WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Математика. Естественные науки 1. Одесский политехнический университет Труды Одесского политехнического университета : Научный и производственно-практ. сб. по техн. и естеств. наукам / ...»

Математика. Естественные науки

1. Одесский политехнический университет Труды Одесского политехнического

университета : Научный и производственно-практ. сб. по техн. и естеств.

наукам / Ред. совет: Малахов В.П. (гл. ред.) и др.- О. : ОНПУ, 1996. - Вып.

1(27):.- О., 2007.- 331 с.- На рус. и укр. яз., 30,00 грн

2. Комкова, Ольга Анатоліївна Аномальна релаксація в структурноневпорядкованих діелектричних матеріалах у приладових системах : спец.

01.04.01 - фізика приладів, елементів і систем : автореф. дис. на здобуття наук. ст. к. фіз.-мат. н. / О. А. Комкова; наук. кер. В.В. Новіков.- О. : ОНПУ, 2007.- 20 с., б.ц.

3. Комкова, Ольга Анатольевна Аномальная релаксация в структурнонеупорядоченных диэлектрических материалах в приборных системах : спец.

01.04.01 - физика приборов, элементов и систем : дис. на соискание науч. ст.

к.физ.-мат. наук / О. А. Комкова; науч. рук. В.В. Новиков.- О. : ОНПУ, 2007.- 159 с.- Лит.: с. 141-159 (183 назв.)

4. Джигирей, Віктор Степанович Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник для вузів.- К. : Знання, 2000.- 203 c.,

9.92 грн

5. Чернієнко В.В., уклад. Альбом завдань з нарисної геометрії з методичними вказівками та прикладами розв'язань типових задач для студентів університетів / уклад.: В.В. Чернієнко, В.А. Граменицький, О.Г. Павлишко, В.М. Тігарєв.- Вид. 2-ге, стереотип.- О. : Наука і техніка, 2007.- 84 с.- На тит.

листі назв.: Альбом завдань з нарисної геометрії з прикладами розв`язань типових задач для студ. університетів, б/ц

6. Татарченко, Виталий Антонович Устойчивый рост кристаллов / В.А.

Татарченко.- М. : Наука, 1988.- 240 с.- Библиогр.: с. 234-239 (179 назв.).- ISBN 02-013828-2, 20,00 грн

7. Горкавий, Володимир Кузьмич Математична статистика : навч. посібник / В.

К. Горкавий, В.В. Ярова.- К. : Професіонал, 2004.- 384 с.- Літ.: с. 366-368 (31 назв.).- ISBN 966-8556-44-5, 45,00 грн

8. Кухлинг, Хорст Справочник по физике : пер. с нем. / Х. Кухлинг; под ред. Е.М.

Лейкина.- М. : Мир, 1983.- 520 с. : ил., 17,00 грн

9. Панченков, Георгий Митрофанович Химическая кинетика и катализ : учеб.

пособие для студентов хим. и хим.-технол. спец. вузов / Г. М. Панченков, В. П.

Лебедев.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- М. : Химия, 1974.- 592 с. : ил., 25,00 грн

10. Трофимова, Таисия Ивановна Сборник задач по курсу физики для втузов :

учеб. пособие / Т. И. Трофимова.- 3-е изд.- М. : ОНИКС 21 век, 2005.- 384 с. :

ил.- ISBN 5-329-01369-0, 18,65 грн

11. Бардачов, Юрій Миколайович Дискретна математика : підручник для студ втнз / Ю. М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова.К. : Вища школа, 2002.- 287 с. : ил.- ISBN 966-642-090-2, 30,00 грн

12. Полозюк О.Е. Конспект лекций по высшей математике : учеб. пособие для вузов / О.Е. Полозюк.- Донецк, 2002.- На тит. л. Курс лекций и практикум по высшей математике Ч. 1: Линейная алгебра. Векторная алгебра.

Аналитическая геометрия.- Донецк, 2002.- 104 с.- ISBN 966-556-369-6, 5,00 грн

13. Выгодский, Марк Яковлевич Справочник по элементарной математике :

таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М. Я. Выгодский.- Изд. 22-е.- Элиста : Джангар, 1996.- 416 с.- ISBN 5-7102грн

14. Клименко, Микола Олександрович Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології : підручник / М. О. Клименко, П. М. Скрипчук.- К. : Академія, 2006.с.- (Альма-матер).- Бібліогр.: с. 361-362.- ISBN 966-580-212-7, 25,00 грн

15. Загребнюк В.І., уклад. Методичні вказівки до виконання розрахунковографічної роботи "Розв'язок систем лінійних рівнянь за методом Гаусса" для слухачів інституту давузівської підготовки / Уклад.: В.І. Загребнюк, В.В.

