WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Li2Ge7O15 В ОБЛАСТІ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БСОУЛ ІБРАХІМ АЗІЗ

УДК 539.2 :

537.226.4

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ Li2Ge7O15 В ОБЛАСТІ

ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ

01.04.07. - Фізика твердого тіла

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук

Дніпропетровськ - 1998

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровському державному університеті Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Кудзін Аркадій Юрійович Дніпропетровський держуніверситет Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Моісеєнко Василь Миколайович, завідувач кафедри оптоелектроніки Дніпропетровського державного університету кандидат фізико-математичних наук Биков Ігор Павлович, завідувач лабораторією Інституту проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ Провідна установа: Інститут фізики НАН України, м. Київ.

Захист відбудеться “19” березня 1999 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 при Дніпропетровському держуніверситеті за адресою: 320625, м.

Дніпропетровськ, пров. Науковий 13. Дніпропетровський держуніверситет.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського держуніверситету.

Автореферат розісланий “17” лютого 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Спиридонова І.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Фізика сегнетоелектриків є одним з провідних розділів фізики твердого тіла. Інтерес до нього дуже великий, що обумовлено важливістю фізичних проблем в області сегнетоелектрики та зростанням практичного застосування сегнетоелектриків. Сегнетоелектрики відрізняються більшою діелектричною проникністю, високим п’єзомодулем, наявністю петлі діелектричного гістерезису, наявністю фазового переходу та рядом цікавих електричних властивостей. Більшість перелічених фізичних властивостей сегнетоелектриків мають екстремальну поведінку поблизу фазового переходу.

Фазові переходи у сегнетоелектриках вивчаються протягом десятків років, бо саме фазовий перехід є найбільш важливою особливістю сегнетоелектриків. В різні періоди часу увага дослідників зосереджувалась на різних типах фазових переходів.

Характер фазового переходу визначає тип сегнетоелектрика. Виділяють власні і невласні,неспіврозмірні, та нарешті, в останні роки, слабкі сегнетоелектрики. Слабкі сегнетоелектрики являють собою групу кристалів, в яких ряд специфічних властивостей не можна повністю пояснити на основі існуючих модельних уявлень. Слабкі сегнетоелектрики мають малі величини спонтанної поляризації (0,01mКл/см2) та діелектричної аномалії. Поведінка слабких сегнетоелектриків часто якісно відрізняється від “звичайних” сегнетоелектриків. Для слабких сегнетоелектричних матеріалів ще не закінчено вивчення навіть класичних електричних властивостей, які дозволяють сформулювати певні уявлення про механізм фазового переходу. Серед слабких сегнетоелектриків великий інтерес становлять монокристали гептагерманата літію Li2Ge7O15 (LGO). В останні роки проводиться інтенсивне вивчення цих кристалів. Вивчені діелектричні, оптичні та структурні особливості, запропоновані якісні моделі фазового переходу. Але експериментальні дані часто суперечливі. Немає навіть однозначного погляду на тип фазового переходу. Тому здається актуальним експериментальне дослідження властивостей LGO.

Підставою для проведення цих досліджень було наступне:

- недостатність та суперечливість експериментальних даних по вивченню фазового переходу у слабкому сегнетоелектрику LGO в опублікованих працях;

- наявність на кафедрі електрофізики добре опанованих методик вирощування кристалів складних окислів;

- на початку виконання експериментальних досліджень на кафедрі електрофізики була розроблена технологія вирощування методом Чохральського легованих монокристалів слабких сегнетоелектриків;

- мався досвід по дослідженню діелектричних аномалій у власних сегнетоелектриках, а також по використанню методу електронного парамагнітного резонансу для вивчення особливостей фазового переходу в сегнетоелектричних кристалах.

ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ

Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетних наукових досліджень кафедри електрофізики за темами “Процеси фотоіндуційованного переносу носіїв зарядів в полярних кристалах складних окислів”, яка виконується відповідно з наказом Міністерства Освіти України № 37 від 13.02.97 р., а також “Розробка технології отримання та дослідження фізичних властивостей тонких діелектричних плівок”, наказ ДДУ № 646 від 30.12.94 р.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Встановлення природи фазового переходу в кристалах слабкого сегнетоелектрика LGO шляхом:

1. Дослідження процесів поляризації в кристалах LGO.

