WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«В.П. Новосад, С.М. Ромашко Методичні вказівки до модуля Сучасні інформаційні технології в державному управлінні Частина 1. Вступ. Інформаційні технології та системи. Програмне ...»

-- [ Страница 1 ] --

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

В.П. Новосад, С.М. Ромашко

Методичні вказівки до модуля "Сучасні інформаційні технології в

державному управлінні"

Частина 1. Вступ.

Інформаційні технології та системи. Програмне

забезпечення

Львів

УДК 621.363.6

Рецензенти:

Матвіїшин Є.Г. - кандидат економічних наук, доцент, перший

заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Юринець В.Є. - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри "Інформаційні системи в менеджменті" Львівського національного університету імені І.Франка Друкується за рішенням Науково-методичної ради Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол №__ від _____ 20007р.

В.П.Новосад, С.М.Ромашко. Методичні вказівки до модуля "Сучасні інформаційні технології в державному управлінні". Частина 1. Вступ.

Інформаційні технології та системи. Програмне забезпечення - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 46с.

Методичні вказівки розроблені для допомоги у вивченні відповідного модуля слухачами магістерської програми підготовки за спеціальністю "Державне управління" денної та заочної форми навчання.

В першій частині конспекту розглянуті загальні поняття та визначення стосовно інформаційних систем і технологій, а також питання, пов’язані з апаратним та програмним забезпеченням інформаційних технологій.

Матеріали посібника можуть бути використані як допоміжний засіб слухачами інших спеціальностей.

© Новосад В.П., 2007р.

© Ромашко С.М., 2007р.

© ЛРІДУ НАДУ, 2007р.

ЗМІСТ Вступ

Розділ 1. Інформаційні технології та системи

1.1. Апаратні засоби

Розділ 2. Програмне забезпечення

2.1. Системне програмне забезпечення

2.2. Прикладне програмне забезпечення

Перелік використаних джерел

Вступ Підвищення ефективності роботи органів державного управління і місцевого самоврядування - задача, успішне вирішення якої завжди було і буде основою поступального розвитку держави.

Зараз в Україні ця задача активно вирішується в багатьох напрямках:

структурному, функціональному, фінансовому, організаційному. Особливе значення має підвищення ефективності роботи органів державного управління та місцевого самоврядування, що, зокрема, передбачає підвищення ефективності виконання своїх функцій кожним працівником.

Одним із шляхів підвищення ефективності роботи державних службовців є створення в органах державного управління і місцевого самоврядування інформаційних систем як підсистем інформаційної системи державного управління.

Основою створення та успішної експлуатації інформаційних систем є інформаційні технології.

Спробуємо розділити поняття даних та інформації, комп'ютерних та інформаційних технологій, оскільки така необхідність вже наспіла, а вітчизняна термінологія ще знаходиться у стані формування.

Так, наприклад, 2005 року вийшло перше видання "Англоукраїнського тлумачного словника з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування". Наведемо деякі визначення з цього видання:

"Іnformatіcs - інформатика # велика область теоретичних і прикладних знань, зв’язаних з отриманням, зберіганням, перетворенням, пересиланням і використанням інформації. У цього терміну немає загальноприйнятого визначення. Часто його сприймають як еквівалент терміна computer scіence, проте у сучасному розумінні computer scіence питання конструювання комп’ютерів відносять до окремого виду дисциплін.

У Європі термін асоціюється з термінами "ІT" (іnformatіon technology) та "інформаційні системи" (іnformatіon system)."

"Іnformatіon - інформація, відомості, дані # з формальної точки зору, інформація - узгоджений набір знаків чи сигналів. Іноді інформацією називають зміст даних. У теорії інформації, розробленій в 1940-х роках Норбертом Вінером і Клодом Шенноном, цей термін означає сигнал. # Строгого визначення терміна немає."

"Іnformatіon system (ІS) - інформаційна система # система, яка забезпечує збирання, збереження й доступ користувачів до даних."

"Іnformatіon technology (ІT, іnfotech) - інформаційна технологія, ІТ # загальний термін, який використовують для посилання на всі технології, зв’язані зі створенням, обробленням, збереженням, використанням, пересиланням і керуванням інформацією."

