WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 3 ] --

Методи оцінювання маркетингових ризиків визначено відповідно до розроблених науково-методичних засад оцінювання маркетингових ризиків інвестиційних проектів. Ґрунтуючись на аналізі ринку, визначено дві можливі ринкові ситуації для реалізації інвестиційного проекту: 1) промисловий ринок, попит перевищує пропозицію, існуючий товар; 2) споживчий ринок, попит менший за пропозицію, новий товар для певного ринку. Для першої ринкової ситуації обсяг виробництва обмежується інвестиційними можливостями підприємства; для другої

– застосовано метод повнопрофільного конджойнт-аналізу для визначення обсягу збуту та ціни. За результатами дослідження встановлено, що частка кінцевих споживачів твердого біопалива для опалення будинків складає не більше 11 %, а ціна становить від 1400 до 1600 грн/т.

На основі застосування методу імітаційного моделювання проведено оцінку маркетингових ризиків (рис. 2). Зони маркетингових ризиків визначаються відповідно до зіставлення розміру стартових інвестицій при реалізації інвестиційного проекту та чистого грошового потоку. Розраховано рівень маркетингових ризиків та визначено, що найнижчий рівень ризиків серед підприємств, що працюють на ринку і мають власну сировину (ТОВ «УкрБіоПром»). Також визначено низький рівень маркетингових ризиків на підприємствах, що не працюють на ринку, але мають власну сировину для виробництва (ТОВ «Форсаж»). Підприємства, що працюють на ринку, але не мають власної сировини, характеризуються високим рівнем маркетингових ризиків.

Підприємства, що не працюють на ринку і не мають власної сировини, потрапляють до зони критичного ризику.

20,0 Ймовірність отримання чистого

–  –  –

Рис. 3. Ефективність застосування комплексів інструментів управління маркетинговими ризиками для підприємства «УкрБіоПром»

(точками відображено варіант набору інструментів) Для подальшого управління маркетинговими ризиками виявлено потребу в упровадженні системи маркетингової інформації, що надає змогу проводити постійний моніторинг рівня маркетингових ризиків та організовувати роботу із зовнішньою та внутрішньою маркетинговою інформацією на системній основі.

ВИСНОВКИ

У дисертації проведено дослідження теоретичних та практичних засад оцінювання маркетингових ризиків та наведено нове вирішення наукового завдання оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах на ринку альтернативної енергетики, що надало змогу сформулювати такі висновки:

1. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних учених визначено актуальність проблематики оцінювання маркетингових ризиків та узагальнено підходи до трактування категорії «ризик»; виділено процесний та об’єктний підходи. Обґрунтовано доцільність виявлення маркетингових ризиків відповідно до місця їх виникнення у ринковому середовищі підприємств. Визначено два види маркетингових ризиків: прямі, які безпосередньо впливають на процес ринкового обміну товарами між виробником та споживачем в умовах конкуренції, та афілійовані, які виникають поза межами ринкового обміну, але чинять безпосередній вплив на ринкову діяльність підприємств, що є основою для виявлення факторів маркетингових ризиків у процесі їх оцінювання.

2. Дослідження процесу управління ризиками надало можливість обґрунтувати необхідність удосконалення теоретичних положень оцінювання маркетингових ризиків у процесі управління, що передбачає деталізацію етапу оцінювання з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику та елементами формування грошового потоку, а саме: виявлення, аналіз та оцінка ризику.

Визначено доцільність застосування для кожного з етапів релевантних методів оцінювання маркетингових ризиків.

3. На основі узагальнення підходів і методів оцінювання ризиків визначено необхідність поділу методів оцінювання ризиків відповідно до джерел надходження інформації, зокрема виділено суб’єктивно-орієнтовані (на підставі опитування споживачів, експертів), об’єктивно-орієнтовані (за об’єктивною статистичною інформацією), комбіновані (поєднання об’єктивної інформації та суб’єктивних оцінок) типи методів. Запропоновано покласти стандарт ISO 31010-2009 в основу систематизації методів оцінювання ризиків. За рахунок типології методів оцінювання ризиків за зазначеною ознакою існуючі групи методів доповнено методами маркетингових досліджень поведінки споживачів, зокрема, конджойнтаналізом.

4.

