WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Методичні рекомендації до курсу «Філософія права для заочної форми навчання Відповідно до вимог Болонського Протоколу, ці методичні рекомендації підготовлено з метою інтеграції курсу до ...»

-- [ Страница 1 ] --

Методичні рекомендації

до курсу

«Філософія права

для заочної форми навчання

Відповідно до вимог Болонського Протоколу, ці методичні

рекомендації підготовлено з метою інтеграції курсу до єдиного

дослідницького і освітянського європейського простору. Це сприятиме

приведенню моделі національної освіти у відповідність з потребами і

вимогами європейського ринку праці.

До складу навчально-методичного комплексу увійшли: програма і

тематичний план курсу, плани семінарських занять, зразковий перелік тематичних рефератів і контрольних робіт, методичні рекомендації і перелік критеріїв оцінювання знань на семінарських заняттях, заліках та іспитах, контрольні питання до заліку та іспиту, література до курсу.

Для студентів рівня спеціаліста та магістра заочної форми навчання.

Укладач: доктор юридичних наук, професор Л.В. Петрова

ПРОГРАМА КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ ПРАВА»

Відповідно до вимог Болонського Протоколу, цю програму підготовлено з метою інтеграції курсу до єдиного дослідницького і освітянського європейського простору. Це сприятиме приведенню моделі національної освіти у відповідність з потребами і вимогами європейського ринку праці.

Висвітлюється предмет, методологія, призначення курсу, епістемологія права, антропологія права, антологія права, феноменологія права, герменевтика права, екзистенційне право.

Для студентів рівня спеціаліста та магістра заочної форми навчання.

Укладач: доктор юридичних наук, професор Л.В.Петрова.

Структура курсу :

РОЗДІЛ 1.

Предмет філософії права РОЗДІЛ 2.

Епістемологія права РОЗДІЛ 3.

Антропологія права РОЗДІЛ 4.

Онтологія права РОЗДІЛ 5.

Феноменологія права РОЗДІЛ 6.

Екзистенційне право РОЗДІЛ 7.

Герменевтика права Програма курсу «Філософія права»

РОЗДІЛ 1. Предмет філософії права Тема 1.1. Поняття методу і методології. Поняття методу і методології права. Епістемологічні, антропологічні, онтологічні, феноменологічні, екзистенційні, герменевтичні можливості методу в правопізнанні.

Тема 1.2.

Зміст філософії права.

Філософія і позитивна наука як основні елементи методології права.

як передзнання (синтез Метафізика.

а priori).

1.2.1.Філософія Трансценденція, Екзистенція. Телеологія. Діалектика.

Співвідношення філософії і сучасної гештальтеорії. Філософія гештальта.

наука. Емпіризм. Позитивізм. Матеріалізм.

1.2.2.Позитивна Механіцизм. Сцієнтизм.

Фундаментальний поділ європейських наук на «науки про природу» і «науки про дух».

Каузальність як основоположний метод «наук про природу». Опис, поясненню Цілепокладання як основоположний метод «наук про дух».

Осмислення, оцінка.

Онтологічна революція у науці (Європа, 20 століття). Зміна статусу науки. Завдання науки в світлі оновленої парадигми знання. Studium generate.

філософії і позитивної науки: Аналітичні 1.2.3.Співвідношення судження a posteriori Синтетичні судження a posteriori Синтетичні судження a priori 1.2.4.Методологічний плюралізм. Методологічний монізм.

Тема 1.3.

Необхідність філософії права.

Концептуальна необхідність. Практична необхідність.

Тема 1.4.

Зв'язки філософії права з філософськими та юридичними дисциплінами.

Зв'язки філософії права з філософією.

Зв'язки філософії права з юридичними дисциплінами.

РОЗДІЛ 2. Епістемологія права Тема 2.1. Предмет епістемології права.

Тема 2.2.

Трансцендентальна людина як передумова пізнання.

Філософська антропологія про троїсту природу людини. Троїста природа людини як підстава розпізнавання трьох ступенів пізнання і трьох рівнів знання.

пізнання: чуттєве (буденне), позитивно-наукове 2.2.1.Ступені (формально-логічне), філософське («софійне»).

2.2.2.Рівні знання: гадка, поняття, ідея.

Тема 2.3.

Наукова істина. Наука і її «свобода від цінностей».

Філософська істина. Ціннісний характер філософської істини.

Тема 2.4.

Ступені пізнання у праві: чуттєве (буденне), позитивно-наукове (формально-логічне), філософське («софійне»).

Тема 2.5.