В Законі України "Про Національну програму інформатизації" [1] наведено наступне визначення поняття інформаційних технологій:

"Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування."

Це визначення акцентує увагу саме на "цілеспрямованій організації сукупності інформаційних процесів", які забезпечують "високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації". І тут слід розрізняти поняття "дані" та "інформація".

Дані - це будь-які факти чи ідеї, підготовлені для обробки їх за допомогою ЕОМ, тобто перетворені в електронну форму і збережені на носії даних (будь-якому з постійних запам'ятовуючих пристроїв).

Інформація - це такі дані, які дають можливість конкретному користувачу підвищити ступінь своєї поінформованості. З погляду теорії інформаційних процесів інформація розглядається як характеристика системи, протилежна за своєю суттю до ентропії системи, тобто, міра впорядкованості системи. У відповідності до цього інформація повинна відповідати певним вимогам, а саме, вона повинна бути:

• своєчасною;

• точною;

• повною;

• достовірною;

• адекватною;

• адресною.

Так, наприклад, однаковим чином оброблені дані для одного користувача можуть стати інформацією, а для іншого так і залишаться набором даних. Дані, з яких вчора можна було отримати інформацію, завтра можуть перетворитись на непотрібний набір фактів. Неточна інформація за своїм впливом на перебіг відповідних процесів може мати критично негативний вплив. Перелік подібних прикладів можна продовжувати і далі.

Для прийняття управлінських рішень суттєвими є обсяг інформації, який потрібно розглядати з двох поглядів: як обсяг символьної інформації та як обсяг сприйнятої інформації.

Обсяг символьної інформації - це її кількісна характеристика, яка вимірюється в байтах.

Обсяг сприйнятої інформації оцінюють її рівнями:

• інформаційна надмірність;

• субмінімальний рівень;

• недостатня інформація (інформаційний голод).

Надмірність інформації про об’єкт управління (ОУ) підвищує якість рішення, однак, збільшує вартість інформації та тривалість її перетворення.

Субмінімальний рівень інформації - це мінімальний її обсяг, за якого особа, яка приймає рішення (ОПР), може прийняти обґрунтоване рішення.

Цей рівень - індивідуальний для кожної ОПР, тому його потрібно налаштовувати.

Недостатність інформації ускладнює процес прийняття управлінського рішення із-за збільшення невизначеності та ступеню ризику і вимагає застосування сучасних економіко-математичних методів для підвищення ймовірності отримання потрібного результату після прийняття рішення. Усе це також підвищує вартість прийняття рішення.

Коротко згадаємо також про інші характеристики інформації.

Вірогідність. Вірогідність інформації характеризує частку правдивої інформації в загальному обсязі даних, які були отримані. Вірогідність також має три рівні: абсолютний (100%), довірчий (від 80% до 100%), негативний (менше 80%). Чим менше осіб беруть участь у збиранні і перетворенні інформації, тим, зазвичай, вищою є вірогідність інформації. Вірогідність інформації залежить також від тривалості проходження інформації;

Цінність. Цінність інформації характеризується зниженням витрат ресурсів на прийняття рішення. Цінність інформації має чотири рівні:

нульовий, середній (скорочення витрат або підвищення прибутку від 10% до 200%), високий (від 200% до 1000%) та надвисокий (понад 1000%). Цінність характеризує інформацію як товар, який має споживчу вартість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Нульову цінність має інформація, яка повторює відомі або непотрібні для прийняття рішення дані.

Середній рівень цінності може, наприклад, мати інформація, генерована сумлінними працівниками, які, однак, втратили інтерес до роботи.

Високу цінність мають імітаційні моделі діяльності організацій, які дозволяють передбачати можливі наслідки реалізації різних варіантів рішень.

Надвисоку цінність може мати інформація, пов’язана з інноваційними технологіями, маркетинговими дослідженнями тощо Насиченість інформації - це співвідношення корисної і фонової інформації. Фонова інформація призначена для кращого сприйняття корисної (професійної) інформації. Насиченість має три рівні: високий (80-100%), нормативний (50-80%) і низький (менше 50%).

Вибір рівня насиченості інформації відноситься до мистецтва управління і залежить від індивідуальних рис ОПР.