Морозов, Є.В. Васіліу.- О. : ОДПУ, 2000.- 15 с., 0.40 грн

16. Гидроэнергетика и окружающая среда / Под ред.: Ю.А. Ландау, Л.А. Сиренко.К. : Либра, 2004.- 484 с. : ил.- ISBN 966-7035-56-5, 55,00 грн

17. Дащенко Александр Федорович Несущая способность упрочненных деталей машин / А.Ф. Дащенко, В.С. Кравчук, В.Д. Иоргачев.- О. : Астропринт, 2004.с.- Лит.: с. 150-155 (103 назв.).- ISBN 966-318-086-2, 30,00 грн

18. Гайченко, Віталій Андрійович Основи безпеки життєдіяльності людини :

Навч. посібник для ВНЗ / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль.- 2-ге вид., стереотип.- К. :

МАУП, 2004.- 232 с. : іл.- Бібліогр.: с.225-226(37 назв).- ISBN 966-608-417-1,

15.61 грн

19. Новиков, Юрий Владимирович Экология, окружающая среда и человек / Ю.

В. Новиков.- М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000.- 320 с., 18,00 грн, 16,74 грн

20. Мартинюк О.М., уклад. Методичнi вказiвки i завдання до контрольних робiт з дисциплiни "Основи дискретної математики" для студентiв очної та заочної форм навчання фахiв 6.0804, 6.0915.- Одеса : ОНПУ, 2002.- 59 с., 0.94 грн.

21. Себиси, Тунсер Конвективный теплообмен. Физические основы и вычислительные методы : пер. с англ. / Т. Себиси, П. Бррэдшоу; под ред. У.Г.

Пирумова; пер. с англ. С.С. Ченцова.- М. : Мир, 1987.- 592 с. : ил.- Библиогр.: с.

577, 40,00 грн

22. Полозюк О.Е. Конспект лекций по высшей математике : учеб. пособие для вузов / О.Е. Полозюк.- Донецк, 2002.- На тит. л. Курс лекций и практикум по высшей математике Ч. 4: Дифференциальные уравнения, системы. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Функции нескольких переменных : практическое пособие к решению задач по высшей математике.Донецк, 2002.- 120 с.- ISBN 966-556-368-8, 5,00 грн

23. Полозюк О.Е. Конспект лекций по высшей математике : учеб. пособие для вузов / О.Е. Полозюк.- Донецк, 2002.- На тит. л. Курс лекций и практикум по высшей математике Ч. 3: Функции нескольких переменных. Интеграл.

Дифференциальные уравнения.- Донецк, 2002.- 142 с.- ISBN 966-556-368-8, 5,00 грн

24. Высшая математика для экономистов : учебник для студ. вузов по экономич.

спец. / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, В.З. Партон; под ред. Н.Ш.

Кремера.- 2-е изд., перераб. и доп.- М. : ЮНИТИ, 2002.- 471 с.- ISBN 5-238грн

25. Желібо, Євген Петрович Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ.

вузів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; за ред. Є.П. Желібо.- 5-те вид.- К. : Каравела, 2007.- 344 с.- Бібліогр.: с. 338-342 (93 назв.).- ISBN 966грн

26. Желібо, Євген Петрович Безпека життєдіяльності : підручник для студ. вузів / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний.- К. : каравела, 2006.- 288 с.- Літ.: с. 279 (24 назв.).- ISBN 966-8019-59-8, 30,00 грн

27. Желібо, Євген Петрович Безпека життєдіяльності : Підручник / Є. П. Желібо, В. В. Зацарний.- К. : Каравела, 2007.- 288 с.- Літ.: с. 279 (24 назв.).- ISBN 966грн

28. Лінійна алгебра та елементи аналітичної геометрії : Навч. посібник / Ю.О. Кліх, Л.І. Плотнікова, А.В. Усов, Т.О. Комлева.- 2-ге вид.- О. : Астропринт, 2004.с.- Лі.: с. 277 (14 назв.).- ISBN 966-318-256-3, 25,00 грн

29. Полозюк О.Е. Конспект лекций по высшей математике : учеб. пособие для вузов / О.Е. Полозюк.- Донецк, 2002.- На тит. л. Курс лекций и практикум по высшей математике Ч. 2: Математический анализ: Функции и их непрерывность. Производная и дифференциал. Комплексные числа.- Донецк, 2002.- 103 с.- ISBN 966-556-398-Х, 5,00 грн

30. Козина, Г.А., сост. Методические указания к выполнению контрольних работ по высшей математике "Введение в математический анализ" для студ. заочн.

