WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«А. М. Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент, І. А. Сушко, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lab301 Характерною особливістю початку Постановка проблеми. ХХІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 62(075.3)

Сучасний підручник для навчання технологій учнів

загальноосвітньої школи

А. М. Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент,

І. А. Сушко,

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail: lab301@ukr.net

Характерною особливістю початку

Постановка проблеми.

ХХІ століття є значне збільшення обсягу суспільного виробництва, поява

нових видів техніки й сучасних матеріало- й енергозберігаючих

наукомістких технологій. Запровадження у виробництво нової техніки й

технологій, становлення й розвиток ринкових відносин, а також нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління.

Сучасна технологічна освіта має бути спрямованою на підготовку компетентної і технічної грамотної учнівської молоді, знання і вміння якої відповідали б вимогам європейської інтеграції в технологічній підготовці учнів загальноосвітньої школи. За таких умов педагогічна наука має забезпечити навчально-виховний процес науково обґрунтованими й експериментально апробованими навчально-методичними комплектами, які забезпечать реформування шкільної технологічної освіти відповідно до потреб інформаційно забезпеченого та науковоємного виробництва ХХІ століття. Тобто, в умовах переходу країни до високоінформаційного і високотехнологічного суспільства актуальним стає впровадження нової моделі технологічної освіти, яка ґрунтується на тенденціях технологічної освіти економічно розвинутих держав та особистісно зорієнтованому, компетентнісному і діяльнісному підходах, визначених Державним стандартом. Це надасть можливість акцентувати увагу не на нарощуванні обсягу знань, а на результативній складовій технологічної освіти у початковій, основній і старшій школі.

Реформування технологічної освіти відповідно до нових державних стандартів освіти у поєднанні з новими вимогами до якості і результатів навчання учнів, зумовлені вимогами ХХІ століття (зокрема й тим, що ХХІ століття ЮНЕСКО проголосило століттям проектування і технологій), потребує розроблення нового змісту навчального предмета «Технології», створення новітніх якісних підручників. Тим більше, що наявні підручники з трудового навчання (зараз – «Технології») потребують значної зміни структури (зокрема, тематики розділів) і відповідного змістового наповнення.

Аналіз останніх досліджень. Проблемі розроблення сучасного підручника останніми роками приділено значну увагу науковцями Інституту педагогіки НАПН України та інших закладів [4; 5]. Коло за яким розглядають принципи створення сучасних предметів, підручників, досить широке. Проте наукові праці, які були б присвячені особливостям розроблення підручників техніко-технологічного спрямування і розв’язанню відповідних проблем практично відсутні. У наявних наразі працях наголошується на особливостях і принципах створення підручників, які можна вважати універсальними у педагогіці.

Багато з них можуть бути використані і під час розроблення підручників техніко-технологічного спрямування [1; 2; 6]. Звичайно, створення підручника «Технології» потребує впровадження і низки інших інновацій, принципів, критеріїв – специфічних, на чому буде наголошено у цій статті.

Зазначимо також, що формування структури і змісту підручників з «Трудового навчання» для учнів загальноосвітньої школи виконувалось у процесі дослідження теми «Зміст і методика технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи» (2002–2008) в лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості. Проте, під час цих досліджень автори не ставили за мету попереднє розроблення теоретико-методичних засад (наукового обґрунтування) добору й реалізації змісту програм і підручників «Трудове навчання». Окрім того, не передбачалося створення програм і підручників на засадах компетентнісного підходу (зараз це є необхідним відповідно до сучасних вимог реформування технологічної освіти учнів, нової редакції Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, викликів ХХІ століття).

У статті «Сучасний підручник з «Технології» для учнів основної школи» (Тарара А. М., Сушко І. А., 2010) вже ставилася проблема важливості сучасного підручника «Технології» для навчання учнів основної школи та його розроблення на основі попередньо сформульованих інновацій, теоретико-методичних і концептуальних засад тощо.

