WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«РЕЦЕНЗІЯ на підручник “Латинська мова для математиків та фізиків” (автори - Домбровський М. Б., Вацеба О. А., Куйбіда X. І., Тсомпаніс М. А.)- Львів, 2011. -2 5 2 с. Латинську мову ...»

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA

2012. Вип. 124. С. 305-507 2012. hsue 124. Р 305-307

УДК811, 124(075.8)(049.32)

РЕЦЕНЗІЯ

на підручник “Латинська мова для математиків та фізиків”

(автори - Домбровський М. Б., Вацеба О. А., Куйбіда X. І., Тсомпаніс М. А.)- Львів, 2011. -2 5 2 с.

Латинську мову завжди викладали у вищих навчальних закладах, але й нині ЇЇ виклада­ ють переважно на філологічних, історичних, юридичних, біологічних відділеннях. Львівсь­ кий університет став першим (і наразі, на жаль, єдиним) університетом, який запровадив викладання латини студентам усіх спеціальностей, зокрема й фізико-математичного напря­ му. Тому не дивно, що саме у Львові (місті з найдавнішою в Україні традицією класичної філології) створено й перший підручник латинської мови, призначений спеціально для студентів - математиків і фізиків. Тепер, коли цей підручник вийшов друком, можна споді­ ватися, що й інші університети підхоплять ініціативу львів’ян.

Створення підручника з латини для математиків і фізиків - завдання нелегке. Адже насамперед треба правильно побачити завдання такого курсу. Традиційний і панівний у нас “граматико-центричний” підхід навряд чи виправдав би себе в цьому випадку. Вивчення латини для математика чи фізика не є самоціллю, а тому й немає сенсу вимагати від нього “зазубрювання” деклінацій та кон’югацій. Латина для такого студента має бути шляхом до глибшого і ширшого розуміння його ж власного фаху, до розуміння культури загалом.

Автори підручника чудово це розуміли й успішно реалізували свою мету.

Підручник складається з передмови, вступу про історію латинської мови, 9 занять, розрахованих на 18 академічних годин, граматичного довідника, латинсько-українського, українсько-латинського, грецько-українського словників та словника крилатих висловів та скорочень.

У передмові обґрунтовано мету, завдання та засоби їх досягнення, пояснюється струк­ тура-підручника.

У вступі висвітлено історію латинської мови, її місце в європейській та, зокрема, українській культурі, значення в формуванні наукової термінології загалом та фізико-математичної зокрема. Важливо, що тут автори не просто дали перегляд періодів розвитку латинської мови, а показали, в чому природа того унікального місця, яке займає латинська мова в історії європейської культури.

Перша лекція має вступний характер. Навчальний матеріал підібрано так, щоб на­ очно показати студентові присутність латини у близькому для нього світі: на фрагментах класичних фахових текстів (С. Банах, І. Вакарчук) показано домінування термінології грецько-латинського походження; ілюстраціями львівських будинків продемонстровано, що латина в буквальному розумінні щодня поруч із нами. Окремо запропоновано перегляд університетського та факультетських гербів ЛНУ імені Івана Франка(адже навіть факультети фізико-математичного спрямування використовують латинські гасла у своїх гербах).

Остання, дев’ята лекція - підсумкова. У ній подано зразки модульних контрольних робіт, які охоплюють усі розділи підручника (граматику, культуру, фахову термінологію, лексику). Це відповідає вимогам впроваджуваної в Україні Болонської системи.

© Назаренко О., 2012 РЕЦЕНЗІЇ

Загальна структура основних занять така:

A. Grammatica. В самому занятті подано різні вправи на закріплення граматичного матеріалу. Граматичну теорію винесено в окремий розділ із поурочним членуванням ма­ теріалу, що, з одного боку, розвантажує заняття, а з другого - полегшує орієнтування в граматичному матеріалі через його компактність. Граматику подано чітко й стисло, часто у вигляді коментованих таблиць. Матеріал не переобтяжено винятками. В кінці подано покажчик граматичних тем.

