WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 517(075.8): 637.14 МЕЛЬНИЧЕНКО О.П., канд. с.-г. наук; ГРЕБЕЛЬНИК О.П., канд. техн. наук. Білоцерківський національний аграрний університет, e-mail:mela731 ЕМПІРИЧНЕ ...»

УДК 517(075.8): 637.14

МЕЛЬНИЧЕНКО О.П., канд. с.-г. наук;

ГРЕБЕЛЬНИК О.П., канд. техн. наук.

Білоцерківський національний аграрний університет, e-mail:mela731@rambler.ru

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА

Висвітлено результати застосування кореляційно-дисперсійного аналізу в молочній

промисловості. Представлені рівняння регресії для математичної моделі, що кількісно

виражають зв’язок між фізико-хімічними характеристиками молока-сировини.

Ключові слова: кореляційно-регресійний аналіз, математична модель, рівняння ліній регресії, фізико-хімічні параметри молока.

Постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій.

Навчання з математичної статистики є важливою частиною методології підготовки наукових кадрів у питаннях якісно-кількісного аналізу масових явищ. Оволодіння сучасними методами збирання, обробки та аналізу статистичної інформації – невід’ємний елемент підготовки висококваліфікованих кадрів [1]. Основні прийоми та методи математичної статистики застосовують у сільському господарстві, харчовій промисловості тощо [2].

Метою роботи було з’ясувати закономірності математичного моделювання в різних галузях та застосувати кореляційно-дисперсійний аналіз для характеристики утворених математичних моделей.

Матеріали і методи дослідження. Предметом дослідження були фізикохімічні параметри молока-сировини, що потрапляло на переробку до Білоцерківського молочного комбінату (БМК). Об’єктом дослідження є статистична обробка дискретних та неперервних величин. Методи, які використовуються в даній роботі, є загальновизнаними методами наукового пізнання: теоретичні, індуктивні, практичні, статистичні.

Результати досліджень та їх обговорення. На сучасному етапі в Україні молочна промисловість переживає важкі часи: недостача сировини та низька її якість. Порівнянно зі світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня [7]. Ріст виробництва, розширення асортименту повинні поєднуватися з постійним покращенням якості продукції, біологічної цінності та смакових властивостей виробів. Важливим значенням є також більш повне використання сільськогосподарської сировини для виробництва повноцінних продуктів з високим вмістом білка, вітамінів, біологічно активних речовин. При цьому якість вихідної сировини визначає якість готових продуктів [6].

У молочній промисловості молоко-сировину оцінюють за органолептичними, фізико-хімічними та санітарно-гігієнічними показниками.

Важливою є фізико-хімічна група параметрів, які впливають на якість і вихід готових продуктів. Тому вміст масової частки жиру, білка та сухих речовин молока є безпосередньою характеристикою якості сировини [4].

Впродовж 2009-2010 рр. було досліджено молоко-сировину, що надходило на БМК. Аналізуючи молоко трьох ґатунків (екстра, вищий, перший), були встановлені кореляційні зв’язки між сезонністю і його фізико-хімічними показниками: масовою часткою жиру, білка та сухих речовин молока [6].

Масова частка жиру в молоці протягом року зазнавала постійних змін.

Добре видно, що по кожному ґатунку спостерігається тенденція до коливальних змін цього показника протягом року. При чому ці значення взаємопов’язані.

Між ними існують високі кореляційні зв’язки: між ґатунком екстра і вищим – +0,83; між екстра та першим – +0,89; між вищим та першим – +0,83. Додатній знак знайдених коефіцієнтів показує пряму кореляційну залежність. Графічний аналіз динаміки змін масової частки жиру дає можливість чіткіше простежити зміни показників (рис. 1).

4,2 4,1

–  –  –

3,5 3,4 3,3 3,2

–  –  –

Рис. 1. Динаміка зміни масової частки жиру в молоці протягом року.

Для всіх ґатунків характерні криві типу синусоїди. Мінімальні значення показника спостерігаються у червні. Зниження вмісту жиру в молоці пояснюється змінами навколишнього середовища, зміною кормів і, як наслідок, збільшенням кількості надоїв. Також, як правило, у господарствах планують масові отелення на січень-лютий, а тому влітку іде загальне зниження вмісту жиру в молоці у зв’язку з особливостями лактаційної кривої у тварин [5].

Максимальні значення показника спостерігаються: для ґатунку екстра – у листопаді-грудні; для вищого та першого – у грудні-січні. Амплітуда коливань кривої для ґатунку екстра склала 0,68 %; для вищого та першого – 0,3-0,38 %.

