WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 4 ] --

16. Овчиннікова А. В. Процес аналізу маркетингових ризиків та особливості їх оцінювання при виведенні нового товару на ринок / А. В. Овчиннікова // Актуальні питання сучасної економічної науки і практики : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ.

конф., 21 – 22 жовтня 2011 р. – Львів, 2011. – С. 63 – 64.

17. Овчиннікова А. В. Поняття маркетингових ризиків та особливості їх оцінки при виведенні нового товару на ринок / А. В. Овчиннікова // Шевченківська весна.

Економіка: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 18 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 478 – 479.

18. Овчиннікова А. В. Стратегії управління маркетинговими ризиками підприємств / А. В. Овчиннікова Маркетингове управління // конкурентоспроможністю : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 25 березня 2011 р. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 233 – 234.

19. Солнцев С. О. Оцінювання маркетингових ризиків при виведенні нового товару на ринок / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Маркетингова освіта в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовтня 2011 р. – К., 2011. – С. 42.

20. Овчиннікова А. В. Інвестиційні ризики при виведенні нового товару / А. В.

Овчиннікова // Маркетинг, управління персоналом та економіка праці : зб. наук.

робіт. НДР у 2010 – 2011 рр.. – Донецьк, 2011. – С. 62 – 65.

21. Овчиннікова А. В. Проблеми функціонування підприємств на ринку твердого біопалива України / А. В. Овчиннікова // Економічні перспективи : зб.

наук. праць Харк. нац. автомобільно-дорожнього ун-ту. – № 2. – 2010. – Т. 2 – Харків, 2010. – С. 61 – 63.

22. Овчинникова А. В. Проблема оценки рисков при выведении нового товара на рынок твердого биотоплива / А. В. Овчинникова // Наука в інформаційному просторі : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 61 – 62.

АНОТАЦІЯ

Овчиннікова А. В. Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах на підприємствах альтернативної енергетики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інтистут», Київ, 2014.

Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах для підвищення рівня ефективності реалізації управлінських рішень та мінімізації рівня маркетингових ризиків.

У роботі систематизовано та узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття «маркетингових ризик» і визначено джерела маркетингових ризиків для підприємств альтернативної енергетики.

Обґрунтовано необхідність виділення оцінювання в окремий етап управління та визначено етапи оцінювання. Розроблено модель поетапного комплексного оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах, що ґрунтується на фінансово-економічному вимірюванні рівня маркетингових ризиків на основі варіацій атрибутів товару та цінових стратегій конкурентів.

Розраховано рівень маркетингових ризиків з використанням методу імітаційного моделювання та визначено доцільність реалізації інвестиційного проекту підприємствами альтернативної енергетики.

Ключові слова: маркетинговий ризик, оцінювання маркетингових ризиків, управління маркетинговими ризиками, ринок альтернативної енергетики, інвестиційний проект, конджойнт-аналіз.

АННОТАЦИЯ

Овчинникова А. В. Оценивание маркетинговых рисков в инвестиционных проектах на предприятиях альтернативной энергетики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Киев, 2014.

Диссертация посвящена усовершенствованию теоретических основ и практических рекомендаций оценивания маркетинговых рисков в инвестиционных проектах для повышения эффективности реализации управленческих решений и минимизации уровня маркетинговых рисков.

В работе систематизированы научные подходы к определению понятия «маркетинговый риск» и определена целесообразность выявления маркетинговых рисков в соответствии с местом их возникновения в рыночной среде предприятий.

Определены два вида маркетинговых рисков: прямые и аффилированные.

Обоснована необходимость детализации этапа оценивания в процессе управления с целью выявления причинно-следственных связей между факторами риска и элементами формирования денежного потока, а именно: выявление, анализ и оценка риска. Определена целесообразность применения для каждого из этапов релевантных методов оценки маркетинговых рисков.

Разработана модель поэтапного комплексного оценивания маркетинговых рисков в инвестиционных проектах, которая основывается на финансовоэкономическом измерении уровня маркетинговых рисков в условиях вариаций атрибутов товара и ценовых стратегий конкурентов. Это позволяет определить вероятность получения различных уровней доходности инвестиционного проекта предприятий альтернативной энергетики и установить зоны риска в соответствии с оценкой показателей инвестиционной привлекательности. На первом этапе оценивания маркетинговых рисков предусмотрено построение целевой функции риска для определения элементов формирования денежного потока и выявление факторов маркетинговых рисков, влияющих на инвестиционный проект. На этапе анализа проводится анализ по элементам формирования денежного потока и по факторам риска. На этапе оценки риска предложено использование имитационного моделирования для оценки уровня маркетинговых рисков.

Предложено определять методы оценивания маркетинговых рисков по доходным элементам формирования денежного потока в соответствии с такими критериями как: уровень новизны товара, конъюнктура рынка и тип потребителей.

Определена целесообразность для каждой из рыночных ситуаций применение одного из методов конджойнт-анализа, который должен быть дополнен в зависимости от рыночной ситуации другими методами исследований, что дает возможность повысить точность оценки уровня маркетинговых рисков.

Усовершенствована процедура минимизации уровня маркетинговых рисков в инвестиционных проектах, в частности дополнена этапом анализа вариантов использования стратегий и соответствующих инструментов управления рисками.

Это позволяет определить экономическую эффективность реализации стратегий и инструментов управления маркетинговыми рисками с учетом бюджетных ограничений предприятий альтернативной энергетики. Процедура включает следующие этапы: анализ факторов риска матричным методом; определение базовых стратегий управления для каждой группы факторов риска; выделение наиболее весомой группы факторов маркетинговых рисков; определение инструментов влияния на факторы риска и стоимости их реализации; оценка потенциальных убытков для предприятий от наступления каждого из рисковых событий, анализ возможных вариантов для определения комплекса инструментов управления рисками и выбор комплекса инструментов по управлению рисками.