2. Дослідження впливу зовнішніх факторів на поведінку діелектричної проникності в районі температури фазового переходу.

3. Визначення характеру фазового переходу в LGO на підставі вивчення діелектричних властивостей і поведінки локального параметру порядку.

4. Вивчення впливу домішок на фізичні властивості кристалів LGO.

НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В дисертаційній роботі проведено дослідження впливу зовнішнього електричного поля, температури та режиму вимірів на аномалію діелектричних властивостей кристалів LGO при сегнетоелектричному фазовому переході.

Відмінною особливістю досліджень було використання кристалів високої якості, на яких було проведено вивчення поведінки діелектричної проникності поблизу точки фазового переходу. Вперше виявлена непридатність теорії Ландау в порівняно широкому температурному інтервалі в районі точки фазового переходу. Показано, що поведінка критичних індексів відповідає тривимірній моделі Ізінга.

Проведено порівняльний аналіз поведінки параметру порядку за даними діелектричних досліджень з локальним параметром порядку отриманим в результаті вимірювань електронного парамагнітного резонансу Li2Ge7O15:Cr3+.

Вперше проведено докладні дослідження температурного гістерезису діелектричної проникності в області ТС та його зв’язку з доменними процесами.

На відміну від ранніх досліджень частотної дисперсії в LGO у гігагерцевому діапазоні частот, вперше виконані вимірювання частотної дисперсії у низькочастотному діапазоні.

Вперше вивчена кінетика відновлення значення діелектричної проникності при температурі ТС в результаті відпалу кристалів при ТТС.

Вперше в кристалах германату літію проведено легування протонами методом літій - протонного обміну та проведено дослідження впливу легування протонами кристалів LGO на їх діелектричні властивості.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ РОБОТИ

Дисертаційна робота має певне теоретичне значення. Дані експериментальних досліджень поведінки діелектричної проникності при температурі фазового переходу можуть бути використані в подальшій розробці теорії слабких сегнетоелектриків. Виявлене явище гістерезису emax є важливим для розуміння механізму взаємодії Ge-O та літівого підгратника в кристалах LGO.

Кристали LGO леговані Cr3+ мають високий рівень виходу фотолюмінесценції і тому результати, які подані в дисертації по дослідженню електронного парамагнітного резонансу Li2Ge7O15: Cr3+, можуть бути рекомендовані для використання розробниками нових активних середовищ для твердотільних лазерів.

Методика заміщення іонів Li протонами являє собою інтерес для подальшого вивчення механізму протонної проникності у складних окислах.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА

Основні результати та висновки дисертації отримані особисто автором. Постановка задачі, з’ясування напрямків досліджень та обговорення результатів виконані разом з науковим керівником доктором фіз.-мат. наук, проф. Кудзіним А.Ю., доктором фіз.-мат. наук, проф. Волнянським М.Д. та с.н.с канд. ф.- м. наук Трубіциним М.П.

Співавтори публікацій приймали участь в обговоренні результатів роботи та отриманні об’єктів досліджень.

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основні результати дисертації були подані на: VII Міжнародній конференції “Нелінійна оптика рідких та фоторефрактивних кристалів” (Партеніт, Україна, 1997), Міжрегіональній науково-практичній конференції “Фізика конденсованих систем” (Ужгород, 1998), IV Українсько-польській конференції “Фазові переходи та фізика сегнетоелектриків” (Дніпропетровськ, 1998).

ПУБЛІКАЦІЇ За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 6 статей в журналах “Фізика твердого тіла”, “Ferroelectrics” та “Вісник Дніпропетровського університету”, та 3 тези в матеріалах конференцій.

СТРУКТУРА ТА ОБ’ЄМ ДИСЕРТАЦІЇ Дисертація складається із вступу, п’яти розділів та висновків. Загальний об’єм складає 154 сторінки, включаючи 54 малюнка на 41 сторінці, 2 таблиці та список літератури із 95 найменувань на 10 сторінках.