За результатами дослідження ринку альтернативної енергетики України визначено основні тенденції та перспективність розвитку ринку. Виявлено, що одним з ринків, який характеризується високою інвестиційною привабливістю внаслідок високих темпів зростання та відносно низьких вхідних бар’єрів, є ринок твердого біопалива. Визначено, що внаслідок розвитку ринку твердого біопалива фактори маркетингових ризиків істотно впливають на підприємства за умов реалізації інвестиційних проектів. Виявлено фактори маркетингових ризиків, що надає можливість їх подальшого аналізу.

5. На підставі опрацювання літературних джерел розроблено модель поетапного комплексного оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах, що ґрунтується на фінансово-економічному вимірюванні рівня маркетингових ризиків на основі варіацій атрибутів товару та цінових стратегій конкурентів. На першому етапі передбачено формування цільової функції ризику з метою визначення елементів формування грошового потоку та виявлення факторів маркетингових ризиків. На другому етапі проводиться аналіз за елементами формування грошового потоку та за факторами ризику. На третьому етапі запропоновано використання імітаційного моделювання та розрахунок рівня маркетингових ризиків. Запропоновано визначати методи оцінювання маркетингових ризиків за дохідними елементами формування грошового потоку за такими критеріями: рівень новизни товару, кон’юнктура ринку та тип споживачів.

За наведеними критеріями визначається релевантний метод конджойнт-аналізу, який доповнюється іншими методами досліджень, що дає змогу підвищення точності оцінки рівня маркетингових ризиків.

6. На основі проведеного дослідження розроблено процедуру мінімізації впливу маркетингових ризиків, яка передбачає такі етапи: аналіз ризиків матричним методом; визначення базових стратегій управління для кожної групи ризиків;

виділення найбільш вагомої групи факторів маркетингових ризиків; визначення інструментів впливу на фактор ризику та вартості їх реалізації; оцінювання потенційних збитків від настання кожної з ризикових подій; аналіз варіантів застосування стратегій та відповідних інструментів управління ризиками; вибір комплексу інструментів з управління ризиками. Це дозволяє обрати комплекс управлінських рішень з урахуванням економічної ефективності та бюджетних обмежень підприємств.

7. У ході дослідження згруповано підприємства за критеріями «наявність / відсутність досвіду роботи на ринку» та «наявність / відсутність власної сировини».

Виявлено, що рівні маркетингових ризиків розрізнятимуться залежно від групи підприємств. За результатами проведеного аналізу чутливості визначено, що інвестиційний проект є найбільш чутливим до показника «ціна реалізації» (зміна чистого грошового потоку становить 2,9 %), найменш чутливим – до вартості оренди приміщення (зміна чистого грошового потоку становить 0,03 %). Аналіз маркетингових ризиків матричним методом дозволив виділити найбільш вагому групу факторів ризиків за показниками ймовірності настання, рівня впливу на проект та рівня можливого впливу на фактор ризику. За результатами проведення конджойнт-аналізу виявлено, що частка кінцевих споживачів твердого біопалива для опалення будинків становить не більше 11 %.

8. На основі розробленої моделі поетапного комплексного оцінювання маркетингових ризиків визначено їх рівень для чотирьох груп підприємств.

Визначено, що при реалізації інвестиційного проекту на промисловому ринку найнижчий рівень ризику на підприємствах, що мають власну сировину (імовірність віднесення до безризикової зони становить 77,9 %). Найвищий рівень маркетингових ризиків на підприємствах, що не працюють на ринку альтернативної енергетики і не мають власної сировини (імовірність зазнати критичних збитків, що відповідає від’ємним грошовим потокам, 2,4 %, імовірність потрапляння в зону критичного ризику – 67,9 %, ймовірність віднесення до безризикової зони становить 29,7 %). Аналогічно визначено, що на споживчому ринку рівень маркетингових ризиків є найнижчим для підприємств, які працюють на ринку незалежно від доступу до сировини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. За результатами збирання та оброблення інформації визначено стратегії та відповідні інструменти управління маркетинговими ризиками для підприємства ТОВ «УкрБіоПром». Виходячи з аналізу співвідношення «витрати на управлінські заходи – рівень потенційних збитків», кожному з підприємств доцільно обрати одну зі стратегій, що характеризуються найнижчими витратами та найвищим обсягом потенційних збитків у разі настання ризикової події. Визначено два найбільш ефективні варіанти (коефіцієнт ефективності складає 0,1 та 0,12).