Мета статті – висвітлити особливості створення сучасного підручника «Технології», структура і зміст якого забезпечать істотне підвищення якості технологічної освіти учнів основної школи. Це сприятиме адаптації й самореалізації молоді у сучасному високоінформаційному і високотехнологічному суспільстві, розвиткові творчих здібностей, повноцінному формуванню предметних і ключових компетентностей.

Основна частина. Ураховуючи важливість проблеми реформування технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи, визначимо основні завдання сучасного підручника «Технології» для учнів основної школи:

• формування активної творчої особистості учня, який би розкривав і розвивав свої здібності, створюючи оригінальне, нове, висуваючи гіпотези, ідеї, нестандартно розв’язуючи різної складності завдання, сміливо мислячи, відкидаючи звичайне, шаблонне та набуваючи вольових рис, з тим, щоб піти далі того, що вважається загальноприйнятим, тощо;

• формування знань, умінь і навичок застосовувати різні засоби праці, використовуючи високоефективні технології;

• формування конструктивних умінь в проектній і технологічній діяльності, набуття предметних і ключових компетентностей;

• формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань про проектно-технологічну діяльність, спираючись на закони й закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і науки;

• ознайомлення учнів з місцем і призначенням інформаційнокомунiкаційних технологій в сучасному виробництві, повсякденному житті;

• ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності, формування необхідних для цього знань і вмінь;

• навчання учнів прийомам роботи з різноманітними засобами праці;

• створення умов для допрофільного самовизначення, обґрунтованого вибору профілю привабливих професій, з урахуванням особистих здібностей, уподобань та інтересів;

• формування в учнів культури навчальної праці, навичок реалізації в проектній та технологічній діяльності особистих творчих задумів, комплексу особистісних трудових якостей, потрібних майбутньому фахівцю як суб’єкту сучасного виробництва і культурного розвитку суспільства;

• виховання активної життєвої позиції, адаптивності, готовності до безперервної професійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, в підприємницьку діяльність;

• створення умов реалізації компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, виховання й розвитку особистості.

Гіпотеза, що має бути закладена в основу розроблення підручника:

новий зміст підручника «Технології» в основній школі та методичний апарат його реалізації, розроблені на основі компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів і сформульованих під час дослідження інновацій, теоретико-методичних і концептуальних засад, розроблених структурних моделей, визначених принципів і критеріїв забезпечать істотне підвищення якості шкільної технологічної освіти, що сприятиме адаптації й самореалізації молоді у сучасному високоінформаційному і високотехнологічному суспільстві, розвитку творчих здібностей, повноцінне формування предметних і ключових компетентностей.

Ураховуючи зміст зазначеної гіпотези, розглянемо сутність основних інновацій, теоретико-методичних і концептуальних засад інших особливостей створення підручників, які мають бути покладені в основу розроблення підручника «Технології».

І. Як зазначалося, важливою інноваційною ідеєю попередніх досліджень було введення (хоча і формально) у зміст трудового навчання проектно-технологічного підходу. З огляду на зазначене, автори вважають актуальним продовження роботи в цьому контексті на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів, результатом яких було б розроблення сучасного змісту навчального предмета «Технології», що забезпечить формування в учнів низки загальнотехнічних компетентностей.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ці компетентності мають інтегрувати всі види діяльності учня – від формування задуму виробу до його виготовлення, а також забезпечувати інформаційну, проектну, технічну, технологічну і графічну освіченість учня. На сучасному етапі розвитку технологічної освіта це є особливо актуальним, оскільки ЮНЕСКО ХХІ століття визначило століттям проектування і технологій.

В основу розроблення змісту підручника «Технології» має бути покладений принцип варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, регіональних умов і кадрового забезпечення. У зв’язку з цим у змісті навчального предмета «Технології» має бути виокремлено дві складові:

інваріантну (обов’язкову) і варіативну (за вибором).

