WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«№3 Б.Є. Патон з батьком і братом (1949) Б.Є. Патон у 1959 р. Видатного вченого і організатора науки, Президента Національної академії наук України Бориса Евгеновича ПАТОНА щиро вітаемо ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПИТАННЯ

ІСТОРІІ

НАУКИ

І ТЕХНІКИ

№3

Б.Є. Патон з батьком і братом (1949) Б.Є. Патон у 1959 р.

Видатного вченого і організатора науки,

Президента Національної академії наук України

Бориса Евгеновича ПАТОНА

щиро вітаемо з ювілеем і бажаемо

міцного здоров’я і творчої наснаги!

Експеримент по електрошлаковому зварюванню

№ 3 (7)

ПИТАННЯ ІСТОРІІ

НАУКИ І ТЕХНІКИ 2008

Головний редактор

У номері:

Гріффен Л.О.

Відповідальний секретар ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ Константинов В.О.

Добровольська Із історії кафедри математичної фізики Члени редколегії: Е.М., Авдєєва Т.В. (до 110 річниці НТУУ «КПІ»)…..……..2 Бєсов Л.М.

РОЗВИТОК НАУКОВИХ І ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ

Добровольський В.О.

Гамалія В.М. Вивчення бактеріальних хвороб рослин Непомнящий А.А.

російськими та українськими вченими у Посохов С.І.

20-30 рр. ХХ ст.

Савчук В.С.

Сухотеріна Л.І. НАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО Титова О.М.

Литвинов А.П. Створення і впровадження провідних Засновник: технологій ракетобудування під Центр памяткознавства керівництвом Б.Є. Патона..................….19 НАНУ і УТОПІК ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ

Адреса редакції:

Пістоленко І.О. Україна та українські льотчики в 01015, Київ-15, вул. Мазепи, російській військовій авіації (в період 21, корп. 19. Тел. 280-78-79 до 1917 р.)

m-center@ukr.net

НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ

Видання зареєстровано Гармаш Т.П. Наукові товариства 60-их років ХХ ст.

в Мінюсті України у системі природоохоронних КВ № 12661-1545Р організацій

ВИДАТНІ НАУКОВЦІ ТА ІНЖЕНЕРИ

Публікується за рішенням Горецький О.А. С.Д. Карейша (1854-1934) – визначний Вченої ради Центру вчений-залізничник, інженер і памяткознавства викладач

УДК 517.91(09) ІЗ ІСТОРІЇ КАФЕДРИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ (до 110-ї річниці НТУУ ”КПІ”) Добровольська Е.М., кандидат фіз.-мат. наук, доц., Авдєєва Т.В., ст. викладач (Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”) Статья представляет очерк преподавания и развития математических исследований, проведенных многими сотрудниками кафедры математической физики за последние два десятилетия.

The article represents an essay of teaching and development of the mathematical researches were leading by many employees of faculties of mathematical physics of the Kiev polytechnic institute for the last two decades.

–  –  –

2 ПИТАННЯ ІСТОРІІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2008 № 3

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ

„Дифференциальные уравнения в вич Всеволод Олексійович, фахівець функциональных производных и неко- в галузі теорії функції комплексної торые вопросы вариационного исчис- змінної [3, с. 37].

ления, связанные с ними” (1967), док- Наукові інтереси інших співробітторську дисертацію в Інституті матема- ників кафедри відзначались досить шитики НАН України «Квазилинейные роким спектром. Диференціальними ріэллиптические уравнения и нелинейные вняннями, математичною фізикою та їх полугруппы сжатий» (1996). Звання застосуваннями займались О.Я. Гадіопрофесора отримав в 1997 р. ненко, М.М. Копець, Н.Г. КрасношапМикола Макарович підготував 6 ка, М.П. Петренко, Т.І. Шабратько.

