WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Спеціальність ...»

-- [ Страница 2 ] --

У першому розділі роботи «Теоретичні засади оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах підприємств» розглянуто еволюцію наукових підходів до формування маркетингових ризиків і визначено природу їх виникнення, проаналізовано етапи управління маркетинговими ризиками та визначено особливості застосування стратегій та інструментів з їх управління, досліджено науково-методичні засади оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах.

На основі узагальнення наукових праць виявлено, що в процесі еволюції теорії ризику сформувалися такі підходи до трактування категорії «ризик»: процесний (ризик як діяльність підприємств в умовах невизначеності) та об’єктний (результати, що є наслідком настання ризикових подій). За умов реалізації інвестиційних проектів поняття ризику найбільш повно висвітлено в об’єктному підході, а саме:

ризик як результат невизначеності, що може проявлятись у настанні негативних і позитивних результатів. Такий підхід обґрунтовує схильність підприємств до реалізації інвестиційних проектів, які пов’язані як із високим рівнем ризиків, так і з порівняно високим рівнем прибутковості. Кожному інвестиційному проекту відповідає власна система ризиків, яка залежить від виду та типу проекту, регіону, стратегії поведінки інвестора тощо. Однак групи ризиків, що впливають на реалізацію проекту, переважно не розрізняються; маркетингові ризики виокремлюються як одна з груп ризиків, що визначають комерційний успіх реалізації інвестиційного проекту.

У результаті аналізу сутності та природи виникнення маркетингових ризиків визначено наступне. Маркетинговий ризик – це економічне поняття, яке характеризує невизначеність в інформаційному просторі підприємств внаслідок дії факторів маркетингового середовища, що справляють як прямий вплив на процес ринкового обміну між виробником і споживачем в умовах конкуренції (прямі маркетингові ризики), так і непрямий, формуючись поза межами ринкового обміну, але безпосередньо впливаючи на ринкову діяльність підприємств (афілійовані маркетингові ризики).

Для визначення джерел маркетингових ризиків систематизовано підходи до класифікації ризиків. Визначено, що в умовах реалізації інвестиційних проектів доцільно застосувати поєднання декількох класифікаційних ознак, які є взаємопов’язаними, зокрема, за сферою виникнення, за типом впливу на процес ринкового обміну та за економічними контрагентами. До зовнішніх маркетингових ризиків належать ризики макромаркетингового та мезомаркетингового середовищ;

до внутрішніх – маркетингові ризики внутрішнього середовища підприємств. За типами суб’єктів виділено ризики споживачів (ризики безпосереднього впливу на підприємства та ризики цінової чутливості), конкурентів (існуючих конкурентів, потенційних конкурентів та товарів-замінників), постачальників (постачальників сировини, компонентів, робочої сили та обладнання), посередників (логістичних, торгівельних, маркетингових посередників і кредитно-фінансових інститутів), контактних аудиторій (засобів масової інформації, фінансових кіл, суспільних організацій та державних установ). Ризики макромаркетингового середовища належать до афілійованих маркетингових ризиків, мезомаркетингового середовища

– до прямих маркетингових ризиків.

Аналіз фаз реалізації інвестиційного проекту надав можливість визначити, що оцінювання маркетингових ризиків набуває особливого значення на передінвестиційній фазі, оскільки це дозволяє підприємствам знизити ймовірність зазнати збитків у подальших фазах інвестиційного проекту та визначати прогнозні грошові потоки підприємств.

Обґрунтовано необхідність удосконалення етапів оцінювання маркетингових ризиків в управлінні, що передбачає деталізацію етапу оцінювання з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між факторами ризику та елементами формування грошового потоку, а саме виявлення, аналіз та оцінка ризику. На етапі виявлення передбачається ідентифікація маркетингових ризиків за такими класифікаційними ознаками: за сферою виникнення, типом впливу на процес ринкового обміну та економічними контрагентами. На етапі аналізу ризику проводиться аналіз факторів ризику та визначається вплив цих факторів ризику на показники ефективності інвестиційного проекту. На етапі оцінки ризику всі фактори маркетингових ризиків оцінюються інтегрально з метою визначення рівня ризику та прогнозних грошових потоків підприємств. На кожному з етапів застосовуються різні методи оцінювання маркетингових ризиків.