Відкритість інформації - це можливість надавати цю інформацію різному контингенту осіб. Існує три рівні відкритості інформації:

• секретна (державна таємниця), пов’язана з безпекою держави. Секретність інформації відображена в грифах - особливо важлива, абсолютно секретна, секретна;

• конфіденційна інформація (для службового користування) відображає інтереси організації, чи потреби групи людей. Має обмеження на використання. До конфіденційної інформації відносяться, наприклад, дані про потенціал організації, програми інвестицій, інформація про технології і ціни, умови контрактів, дані про партнерів та угоди з ними, а також інформація з високим рівнем цінності;

• публічна (відкрита) інформація відбиває інтереси суспільства і немає обмежень на використання.

Усі п’ять розглянутих характеристик інформації тісно пов’язані між собою з погляду її оцінювання і впливають одна на іншу (рис.1).

–  –  –

Узагальнюючим показником інформації як ресурсу є ефективність її використання Еі. Ефективність інформації оцінюється відношенням результату від отримання інформації до витрат на її отримання, тобто:

–  –  –

Кожний рівень характеристик інформації має вартісне вираження і оцінювання може бути виконане в абсолютних одиницях. Для цього на підставі порівняння варіантів потрібно встановити вигляд залежності f(О,Вг,Н,Вк). Однак, оцінювання можна виконувати і у відносних одиницях, тоді можна приймати, що f(О,Вг,Н,Вк) =. (2) О Вг Н Вк Забезпечення ОПР інформацією, яка має найвищу ефективність, завдання всіх працівників організації, які за своїми обов’язками причетні до процесів перетворення інформації. За умови автономного використання обчислювальної техніки, різнорідного апаратного та програмного забезпечення, недосконалості поділу функціональних обов’язків та слабкої регламентованості процесів передавання інформації всередині організації виконати таке завдання складно, а інколи і неможливо.

Комп'ютерні технології - це сучасний спосіб обробки даних. На робочих місцях працівників органів державного управління та місцевого самоврядування така обробка здійснюється за допомогою персональних комп'ютерів.

Основне призначення інформаційних технологій - це така обробка даних, після якої користувач отримує у своє розпорядження інформацію, яку можна використати для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління (як відомо, таких рівнів є три: оперативний, тактичний і стратегічний).

На кожному рівні управління потрібна різна інформація, різні форми її представлення, різна ступінь її деталізації.

Використанню комп'ютерів для оброблення даних присвячений матеріал модулів "Інформатика та комп'ютерна техніка", а також "Концептуальна інформатика".

Матеріал модуля "Сучасні інформаційні технології в державному управлінні" присвячений використанню інформаційних технологій, тобто цілеспрямованої обробки даних, для потреб державного управління.

Змістом модуля є таке використання комп'ютерних технологій, яке дає можливість отримати з даних інформацію, придатну для використання протягом всіх стадій процесу прийняття управлінських рішень.

Одним із прикладів комплексної інформаційної технології (нажаль, не найкращим) є сканування та переклад текстів з друкованих оригіналів.

Одну з можливих схем цієї технології наведено на Рис. 2.

–  –  –

Жирним шрифтом в блоках схеми виділено назви програмного забезпечення, яке використовується для виконання окремих операцій.

Перехід між блоками схеми відбувається після виконання одної-двох команд, а основне навантаження на користувача припадає на етапах редагування перекладу та форматування його тексту. Це приклад майже завершеної інформаційної технології. Найбільшою її вадою є якість перекладу (в результаті користувач отримує неточну інформацію).

Прикладами комплексних інформаційних технологій можуть бути геоінформаційні технології, технології дистанційного навчання, технології підготовки друкованих видань, технології підтримки прийняття управлінських рішень, інтегровані системи управління підприємством, системи електронного документообігу, Web-технології тощо.

Хорошим прикладом комплексних інформаційних технологій можуть бути так звані бухгалтерські системи. Справді, зробити будь-які обчислення, які потрібні для ведення бухгалтерії, нескладно, наприклад, із використанням електронних таблиць. Ці обчислення можна максимально автоматизувати.