кандидатів наук, був науковим консу- Гадіоненко Олександр Якович льтантом 3 докторських дисертацій з працював на кафедрі з 1973 р. Має 5 теорії управління. Він є автором понад наукових розробок (винаходів), які занаукових праць, посібників, співав- патентовані у бюро винаходів при КПІ і тор 3 монографій. 15 наукових публікацій. У співавторстУ 1971 – 1975 рр. М.М. Кухарчук ві видано підручник із теорії графів.

працював на кафедрі математики в На- Копець Мирослав Михайлович ціональному Інституті нафти в м. Буме- на кафедрі працює з вересня 1982 р. і є рлес (Алжир) спочатку викладачем ма- автором 23 наукових публікацій. Оснотематики, а потім три роки – завідува- вний напрямок дослідження – диферечем кафедри. В 1978–1980 рр. він – нціальні рівняння із частинними похідпрофесор кафедри математики Францу- ними. Видав також 12 методичних зько-голландського університету, за- праць з вищої математики.

ступник міністра освіти республіки Ясінський Василь Васильович Верхня Вольта. (нар. 28.07.1953 р.), закінчив механікоЙого наукові праці стосувались математичний факультет КДУ (1975).

функціонального аналізу, прикладних У КПІ працює з 1979 р. Основний напитань математичного аналізу, методи- прям наукової діяльності – оптимальне ки викладання математики. керування стохастичними і ієрархічниНагороди: відзнака „Відмінник ми системами. У 1985 – 1990 рр. Василь освіти України”, лауреат фонду Сороса Васильович бере участь у розробці господарсько-договірної теми разом з підКухарчуку М.М. вдалося за час іс- розділом КБ „Шторм”. Автор та співавнування кафедри вищої математики №3 тор понад 140 наукових праць, в тому створити колектив викладачів, які умі- числі 12 монографій та з півсотні посіло поєднували педагогічну діяльність з бників з математики.

науковими пошуками. У зв’язку зі створенням факультету Значну частину педагогічного на- „довузівської підготовки” В.В. Ясінсьвантаження та наукової роботи на ка- кого призначено деканом цього факуфедрі виконували досвідчені викладачі льтету. Він є одним із фундаторів сисдоценти Мартиненко Володимир теми довузівської підготовки КПІ. З Семенович (з 1996 р. –професор), 2005 р. займається аналізом результатів фахівець в галузі неевклідової геомет- проведення комплексного моніторингу рії та операційного числення [3, с. 40]; якості підготовки фахівців за спеціальАндрієвська Марія Григорівна, нау- ностями НТУУ „КПІ”.

кові інтереси якої стосувались геомет- Шабратько Таїсія Іванівна (нар.

ричних побудов в просторі Лобачевсь- 21.04.1934 р. в с. Джулинка Вінницької кого та історії науки [3, с. 40]; Похіле- обл.). Закінчила з медаллю Джулинську ПИТАННЯ ІСТОРІІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2008 № 3

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ

СШ (1952), механіко-математичний фа- ментну теорію оболонок поверхонь культет КДУ за спеціальністю „Меха- кривини K0, K0, які мають практичні ніка” (1957), аспірантуру при Інституті застосування”, яка була захищена у механіки АН УРСР, захистила канди- 1971 р. У подальшому вона продовжудатську дисертацію в 1971 р. У 1972– вала розробку цієї теми. Значний обсяг 1974 рр. працювала молодшим науко- праць було виконано Т.М. Бартновсьвим співробітником відділу аналітичної кою з господарсько-договірної тематимеханіки поліагрегатних систем Інсти- ки. Вона є автором біля сорока наукотуту механіки (кер. М.О. Кільчевський), вих та методичних праць.

у 1974–1981 рр. – старшим викладачем Велику увагу викладачі кафедри кафедри вищої математики Київського приділяють методичній роботі, працювищого танкового інженерного учили- ючи над питаннями методики виклаща, а в 1981–1992 рр. – доцент кафедри дання математики. Вони удосконалювищої математики КПІ. Звання доцента ють навчальні плани та програми, проотримала в 1986 р. Займалась дослі- водять контрольні роботи та екзамени і дженням теорії коливань та стійкості шукають шляхи підвищення їх ефектипружних систем. Автор 8 наукових ста- вності. Велике значення мало забезпетей та 9 навчально-методичних праць. чення студентів навчальною літературою. З цією метою підготовлено та виПетренко Михайло Петрович (нар.15.03.1933 р.) в КПІ працює з 1972 дано десятки методичок, тісно р. Поряд з викладанням веде інтенсив- пов’язаних з конкретними курсами.