Виявлено, що у вітчизняній практиці використовуються переважно окремі методи оцінювання ризиків, зокрема, експертні методи, аналіз чутливості, статистичні методи, імітаційне моделювання тощо. На основі аналізу стандартів оцінювання ризиків запропоновано використання стандарту ISO 31010-2009, що охоплює більшість існуючих методів оцінювання ризиків. Серед них виділено:

пошукові методи (спрямовані на виявлення груп ризиків), допоміжні методи (є інструментом для реалізації інших методів при отриманні інформації); аналіз сценаріїв (виявлення причинно-наслідкових зв’язків); функціональний аналіз (виявлення «вузьких місць» та латентних зон ризику); контрольне оцінювання (усунення ризиків на місцях виробництва); статистичні методи (кількісна оцінка ризиків). Зазначені методи є найменш дослідженими вітчизняними науковцями, у той час, як у світовій практиці вони набули поширення.

Проте існуючі методи оцінювання маркетингових ризиків не повною мірою враховують ситуацію на ринку і, як наслідок, не надають змоги визначити ймовірність комерційного успіху реалізації інвестиційного проекту. Типологія методів оцінювання ризиків відповідно до джерел надходження інформації дозволила виділити три типи методів: суб’єктивно-орієнтовані, об’єктивноорієнтовані та комбіновані, на основі яких проаналізовано переваги та недоліки наявних методів оцінювання ризиків залежно від джерела надходження інформації і визначено, що методи не повною мірою враховують аналіз поведінки споживачів.

На основі цього обґрунтовано потребу в доповненні існуючих методів групою методів маркетингових досліджень поведінки споживачів, що належать до

–  –  –

Першим етапом оцінювання маркетингових ризиків є виявлення факторів ризику, що передбачає побудову аналітичної моделі цільової функції, що надає можливість аналізувати фактори маркетингового середовища відповідно до їх впливу на елементи формування грошового потоку підприємств. Ідентифікація факторів маркетингових ризиків проводиться відповідно до джерел їх виникнення в маркетинговому середовищі методом чек-листів.

Другим етапом оцінювання маркетингових ризиків є аналіз факторів ризику, який проводиться за двома напрямами: аналіз елементів формування грошового потоку та аналіз факторів ризику і ринкових обмежень. Для аналізу за елементами формування грошового потоку застосовується метод аналізу чутливості для визначення змінних, що справляють істотний вплив на показники ефективності реалізації проекту. Наступним кроком є визначення діапазону коливання змінних за такими елементами: дохідними та витратними. До дохідних елементів формування грошового потоку належать «обсяг збуту» та «ціна», що оцінюються методом конджойнт-аналізу; до витратних – внутрішні витрати (виробництво, персонал), до яких застосовується метод попереднього аналізу загроз, та зовнішні витрати (ціна на електроенергію, сировину тощо), до яких застосовуються методи прогнозування та експертних оцінок.

Аналіз факторів ризику передбачає визначення наслідків настання ризикової події, ймовірності настання, рівня впливу на проект та рівня можливого впливу на фактор ризику, що визначається відповідно до місця у маркетинговому середовищі підприємств та експертного опитування. Крім того, окремо розглядаються блокувальні фактори – обов’язкові ринкові вимоги щодо реалізації інвестиційного проекту. Обґрунтовано доцільність виділення таких груп блокувальних факторів: 1) законодавчі обмеження: антимонопольне законодавство, регулювання цін на товари та послуги, стандартизація та сертифікація тощо; 2) обмеження попиту: місткість ринку, вимоги до техніко-експлуатаційних характеристик, умови постачань і розрахунків тощо; 3) обмеження пропозиції: цінова дискримінація, унікальність технологій, контроль каналів розподілу тощо.

Третім (останнім) етапом оцінювання маркетингових ризиків є оцінка їх рівня.

Запропоновано використання методу імітаційного моделювання, оскільки цей метод надає можливість оцінювати значну кількість сценаріїв розвитку подій та визначати коливання показників ефективності за різних сценаріїв.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На основі аналізу методів маркетингових досліджень визначено, що при реалізації інвестиційного проекту найбільш доцільним є застосування конджойнтаналізу для прогнозування ринкового попиту, що має ґрунтуватися на аналізі специфіки його застосування. Запропоновано застосовувати його різні види за такими показниками, як кількість атрибутів товару, дослідження ціни, термін інтерв’ю, розмір вибірки та вид опитування.

