WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету менеджменту і маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету менеджменту і

маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

зі спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства»

Київ – 201

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів факультету менеджменту і маркетингу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», зі спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» / Уклад.: Гречко А.В., Кавтиш О.П.

– К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 61 с.

Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ»

(протокол № 6 від 30.01.2012 р.) Навчальне видання Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система»

Укладачі: Гречко А.В., к.е.н., доцент Кавтиш О.П., к.е.н., доцент Рецензент: Сімченко Н.О., доктор економічних наук, доцент, профсор кафедри менеджменту Відповідальні редактори: Круш П.В., зав. кафедри економіки та підприємництва, к.е.н., професор;

Кліменко О.В., доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Комп’ютерний набір: А.В. Гречко ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ----------------------------------------------- ВСТУП ------------------------------------------------------------------------------------

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ --------------------------------------------------------- 8

1.1 Завдання на розрахункову роботу _______________________________8

1.2 Загальні вимоги до оформлення ________________________________8

2. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД --- 1

2.1 Розрахунок суми податку на прибуток __________________________11 2.1.1 Розрахунок суми доходів з метою оподаткування податком на прибуток -------------------------------------------------------------------------------- 11 2.1.2 Розрахунок суми витрат з метою оподаткування податком на прибуток -------------------------------------------------------------------------------- 12

2.2 Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб ________________20

2.3 Система загальнодержавного соціального страхування ____________2

2.4 Розрахунок непрямих податків ________________________________25 2.4.1 Визначення суми податку на додану вартість(ПДВ) -------------------- 25 2.4.1.2 Операції, що підлягають оподаткуванню за ставкою 0% ------------ 27 2.4.1.3 Операції, які не є об’єктом оподаткування та звільняються від сплати ПДВ ----------------------------------------------------------------------------- 29 2.4.1.4 Визначення суми ПДВ ------------------------------------------------------ 30 2.4.2 Розрахунок суми акцизного податку -------------------------------------- 31 2.4.3 Визначення суми митних платежів ----------------------------------------- 3

2.5 Розрахунок інших видів податків ______________________________35 2.5.1 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу ------------------------ 35 2.5.2 Екологічний податок----------------------------------------------------------- 36 2.5.3 Плата за користування надрами --------------------------------------------- 38

2.6 Місцеві податки і збори ______________________________________40 2.6.1 Збір за місця для паркування транспортних засобів -------------------- 40 2.6.2 Туристичний збір --------------------------------------------------------------- 41

2.7 Збір за спеціальне використання води ___________________________42

2.8 Плата за землю _____________________________________________44 ВИСНОВКИ ---------------------------------------------------------------------------- 46 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ------------------------------------------------------------- 47 Додаток А ------------------------------------------------------------------------------- 48 Додаток Б ------------------------------------------------------------------------------- 49 Додаток В ------------------------------------------------------------------------------- 55 Додаток Г ------------------------------------------------------------------------------- 56 Додаток Д ------------------------------------------------------------------------------- 57 Додаток Е ------------------------------------------------------------------------------- 58 Додаток Є ------------------------------------------------------------------------------- 59 Додаток Ж ------------------------------------------------------------------------------ 60 Додаток З ------------------------------------------------------------------------------- 61

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЄВРО Офіційна валюта держав Європейського Союзу ЄСВ Єдиний соціальний внесок ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність ЗП Заробітна плата МКУ Митний кодекс України НБУ Національний Банк України ПДВ Податок на додану вартість ПДФО Податок на доходи фізичних осіб ПКУ Податковий кодекс України УТОГ Українське товариство глухих УТОС Українське товариство сліпих ВСТУП На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні найбільш вагомий вплив на діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та різних організаційно-правових форм мають податки.

Податкове регулювання здатне досить кардинально впливати на діяльність підприємств і може як стимулювати його роботу, так і навпаки стримувати. Вивчення особливостей оподаткування дає змогу не допускати помилок при розрахунках з бюджетом і уникнути проблем, які негативно вплинуть на діяльність суб’єктів господарювання. Поряд з цим ретельне дослідження податкового законодавства дозволить краще орієнтуватися в ситуації, що склалася в Україні та дасть змогу майбутнім економістам чітко усвідомити свої права та обов’язки з питань оподаткування.

Метою методичних вказівок до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система» є засвоєння студентами теоретичних основ оподаткування підприємств в Україні, а також найбільш суттєвих аспектів податкової політики України, набуття практичних навичок щодо розрахунку окремих видів загальнодержавних і місцевих податків, що дозволить майбутнім економістам застосовувати набуті знання у практичній діяльності на підприємствах різних галузей економіки.

