WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Біомедичні вимірювання і технології [Електронний ресурс] – Режим доступу: 22. Алексеева Т. А. Спектрофлуориметрические методы ...»

-- [ Страница 1 ] --

Біомедичні вимірювання і технології

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.safefoods.narod.ru/files/analit_metodi .pdf

22. Алексеева Т. А. Спектрофлуориметрические методы анализа ароматических углеводородов в

природных и техногснных средах / Т. А. Алексеева, Т. А. Теплицкая : – Л., 1981, с. 215

23. Рюрик К. Эколого-физиологические исследования фотосинтеза и водного режима растений в

полевых условиях. Труды всесоюзного совещания / К. Рюрик; Иркутск. – 1983. – 167 с.

24. Feng J., Vince Nanoscale Plasmonic Interferometers for Multispectral, High-Throughput Biochemical Sensing / J. Feng, S. Vince // Nano Lett. –2012.–No.2. – P. 602–609.

25. Koss M. A. Changes in saliva protein composition in patients with periodontal disease / M. A. Koss, C.

E. Castro // Acta Odontol Latinoam. – 2009. – No.2. – P. 105–112.

26. Подойникова М. Н. Комплексная диагностика и терапия хронического генерализованного пародонтита: автореф. дис… кан. мед. Наук : 14.00.21 / М. Н. Подойникова ; ГОУ ВПО Московский Государственный медико-стоматологический университет Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации. – М.–2004. – 20 с.

27. Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. Глик, Дж.. Пастернак. – М.:

Мир, 2002. — 589 с.

28. Глузман Д. Ф. Молекулярні технології в діагностиці злоякісних новоутворень / Д. Ф. Глузман, С. П. Осинський // DOCTOR. – 2003. – №4.

29. Лопухов Л. В. Полимеразная цепная реакция в клинической микробиологической диагностике / Л.В. Лопухов, М.В. Эйдельштейн // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия, 2000. – №3. – 96–106.

30. Коротков К. Эффект Кирлиан / К. Коротков. — СПб. : СПб ГИТМО (ТУ), 1995. — 218 с.

31. Казначеев В. П. Биоинформационная функция естественных электромагнитных полей / В. П.

Казначеев, Л. П. Михайлов. — Новосибирск : Наука, 1985. — 246 с.

32. Hacker G.W. Daytime-related rhythmicity of gas discharge visualization (gdv) parameters: detection and comparison to biochemical parameters measured in saliva / G.W. Hacker, С. Augner, M. Florian, G. Pauser // Energy Fields Electrophotonic Analysis In Humans And Nature. – 2011. No. 2. – P. 214-232.

Надійшла до редакції 13.11.2012 р.

УДК 658.562 О.І. ШПАК, П.Г. СТОЛЯРЧУК, В.М. ЮЗЕВИЧ Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Наведено результати експериментальних досліджень активної та, реактивної складових імітансу різних олій, що входять в основу біологічного дизельного палива. Визначено йодне число олій та встановлено взаємозв’язок між якістю біодизельного палива та фізико-хімічними показниками олій, що входять в його основу, електричними методами. Розроблено спосіб ідентифікації олій за активною та реактивною складовими, на основі якого визначається якість біологічного дизельного палива.

Ключові слова: якість, біологічне дизельне паливо, рослинна олія, показники якості.

The experimental results of active and reactive components imitansu different oils that are the basis of biological diesel. Iodine number of oils are determined and the relationship between the quality of biodiesel and physico-chemical parameters of oils that are in the heart, simple electrical methods. A method of identifying oils by the active and reactive components, based on a defined quality biological diesel.

Key words: quality, biology diesel fuel, herbal oil, quality indices.

Вступ.

Біодизельне паливо є найбільш перспективним альтернативним паливом для сучасного транспорту.

Біодизельне паливо отримують в результаті реакції етерифікації рослинних та тваринних жирів спиртами (етиловим, метиловим, ізопропіловим). Якість біодизельного палива залежить від фізико-хімічних показників олій в його складі. Існуючі методи визначення фізико-хімічних показників олій є складними, тому необхідно створювати методи визначення фізико-хімічних показників олій, які дозволять спростити процедури їх ідентифікації.

Одним з основних показників якості олій, що входять в основу біодизельного палива є йодне число.

Тому для ідентифікації типу олій в складі біодизельного палива доцільно розробити спосіб визначення його йодного числа. Такий підхід дозволить встановити взаємозв’язок між якістю біодизельного палива та фізико-хімічними показниками олій, що входять в його основу, простими електричними методами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Сьогодні для ідентифікації продукції пропонують багато різноманітних технічних засобів.