Рассчитан уровень маркетинговых рисков с использованием метода имитационного моделирования для четырех групп предприятий: 1) работают на рынке и имеют собственное сырье; 2) работают на рынке, но не имеют собственного сырья; 3) работают на смежных рынках и имеют собственное сырье; 4) не работают на рынке альтернативной энергетики и смежных рынках и не имеют собственного сырья. Определено, что при реализации инвестиционного проекта на промышленном рынке наиболее низкий уровень маркетинговых рисков у предприятий, имеющих собственное сырье. Высокий уровень маркетинговых рисков у предприятий, не работающих на рынке альтернативной энергетики и смежных рынках и не имеющих собственного сырья.

Сформирован комплекс экономико-организационных мероприятий по минимизации уровня маркетинговых рисков инвестиционного проекта. Предложено внедрение системы маркетинговой информации на предприятии для постоянного мониторинга уровня маркетинговых рисков.

Ключевые слова: маркетинговый риск, оценивание маркетинговых рисков, управление маркетинговыми рисками, рынок альтернативной энергетики, инвестиционный проект, конджойнт-анализ.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ANNOTATION

Ovchynnikova A. V. Marketing risk assessment in investment projects at renewable energy enterprises. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in economics, speciality 08.00.04 – Economics and management (by sector). – National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, 2014.

The dissertation is devoted to improvement of theoretical basics and practical recommendations on marketing risk assessment in investment projects aimed at enhancing the efficiency level of implementation of managerial decisions and minimizing the level of marketing risks. The thesis systematizes and generalizes the scientific approaches to defining the essence of marketing risk and defines the sources of marketing risks for renewable energy enterprises.

The necessity of separating assessment into management stage is provided, and the stages of assessment process are defined. The model of gradual comprehensive assessment of marketing risks in investment projects, which is based on financial and economic approach to assessment of marketing risk level on the basis of variations of goods attributes and price strategies of the competitors, is worked out.

The marketing risk level is calculated based on simulation method, and expediency of implementation of investment project by renewable energy enterprises is defined.

Key words: marketing risk, marketing risk assessment, marketing risk management, renewable energy market, investment project, conjoint analysis.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики Випуск 4 (ІІ) фізико-математичної і технологічної освіти МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВИПУСК ЧАСТИНА Кіровоград – 2013 НАУКОВI ЗАПИСКИ Випуск 4 (ІІ) Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ББК 22.3-Р Н УДК 53(07) Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи радіоелектроніки” Тернопіль-2011 УДК 621.396 Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І. Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c. У першій частині посібника наведено...»

«[КНИГА ДОСЯГНЕНЬ] 2011/2012 н.р. Щур Ольга Володимирівна, випускниця Дубровицького НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІ ст.», переможниця всеукраїнського етапу конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН(ІІІ місце), обласного етапу Всеукраїнський учнівських предметних олімпіад з математики (ІІ місце). Продовжила свою науково-дослідницьку діяльність, як студент Національного університету ім. Т.Г.Шевченка на факультеті фізики. Захоплюється музикою. Кушнір Володимир Володимирович, директор Дубровицького НВК...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування дезінфекційного засобу «Гігасепт АФ форте нью» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації Київ – 2011 Методичні вказівки щодо застосування засобу «Гігасепт АФ форте нью» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Гігасепт АФ форте нью». 1.2. Фірма виробник – ТОВ «Компанія «Медпромінвест» (Україна) за ТУ У...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Ді-Хлор з метою дезінфекції Київ 2013 Організація-розробник: ДУ Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України. Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації. Тиражування цих Методичних указівок дозволяється лише зі згоди ТОВ Дезснаб-Трейд (Росія). Вважати такими, що втратили чинність Методичні...»

«Л.В. Непорожня, Н.М. Меньшикова, А.М. Петренко ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА «Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі. Фізика. 10 клас.» розроблено відповідно до чинної навчальної програми з фізики для учнів 7–9 класів. У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 варіантів. Критерієм складності завдання є кількість логічних кроків, які необхідно виконати для його розв’язання. Структура варіанта тесту...»

«ТЕОР. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА. ELECTRICAL ENGINEERING 2009. Вип. 60. С. 65-77 2009. Is. 60. P. 65-77 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ЯВИЩ В ЕЛЕКТРОНІЦІ УДК 535 МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ ФРАКТАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ТА РОЗРАХУНОК ЇХНІХ ОПТИЧНИХ СПЕКТРІВ І. Болеста, Р. Грицьків, І. Колич Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна bolesta@electronics.wups.lviv.ua З використанням комп’ютерного моделювання визначено взаємозв’язок між структурою фрактальних кластерів та...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U001462 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ...»

«АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ Одним із важливих завдань шкільного курсу «Біологія» є формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь. Вміння розв’язувати задачі – один із об’єктивних критеріїв оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих знань під час розв’язуванняя задач сприяє розвитку логічного мислення, творчому, аналітичному підходу до вирішення поставленого питання або проблеми в...»

«колегія Часопис Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві Гуманітарний простір комунікації У НОМЕРІ: Поняття гуманітарного простору в зв'язку із взаєм одією релігії та інших ф орм культури М.В. Попович Проблема каф оличності в ум овах глобалізації Ю. Ю. Корнійчук П риватність і публічність як два регістри л ю д ської колективності Л. В. Осадча Образи в авил он ської вежі: полілог та поліф онічність в академічному просторі постм одерну як альтернатива діалогізму О. О. Кирилова...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»