Рівні знання про право. Гадка про право. Поняття права.

Ідея права.

Види правової свідомості. Буденна правосвідомість: витоки, суттєві риси, спрощенність. Наукова правосвідомість: витоки, суттєві риси, переваги, недоліки. Інтелігібельна правосвідомість: витоки, суттєві риси, епістемологічні переваги.

Тема 2.6.

Співвідношення розсудочного і розумного правопізнання.

Поняття права і ідея права. Ідея права як гештальт-ідея. Право і факт.

Апріорність ідеї права. Ідея і час.

РОЗДІЛ 3. Антропологія права.

Тема 3.1.

Предмет антропології права.

Тема 3.2.

Типи філософських антропології. Ното sapiens, homo faber, діонісійська людина, постмодерна людина, телеологія людини.

Тема 3.3.

Співвідношення філософської антропології, доктрини права і галузевої юриспруденції.

Концепція Ното sapiens як методологічна підстава природного (різноджерельного) права.

Концепція Ното faber як методологічна підставу позитивного права.

Тема 3.4.

Фундаментальні проблеми антропології права.

Детермінізм і свобода волі. Інтелігібельний характер свободи.

Каузальність і цілепокладання як види причинності у праві. Розум і воля.

РОЗДІЛ 4. Онтологія права.

Тема 4.1.

Предмет онтології права.

Тема 4.2.

Онтологічне вчення про «шари» буття. Модуси буття.

Цілісність як новий модус (різновид) буття.

Тема 4.3.

Нова онтологія про «шари» буття, диференціацію апріорного пізнання і аналіз категорій буття і категорій пізнання.

Тема 4.4.

Онтологічне місце права.

Тема 4.5.

Фундаментальні проблеми онтології права. Суще й належне (буття й норма).

Право як сфера належного. Вчення про дуалізм фактів і норм.

Семантика нормативного і дескриптивного підходів, до права.

РОЗДІЛ 5. Феноменологія права.

Тема 5.1.

Предмет феноменології права.

Тема 5.2.

Феноменологія як апріорна наука.

Феномен. Ноумен. Психологічна інтроспекція. Перцепція.

Апперцепція.

Тема 5.3.

Трансцендентально-феноменологічна (ейдетична) редукція.

Феноменологічне «Я». Інтенціональність свідомості. Регулятивна функція інтенціональності.

Апріорність інтелігібельного і емоційного в бутті духу.

Тема 5.4.

Ейдетичне право.

Субстанційна сутність права. Проблема сутності як проблема цілого.

Неемпірична природа сутності.

Істина про право. Проблема істини як проблема цілого. Неемпірична природа істини.

Смисл права. Проблема смисла як проблема цілого. Неемпірична природа смисла.

Цінність права. Проблема цінності як проблема цілого. Неемпірична природа цінностей.

Тема 5.5.

Фундаментальні проблеми феноменології права.

Універсали й конкретності. Універсалія «право».

Апріорні основні поняття права як методологічні зачини правового мислення.

РОЗДІЛ 6. Екзистенційне право.

Тема 6.1.

Екзистенціалізм як феноменологічна антропологія.

Тема 6.2.

Екзистенціали людського існування (Страх, Страждання, Ненависть, Туга, Турбота, Смерть, Віра, Надія, Рішучість, Совість, Боротьба, Свобода).

Тема 6.3.

Християнські екзистенціалісти (Г.Марсель, М.Бердяев, Л.Шестов, М.Бубер, К.Ясперс).

Атеїстичні екзистенціалісти (М.Хайдеггер, Ж.П. Сартр, Д.Камю).

Тема 6.4.

Екзистешпйне право. «Живе» право,» реальне право, «суддівське» право - концепції феноменолого-екзистенційного права.

РОЗДІЛ 7. Герменевтика права.

Тема 7.1.

Предмет герменевтики права.

Тема 7.2.

Герменевтика як метод «наук про дух».

7.2.3.Судження й оцінка. Предикати судження. Предикати оцінки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Обґрунтування відмінності між судженнями й оцінками та її фундаментальне значення.

7.2.4.Інтерпретація.

7.2.5.Розуміння.

Тема 7.3.

Герменевтичне коло. Передумова розуміння.

Тема 7.4.

Сучасна юридична герменевтика як застосування в сфері права екзистенційно-феноменологічної герменевтики. Спосіб пошуку права в феноменолого-герменевтичній концепції відмінності між правом і законом.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

Семінар 1-2. Предмет філософії права

ПЛАН:

1. Поняття методу і методології права.

2.3міст філософії права.

3. Необхідність філософії права.

