WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ТА ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. Драгоманова

НІКОЛАЄВ Олексій Михайлович

УДК 53 (07) +372.853

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА

ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО

ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

13.00.02 – теорія та методика навчання фізики

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Кам’янець-Подільському державному університеті, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, Атаманчук Петро Сергійович, Кам’янець-Подільський державний університет, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, Величко Степан Петрович, Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, завідувач кафедри фізики та методики її викладання;

кандидат педагогічних наук, професор, Савченко Віталій Федорович, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри педагогіки, психології та методики викладання фізики.

Провідна установа: Запорізький державний університет, кафедра фізики та методики її викладання, Міністерство освіти і науки України, м. Запоріжжя.

Захист відбудеться 25 січня 2005 року о 15 год 30 хв на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий 17 грудня 2004 року.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.О. Швець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Визначальною рисою сучасної освіти є перехід від інформаційно-репродуктивних до пошуково-творчих схем навчання, що проявляється в її особистісній орієнтації, гуманізації та диференціації навчання, забезпеченні результативної пізнавальної діяльності, реалізації технологій надійного коригування, регулювання та управління пізнавальною діяльністю студентів. За цих умов важливого значення набуває врахування психологічних закономірностей мислення, індивідуальних особливостей пізнавальної діяльності кожної особистості. Педагогічні та психологічні дослідження показують, що по-справжньому усвідомлюється лише той навчальний матеріал, який є предметом активних дій студентів; одним із чинників активної діяльності є забезпечення готовності до засвоєння навчального матеріалу.

Фізика, як фундаментальна наука, вивчає найбільш загальні закономірності явищ природи, властивості, будову та рух матерії, має велике світоглядне значення, сприяє формуванню у свідомості наукової картини світу, є невід’ємною частиною загальної культури людини.

Формування дієвих знань з фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання вимагає від викладача компетентності, творчості і винахідливості у забезпеченні зворотнього зв’язку та індивідуалізації у навчанні, об’єктивного контролю та цілеспрямованого управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів. Навчання фізики є складним психологічним процесом, який поєднує наукове та емоційно-образно мислення та вимагає формування стимулюючого освітнього середовища, яке б забезпечувало можливість впливу на готовність до засвоєння пізнавальної задачі, на рівень первинних здобутків кожного студента, створювало умови узагальнення та систематизації навчального матеріалу.

Необхідною дидактичною умовою такого навчання є постійне здійснення на основі еталонних вимог оперативного та тематичного контролю навчальних досягнень студентів в особистісно орієнтованому навчанні. Відомі дидакти і психологи А.М. Алексюк, А. Аристова, П.С. Атаманчук, Г.С. Костюк, М.В. Савін, О.В. Сергеєв, А.В. Усова розглядають проблему контролю як необхідну складову навчального процесу, вказують при цьому на те, що необхідною умовою активної пізнавальної діяльності є готовність студентів до здійснення перетворювальних дій щодо предметів і явищ.

Значна кількість учених виділяє різні види контролю, пов’язані із контролем як готовності до засвоєння знань, так і для контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності (А.М. Алексюк, П.С. Атаманчук, Ю.К. Бабанський, Є.С. Березняк, А.В. Усова, Л.О. Іванова, В.О. Онищук), розкриваються аспекти орієнтації на пізнавальну діяльність, а також активізації самостійної пізнавальної діяльності особистості з фізики (Л.О. Іванова, О.В. Сергєєв), розглядається зміст, функції та особливості потреб особистості, розвиток її творчої самостійності (В.Г. Розумовський, І.Ф. Харламов, Т.І. Шамова).

В теорії та методиці навчання фізики проблема індивідуалізації та диференціації навчання розглядається у працях О.І. Бугайова, С.У. Гончаренка, О.І.Ляшенка, А.І. Павленка, О.В.Сергєєва.