Більшість засобів призначені для контролю об’єктів електричної природи, тому у разі застосування їх для контролю неелектричних величин опрацюванню підлягають електричні інформативні параметри, що містить інформацію про їхні фізико-хімічні та деякі інші властивості [1]. Серед нових інструментальних Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах № 3’ 2012 ISSN 2219-9365 Біомедичні вимірювання і технології методів аналізу низькоомних і високоомних рідин особливе місце посідають методи з використанням RLCметрів (ємнісних вимірювальних перетворювачів), які працюють на великих діапазонах частот і дають можливість визначати активну і реактивну складові провідності (імітансний метод) об’єктів і покращують інформативність досліджень [2, 3]. Перевага ємнісних вимірювальних перетворювачів: висока чутливість;

велика роздільна здатність при малих значеннях вхідного сигналу; простота конструкції, малі габарити і маса.

Імітансний метод контролю передбачає представлення об’єкта у вигляді повного опору, складові якого містять інформацію про певні фізико-хімічні властивості. Як інформативні параметри для досліджень використовувалися активна і реактивна складові імітансу.

Предметом дослідження були різні типи олій та біодизельне паливо, виготовлене на основі цих олій, які розглядались як високоомні об’єкти.

Постановка задачі (мета дослідження).

Дослідити імітансним методом спосіб ідентифікації різних олій, що входять в основу біологічного дизельного палива. Визначити йодне число для різних типів олій, що досліджуються. Встановити взаємозв’язок між фізико-хімічними й електричними показниками якості олій з допомогою визначення коефіцієнта кореляції. Дослідити біодизельне паливо, виготовлене на основі досліджених олій.

Процес виготовлення біодизельного палива.

На сучасному етапі виготовлення біодизельного палива застосовують метанолову технологію [4], так як етанолова та ізопропанолова технології складні та вимагають наявності дорогих каталізаторів та апаратури, яка б могла витримувати високі тиски. Для здійснення метанолової технології рослинну олію змішують з метанолом (в пропорції приблизно 10 до 1) в присутності каталізатора (речовини, що викликає або прискорює хімічну реакцію, однак не бере в ній участі) при температурі 35-400С протягом чверті години. В результаті утворюється суміш метилового ефіру та гліцеролу (неочищеного гліцерину). Суміші дають відстоятися, в результаті чого вона розділяється. Гліцерол, як важка фракція, опускається вниз, а метиловий ефір, як більш легкий, розміщується над ним. Метиловий ефір та гліцерол зливають в різні місткості.

Однак метиловий ефір, отриманий за вказаною спрощеною технологією, ще далекий від показників якості, зазначених у стандартах на біодизельне паливо (ТУ У 24.1-2055500133-001: 2006, EN 14214 та DIN 51606).

Схема виготовлення біодизельного палива представлена на рис. 1.

При виробництві біодизельного палива надзвичайно важливу роль відіграє як очищення олії так і готового біодизельного палива. Олію, яка йде на виготовлення біодизельного палива, очищають від:

механічних домішок; води; вільних жирних кислот; фосфоліпідів; восків. Видалення механічних домішок з олії дозволяє в подальшому уникнути блокування фільтрів паливної апаратури. Механічні домішки з олії видаляють шляхом фільтрування, відстоювання, центрифугування тощо. Вода, що потрапляє в олію під час її переробки, викликає омилення олії, при цьому її вихід зменшується, оскільки частина олії втрачається у вигляді соапстока. Вода видаляється шляхом сушіння олії. Наявність фосфоліпідів в олії погіршує якість гліцерину, що отримується шляхом реакції етерифікації. В результаті при очищенні гліцеролу збільшується кількість осаду і, відповідно, зменшується вихід гліцерину. Воски, які містяться в олії, переходять у виготовлене біодизельне паливо, викликаючи блокування фільтрів паливної апаратури при зниженні температури. Воски видаляються в процесі вінтеризації олії. Вміст вільних жирних кислот в олії суттєво впливає на якість виробленого з неї біодизельного палива.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Каталізатор перетворює вільні жирні кислоти в мило, яке виводиться разом із соапстоком.