4.3в'язки філософії права з філософськими та юридичними дисциплінами.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Поняття методу і методології права.

2. Філософія і позитивна наука як основні елементи змісту філософії права.

3. Концептуальна і практична необхідність філософії права.

4. 3в'язки філософії права з філософськими та юридичними дисциплінами.

5. Сучасна гештальттеорія.

6. Каузальність і цілепокладання.

7.Онтологічна революція у науці.

8.Методологічний плюралізм. Методологічний монізм.

9. Співвідношення філософії права, доктрини права і галузевої юриспруденції.

Семінар 3-4. Епістемологія права.

ПЛАН:

1. Предмет епістемології права.

2. Трансцендентальна людина як передумова пізнання.

3. Наукова істина. Філософська істина,

4. Ступені пізнання у праві: чуттєве, позитивно-наукове, філософське («софійне»).

5. Рівні знання у праві: гадка, поняття права, ідея права.

6. Співвідношення ідеї права і поняття права. Ідея права як гештальт-ідея. Право і факт.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Предмет епістемології права.

2.Трансцендентальна людина як передумова пізнання.

3.Наукова істина. Філософська істина.

4.Ступені пізнання у праві.

5.Рівні знання у праві.

6.Види правової свідомості: буденна, наукова, інтелігібельна.

7.Співвідношення розсудочного і розумного правопізнання.

8.Співвідношення поняття права і ідеї права.

9.Ідея права як гештальт-ідея.

10.Право і факт.

11.Ідея права і час.

знищення трансцендентних вчень для майбутнього

12.Наслідки української юриспруденції.

–  –  –

4. КонцепціяHomo faber як методологічна підстава позитивного права.

5. Детермінізмі свобода волі.

б. Ідея права як свобода. Інтелігібельний характер свободи.

7. Співвідношення моралі і права в класичних концепціях свободи.

8. Каузальність і цілепокладання як види детермінації у праві.

9. Розумі воля.

10. Розумні і вольові начала у праві.

Семінар 7. Онтологія права

ПЛАН:

1. Предмет онтології права.

2.Онтологічне вчення про «шари» буття. Модуси буття.

З.Нова онтологія про «шари» буття, диференціацію апріорного пізнання і аналіз категорій буття і категорій пізнання.

4.Онтологічне місце права.

5.Фундаментальні проблеми онтології права.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Предмет онтології права.

2.Онтологічне вчення про «шари» буття. Модуси буття.

3.Нова онтологія про «шари» буття, диференціацію апріорного пізнання і аналіз категорій буття і категорій пізнання.

4. Онтологічне місце права.

5. Суще й належне (буття й норма).

6. Право як сфера належного.

7. Дуалізм фактів і норм.

8. Семантика нормативного і дескриптивного підходів до права.

Семінар 8. Феноменологія права. ПЛАН:

1. Предмет феноменології права.

2.Феноменологія як апріорна наука.

«Я». Трансцендентально-феноменологічна

3.Феноменологічне (ейдетична) редукція.

4.Ейдетичне право.

5.Фундаментальні проблеми феноменології права.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Предмет феноменології права.

2.Феноменологія як апріорна наука. Феномен. Ноумен.

3.3. Психологічна інтроспекція. Перцепція. Апперцепція.

4.Феноменологічне «Я».

5.Трансцендентально-феноменологічна (ейдетична) редукція.

6.Інтенціональність свідомості.

7.Ейдетичне право.

8.Субстанційна сутність права.

9.Істина про право.

10.Смисл права.

11.Цінність права.

12.Універсалія «право».

13.Універсали й конкретності.

14. Апріорні основні поняття права як методологічні зачини правової мислення.

Семінар 9. Екзистенційне право.

ПЛАН:

1. Екзистенціалізм як феноменологічна антропологія.

2. Екзистенціали людського існування.

3. Екзистенційне право.

4. «Живе» право, «реальне» право, «суддівське» право - концепції феноменолого-екзистенційного права.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Екзистенціалізм як феноменологічна антропологія.

2.Екзистенціали людського існування.

3.Християнський екзистенціалізм. Атеїстичний екзистенціалізм.

4.Екзистенційне право.

5.«Живе» право.

6.«Реальне» право.

7.«Суддівське» право.

Семінар 10. Герменевтика права

ПЛАН:

1.Предмет герменевтики права.

2.Герменевтика як метод «наук про дух».

3.Герменевтичне коло. Передумова розуміння.

4.Сучасна юридична герменевтика як застосування в сфері права екзистенційно-феноменологічної герменевтики.