Тобто в ґатунку екстра відбуваються значніші зміни біохімічного складу молока протягом року. Це пояснюється тим, що високопродуктивні тварини, від яких в основному (за результатами аналізу сировинної бази заводу) отримується таке молоко, більш чутливі до різноманітних змін: температури навколишнього середовища, годівлі, умов утримання тощо. Зміни молока вищого та першого ґатунку виражені менше. Слід зазначити, що масова частка жиру в молоці ґатунку екстра протягом року була вища за відповідні середньомісячні показники по інших ґатунках. Коливання вмісту жиру в молоці протягом року пояснюється змінами умов навколишнього середовища.

Як показали результати досліджень, зміни вмісту білка протягом року теж мають коливальний характер, але з меншою амплітудою коливань – в середньому 0,1-0,19 % для всіх ґатунків. Вміст білка в молоці – більш стабільний фактор. Найменший вміст цього компонента спостерігається у липні

– тобто на місяць пізніше від мінімального вмісту жиру в молоці.

Максимальних значень цей показник теж набуває раніше. Тобто «білковість»

молока менш залежна від змін зовнішніх факторів за рахунок використання внутрішніх резервів тварин. Графічне зображення динаміки зміни білка в молоці протягом року для різних ґатунків подано на рис. 2.

Але у виробництві молочних продуктів часто важливим є не лише вміст інгредієнтів, але і їх співвідношення. Так у виробництві сирів необхідним є оптимальне співвідношення масової частки жиру і білка. Тому необхідно чітко враховувати сезонні зміни обох показників.

3,3 3,25 3,2

–  –  –

2,95 2,9 2,85 2,8

–  –  –

Рис. 3. Динаміка зміни масової частки сухих речовину в молоці протягом року.

Вміст сухих речовин – це підсумкова функція двох значущих аргументів:

показників вмісту жиру та білка, а також з обов’язковим врахуванням вмісту лактози. Мінімальні значення цього показника спостерігаються в червні-липні;

максимальні: для ґатунку екстра – в жовтні-листопаді; для вищого та першого – листопаді-грудні. Тобто визначальний вплив на характер змін цього показника має вміст жиру, оскільки він є більш непостійним та змінюваним параметром протягом року.

Логічно, що загальний аналіз основних показників хімічного складу молока для кожного ґатунку виявив, що між ними існують високі позитивні кореляційні зв’язки:

- для ґатунку екстра: між вмістом жиру та вмістом білка – +0,92; між вмістом жиру та вмістом сухих речовин – +0,98; між вмістом білка та сухих речовин – +0,88;

- для вищого ґатунку: між вмістом жиру та вмістом білка – +0,88; між вмістом жиру та вмістом сухих речовин – +0,85; між вмістом білка та сухих речовин – +0,89;

- для першого ґатунку: між вмістом жиру та вмістом білка – +0,82; між вмістом жиру та вмістом сухих речовин – +0,94; між вмістом білка та сухих речовин – +0,77.

Високі позитивні коефіцієнти кореляції підтверджують покладену гіпотезу про взаємозв’язок досліджуваних хімічних показників [5]. При чому цей зв’язок тісний і сама кореляція пряма (при збільшенні однієї величини інша прямолінійно збільшується і навпаки).

На основі знайдених коефіцієнтів кореляції були виведені рівняння лінійної регресії, які поєднують вміст білків, жирів та сухих речовин молока:

- для ґатунку екстра: у=0,356 х1+3,571 х2–0,015;

- для вищого ґатунку: у=–0,21 х1+4,397 х2–0,01;

- для першого ґатунку: у=1,229 х1+2,654 х2+0,03, де у, х1, х2 – масова частка відповідно сухих речовин, жиру, білка.

Рівняння регресії використовується для прогнозування очікуваних рівнів результативних ознак при встановлених значеннях факторних ознак. Таким чином, встановлені залежності, які поєднують основні фізико-хімічні показники молока-сировини залежно від його ґатунковості. Це дасть змогу більш повно використовувати сировину у виробництві молочних продуктів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновки. Представлене промислове застосування кореляційного аналізу дає можливість прогнозування очікуваних рівнів результативних ознак при встановлених значеннях факторних ознак.

Отримані кореляційні зв’язки у молочній промисловості дають можливість більш повно використовувати молоко різних ґатунків у технологічних процесах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичной обработки даннях / С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

2. Бешелев С.Л. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Л. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1980. –159 с.

3. Гаркавий В.Г. Математична статистика / В.Г. Гаркавий, В.В. Ярова. – К.:

Професіонал, 2004. – 484 с.