10. Для забезпечення системного управління маркетинговими ризиками сформовано комплекс економіко-організаційних заходів щодо мінімізації рівня маркетингових ризиків інвестиційного проекту. Запропоновано впровадження системи маркетингової інформації на підприємстві, що надає змогу проводити постійний моніторинг рівня маркетингових ризиків та організувати роботу із зовнішньою та внутрішньою маркетинговою інформацією на системній основі.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях України:

1. Солнцев С. О. Управління маркетинговими ризиками: теоретичний та прикладний аспект / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Л. : Львівська політехніка, 2013. – № 749. – С. 85 – 90. (0,49 друк. арк., особисто автору належить 0,4 друк. арк., особистий внесок:

удосконалено послідовність етапів управління маркетинговими ризиками).

2. Овчиннікова А. В. Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах / А. В. Овчиннікова // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль :

Видавничо-поліграф. центр Терноп. нац. екон. ун-ту «Економічна думка», 2013. – № 12. – С. 139 – 142. (0,38 друк. арк.)

3. Овчиннікова А. В. Місце маркетингових ризиків в реалізації інвестиційних проектів / А. В. Овчиннікова // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 320 – 324. (0,43 друк. арк.)

4. Солнцев С. О. Оцінювання маркетингових ризиків при виведенні нового товару на ринок / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. Ф 79 вип. Маркетингова освіта в Україні. – К. :

КНЕУ, 2011. – С. 356 – 365. (0,44 друк. арк., особисто автору належить 0,35 друк. арк., особистий внесок: науково-методичні положення щодо використання методу оцінювання маркетингових ризиків – конджойнт-аналізу)

5. Солнцев С. О. Комплексна оцінка інвестиційних ризиків на основі аналізу чинників маркетингового середовища [Електронний ресурс] / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2010. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2010_2/Ovchinikova_210.htm (0,5 друк. арк., особисто автору належить 0,4 друк. арк., особистий внесок: визначено джерела формування маркетингових ризиків).

Статті у наукових виданнях інших держав та у фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

6. Солнцев С. А. Методы оценивания рисков в инвестиционных проектах / С. А. Солнцев, А. В. Овчинникова // Экономика и предпринимательство. – М., 2013.

– № 1 – 2. – С. 644 – 648. (0,46 друк. арк., особисто автору належить 0,37 друк. арк., особистий внесок: визначено науково-методичні засади оцінювання маркетингових ризиків та систематизовано методи оцінювання ризиків.

Включений до переліку ВАКа РФ, в базу AGRIS, РІНЦ)

7. Овчинникова А. В. Выбор стратегии управления маркетинговыми рисками при реализации инвестиционных проектов / А. В. Овчинникова // Международные научные исследования. – М., 2013. – № 1 – 2. – С. 101-104. (0,35 друк. арк. РФ, включений в базу AGRIS, в базу РІНЦ)

8. Солнцев С. О. Особливості визначення інвестиційних ризиків при виведенні нового товару на ринок / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Екон. вісн. НТУУ «КПІ». – К., 2011. – С. 397 – 400 (0,37 друк. арк., особисто автору належить 0,3 друк. арк., особистий внесок: науково-методичні положення оцінювання маркетингових ризиків. Включений в базу РІНЦ).

В інших наукових виданнях:

9. Овчиннікова А. В. Етапи оцінювання маркетингових ризиків / А. В. Овчиннікова // В2В маркетинг : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 21 – 23 лютого 2013 р. – К., 2013. – С. 78 – 79.

10. Ovchynnikova A. Peculiaritities of the marketing risk assessment in investment projects / A. Ovchynnikova // Majesty of marketing : conference for the students and junior research staff, 5 – 6 December 2012. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 120 – 121.

11. Овчиннікова А. В. Особливості оцінювання маркетингових ризиків підприємствами при виведенні нового товару / А. В. Овчиннікова // Економічні погляди: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3 – 4 лютого 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 52 – 54.

12. Овчиннікова А. В. Застосування методу Conjoint analysis при оцінюванні ризиків при виведенні нового товару / А. В. Овчиннікова // В2В маркетинг :

матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 23 – 25 лютого 2012 р. – К., 2012. – С. 72 – 73.