Але ж бухгалтерія - це не лише обчислення, це ще й велика кількість регламентованих документів, які потрібно готувати вчасно, точно, за заданою формою. І тут вже одних електронних таблиць мало. Потрібні бази даних, потрібні формуляри і бланки, потрібне комплексне використання багатьох комп'ютерних технологій, об'єднаних в одну бухгалтерську систему.

Нажаль, на сферу офісного використання комп'ютерів розробники програмного забезпечення звертають мало уваги з погляду використання повновартісних інформаційних технологій. І загалом це можна зрозуміти. Для запровадження інформаційних технологій в офісах потрібні фахівці, які добре знають предметну область, а не лише можливості використання комп'ютера.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«1. Усна доповідь і публікація тез. 3. Публікація тез. Вельмишановні колеги!2. Стендова доповідь і публікація тез. 4. Вільний слухач. Рада студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного Вимоги до оформлення тез:Заявки для участі і тези для публікації потрібно надсилати у двох примірниках: університету ім. М.І.Пирогова повідомляють, що 1. друковані заявки і тези повинні бути підписані авторами, співавторами та науковим 11-12 квітня 2013...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Фізико-математичний факультет ФІЗИКОМАТЕМАТИЧНА ОСВІТА Збірник наукових праць ВИПУСК 2 (2) Суми – 2011 № 2(2), 2011 Наукові та методичні засади фізичної освіти.. Друкується згідно з рішенням вченої ради фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Редакційна колегія: Ф.М. Лиман доктор фізико-математичних наук, професор...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. Н. Каразіна Шірінян Арам Сергійович УДК 536.42: 544.23 +544.03+539.2 ВПЛИВ РОЗМІРІВ СИСТЕМИ І ГРАДІЄНТА КОНЦЕНТРАЦІЇ У ДИФУЗІЙНІЙ ЗОНІ НА ТЕРМОДИНАМІКУ ЗАРОДКОУТВОРЕННЯ І РОЗПАДУ Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків-2001 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Черкаському державному університеті ім. Б. Хмельницького Міністерства освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИПУСК 2 КИЇВ 2012 Наукові записки Малої академії наук України, 2012 р., № 2 ЗАСНОВНИК – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» ЗАСНОВАНО У ТРАВНІ 2012 РОКУ УДК 374:001.32](477)(051)+37...»

«УКРАЇНА Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ ТА ВИХОВАННЯ вул.Тіниста, 4, м.Одеса, 65009, тел./факс (0482) 68-49-18; тел. (048) 784-41-52, e-mail: turkrai@i.ua 26.02.2014 р. № 05-02/103 Департамент освіти та науки Одеської міської ради, відділи (управління) освіти, районних державних адміністрацій, міських рад Про проведення обласної науково-практичної конференції з фізики Відповідно до плану роботи 14 15...»

«ОБДАРОВАНІ ДІТИ І. ВСТУП Кожного року на конкурсній основі до Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області вступають учні, які поставили свідомо мету – мати якісні знання з базових предметів та вступити до Харківської національної академії міського господарства, закінчити вищий навчальний заклад та стати висококласним фахівцем галузі комунального господарства. Навчаються учні у ліцеї чотири роки. Отже, протягом 8-го, 9-го до профільних класів проходять адаптацію в...»

«Вовкотруб Віктор доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Подопригора Наталія кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ПРОБЛЕМА НАОЧНОСТІ В НЕПЕРЕРВНІЙ ФІЗИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ (ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ) Стаття присвячена проблемі використання ергономічного підходу до...»

«Праці викладачів у фондах Наукової бібліотеки (нові надходження за липень-вересень 2014 р.) Білецька, І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки / І. О. Білецька. – Умань, 2014. – 44, [1] с. 2 прим. Білецька, І. О. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США [Текст] : дис.. доктора пед. наук : 13.00.01...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ЛИТВИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА УДК: 539.25+539.26 МОРФОЛОГІЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В НАПІВПРОВІДНИКАХ А3В5 І А2В6 ТА СИСТЕМАХ НА ЇХ ОСНОВІ, СТИМУЛЬОВАНІ ПІСЛЯРОСТОВИМИ ОБРОБКАМИ 01.04.07 фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2001 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників Національної академії наук України доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»