5.Спосіб пошуку права в герменевтичній концепції відмінності між правом і законом.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1.Предмет герменевтики права.

2.Герменевтика як метод «наук про дух».Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Теорія історії та історіографія Йорн Рюзен (Ессен, ФРН) що таКе історична теорія? * «Шляхетний розум є відданим основам. І коли їх утверджено, Дао буде зростати» Конфуцій Проблема Теорії — це твердження, які складним чином взаємопов’язані і які мають високий ступінь узагальнення. Теорії, поза сумнівом, відіграють вирішальну роль в усіх дисциплінах, що претендують на науковість (теоретична фізика). Наукова природа знання зчаста щільно пов’язана з характером і ступенем його здатності до...»

«Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Fст Б.П. Б.Р. Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Г. С. Ратушняк Н. М. Слободян ВІБРОСИЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ БЕТОННИХ ВИРОБІВ Монографія УНІВЕРСУМ-Вінниця УДК 666.97.033 Р 25 Рецензенти: І. Н. Дудар, доктор технічних наук, професор І. І. Назаренко, доктор технічних наук, професор Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ДРУЧОК Максим Юрійович УДК 532.74; 544.354; 544.355-128 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 15 вересня 2010 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Кожен має посадити принаймні три дерева Юліана Шевчук, Голос України.3 Під час робочої поїздки на Рівненщину Голова Верховної Ради В.Литвин взяв участь у відкритті фінальних змагань Всеукраїнської спартакіади працівників лісового господарства у райцентрі Березне, яка відбулася з нагоди Дня...»

«УДК 595.799 (477.8) Р.М. ЖИРАК Студентське наукове ентомологічне товариство “Тенакс-17”, вул. Тополина, 28/1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна ДОСЛІДЖЕННЯ ФАУНИ ДЖМЕЛІВ (HYMENOPTERA, APIDAE, BOMBINAE) У РІЗНИХ ПРИРОДНИХ БІОТОПАХ НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Ключові слова: фауна, джміль, Івано-Франківська область Key words: fauna, Bombus, Ivano-Frankivsk region R. ZHYRAK THE STUDY OF BUMBLE BEES’ FAUNA (HYMENOPTERA, APIDAE, BOMBINAE) IN DIFFERENT NATURE BIOTOPS OF IVANOFRANKIVSK...»

«ФОТО Академік АПН України Микола Іванович Шкіль: Нарис про життя і діяльність. Бібліографічний покажчик праць до 70-річчя. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – 76 с.: іл., портр. У нарисі розповідається про життя і діяльність відомого українського вченого – академіка АПН України, доктора фізико-математичних наук, професора Миколу Івановича Шкіля, який майже 30 років очолює Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. У свої 70 років ювіляр створив десятки підручників з...»

«Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія соціально-педагогічна В и п у с к 2 Частина Кам’янець-Подільський „Медобори-2006” УДК:378.4(477.43):376.1(082) ББК:74.58(4 Укр) З-43 Рецензенти: М.О. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ України. П.С. Атаманчук доктор...»

«УДК 37.02 Зміст і структура навчально-методичного посібника «Прикладні задачі з фізики» Ю. С. Мельник, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: ysm0909@mail.ru Постановка проблеми. Відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти посилено вимоги до розвитку наукового мислення учнів, прикладної спрямованості навчання, його професійної орієнтації. Прикладна спрямованість фізики – це орієнтація змісту, методів і форм навчання на застосування фізики в...»

«UAQ801522 шІшшШШШШШі щ •s Ж •iiiiiii»НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ А. А. ГРОЗА П. Г ЛИТОВЧЕНКО. М. І СТАРЧИК. ЕФЕКТИ РАДІАЦІЇ В ІНФРАЧЕРВОНОМУ ПОГЛИНАННІ ТА СТРУКТУРІ КРЕМНІЮ ПРОЕКТ «НАУКОВА КНИГА» КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2006 УДК 621.315.592 У монографії систематизовано результати багаторічних досліджень опроміненого високоенергетичними частинками кремнівдякі проводились у відділі радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України. іВикористання для...»

«Програма III Міжнародної науково-практичної конференції Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в ґенезі життя та Всесвіту.Організатори : Національний університет «Острозька Академія» • Інститут ґенези життя та Всесвіту • Християнський науково-апологетичний центр • Міжнародний центр християнського лідерства • Всеукраїнська громадська асоціація «Поклик» • Міжнародній благодійний фонд «Варнава» • Університет Ріджент (США) • Християнський інститут психології (ПАР) • 19 – 21 травня...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»