Обґрунтуванню методів, засобів, організаційних форм навчання та активізації пізнавальної діяльності присвячені роботи Б.Є. Будного, С.П. Величка, М.І. Жалдака, Є.В. Коршака, Д.Я. Костюкевича, В.Ф. Савченка, А.В. Усової.

Проблема управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів засобами еталонного підходу у навчанні, прогнозування фізичної освіти засобами пошуково-креативних інноваційних технологій розкривається в працях П.С. Атаманчука, створено значну кількість дидактичних матеріалів на основі еталонного підходу, використання яких дає можливість здійснювати дієвий контроль, управління та коригування навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

Проблема здійснення об'єктивного оперативного та тематичного контролю у навчанні фізики на основі фіксованих результатів навчання (еталонних вимірників якості знань як особистісних характеристик студентів) відноситься до числа малорозроблених. Це особливо відчутно, якщо процедуру контролю у навчанні співвідносити з механізмом управління результативним навчанням фізики, що визначається його спрямованістю на виявлення передбачених навчальною програмою перетворювальних дій у предметі пізнавальної задачі.

Актуальність проблеми забезпечення готовності студентів до здійснення перетворювальних дій в предметі пізнавальної задачі зумовлена постановкою перед сучасним навчальним закладом 1-2 рівня акредитації завдань формування в студентів необхідного рівня знань, який визначений в навчальних програмах, наукового світогляду, вміння самостійно здобувати і поглиблювати свої знання, здійснення самоосвіти, готовності до творчої діяльності в сьогоднішньому суспільстві. У зв’язку з цим в умовах переходу від інформаційно-репродуктивних до пошуково-творчих схем навчання випливає необхідність дослідження проблеми управління та коригування навчальних досягнень студентів у вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації на основі реалізації еталонних вимірників якості знань в оперативному та тематичному контролі, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження “Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно-орієнтованого навчання фізики”.

Зв’язок дисертації з науковими програмами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану бюджетної науково-дослідної роботи кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського державного університету “Управління навчально-пізнавальною діяльністю при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу в умовах використання нових інформаційних технологій навчання” (номер держреєстрації 019U003231), тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету (протокол №7 від 24.09.1998 року) і узгоджена в бюро Ради з координації наукових досліджень АПН України в галузі педагогіки та психології (протокол № 7 від 26.11.1998 року).

Об’єктом дослідження є процес навчально-пізнавальної діяльності у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації.

Предметом дослідження є основні засади формування методичного забезпечення оперативного та тематичного контролю і методика його цілеспрямованого використання у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації в умовах особистісно орієнтованого навчання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мета дослідження - виявити основні діяльнісно-особистісні характеристики та функції оперативного та тематичного контролю у навчанні фізики; встановити основні закономірності впливу еталонних вимірників якості знань на процедуру методичного забезпечення оперативного та тематичного контролю; виробити технологічні схеми управління пізнавальною діяльністю студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Гіпотезу дослідження складає твердження, що на основі забезпечення в ході оперативного контролю готовності студентів до пізнавальної діяльності у них буде сформовано здатність до здійснення перетворювальних дій в предметі пізнавальної задачі, яка виступає причиною надійного досягнення рівнів їх змістової обізнаності та належною підставою для впровадження об’єктивного тематичного контролю у навчанні фізики.

Концептуальна ідея дослідження полягає у встановленні параметра засвоєння пізнавальної задачі, який є вихідним чинником, що впливає на призначення конкретних еталонних вимог в оперативному та тематичному контролі у навчанні фізики у вищих навчальних закладах.