4. Луценко М.М. Перспективні технології виробництва молока / М.М. Луценко, В.В.

Іванишин, В.І. Смоляр [Моногр.] – К.: Видавничий центр «Академія», 2006. – 192 с.

5. Скотарство і технологія виробництва молока і яловичини / В.І. Костенко, Й.З.

Сірацький, М.І. Шевченко та ін. – Київ: Урожай, 1995. – 472 с.

6. Технологія незбираномолочних продуктів: Навчальний посібник / Т.А. Скорченко, Г.Є. Поліщук, О.В. Грек, О.В. Кочубей. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 264 с.

7. Ульянченко О.В. Формування і використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері [Моногр.] / О.В. Ульянченко – Харків: Харківський нац. агр. ун-т., 2006. – 357 с.

Эмпирическое исследование корреляционных связей показателей молока Е.П. Мельниченко, О.П. Гребельник Освещены результаты использования кореляционно-дисперсионного анализа в молочной промышленности. Представленны уравнения регресии для математической модели, которые колличественно выражают связь межде физико-химическими параметрами молока-сырья.

Ключевые слова: кореляционно-регресионный анализ, математическая модель, уравнения линий регресии, физико- химические параметры молока.

Empirical study the correlations indices of milk E. Melnishenko, О. Grebelnik Presented work is one of the possible variants for using the methods of mathematical statistics and the creation of mathematical models in various fields of science. It explains in detail the main stages of research that specifically apply to industry. Found correlations between the elements under investigation. An important contribution is represented by the obtained results based on their production, chemical characteristics of milk-raw. For the first time presented the use of mathematical models in industry.

Key words: correlation and regression analysis, mathematical model, equation of the regression line, chemical characteristics of milk. 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE V.E. Lashkaryov Institute of semiconductor physics «Лашкарьовські читання 2012» Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників «Lashkaryov’s readings 2012» Young scientists conference on semiconductor physics Збірник тез Abstract books Київ, Україна Kyiv, Ukraine Лашкарьовські читання – 20 Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідників імені...»

«C.П. Ситник Фізика Зошит для контрольних робіт 7 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: В.Б. Павлюк, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії Сокальського НВК “Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №3 – Колегіум”; М.А. Гентуш, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Сокальської гімназії Сокальського району Львівської області Ситник С.П. С41 Фізика. Зошит для контрольних робіт. 7 кл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА МАШИНОЗНАВСТВА М.А. ПРИХОДЬКО, Г.Г. ГЕРАСИМОВ ТЕРМОДИНАМІКА ТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧА Навчальний посібник Для студентів технологічних та енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівне 2008 УДК 536.7:536.24 (075.8) ББК 3131 П 68 Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування, (Протокол № 10 від 26 жовтня 2007 р.)...»

«Вовкотруб Віктор доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Подопригора Наталія кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ПРОБЛЕМА НАОЧНОСТІ В НЕПЕРЕРВНІЙ ФІЗИЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ (ЕРГОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ) Стаття присвячена проблемі використання ергономічного підходу до...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 7 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 77 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград – НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 77 ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки.–Випуск 77.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2008. – Частина 2. – 314 с. ISBN 966-8089-31У збірник увійшли статті фахівців з усіх...»

«Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. Т. 1. Хімія Білінська Юлія – студентка V курсу математичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент В. Я. Ілляшенко Зображення фігур у геометрії Наочні зображення просторових фігур широко використовуються, як в середній, так і вищій школі при вивченні математичних дисциплін. Але досить часто виникають проблеми з правильною побудовою...»

«УДК 608.1:129:179.9 Тетяна Кучера, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»БІОЕТИКА: ОГЛЯД НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ Етика це відповідальність за все живе А. Швейцер Kuchera Tetyana, PhD in Philisophy, Docent at Philosophy Department of the Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. Bioethics: an overview of the most actual problems. Bioethics is the study about the moral side of human...»

«АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗНАННЯ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ТИПОВИХ ЗАДАЧ З МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ Одним із важливих завдань шкільного курсу «Біологія» є формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь. Вміння розв’язувати задачі – один із об’єктивних критеріїв оцінки глибини засвоєння матеріалу. Практичне застосування здобутих знань під час розв’язуванняя задач сприяє розвитку логічного мислення, творчому, аналітичному підходу до вирішення поставленого питання або проблеми в...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У чотирьох частинах Ч. ІІІ Харків 2014 ББК 73 І 57 УДК 002 Голова...»

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, Татарстану. Учасники з...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»