B. Lectura, У цьому розділі підібрано тексти для читання (часто фрагменти оригіналь­ них творів наукової класики, іноді адаптовані). До текстів додаються словнички з комента­ рями, а також вправи на розуміння текстів. Більшість текстів фахової тематики, що робить їх цікавими і корисними для студентів, які вже від перших занять можуть “доторкнутися” до оригінального слова класиків своєї науки, наприклад, Евкліда (адже разом із давніми латинськими перекладами окремих положень його “Начал” подано І грецькі оригінали тих положень). Зокрема, хочеться звернути увагу на поданий в одному з занять порівняльний огляд античної та львівської архітектури: будинок за будинком, деталь за деталлю, з ілюстра­ ціями, автори переконливо показують цілковите панування Стародавньої Греції в класичній архітектурі Львова (як типового міста європейської архітектурної традиції). І це ще один штрих, яким автори показують студентові, на яких підвалинах стоїть наша культура.

C. Termini. Подано фізико-математичні терміни та умовні позначення з докладним поясненням їхньої етимології та історії виникнення. Матеріал розділу також закріплюється відповідними вправами. Ця частина, мабуть, одна з найважливіших у підручнику. Адже тут студент може по-новому відкрити для себе давно відомі терміни.

D. Sententiae & Abbreviaturae. Подано перелік крилатих висловів та скорочень, зна­ чення яких студент може знайти у словнику підручника. Розуміння та вміння адекватно вживати вислови та скорочення закріплюються та перевіряються відповідними вправами.

Особливо хочеться звернути увагу на цікаву та корисну вправу зі вставлянням пропуще­ них латинських виразів у фрагменти текстів класиків української літератури. Ця вправа не лише наочно показує студентові, наскільки латина завжди була частиною нашої культури, але й дає йому змогу яскраво побачити контексти, в яких може вживатися кожен вираз.

Адже вислів, завчений без контексту, - те саме, що завчені напам’ять слова без вміння їх пов’язати в реченні і тексті.

E. Varia. У цьому розділі подано добре продумані теми для рефератів, а в окремих заняттях також і відповідний культурологічний матеріал.

Вигідно відрізняє цей підручник від інших велика кількість вправ, які закріплюють розмаїтий матеріал підручника (граматику, лексику, термінологію, питання культури), що особливо сприяє ефективному і “безболісному” засвоєнню студентом навчального матеріалу.

Підручник має дуже добре продуману структуру. Весь його матеріал пронизаний го­ ловним “лейтмотивом”: показати присутність латини і фундаментальної для європейської цивілізації античної культури в математиці та фізиці, європейській культурі і, зокрема, в українській, навчити студента бачити “витоки речей”. Так само продумано кожне заняття.

З одного боку, є чіткий поділ на блоки (граматика, текст, терміни тощо), але, з іншого боку, всі блоки в межах одного заняття наскрізь пов’язані єдиною граматичною, лексичною, термінологічною, культурологічною домінантою - розділ, присвячений термінам одночасно закріплює і лексичний матеріал розділу Lectura, а це й готує ґрунт для того ж термінолоРецензії 307 гічного ряду та закріплює матеріал граматичного, який також побудований на тому самому лексичному матеріалі, що й інші розділи.

Приємне враження справляє зорієнтованість підручник на зацікавлення студентів, що робить працю з ним приємною і легкою, дає змогу викладачеві і студентові плідно поєдну­ вати (за словами Горація) utile dulci —корисне з приємним.

Важливо також, що, як пишуть автори в Передмові, підручник побудовано таким, що його можна використовувати і для 18-годинного курсу (вибірково опрацьовуючи матеріал кожного заняття), і для 36-годинного чи навіть і більшого. Така гнучкість, по-перше, зали­ шає простір для творчої роботи з підручником кожному викладачеві і, головне, - дає змогу використовувати його в різних академічних умовах.