формы обучения всех спец. / сост.: Г.А. Козина, С.А. Яценко, А.Н. Порпулит;

ОПИ.- О. : ОПИ, 1989.- 9 с., б.ц

31. Анісімов В.О., уклад. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з фізики. Розділ "Механіка" для студентів усіх спец. / МО України. ОДПУ; Уклад.:

В.О. Анісімов, Д.Ю. Главацький, Ю.В. Ковальов, В.В. Серденко, С.Г. Супрун.О. : ОДПУ, 1994.- 54 с., 35 000.00 крб, 0.40 крб

32. Кічмаренко О.Д., уклад. Комплексні числа : методичні вказівки та учбові завдання для студ. технічного ун-ту / уклад.: О.Д. Кічмаренко, Т.О. Комлєва, Л.І. Плотнікова, Н.В. Скрипник, А.В. Усов.- О. : Астропринт, 2006.- 47 с., 5,00 грн

33. Письменный, Дмитрий Трофимович Конспект лекций по высшей математике / Д.Т. Письменный.- 2-е изд., испр.- М. : Айрис Пресс, 2003 Ч. 1: (Тридцать шесть лекций).- М.- 288 с. : ил.- ISBN 5-81112-01511-6, 20,00 грн

34. Письменный, Дмитрий Трофимович Конспект лекций по высшей математике / Д.Т. Письменный.- 2-е изд., испр.- М. : Айрис Пресс, 2003 Ч. 2: (Тридцать пять лекций).- М., 2003.- 256 с. : ил.- ISBN 5-8112-0190-7, 20,00 грн


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


35. Комлева Т.А., уклад. Ряды Фурье в примерах и упражнениях / Т.А. Комлева, Л.И. Плотникова, Н.В. Скрипник, Г.А. Оборський, А.В. Усов.- О. : Астропринт, 2007.- 58 с., 8,00 грн

36. Карпенко, Виктор Андреевич Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учеб. пособие для студ. техн. спец. втузов / В.А.

Карпенко, Н.А. Волошина, С.П. Волков.- Севастополь : СевНТУ, 2007.- 372 с.Библиогр.: с. 359 (12 назв.).- ISBN 978-966-2960-11-2, 47,00 грн

37. Новосибирский государственный технический университет Научный вестник НГТУ / Гл. ред. А.С. Востриков.- Новосибирск, 1995 - № 3 (28):.- Новосибирск, 2007.- 212 с.

38. Новосибирский государственный технический университет Научный вестник НГТУ / Гл. ред. А.С. Востриков.- Новосибирск, 1995 - №2 (27):.- Новосибирск, 2007.- 212 с., 18,00 грн

39. Ключников, Олександр Олександрович Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань : навч. посібник / О.О. Ключников, А.В. Носовський.- К. : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2007.- 256 с.- (Безпека атомних станцій).Бібліогр.: с. 249-253.- ISBN 978-966-02-4298-2, 42,00 грн

40. Шипачев, Виктор Семенович Высшая математика : учебник для студ. вузов / В.С. Шипачев.- Изд. 8-е, стереотип.- М. : Высш. школа, 2007.- 479 с. : ил.- ISBN 5-06-003959-5, 83,33 грн

41. Боженко, Любомир Іванович Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація : навч. посібник / Л.І. Боженко.- Л. : Афіша, 2006.- 324 с.- Літ.: с.

320-323 (81 назв.).- ISBN 966-7760-80-4, 23,40 грн

42. Шипачев, Виктор Семенович Высшая математика : учебник для студ. вузов / В.С. Шипачев.- Изд. 8-е, стереотип.- М. : Высш. школа, 2007.- 479 с. : ил.- ISBN 5-06-003959-5, 83,33 грн

43. Миронов Д.В., уклад. Методичні вказівки для студ. спец. 6.040 106 - "Екологія та охорона навколошнього середовища" до практичних робіт по курсу "Методи розрахунку викидів та скидів шкідливих речовин" / уклад. Д.В. Миронов.- О. :

Екологія, 2007.- 27 с.- На обкл. Метод. вказ. до практ. робіт по курсу..., 3,00 грн

44. Васильченко, Іван Петрович Вища математика для економістів : підручник / І.П. Васильченко.- 3-тє вид., випр. і доп.- К. : Знання, 2007.- 454 с.- ISBN 966грн

45. Шалимов, Николай Алексеевич Эпоха Вернадского: золотой век естествознания : К 145-летию со дня рождения первого президента Национальной Академии наук Украины В.И. Вернадского (1863-1945) / Н.А.