Відповідно до нового змісту підручника «Технології» оволодіння навчальним проектуванням та виготовленням спроектованого виробу в матеріалі має здійснюватися під час виконання учнями навчальних проектів у процесі вивчення варіативних модулів. З огляду на викладене, в інваріантній частині нового змісту предмета «Технології» необхідно передбачити таку навчальну інформацію: методи і способи проектування, його етапи, основні відомості про технології, творчі тренувальні завдання на проектування і виготовлення виробів у майстернях, деяку інформацію про професію проектувальника і т. ін., що максимально підготує учнів до виконання творчих проектів. Основна частина зазначеної інформації має міститись у навчальних модулях варіативної складової навчального предмета «Технології».

ІІ. Інновації. Інновація 1. Технічну творчість учнів основної школи необхідно розглядати не тільки у межах позакласної гурткової роботи, а й як основні типи технічної творчості фахівців, диференційованих до учнівського рівня у процесі розроблення нового змісту підручника «Технології».

Відомо, що основними типами технічної творчості фахівців є:

проектування, конструювання, розроблення технології, раціоналізація, винахідництво. Для учнів основної школи більш прийнятним є проектування, конструювання, розроблення технології. На них необхідно зосередити основну увагу з одночасним частковим ознайомленням учнів з іншими типами технічної творчості.

Інновація 2. Першочерговим завданням підручника «Технології» є розвиток творчої особистості учнів основної школи, а не формальне (механічне) оволодіння чи засвоєння ними техніко-технологічних знань і вмінь.

Опис інновації. Структура розроблення учнівського творчого проекту технічного об’єкта передбачає діяльність учнів, яка відповідає певною мірою діяльності конструкторів, технологів, винахідників, раціоналізаторів, техніків. Проте, успішне й ефективне виконання дій і операцій учнями, що відповідають зазначеним професіям, можливо лише за умови досить високого рівня розвитку таких якостей особистості, як:

творче технічне мислення, кмітливість, винахідливість, інтуїція, асоціативне мислення, вміння знаходити вірне рішення в складних чи суперечливих технічних ситуаціях і т. ін., що є складовими загального творчого потенціалу людини.

Отже, основним завданням підручника «Технології» є формування творчої особистості учня основної школи з достатньо високим рівнем розвитку зазначених якостей. Лише творча особистість зможе не тільки успішно працювати в будь-якій галузі сучасного виробництва, виконувати операції відповідних професій, але й адекватно оцінювати своє покликання, свідомо обрати свою майбутньою професію.

Отже, інноваційною особливістю у визначенні домінуючих елементів структури підручника «Технології» має бути те, що на перший план ставиться не сам процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками, а особистість майбутніх проектувальників.

Інновація 3. Реалізація учнями синтезу (з погляду реального промислового виробництва) технічних характеристик виробу і його естетичних якостей у процесі розроблення учнями основної школи творчих проектів техніко-технологічних і художньонтеграція естетичних знань і вмінь, забезпечення їх практичної спрямованості).

Важливе значення для учнів основної школи має оволодіння ними знаннями головних вимог до промислового виготовлення виробів: технічна досконалість, естетичність, економічність; ефективне втілення їх у кожному виробі; способи забезпечення головних вимог до виробу. Це дасть змогу учнями добре усвідомити, що у кожному виробі необхідно реалізувати гармонійне поєднання доцільності і краси (технічної естетики і технічної досконалості, технологічності, функціональності), забезпеченої шляхом зазначеного синтезу.

Інновація 4. Проектно-технологічна система у змісті підручника «Технології».

Практична реалізація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи дасть змогу інтегрувати всі види технічної творчої діяльності – від появи творчого задуму пристрою до реалізації готової продукції.

Інновація 5. Використання інтегрованого методу навчання учнів основної школи, який передбачає поєднання діяльності на уроках технологій з гуртковою роботою, інтеграцію навчання технологій з іншими шкільними дисциплінами креслення, математика, хімія), (фізика, правильний вибір комплексу індивідуальних, групових і масових заходів.