ну наукову роботу. Він займається роз- Цим займались А.А. Гавриш, Н.К.

робкою методів розв’язування усклад- Дем’янчук, Ю.Д. Зінько, В.О. Кайдан, нених задач теорії пружних тіл (балок, Н.Г.Красношапка, О.О. Коваль, Л.Р.

пластин, оболонок), тобто ускладнених Коцюк, Т.П. Сікорська та ін.

задач математичної фізики. Ці усклад- У цьому напрямку значних успіхів нення зумовлювалися наявністю рідини досяг Грималюк Володимир Пилипов оболонках (задачі гідропружності), вич (20.10.1938 – 16.04.2005). Більзосереджених мас, пружних елементів, шість його праць присвячена методиці точок защемлень тощо. Петренко М.П. викладання вищої математики. У 1984 є автором понад сорока наукових пуб- р.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ним було видано дві праці з методилікацій, а також співавтором моногра- ки побудови кривих у полярній системі фії „Механика систем оболочка – жид- координат. Розроблений метод знахокость – нагретый газ” (1970), 7 методи- дження точок перетину кривої з концечних розробок та навчального посібни- нтричними колами, розглянута методика „Курс лінійної алгебри та аналітич- ка побудови кривих, заданих параметної геометрії”. рично. У 1999 – 2005 рр. В.П. ГримаЧупаха Дмитро Дмитрович (нар. люком у співавторстві були підготовна кафедрі працює з 1982 р. лені та видані курси лекцій та збірник Наукові інтереси пов’язані з рухом тіл у задач з вищої математики. У ці роки двофазній пухірцевій рідині, а також з був виданий також курс вищої матемапроблемою суперкавітаційного обті- тики для технічних вузів (з грифом Мікання. Йому належать 20 наукових пу- нвузу України). Він є автором 42 праць, блікацій, 3 авторські свідоцтва та 4 на- серед яких 11 навчальних посібників.

уково-методичні праці. На наукових семінарах, з’їздах та конференціях як доповідачі виступали Бартновська Тамара Миколаївна (нар. 22.01.1934) в КПІ працює з 1960 р. Т.М. Бартновська, Е.М. Добровольсьнаукові інтереси пов’язані з темою ка, М.М. Кухарчук, Г.М. Кулик, М.П.

кандидатської дисертації „Про безмо- Петренко та ін.

4 ПИТАННЯ ІСТОРІІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2008 № 3

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ

До 1986 р. на кафедрі вищої мате- У 1990–1991 рр. О.П. Бойчуком у матики №3 не було жодного штатного співавторстві видано підручник з теопрофесора. Для читання окремих розді- ретичної механіки у 2-х томах, відзналів з математики запрошувались учені, ченого Державною премією України в в основному, з Інституту математики галузі науки і техніки 1992 р. та перАН України. У різні роки брали участь шою премією КПІ за 1991 р.

в навчальному процесі професори М.Я. О.П. Бойчук є автором більше 1 Барняк, Е.П. Буцан, О.М. Захарін, В.І. наукових праць, у тому числі 6 підручЛаврик, В. Новіцький, Г.В. Радзієвсь- ників та монографії. Видав у співавторкий, В.А. Троценко, О.Ю. Трохимчук. стві курс лекцій з вищої математики У 1986 р. керівництво КПІ запро- українською мовою у 4-х книгах.