Видаляються вільні жирні кислоти шляхом нейтралізації олії. Після виготовлення біодизельного палива його очищають від: метанолу; каталізатора; води. Для того, щоб олія під час проходження реакції етерифікації повністю вступала в реакцію, метанол додається з надлишком. Тому після проходження реакції в готовому біодизельному паливі може міститися до 1,5 % метанола, який роз’їдає гумові прокладки та кольорові метали двигуна. Метанол з біодизельного палива видаляють шляхом дистиляції. При проходженні реакції етерифікації каталізатор не вступає в саму реакцію, а тільки її прискорює. Тому у виготовленому біодизельному паливі він залишається повністю, викликаючи корозію двигуна. Каталізатор з біодизельного палива видаляють, змішуючи останній із підкисленою водою, в результаті чого проходить нейтралізація каталізатора з утворенням мила, і він переходить в соапсток. Вода може потрапити в біодизельне паливо під час його промивання від каталізатора, викликаючи корозію двигуна. Воду з біодизельного палива видаляють шляхом його сушіння.

Вже в очищеному вигляді метиловий ефір можна застосовувати як біодизельне паливо для автотранспорту та сільськогосподарської техніки, в якого всі показники якості відповідають нормованим стандартним значенням.

Для дослідження якості біодизельного палива досліджувалась якість спочатку різних типів рослинних олій, які входять в основу біодизельного палива, а пізніше і самого біодизельного палива, імітансним методом.

–  –  –

Дослідження імітансним методом олій, що входять в основу біологічного дизельного палива.

Проводились дослідження комірки (перетворювача) заповненої різними оліями, що входять в основу біологічного дизельного палива. Для даного методу використовувався сучасний вимірювальний прилад MCP BP 2827 LCR Meter в діапазоні частот від 50 Гц до 100 кГц. Визначались активна і реактивна складові електричної провідності різних олій. Відповідна інформація дозволяє оцінити якість біологічного дизельного палива за електричними параметрами.

За виміряними електричними параметрами якості різних олій важливо знати, які показники неелектричної природи впливають на результат вимірювань активної та реактивної складових електричної провідності біологічного дизельного палива. У зв’язку з цим досліджено активну G та реактивну В складові електропровідності. Отримані результати представлено у вигляді рисунків.

Досліджено залежність активної та реактивної складових електропровідності гірчичної, лляної, пальмової та соняшникової олій в діапазоні частот від 50Гц до 100кГц (рис. 2).

Встановлено, що активні складові імітансу різних типів олій (рис. 2 а) зростають із зростанням частоти, особливо різка зміна спостерігається в діапазоні від 20кГц до 100кГц, а на частоті 60Гц спостерігається незначний ріст значень електропровідності, який може бути зумовлений впливом завад навколишнього середовища.

–  –  –

Біомедичні вимірювання і технології В той же час дослідження залежностей реактивних складових імітансу різних типів олій від частоти (рис. 2 б) показали, що реактивна складова також збільшується із зростанням частоти. Доцільно відзначити, що значення електричної провідності різних типів олії за реактивною складовою є найбільша в кінці діапазону.

Зміна імітансу різних типів олій, що складають основу біодизельного палива, має суттєву зміну активної та реактивної складових в діапазоні частот 20кГц 100кГц. За даними досліджень (табл. 1) розроблено спосіб ідентифікації олій за активною і реактивною складовими імітансу в заданому діапазоні частот.

–  –  –

Спосіб ідентифікації олій пов’язаний з математичним опрацюванням активної та реактивної складових електропровідності різних типів олій залежно від зміни частоти.

Важливою характеристикою рослинних олій є йодні числа, значення яких відображає чистоту олій [5, 6, 7] та представляє ступінь ненасиченості високих жирних кислот, які входять до складу олій. Чим виший вміст ненасичених жирних кислот, тим вище значення йодного числа. Цей показник має важливе значення при ідентифікації рослинних олій. Рослинні олії також складаються з тріацілгліцеридів, що містять у своєму складі молекули різних жирних кислот, пов’язаних з молекулою гліцерину і олій, які впливають на фізико-хімічні властивості. У реакцію етерифікації вступають усі тріацілгліцериди, але такі характеристики ефірів як йодне число, в’язкість, гранична температура фільтрування безпосередньо пов’язані з типом олії.

