан Миколайович доцент, впливу ситуативної тривожності на характеристики кандидат технічних наук пам’яті. Навчальний посібник для...»

«Бугаєвський О.А, Дрозд А.В., Науменко В.А., Юрченко О.І Лабораторний практикум з аналітичної хімії Навчальний посібник Затверджено УМЦ ХДУ протокол № 27 від 20. 10. 1998 Харків 1998 Міністерство освіти України УДК 54 Бугаєвський О. А., Дрозд А. В. Науменко В. А., Юрченко О. І. Лабораторний практикум з аналітичної хімії / Під редакцією О.А.Бугаєвського і А.В.Дрозда. Харків: ХДУ, 1998. — 140 с. ISBN 966-03-0562В навчальному посібнику наведені лабораторні роботи з кількісного аналізу класичними та...»

«УДК 37.013.3 ПІДРУЧНИК З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ 5 КЛАСУ ЯК ОСНОВА ВТІЛЕННЯ ІДЕЙ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРЕДМЕТАХ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В.Р. Ільченко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України e-mail: info.dovkillya@gmail.com У статті аналізуються теоретико-методичні засади підручника з природознавства для 5...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова Методичні вказівки до розв’язання задач по темі «Кінематика, поступальний рух» ОДЕСА – 200 Розглянуто на засіданні кафедри загальної і хімічної фізики (протокол № 4 від 11.12.2006 р.) Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова Укладачі: доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Гоцульский В.Я., доцент кафедри загальної і хімічної фізики ОНУ Кондратьєв Е.М. доцент...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом 6.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.45(073) М7 Рекомендовано до видання методичною радою банківського факультету Державного вищого навчального закладу “Українська...»

«Т. В. Шевчук УДК: 215(091) НАУКА І РЕЛІГІЯ: ІСТОРІЯ ВІДНОСИН В статті висвітлюється історія відносин між наукою та релігією. Показано, як розвивалися ці взаємини від часів Античності та Середньовіччя до сьогодення. Докладно розглянуто погляди відомих науковців ХХ–ХХІ ст. на проблеми релігії та віри. Ключові слова: наука, релігія, віра, фізика, Всесвіт. В статье освещается история отношений между наукой и религией. Показано, как развивались эти отношения со времен Античности и Средневековья до...»

«УДК 53(09)Т52 ОВЧАРЕНКО Юлія Сергіївна, аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедри історії науки і техніки (м. Харків) СПІВПРАЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ІМ. Б. І. ВЄРКІНА НАНУ З ПІДПРИЕМСТВАМИ УКРАЇНИ У 70-х рр. XX ст. У статті досліджено співпрацю ФТІНТ з підприємствами, науководослідними установами і навчальними закладами країни у 80-ті роки. Виявлено роль вчених фізико-технічного інституту у розвитку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»