ІІІ. У процесі добору змісту підручника «Технології» для учнів основної школи необхідно дотримуватися таких принципів формування змісту: варіативності, наступності, професійної спрямованості, етнічної диференціації, культурної самореалізації, ґендерності, мультимедійності, естетичності, арттерапевтичності, енвайроментальності, комплексної діагностики обдарованості. Окрім того, необхідно скористатися науково-обґрунтованими критеріями добору змісту (вони подані у науковій літературі), які зводяться переважно до таких основних:

• цілісного відображення у змісті підручника основних компонентів соціального досвіду, перспектив його вдосконалення;

• виділення головного й суттєвого у змісті;

• відповідності віковим особливостям учнів;

• відповідності передбаченому навчальним планом часу;

• урахування вітчизняного і міжнародного досвіду формування навчальних програм;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 911:630*22:504.73] (477.83-25) Олег БАБИЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЛЬВОВА У статті розглянуто фізико-географічні особливості, категоріальну та територіальну структуру мережі лісових урочищ. Досліджено геоекологічний стан лісових геосистем їх просторово-часове функціонування. На прикладі ландшафтних геокомплексів надано оцінку рекреаційного потенціалу. Розкрито потенційні та...»

«Інтерв’ю з Анатолієм Глущенком, нашим випускником  Інтерв’ю проводиться з професором Університету Штату Колорадо в м. КолорадоСпрингс  (University of  Colorado at Colorado Springs)  Анатолієм Глущенком, випускником Житомирського державного  університету ім. І.Франка 1993 року випуску. Із часу закінчення нашого університету на рахунку Анатолія  є більш як 200 наукових праць, 14 патентів і патентних заявок; він брав участь більше ніж у 70 ...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК клас Рів ен ь стан дарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я Г3 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 08.06.2010 № 544) Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки Національної...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК 10клас Рівень стандар т у Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я721 Г34 Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень). Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиРекомендовано ною загальної культури: наведено багато прикладів виявленМіністерством освіти і науки Україния ня та застосування фізичних законів у...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г.М. ДОБРОВА ДОВГАНЮК Степан Степанович УДК 625 (09) (В.М. Образцов) ІСТОРИКО-НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІКА В.М. ОБРАЗЦОВА (1874–1949) ТА ЙОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність – 07.00.07 – історія науки і техніки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ 201 Дисертацією є рукопис Роботу...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ОРШАНСЬКИЙ Леонід Володимирович УДК 378:371.13.036 (043.3) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки...»

«Вісник Харківського національного університету Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» № 780, 2007, с.143УДК 004.75 Застосування математичного апарата теорії систем масового обслуговування для оцінки вартісних показників GRID-систем С. О. Куланов, В. С. Харченко Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ,Україна The general analysis of GRID-system from the Queueing Theory point of view is lead. Basic GRID architectural...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут регіональних досліджень Інститут регіональних досліджень НАН України в 2003 році ЛЬВІВ – 200 Інститут регіональних досліджень НАН України: Інформаційне видання. – Львів, 2004. – 126 с. Видання містить інформацію про структуру, напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України в 2003 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та...»

«ВИПУСК 28’2011 Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи Скубий Т. В., Юрчук И. Ю. Особенности обучения физике в высших учебных заведениях. В статье определены проблемы и тенденции развития обучения курса общей физики в высших учебных заведениях, исследованы особенности физики, ее цели и задачи. Представлено теоретическое обоснование целесообразности и необходимости усовершенствования методики проведения лекционных занятий по курсу общей физики в высших технических учебных заведениях....»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики Випуск 4 (І) фізико-математичної і технологічної освіти МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ВИПУСК ЧАСТИНА 1 Кіровоград – 2013 НАУКОВI ЗАПИСКИ Випуск 4 (І) Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ББК 22.3-Р Н УДК 53(07) Наукові записки. – Випуск 4. – Серія: Проблеми...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»