Порівнюючи показники якості біодизельного палива і рослинних олій видно, що одним із спільних показників між ними є йодне число. Такі показники, як густина та в’язкість, знаходяться в межах норми нормативних документів і не мають суттєвого відхилення від нормованих значень, тому ідентифікувати олії за цими показниками важко. Йодне число, на відміну від густини та в’язкості, має значне відхилення значення показника для різних олій від нормованого значення [5]. Згідно [8, 9] максимально допустиме значення йодного числа для біодизельного палива складає не більше 120. Йодне число олії гірчиці, що знаходиться в межах від 92 до 123, та пальмової олії, що знаходиться в межах від 51 до 57, не перевищують допустимого значення згідно нормативних документів, а йодне число соняшникової олії, що знаходиться в межах від 119 до 145, та лляної олії, що знаходиться в межах від 174-183, перевищують дане нормоване значення.

Виміряне значення йодного числа ( J ) [10] для соняшникової олії становить 132, для лляної олії – 178,5, для гірчичної олії – 107,5 та для пальмової олії – 54.

Імітанс різних типів олії має найбільш суттєву зміну активної та реактивної складових в діапазоні частот від 20 кГц до 100кГц. Визначимо параметр зміни активної складової електропровідності та W параметр зміни реактивної складової електропровідності різних типів олії в заданому діапазоні частот.

VPages:   || 2 |
Похожие работы:

«АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ Одним із важливих завдань шкільного курсу «Біологія» є формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь. Вміння розв’язувати задачі – один із об’єктивних критеріїв оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих знань під час розв’язуванняя задач сприяє розвитку логічного мислення, творчому, аналітичному підходу до вирішення поставленого питання або проблеми в...»

«Андрій Білик БІБЛІЙНІ ЖІНКИ П’ятикнижжя Мойсея ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82-97 ББК 84.4 (УКР) 6 Б 6 Рецензенти: доктор філософських наук А. С. Жаловага, Український гуманітарний інститут (Київ); релігієзнавець, доктор фізико-математ. наук, професор І. А. Климишин, Національний університет ім. Василя Стефаника (Івано-Франківськ). Рекомендовано до друку вченою радою Українського гуманітарного інституту (Київ). Протокол № 2 від 23 грудня 2009 року. Дозволяється розповсюджувати в...»

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Беляк Є.В., Кожан Т.М., Крючин А. А. Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення..................................... Математичні методи обробки даних Брягін О.В., Орлов С.Ю., Розорінов Г.Н. Оцінка якості робочого шару магнітних носіїв.........................................»

«Гогіна Л.М., кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Загайнова Л.І., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ До питання ролі Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки “Державне управління” У...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Факультет зварювальний Кафедра інженерії поверхні КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ Методичні вказівки до курсової роботи для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» Затверджено вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ 2013 Комп’ютерне моделювання в інженерії поверхні для студентів напряму 8.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Соломенко Олена Василівна УДК 533.9 ПЛАЗМОВЕ ТА ПЛАЗМОВО-КАТАЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ У ДИНАМІЧНИХ ПЛАЗМОВО-РІДИННИХ СИСТЕМАХ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ 01.04.08 – фізика плазми АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі фізичної електроніки радіофізичного факультету Київського національного...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільський осередок Українського фізичного товариства Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства м. Тернопіль, 24-25 листопада 2010 року Матеріали наукового семінару, присвяченого 20-річчю Українського фізичного товариства – Тернопіль: ТНТУ, 2011 – 34 с. У збірнику представлені тези доповідей наукових робіт тернопільських фізиків, які є...»

«Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА для студентів інженерних спеціальностей очної та заочної форм навчання Технологія виробництва картоплі” Затверджено на засіданні кафедри фізики, хімії і агрономії Протокол № 7 від 7.04.2011 р. Затверджено на засіданні Методичної ради ННІ ПХВ Протокол №7 від...»

«Мiнiстерство освiти і науки України Севастопольський нацiональний технiчний унiверситет (СевНТУ) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ, ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ «ФiзХiмБiо – 2013» Матерiали II МіжнародноЇ науково-технiчноЇ конференцiЇ м. Севастополь, 27 – 29 листопада 2013 року СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ ФизХимБио – 20 Материалы II Международной научно-технической конференции г. Севастополь, 27 – 29 ноября 2013 года MODERN ISSUES IN PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY PhysChemBio – 2013 Materials of...»

«ББК 2 H 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: хімія. – 2012. – №19 – 84 с. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Б. Д. Грищук – доктор хімічних наук, професор (головний редактор) Я. Г. Бальон – доктор хімічних наук, професор В. С. Броварець – доктор хімічних наук, професор М. І. Короткіх – доктор хімічних наук, професор В. П. Новіков – доктор хімічних наук, професор М. Д. Обушак – доктор хімічних наук, професор В. І. Станінець – доктор хімічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»