Удосконалено науково-методичні засади оцінювання маркетингових ризиків інвестиційних проектів в частині застосування методу конджойнт-аналізу, що базуються на виборі методу за такими критеріями, як «ступінь новизни товару», «кон’юнктура ринку» та «тип споживачів» для визначення прогнозного обсягу збуту та ціни товару. Відповідно до наведених критеріїв виділено типові ринкові ситуації,

–  –  –

другому етапі визначаються базові стратегії управління для кожної групи ризиків.

Третім етапом виділяється найбільш вагома група факторів маркетингових ризиків.

Четвертим – визначаються потенційні збитки підприємств від настання кожної з ризикових подій. На п’ятому етапі визначаються інструменти впливу на фактор ризику та вартість їх реалізації. Для визначення можливих варіантів реалізації комплексу інструментів застосовується аналіз варіантів стратегій та відповідних інструментів. На останньому етапі (сьомому) обирається комплекс інструментів з управління маркетинговими ризиками на основі співвідношення «витрати на управління ризиком – рівень потенційних збитків».

Застосування запропонованої процедури надає можливість розробити комплекс управлінських рішень, який характеризується найбільшою економічною ефективністю з урахуванням бюджетних обмежень підприємств.

У третьому розділі «Оцінювання та мінімізація впливу маркетингових ризиків підприємств альтернативної енергетики в інвестиційних проектах»

виявлено та проаналізовано маркетингові ризики підприємств в інвестиційних проектах на ринку альтернативної енергетики, проведено імітаційне моделювання маркетингових ризиків для підприємств в інвестиційних проектах, сформовано комплекс економіко-організаційних заходів щодо мінімізації впливу маркетингових ризиків інвестиційного проекту.

На основі аналізу підприємств ринку альтернативної енергетики за критеріями «наявність / відсутність досвіду роботи на ринку альтернативної енергетики» та «наявність / відсутність власної сировини», згруповано підприємства та визначено їх сильні та слабкі сторони при реалізації інвестиційних проектів. Це дозволило визначити найбільш уразливі підсистеми підприємств, де загроза настання ризикової події є найвищою. На основі дослідження типових представників кожної з груп визначено, що слабкою стороною підприємств, які працюють на ринку альтернативної енергетики та мають власну сировину (ТОВ «УкрБіоПром»), є перебої у роботі виробничих ліній, спричинених помилками у роботі персоналу. До слабких сторін підприємств, що працюють на ринку, але не мають власної сировини для виробництва товару (ТОВ «УкрПеллет»), є висока залежність від постачальників сировини. Слабка сторона підприємств, що працюють на споріднених ринках та мають власну сировину (ТОВ «Форсаж»), полягає у недостатності фінансових ресурсів та необхідності їх залучення, перебоях у роботі виробничих ліній внаслідок недостатнього досвіду та ін. Порівняно із зазначеними групами підприємств, що не працюють на ринку альтернативної енергетики і не мають власної сировини (ТОВ «ТРЦ «Петрівка»), мають найбільш істотні слабкі сторони, зокрема відсутність досвіду роботи, сировини, висока собівартість тощо.

Виявлено, що рівні маркетингових ризиків розрізнятимуться залежно від того, до якої групи належать підприємства. На основі аналізу показників, що є основою для вимірювання величини ризику, визначено доцільність розрахунку показнику чистого грошового потоку інвестиційного проекту, що дозволяє врахувати комерційний успіх при реалізації інвестиційного проекту. Побудовано аналітичну модель цільової функції, яка має наступний вигляд.

) (( ( )), ( ) де NCF – чистий грошовий потік, грн; Q – плановий обсяг збуту, т; Pi – планова ціна реалізації, грн/т; Sa – зарплата адміністративного персоналу, грн; R – витрати на оренду приміщень та інші адміністративні витрати, грн; А – витрати на амортизацію обладнання, грн; M – витрати сировини, м3; Pm – ціна сировини, грн/ м3; Sp – зарплата виробничого персоналу, грн; D – витрати на замінні частини, грн; E – витрати на електроенергію, грн; T – витрати на транспортування продукції, грн; W – витрати на упаковку продукції, грн; – поправочний коефіцієнт неврахованих витрат підприємства, що коливається від 10 до 20 % залежно від наявності досвіду роботи на ринку; r – ставка дисконту; n – строк реалізації проекту.

За результатами виявлення та аналізу факторів маркетингових ризиків визначено фактори ризику для типових підприємств кожної з виділених груп.