ЗМІСТ РОБОТИ У першому розділі. Подано літературний огляд особливостей слабких сегнетоелектриків та, зокрема, гептагерманату літію. Приведені основні результати досліджень.

Розглянуті дослідження структури кристалів LGO і сегнетоелектричного фазового переходу методом дифракції нейтронів та методом субміліметрової спектроскопії.

Показано, що наявні в літературі дані суперечливі і не дозволяють повністю пояснити особливості властивостей кристалів LGO.

Зокрема, недостатньо даних для пояснення приналежності гептагерманату літію до власних чи невласних сегнетоелектриків. З одного боку, дослідження діелектричних та пружних властивостей LGO показало, що це невласний сегнетоелектрик з фазовим переходом другого роду, а з іншого - ряд експериментальних результатів добре узгоджується з висновками феноменологічної теорії Девоншира для власного сегнетоелектричного фазового переходу другого роду. Показано, що оптичні та діелектричні дослідження не дають чіткої відповіді про тип фазового переходу - типу зміщення або типу “порядок-непорядок”.

Відмічено, що літературні дані не дають чіткої відповіді на питання про характер переходу, природу діелектричної аномалії при ТС, вклад германієвого “каркасу” та літієвого підгратника в механізм виникнення спонтанної поляризації.

Викладена постановка задачі дослідження дисертації.

В другому розділі. Викладена методика вирощування монокристалів LGO методом Чохральського. Описана технологія виготовлення зразків. Викладена методика вимірювання діелектричної проникності та осцилографічний метод Соєра-Тауера для спостережень петель діелектричного гістерезису. Проведено короткий огляд методів дослідження піроелектричного ефекту. Описана установка для вимірювання піроелектричного ефекту квазістатичним методом. Окремий параграф присвячено методиці вимірювання електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) з використанням ЕПР-спектрометру SE/X 2547.

В третьому розділі. Приведені дані по дослідженню діелектричної проникності вирощених нами кристалів LGO. Відмінною особливістю досліджених зразків була висока ступінь досконалості кристалів, яка була досягнута використанням особливо чистих реактивів, підбором складу шихти та режиму вирощування. Проведені вимірювання e(Т) уздовж напряму осі спонтанної поляризації [001] на частоті 1 кГц показані на малюнку

1. При охолодженні e у максимумі (emax1) досягає значення 350, що майже на порядок перевищує раніш опубліковані дані (4045). Значення e в максимумі (emax2), отримане в процесі нагріву зразку, значно нижче величини emax1, тобто спостерігається сильний гістерезис De=(emax1-emax2)»150. Проведені дослідження залежності прямого (охолодження) та зворотного ходу (нагрів) e від температури в різних режимах. Досліджувався вплив часу витримки зразку (180, 120, 60, 30, 15 хв.) та температури витримки (80 К, 240 К, 258 К, 273 К). Результати досліджень показали, що величина De не залежить від тривалості часу перебування зразка у сегнетофазі. Гістерезис emax спостерігається як при витримці зразка у сегнетофазі кілька хвилин, так і кілька годин. Було також встановлено, що De не залежить від температури, до якої зразок охолоджується у сегнетофазі, аж до температури рідкого азоту (80 К). Для того, щоб отримати значення emax2, яке показане на мал.1., достатньо перевести зразок у сегнетофазу охолодженням до температури на 23 К нижче ТС, при якій величина e досягає фонового значення.

На основі отриманих даних була проведена перевірка виконання закону Кюрі-Вейса для кристалів LGO. Встановлено, що закон Кюрі-Вейса виконується при охолодженні в інтервалі температур 0,25 К вище та 0,15 К нижче ТС, а при нагріві - в проміжку 0,75 К вище та 0, 25 К нижче ТС. Величини сталих Кюрі-Вейса С при охолодженні дорівнюють 5,8 та 2 К, а при нагріві 4,4 і 1 К відповідно. Отримані параметри кристалів значно відрізняються від опублікованих раніше. Очевидне відхилення від закону “двійки” в слабкому сегнетоелектрикові LGO.