Відповідно до предмету дослідження були визначені конкретні завдання дослідження:

виявити стан проблеми контролю у методиці навчання фізики;

здійснити теоретичний аналіз методів контролю, їх використання при викладанні курсу фізики в умовах особистісно орієнтованого навчання;

дослідити призначення та методичні особливості здійснення оперативного контролю матеріального забезпечення;

розробити методичне забезпечення, методику оперативного контролю операційної готовності студентів до засвоєння навчального матеріалу;

виявити методичні особливості, розробити завдання для оперативного контролю психологічної готовності студентів до засвоєння пізнавальних задач на основі еталонних вимог;

розробити методику створення завдань для тематичного контролю на основі встановлених в навчальній цільовій програмі параметрів засвоєння пізнавальної задачі з урахуванням особливостей вивчення фізики в вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації;

здійснити експериментальну перевірку ефективності та результативності запропонованої методики забезпечення результативного навчання фізики.

Для розв’язання поставлених завдань, перевірки висунутої гіпотези були використані такі методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури;

педагогічне спостереження за процесом навчання фізики; бесіди з учителями, викладачами, учнями та студентами; аналіз, узагальнення та систематизація власного педагогічного досвіду;

цілеспрямований педагогічний експеримент (констатуючий, пошуковий та формуючий); якісний та кількісний аналіз результатів педагогічного експерименту з використанням методів математичної статистики.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають основні положення про єдність свідомості та діяльності (Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн); новітні здобутки психології, педагогіки, дидактики: психологія розвиваючого навчання (В.В. Давидов);

технологія проблемного навчання (І.Я. Лернер, О.І. Ляшенко); технології модульного навчання фізики (О.В. Сергєєв); проблемна постановка навчального експерименту (Є.В. Коршак);

психолого-педагогічні основи фізичного експерименту (С.П. Величко); навчання складання та розв’язування фізичних задач (А.І. Павленко); еталонний підхід до побудови процесу навчання;

теорія управління навчально-пізнавальною діяльністю (П.С. Атаманчук); теорія результативного навчання; положення особистісно орієнтованого навчання; філософські і соціально-психологічні положення, що розкривають багатоаспектну природу діяльності людини; взаємообумовленість педагогічних явищ та процесів; взаємозалежність між розвитком особистості й організацією її діяльності на занятті; концептуальні положення закону України “Про освіту”, національної доктрини розвитку освіти, принципи та положення теорії гуманізації навчального процесу.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

виявлені діяльнісно-особистісні характеристики оперативного та тематичного контролю у навчанні фізики;

встановлені основні закономірності впливу еталонних вимірників якості знань, побудованих з урахуванням міжпредметних зв’язків змісту навчального матеріалу, його практичної, світоглядної та духовно-культурної значущості та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста на процедуру методичного забезпечення оперативного та тематичного контролю у навчанні фізики студентів вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації в умовах особистісно орієнтованого навчання;

відпрацьовано механізми забезпечення матеріальної, операційної та психологічної готовності до засвоєння конкретного навчального матеріалу з фізики;

реалізовано схему задання цілеорієнтацій (навчальна, дидактична, виховна та розвивальна цілі) у навчанні фізики через еталонні вимоги та функції оперативного й тематичного контролю;

розроблено технологічні схеми управління пізнавальною діяльністю з фізики студентів вищих навчальних закладах 1-2 рівня акредитації в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що:

на основі виділення основних особистісних характеристик пізнавальної активності доведено, що у навчанні фізики система оперативного контролю співвідноситься із забезпеченням матеріальної, операційної та психологічної їх готовності до засвоєння конкретного навчального матеріалу, а також рівня первинної обізнаності (ЗЗ, НС чи РГ) залежно від параметра засвоєння навчального матеріалу (стереотипності, пристрасності чи усвідомленості); поряд з тим система тематичного контролю - з забезпеченням можливості узагальнення та систематизації навчального матеріалу, що спричинює до формування дієвих знань студентів відповідно до вимог цільової навчальної програми з фізики;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.С.360-365. Фахове видання. УДК 5.57.574 ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТОТА АГРОЛАНДШАФТІВ І ПРОГРАМОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Сонько С.П. доктор географічних наук Екологічні проблеми, які виникають при вирощування сільськогосподарських культур умовно можна поділити залежно від масштабу виникнення на три групи. Перша група – проблеми макрорівня, або рівня усієї біосфери, які є найбільш концептуальними. Друга...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«Ін­ е­ е­ ­ а­на­ ­ а­І­освІ­ а ж н рн ук т УДК 620.179.15:004.421.2 Синьков М. ., Закидальський А. ., Цибульська Є. . В І О ДО 50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО НАУКОВОГО НАПРЯМКУ — КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ. ПРІОРИТЕТНА РОЗРОБКА НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ». В роботі показаний пріоритет українських вчених в створенні основоположних робіт з комп’ютерної томографії. Відзначається 50-річний юбілей першого комп’ютерного томографа, який був сворений в Київському політехнічному...»