Розраховано ймовірність настання ризикової події та вплив на інвестиційний проект з використанням методу експертних оцінок. Для аналізу факторів ризику використано матричний метод, який надав можливість виявити для кожного з підприємств маркетингові ризики, що становлять найбільшу загрозу.

Аналіз чутливості надав можливість визначити елементи формування грошового потоку, до яких чистий грошовий потік є найбільш чутливим. У результаті визначено, що інвестиційний проект є найбільш чутливим до зміни показників «ціна реалізації», «обсяг збуту» та «вартість сировини». Так, найбільша зміна чистого грошового потоку (2,9 %) відбудеться при зміні ціни реалізації на 1 %, найменша (0,03 %) – при зміні щомісячної вартості оренди приміщення.

Підприємствам слід приділити особливу увагу елементам формування грошового потоку, до яких інвестиційний проект є більш чутливим.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«Праці викладачів у фондах Наукової бібліотеки (нові надходження за липень-вересень 2014 р.) Білецька, І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Білецька. – Умань, 2014. – 44, [1] с. 2 прим. Білецька, І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США [Текст] : дис.. доктора пед. наук : 13.00.01...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Факультет електроенерготехніки та автоматики Кафедра техніки і електрофізики високих напруг   ТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ  ЧАСТИНА ІІ  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт   для студентів напряму підготовки   6.050701 Електротехніка та електротехнології,   спеціальності Техніка і електрофізика високих напруг  Рекомендовано Методичною радою...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Наукова бібліотека ЛИТВИН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Біобібліографічний покажчик До 70-річчя з дня народження Харків УІПА УДК 378(01) ББК 74.58я1 Рекомендовано Науково-методичною Радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 2 від 27.09.2012 р.) Литвин Олег Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 70річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ;...»

«УДК 663.6:663.5 Кузьмін О.В., канд. техн. наук (ДонНУЕТ, Донецьк) ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВОДИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ АКТИВАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ У статті наведено новітні дані щодо перспективності використання електрохімічної активації в процесі отримання технологічної води під час виробництва алкогольної продукції. Ключові слова: якість, електрохімічна активація, технологічна вода, алкогольна продукція. Проблема підвищення якості...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА Димо О.Б. КОМП'ЮТЕРНА ЛІНГВІСТИКА ЧАСТИНА 1: СИНТАКСИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНИХ МОВ Навчально-методичний посібник з курсу “Лінгвістичне забезпечення комп'юртерних систем” для студентів спеціальності 7.030.505 “Прикладна лінгвістика” Миколаїв, 2010 Зміст Вступ 1.Мовна компетенція комп'ютерів. Формальні мови та граматики.5 2.Контекстно-вільні мови і граматики 3.Контекстно-залежні граматики...»

«есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 392 с. Далі усі поезії цитуються за цим виданням з зазначенням сторінок. 3. Андрухович Ю. Час і метод // Андрухович Ю., Ірванець О., Неборак В. «Бу-БаБу»: Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстка. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – с.52 – 56. 4. Білоцерківець Н. Бу-Ба-Бу та ін. Український літературний неоавангард: портрет одного року. – Слово і час. – 1991. – №1. – с.42-52. 5. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність. – К.:...»

«Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua Тематична виставка: “Нанотехнології: наука і виробництво” (надходження II півріччя 2013) Розділ 1. Напрямки розвитку нанотехнологій Р 344286 Бурєнніков, Юрій Анатолійович. Нові матеріали та композити [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Бурєнніков, І. О. Сивак, С. І. Сухоруков ; Вінниц. нац. техн. ун-т. Вінниця : ВНТУ, 2013. 158 с. В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композ иційним матеріалам – композиціям, в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 6 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград –2006 НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки.–Випуск 66.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2006. – Частина 2. – 238 с. ISBN 966-8089-31-6 У збірник увійшли статті фахівців з усіх регіонів України та ближнього зарубіжжя. Матеріали...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Санодез комбі з метою дезінфекції Київ – 2011 ЗАТВЕРДЖУЮ Головний державний санітарний лікар України _ А.М.Пономаренко _ 2011 р. №_ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу Санодез комбі з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Санодез комбі. 1.2. Фірма виробник ТзОВ СаноМарк (Україна) за ТУ У 24.2з змінами № 1 до них. 1.3. Склад засобу, вміст діючих...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»