Для виявлення ролі доменної структури в спостережуваному нами температурному гістерезисі та отримання непрямої інформації про доменний стан кристалу LGO проводились дослідження впливу дії сильного поляризуючого електричного поля, прикладеного на термін витримки зразка у сегнетоелектричному стані, та оцінки зміни поляризаційного заряду методом вимірювання піроелектричних струмів.

Виміри проводились на: 1) невідпалених зразках; 2) зразках, які були поляризовані сильним сталим електричним полем у сегнетофазі; 3) зразках відпалених при температурі 350370 К протягом 10 годин. Результати досліджень показали, що невідпалені зразки та поляризовані електричним полем зразки мають характерну залежність піроструму від температури. В процесі нагріву (охолодження) знак піроструму не змінюється.

Це свідчить про переважно монодоменний стан цих кристалів. Інтегруванням піроструму отримано значення спонтанної поляризації близьке до значення Ps, виміряному раніше. Відпал кристалів повністю змінює вигляд температурної залежності піроструму. При охолодженні (нагріві) спостерігається зміна знаку піроструму поблизу ТС. Це свідчить про полідоменний стан зразка. Вимір залежності діелектричної проникності на моно- та полідоменних зразках дає майже однакові результати.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Приймальної комісії, ректор, професор _ А.І. Кузьмінський «_1»_березня_2012 р. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 8.02030101 ФІЛОСОФІЯ Черкаси – 2012 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю “Філософія” (ОКР “магістр”) має на меті...»

«УДК 663.6:663.5 Кузьмін О.В., канд. техн. наук (ДонНУЕТ, Донецьк) ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВОДИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ У статті наведено новітні дані щодо перспективності використання електрохімічної активації в процесі отримання технологічної води під час виробництва алкогольної продукції. Ключові слова: якість, електрохімічна активація, технологічна вода, алкогольна продукція. Проблема підвищення якості...»

«Технічні науки  емаль ПФ-115 складає 0,1 %, а «КА-23» – 0,2 %. Використання «Фітосайду» є неефективним, оскільки за його концентрації менше 2 % зони інгібування є незначними (він не є активним), а збільшення концентрації є недоречним. Висновки Покриття пентафталевої емалі ПФ-115 не є біостійким. Введення у композицію емалі ПФ-115 антисептика «КА-23» концентрацією 0,2 % надає емалі необхідної біостійкості. Проте антисептик «КА-23» призводить до деякого потемніння емалі. Антисептик «Фітосайд»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна З. З. Зиман, М. В. Ткаченко, В. І. Глушко, Л. П. Подус МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ СПЕЦПРАКТИКУМУ З МІКРОСКОПІЇ, СПЕКТРОСКОПІЇ ТА ТЕРМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТВЕРДИХ ТІЛ ХАРКІВ 2008 УДК 538.9:539.3+548.5(075.8) ББК 22.37я73 Б15 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від.2008 р.) Рецензенти: доктор фізико-математичних наук,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 340.114.5 + 159.955.4 Сенчак І. І. викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВОВА РЕФЛЕКСІЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ У МЕХАНІЗМІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ Дослідження рефлексії як особливо важливого інструменту розвитку людини завжди було і залишається надзвичайно актуальною проблемою багатьох сфер науки. Рефлексії, як специфічній родовій властивості...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики Випуск 4 (І) фізико-математичної і технологічної освіти МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВИПУСК ЧАСТИНА 1 Кіровоград – 2013 НАУКОВI ЗАПИСКИ Випуск 4 (І) Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ББК 22.3-Р Н УДК 53(07) Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (найменування центрального органу управління освітою, власник) Англійська мова спеціального вжитку _ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) для студентів фізико-енергетичного факультету ІІ курсу напряму 6.040204 прикладна фізика і...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Виходить 4 рази на рік Випуск № 41 КИЇВ – 2013 УДК621.43 ББК 32-26.8-68.49 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. №41. – 294 с. У збірнику опубліковано статті вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»