Цінність такого підручника очевидна, - беручи до уваги не лише те, що він перший і єдиний у своєму роді, але й те, що він виконаний творчо, оригінально і на високому фаховому рівні. Його вихід у світ має посприяти зацікавленню латинською мовою серед “не-гуманітаріїв” і зробити можливим її вивчення не лише у Львівському національному університеті імені Івана Франка, але й у інших вищих школах, фізико-математичних ліцеях, гімназіях тощо, що сприятиме гуманізації нашої освіти.

–  –  –Похожие работы:

«УКООПСПІЛКА ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОГРАФІЯ Розділ 1. УКРАЇНА ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Фізична географія України, предмет і методи дослідження. Сучасний адміністративно-територіальний устрій. Фізико-географічне положення України. Крайні точки і розміри території, географічний центр України, розташування стосовно годинних поясів. Джерела географічної інформації. Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Музейні експозиції,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія Видання офіційне Дніпропетровськ Державний ВНЗ НГУ Методичні рекомендації до виконання та оформлення кваліфікаційної роботи бакалавра студентами напряму підготовки 6.040103 Геологія /Упоряд.: В.Ф. Приходченко, І.В....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Рада молодих науковців Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2011» з міжнародною участю 12-14 квітня Збірник тез Київ Лашкарьовські читання – 20 Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Рада молодих науковців Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Збірник наукових праць ВИПУСК 2 (2) Суми – 2011 № 2(2), 2011 Наукові та методичні засади фізичної освіти.. Друкується згідно з рішенням вченої ради фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Редакційна колегія: Ф.М. Лиман доктор фізико-математичних наук, професор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Збірник завдань до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Загальна фізика» розділ «Динаміка матеріальної точки» Рекомендовано Вченою радою ФМФ НТУУ „КПІ” Київ НТУУ ”КПІ” Збірник завдань до домашньої контрольної роботи (ДКР) з дисципліни «Загальна фізика», розділ «Динаміка матеріальної точки» для студентів технічних напрямків підготовки. /Уклад. І. М. Репалов. – К.: НТУУ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Сучасні технології у промисловому виробництві МАТЕРІАЛИ науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій (Суми, 23 – 26 квітня 2013 року) ЧАСТИНА 2 Конференція присвячена Дню науки в Україні Суми Сумський державний університет Шановні пані та панове! Деканат та кафедри факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського...»

«дку патологія може виявлятися в змінах енергетичних, часових, частотних і просторових структур молекулярних спектрів випромінювання й погли­ нання біологічних середовищ. Література L Бецкий О.В., Лебедева Н.Н. Применение низкоинтенсивных миллиметровых волн в медидине/ТМиллиметровые волны в биологии и медицине. 2007. № L С. 32-59.2. Кислов В.В. Терагердовые волны и их применение / В.В. Кислов, О.В. Бецкий // СВЧ-техннка и телекоммуникационные технологии: материалы 17-ой Междунар. Крым. конф. в 2...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХIV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук, професор;...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2008. Вип. 35. С. 306–317 Ser. Geogr. 2008. N 35. P. 306–317 УДК 631.41 (477.83) ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ М. Салюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Узагальнено результати дослідження валового хімічного складу ґрунтів Малого Полісся. Розглянуто особливості та взаємозв’язки вмісту оксидів у ґрунтах і ґрунтотворних породах. Акцентовано увагу на зміні...»

«Андрій Білик РОЗДУМИ про духовне життя ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 86.4 (УКР) 6 Б 61 Рецензенти: Софрон Мудрий — Єпископ, Ректор Івано-Франківської Теологічної Академії УГКЦ; † Іоасаф Василиків — Архієпископ Івано-Франківський і Галицький УПЦ КП; † Андрій Абрамчук — Митрополит Галицький УАПЦ; А. С. Жаловага — доктор філософських наук, Український гуманітарний інститут (Київ); І. А. Климишин — професор, доктор фізико-математичних наук Прикарпатського Національного університету ім. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»