Шалимов.- О. : ТЭС, 2007.- 192 с.- Лит.: с. 189 (25 назв.).- ISBN 966-8145-52-6, 35,00 грн

46. Зинченко Т.А. Органическая химия : учебник для иностранных студ.

подготовительных фак-тов вузов / Т.А. Зинченко, Н.Ф. Семизорова.- О. : Друк, 2007.- 174 с.- ISBN 966-2907-39-4, 30,00 грн

47. Зеркалова Е.А. Биология для иностранных студентов подготовительных факультетов : [учебное пособие] / Е.А. Зеркалова.- О. : Друк, 2007.- 208 с.ISBN 978-966-2907-53-7, 34,00 грн

48. Прикладна геометрія та інженерна графіка = Applied geometry and graphics. :

Міжвідомчий науково-технічний збірник / Відповід. ред. В.Є. Михайленко.- К. :

КНУБА, 1991 Вип. 77:.- К., 2007.- 212 с., 30,00 грн

49. Зыков, Александр Александрович Лекции по алгебре : [навч. видання] / А.А.

Зыков.- О. : Астропринт, 2007.- 398 с.- ISBN 978-966-318-788-4, 38,00 грн

50. Свірідова О.В., уклад. Фізика : методичні вказівки і контрольні завдання для студ фахових напрямків 7.090202, 7.090203, 7.090220, 7.090258, 7.090502, 7.090521, 7.091302, 7.091401, 7.092501, 7.090510-01, 7.091501, 7.090603 нституту заочної освіти / О.В. Свірідова, М.П. Спіріхіна, Т.М. Сліозберг, О.Ю.

Мандель.- О. : Наука і техніка, 2007.- 168 с.- Літ.: с. 161 (12 назв.), 39,56 грн 
Похожие работы:

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 911:630*22:504.73] (477.83-25) Олег БАБИЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЛЬВОВА У статті розглянуто фізико-географічні особливості, категоріальну та територіальну структуру мережі лісових урочищ. Досліджено геоекологічний стан лісових геосистем їх просторово-часове функціонування. На прикладі ландшафтних геокомплексів надано оцінку рекреаційного потенціалу. Розкрито потенційні та...»

«В.П.Лавренчук, П.П.Настасієв, О.В.Мартинюк, О.С.Кондур Вища математика Загальний курс Частина II Математичний аналіз і диференціальні рівняння Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Чернiвцi Книги – ХХІ ББК 22.11я7 Л 135 УДК 51(075.8) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист про надання грифу №1.4/18-Г-239 від 28.01.08 р.) Рецензенти: Євтухов...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ кафедра методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ХВИЛЬОВОЇ ОПТИКИ ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (курсова робота) Роботу виконала студентка 3-го курсу денної форми навчання Чапко Ліля Юріївна науковий керівник від кафедри доктор...»

«УДК 39:34.613.4.477 ТЕРЕС Наталія Володимирівна, канд. іст. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка ТРАДИЦІЙНІ ЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ Проаналізовано міжнародний досвід охорони та збереження традиційних знань, міжнародну та українську практику охорони традиційної медицини як важливого компонента традиційної культури. Проанализировано международный опыт охраны и сбережения традиционных знаний, международную и...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ДРУЧОК Максим Юрійович УДК 532.74; 544.354; 544.355-128 СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТІВ ІОННОЇ АСОЦІАЦІЇ ТА КАТІОННОГО ГІДРОЛІЗУ В КОЛОЇДНО-ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ РОЗЧИНАХ 01.04.24 – фізика колоїдних систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ЕВРИКА – ХІІ ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Редакційна рада: Остафійчук Б.К. – голова, доктор фізико-математичних наук, професор; Васильєва В.А. – доктор юридичних наук, професор;...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ) Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. Н. Литвиненка НАН України Східна митниця ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В МИТНІЙ СПРАВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Савчинський Богдан Дмитрович УДК 004.93'1:[519.76+519.814+519.168+519.857] КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»

«РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА Міністерство освіти і науки України УМОВИ УЧАСТІ Національна академія наук України Прізвище Для участі в конференції необхідно Університет імені П’єра і Марії Кюрі (Франція) Ім’я направити в оргкомітет: Маріборский університет (Словения) По батькові реєстраційну форму; Ягелонський університет (Польща) Вчене звання _ тези доповідей; Люблінська політехніка (Польща) Вчена ступінь копію квитанції про оплату. Ризький технічний університет (Латвія) Організація При реєстрації...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»