Основними завданнями методичних вказівок до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система» є:

- засвоєння понятійного апарату теорії оподаткування та принципів побудови податкової системи країни;

- забезпечення знань податкового законодавства та податкової політики держави;

- вивчення складу та структури податків і обов’язкових платежів;

- здобуття практичних навичок щодо визначення об’єктів та бази оподаткування;

- оволодіння методикою розрахунку загальнодержавних та місцевих податків для фізичних та юридичних осіб;

- набуття практичних вмінь з розрахунку єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування як для роботодавців, так і для найманих працівників;

- надання можливості студентам навчитися систематизовано та комплексно здійснювати податковий облік на підприємстві.

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

1.1 Завдання на розрахункову роботу Тема розрахункової роботи «Розрахунок податкових платежів до державного та місцевих бюджетів України».

Завдання розрахункової роботи: розрахувати суму податкових платежів до бюджету за поточний період, а саме: податок на прибуток підпримств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, акцизний податок, митні платежі, деякі види місцевих податків та зборів, обґрунтувати свої розрахунки.

Умову задачі наведено у додатку Б, а вихідні дані для виконання розрахункової роботи представлено у додатках В, Г, Д, Е, Є, Ж, З (варіант вихідних даних обирається за узгодженістю з керівником розрахункової роботи).

<

1.2 Загальні вимоги до оформлення

Розрахункова робота складається з таких частин:

титульний аркуш (форма наведена у Додатку А);

завдання на розрахункову роботу;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


розрахункова частина;

список літератури (наводяться літературні джерела, використані при виконанні розрахункової роботи).

Розрахункову роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). Текст розрахункової роботи друкують машинописним або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Використовується шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Наскрізна нумерація починається з титульного аркуша (приклад оформлення титульного аркуша в додатку А), але номер сторінки на титульному аркуші не ставиться. Вперше номер сторінки проставляється на сторінці із заголовком «ЗАВДАННЯ», тобто це вже буде сторінка 2. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті.

Умова має бути подана у вигляді таблиці (додаток Б) з даними, що відповідають варіанту студента.

Завдання на розрахункову роботу носить наскрізний характер, тому розв’язок має бути поданий у наступній послідовності:

1) розрахунок суми єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку з доходів фізичних осіб та заробітної плати працівників;

2) розрахунок суми мита;

3) розрахунок суми акцизного податку;

4) розрахунок суми податку на додану вартість (ПДВ);

5) розрахунок суми податку за першу реєстрацію транспортного засобу;

6) розрахунок суми збору за місця для паркування транспортних засобів;

7) розрахунок суми збору за спеціальне використання води;

8) розрахунок суми плати за землю;

9) розрахунок податку на прибуток;

10) висновки.

Заголовки розрахунку кожного виду податку виділяються напівжирним курсивом та розміщуються симетрично до тексту, наприклад: 4. Розрахунок суми ПДВ. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Формули в розрахунковій роботі наводяться безпосередньо перед розрахунком. Наведення формул є обов’язковим. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі.

Знаходження суми кожного виду податку має супроводжуватися поясненням, наприклад: Згідно зі статтями 138, 139 та 140 ПКУ існують витрати на суму яких може зменшуватися база оподаткування податком на прибуток, також ряд витрат на суму яких заборонено зменшувати базу оподаткування, а також витрати які дозволено включати у розмірі певного відсотку. Таким чином, виходячи з умови задачі до складу витрат на які зменшиться база оподаткування податком на прибуток включаємо такі витрати:______________ (перераховуються витрати і вказуються суми). Не маємо право включати до складу витрат ________________ (перераховуються витрати і вказуються суми). Включає у розмірі певного відсотку __________ (перераховуються витрати, вказуються суми, відсотки).

Отже, розв’язання кожної задачі має бути обґрунтоване. Всі розрахунки здійсненні під час розв’язання задачі мають бути наведені. Після розрахунку кожного виду податків (у вказаній послідовності) необхідно писати відповідь, в якій коротко наводиться результат розрахунку, наприклад: Відповідь: Сума ПДВ, яку підприємство має сплатити у бюджет становить _________ грн.

2. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЗА ЗВІТНІЙ ПЕРІОД

2.1 Розрахунок суми податку на прибуток Для розрахунку суми податку на прибуток необхідно керуватися розділом ІІІ Податкового Кодексу України (ПКУ). Згідно статті 134, п. 134.1 даного документу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів (ст. 135 – 137 ПКУ) звітного періоду на суму операційних витрат та інших витрат звітного періоду (ст. 138 -143 ПКУ).

2.1.1 Розрахунок суми доходів з метою оподаткування податком на прибуток У відповідності до ПКУ існує ряд доходів, які дозволяється включати до складу доходу з метою оподаткування, однак існує ряд доходів, які не дозволено враховувати під час визначення бази оподаткування податком на прибуток. В даних методичних вказівках наведені основні з них, а також вказані статті, до яких можна звертатися в разі необхідності при визначенні суми доходу з метою оподаткування податком на прибуток (табл.