13. Солнцев С. О. Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах / С. О. Солнцев, А. В. Овчиннікова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 8 – 10 листоп. 2012 р. –Львів, 2012. – С.

399 – 400.

14. Овчиннікова А. В. Особливості визначення інвестиційних ризиків при виведенні нового товару на ринок / А. В. Овчиннікова // В2В маркетинг : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених 24 – 26 лютого 2011 р. – К., 2011. – С. 101 – 102.

15. Овчиннікова А. В. Оцінка маркетингових ризиків при виведенні нового товару як основа сталого розвитку підприємства / А. В. Овчиннікова // Науковотехнічний розвиток : економіка, технології, управління : матеріали Х Міжнар. наук.практ. конф. студ., асп. та молодих вчених, 19 – 22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 61 – 62.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«ЗБІРНИК Н А У К О В И Х П РА Ц Ь НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ “І Н С Т И Т У Т З Е М Л Е Р О Б С Т В А УААН” ВИПУСК 3 Київ 2007 Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – Вип. 3 4. – 168 с. У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва. Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН” (випуск 3 4, 2007 рік)...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ Миколаївський національний аграрний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національний інноваційний кластер «Родючість ґрунтів» Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків, Миколаївське відділення Українське географічне...»

«Академія педагогічних наук України Директорат програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України Проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для 21-го століття Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 червня 2007 р. УДК 37.014.5 : 37.014.3 В 43 Виклик для України: розробка рамкових основ змісту (національного курикулуму) загальної середньої освіти для...»

«Житомирський державний університет імені Івана Франка ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ Монографія Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка УДК 378.14.032 ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2009 року, протокол № 5 РЕЦЕНЗЕНТИ: Гуревич Р. С. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ГОСУДАРСТВЕННОЕ УКРАЇНИ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ УКРАЇНИ НАУК ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ UNIWERSYTET FACHHOCHSCHULE DER WARSZAWSKI DEUTSCHEN BUNDESBANK ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПОЛЕССКИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЦИИ VII Міжнародна науково-практична конференція «Банківська система України в умовах...»

«УПРАВЛІННЯ ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: МЕХАНІЗМИ ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ Слухач: Д.В. Боровік Науковий керівник: Ю.Б. Пігарєв, кандидат фізико-математичних наук, доцент Науковий консультант: О.В. Голинська, старший викладач Забезпечення ефективного розподілу бюджетних ресурсів для задоволення державних потреб можливе завдяки таким методам планування показників, які б давали змогу встановлювати чіткі пріоритети в рамках наявних бюджетних ресурсів та звітувати перед платниками...»

«Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» Збірник задач з фізики професійного спрямування (для тематичного контролю знань учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю) Томаківка 2010 р. Даний збірник був розглянутий на засіданні методичної комісії загальноосвітніх дисциплін Томаківського професійного аграрного ліцею та запропонований для використання на уроках фізики. Збірник...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА ЗАВАЛЬНЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ УДК 538.913, 538.931, 538.951, 538.953 КОЛИВАЛЬНІ ЗБУДЖЕННЯ У ГРАФЕНІ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБКАХ ІЗ ТОЧКОВИМИ ДЕФЕКТАМИ 01.04.02 Теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Одеса – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теоретичної фізики Одеського національного університету імені...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ ГУМЕНЮК Йосип Андрійович УДК 532.5; 533.7; 533.1 ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ В ГУСТИХ ГАЗОВИХ СУМІШАХ: УЗГОДЖЕНИЙ ОПИС КІНЕТИКИ ТА ГІДРОДИНАМІКИ теоретична фізика 01.04.02 АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий керівник доктор фізико-математичних наук,...»

«УДК 62(091) РЕВЕНКО ЛІСОВЕНКО Іван Іванович, Тетяна Олексіївна, професор, доктор технічних наук аспірантка Нац. аграр. ун-т Нац. аграр. ун-т (м. Київ) (м. Київ) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ У результаті узагальнення матеріалів науково-технічної інформації проведено аналіз принципів та методів періодизації історії, а також основних етапів розвитку техніки. В результате обобщения материалов научно-технической информации проведено анализ принципов и методов...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»