«Харків Видавнича група «Основа» ББК 74.262.22 + 22.3 Г32 Гельфгат І. М., Петракова М. О. Г32 Усі уроки фізики. 7 клас / Гельфгат І. М., Петракова М. О. — Х.: Вид. група. «Основа», 2007.— 144 с. ISBN 978-966-333-574-2. В посібнику надані методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів за програмою 12-річної школи. Розглянуто питання планування та організації навчально-виховного процесу з фізики, проведення лабораторних робіт, здійснення...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«РОЗДІЛ 5. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ ТА БАР УДК 547.835:615.015 ЛІПОФІЛЬНІСТЬ S-ПОХІДНИХ НІТРОГЕНОВМІСНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ Завгородній М. П., к.б.н., доцент, Бражко О. А., д.б.н., професор, Омельянчик Л. О., д.фарм.н., професор, Новосад Н.В., к.б.н., доцент, Генчева В. І., к.б.н., доцент, Петруша Ю. Ю., аспірант Запорізький національний університет За допомогою програмних забезпечень ACDLABS 10 та Chemoffice 6.0 розраховані значення ліпофільності S-похідних нітрогеновмісних гетероциклів. Експериментально...»

«Співробітництво із зарубіжними навчальними закладами № Навчальний заклад району Зарубіжний Термін дії Угоди Напрямки співпраці навчальний заклад про співпрацю (назва навчального закладу (з.по.р) українською мовою) Росія 1. СЗШ №25 Загальноосвітня школа 2011 р. 22.10-25.10.2013візит учнів школи № 425 до Києва. № 425 ім. академіка Капіци, (Безстрокова) Квітень 2014 – візит учнів школи до Санкт-Петербургу м. Санкт-Петербург Гімназія № 48 Середня загальноосвітня 2007 р. Спільні конференції в...»

«Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАНУ за підсумками 2008 року 20 -23 січня 2009 року Розклад засідань 20.01.2009 21.01.2009 22.01.2009 23.01.200 вівторок середа четвер п’ятниця 10:00-13:00 Пленарне засідання Великий зал НЦ к. Засідання секцій 14:00-17:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 Великий зал НЦ Ядерна фізика Великий зал НЦ Великий зал НЦ Зал засідань к. 108 к. 108 к. 108 10:00-13:00 Атомна енергетика НЦ, к.№ Радіаційна фізика та 10:00-15: радіаційне Зал засідань...»

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА курсу загальної фізики НТУ ХПИ В основу робочої програми з курсу загальної фізики покладена Програма з фізики для інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яка затверджена Методичним управлінням Міносвіти України.1.Місце курсу фізики у навчальному процесі, його головні цілі і задачі.1.1. Цілі викладання курсу фізики Дана програма відображає сучасний стан фізики і її застосувань, у ній істотним чином, на основі внутрішніх логічних зв’язків, поєднуються...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ Частина перша Технології знезараження непридатних пестицидів Вінниця ВНТУ УДК 632.95 ББК 44+35.33(075) У 67 Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол №7 від 23.02.2012 р.) Автори: Петрук В.Г., Ранський А.П., Васильківський І.В., Іщенко В.А., Безвозюк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»