2.1).

Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, а дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акту або іншого документу.

Таблиця 2.1 Визначення доходів з метою оподаткування податком на прибуток Доходи, що враховуються при обчисленні бази оподаткування (ст.

135 ПКУ)

Дохід від операційної діяльності:

1. Дохід від реалізації товарів та послуг, наданих робіт.

Інші доходи:

1. Дохід у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння боровими вимогами.

2. Доходи від операцій оренди/лізингу.

3. Суми штрафів фактично отриманих за рішенням сторін договору.

4. Суми акцизного податку сплаченого покупцями на користь платника акцизного податку.

5. Дохід від реалізації необоротних матеріальних активів, майнових комплексів, оборотних активів.

Доходи, що не враховуються для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток (ст. 136)

1. Сума попередньої оплати та авансів, отриманих в рахунок оплати товарів.

2. Сума податку на додану вартість отримана платником ПДВ, нарахована на вартість продажу товарів, робіт, послуг.

3. Сума прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права.

4. Сума отриманого емісійного доходу.

5. Дивіденди отримані платником податку від інших платників.

6. Кошти, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги.

7. Вартість основних засобів безоплатно отриманих з метою їх експлуатації за рішенням центральних органів влади.

8. Основна сума отриманих кредитів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ“ ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЙ СВІТ ЗООГЕОГРАФІЧНИХ ОБЛАСТЕЙ СУХОДОЛУ В ЗАЛАХ ЗООМУЗЕЮ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Навчально-методичний посібник для студентів географічних, біологічних, екологічних та лісівничих спеціальностей Ужгород Видавництво УжНУ «Говерла» УДК 591.9 (086.3) (075.8) ББК Е 685 л 611 Т–26 Автори: проф. Матловіч Рене, к.с/г.н. Бокотей О. М., Крон А. А.,...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет 2581 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «Фізика» для студентів факультету технічних систем та енергоефективних технологій денної та заочної форм навчання Розділ « ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА ТА ФІЗИКА ЯДРА » Суми Вид-во СумДУ Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет До друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» п.2.6.1 Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (2) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 393 с. ISBN 966-8089-31РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 1. Радул В.В. – доктор...»

«ISSN 2076-2429 Праці Одеського політехнічного університету. 2011. Вип. 1(35) О.М. Нікіпелова, канд. хім. наук, УДК 615.327.036.:613.3 А.В. Мокієнко, д-р мед. наук, ст. наук. співр., Л.Б. Солодова, хімік, Укр. наук.-дослід. ін-т медич. реабілітації та курортології, м. Одеса ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ПОКАЗНИКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПЕЛОЇДІВ ШАБОЛАТСЬКОГО І БУДАКСЬКОГО ЛИМАНІВ О.М. Нікіпелова, А.В. Мокієнко, Л.Б. Солодова. Характеристика фізико-хімічних властивостей, показників...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0110U001949 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ „ШУМИЛІВСЬКА” (НЕГАЗОВАНОЇ ТА СЛАБОГАЗОВАНОЇ),...»

«1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю 8. 02030101 “Філософія” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”) має на меті виявити рівень опрацювання випускником-бакалавром за період навчання філософських знань і умінь їх застосування з урахуванням майбутньої діяльності у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики. Питання вступного іспиту складені на основі програми державної атестації з філософії для вступників академічного звання...»

«Збірн.наук.праць Уманського НУС. Ч.1. Агрономія. Випуск 73. Умань – 2010.С.360-365. Фахове видання. УДК 5.57.574 ЕКОЛОГІЧНА ЧИСТОТА АГРОЛАНДШАФТІВ І ПРОГРАМОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР Сонько С.П. доктор географічних наук Екологічні проблеми, які виникають при вирощування сільськогосподарських культур умовно можна поділити залежно від масштабу виникнення на три групи. Перша група – проблеми макрорівня, або рівня усієї біосфери, які є найбільш концептуальними. Друга...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.322.01 Пилипенко Г.М. ОНТОЛОГІЧНІ І ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ФУНКЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ СУСПІЛЬСТВА У статті досліджуються онтологічні і In the article the ontological and gnosiological гносеологічні фактори виокремлення factors of selection of economic sphere are probed економічної сфери у окрему над суспільну in separate over public structure, specified on структуру і оформлення економічного narrow-mindedness of this methodological...»

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»

«ISSN 2309-83 Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія соціально-педагогічна В и п у с к 2 Частина 2 Кам’янець-Подільський „Медобори-200 УДК:378.4(477.43):376.1(082) ББК:74.58(4 Укр) З-42 Рецензенти: М.О. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ. П.С. Атаманчук...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»