понувало очолити кафедру вищої мате- У зв’язку із збільшенням обсягу матики №3 професору О.П. Бойчуку, навантаження на кафедрі і відкриттям який працював з 1978 р. на кафедрі те- нових факультетів у КПІ в 1986 – 1999 оретичної механіки КПІ. рр. дещо змінилась чисельність і склад викладачів. У різні роки кафедра поБойчук Остап Пилипович (12.09.1933 – 07.08.2002) народився в с. повнювалась молодими, ініціативними, Глухівці Вінницької області. Закінчив талановитими викладачами, більшість з механіко-математичний факультет КДУ яких або були вже кандидатами наук, в 1957 р. за спеціальністю „Механіка”. або мали підготовлені до захисту дисеЗгодом став відомим вченим в ртації. Це Л.Г. Авраменко, Т.В. АвдєєУкраїні і за її межами в галузі приклад- ва, О.В. Борисенко, Г.І. Владімірова, ної математики і теоретичної механіки, О.О. Вишенський, В.М. Горбачук, В.П.

механіки гіроскопів та інерціальних си- Денисюк, Е.М. Добровольська, В.В.

стем. Разом з групою спеціалістів під Довгай, О.Б. Качаєнко, О.В. Кузьма, керівництвом академіка О.Ю. Ішлінсь- О.І. Кушлик, А.Ф. Мельник, Б.П. Орел, кого побудував гіроскопічний стабілі- О.Б. Поліщук, Н.В.Поліщук, Т.П. Рузатор для аеророзвідки земних надр і дик, А.П. Сіренко, Н.П. Селезньова, розвинув його теорію (1960 – 1962); О.В. Суліма, Т.І. Цюпій, О.Ю.Швець, розробив новий метод дослідження О.М. Ядренко та ін.

стійкості і автоколивань нелінійних У той час на кафедрі захищені систем автоматичного керування; дві докторські (В.П. Денисюк, М.М.

розв’язав деякі загальні задачі теорії Кухарчук) і 15 кандидатських дисероптимальних систем з особливостями тацій (Е.М. Добровольська, Г.М. КуФундаментальні резуль- лик, Н.П. Селезньова та ін). Доценти тати одержані ним у теорії інерціаль- О.В. Кузьма та В.І. Стогній закінчиних систем навігації. Тут вперше вка- ли докторантуру.

зано на загальний характер рівнянь У 1985 – 1990 рр. при кафедрі збуреного руху автономних інерціаль- працювала наукова лабораторія, очоних систем, побудованих за різними лювана М.П. Бондаренком, яка займапринципами; доведена в найбільш за- лася розрахунком динамічних харакгальній постановці теорема М. Шуле- теристик пружних систем. У різний ра, що дозволила закласти основи тео- час на кафедрі було виконано три горії цілого класу нових інерціальних спдоговірні роботи:

систем навігації (1980 – 1982). Ця тео- 1) Розробка математичних модерія увійшла до докторської дисертації, лей, алгоритмів і програм розрахунків яку він захистив у 1982 р. на ЕОМ процесів масопереносу при ПИТАННЯ ІСТОРІІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2008 № 3

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ КАДРІВ

взаємодії поверхневих та підземних вод шим внеском викладачів кафедри є викерівник В.В.Ясінський). дання (понад 40) підручників та навчаРозробка алгоритмів контролю льних посібників.

надійності і стохастичного оптимально- З травня 1996 р. при НТУУ „КПІ” го синтезу багатозв’язних каскадних був створений ще один новий – фізикосхем процесів масопереносу (керівник математичний факультет, очолюваний М.П.Бондаренко). академіком НАН України Бар’яхтаром

3) Варіаційні задачі керування в Віктором Григоровичем.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
 
Похожие работы:

«Управління освіти Світловодського міськвиконкому Міський Методичний кабінет Перспективний план роботи міського методичного кабінету на 2011 – 2013 роки І.Вступ Впродовж 2007 – 2010 років міський методичний кабінет працював над реалізацією проблеми «Впровадження принципів компетентнісної освіти в навчально-виховний процес на основі підвищення кваліфікації педкадрів. Вдосконалення самореалізації педкадрів засобами методичної роботи». З питань реалізації даної проблеми працювала творча група в...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«А. М. Заїка, С. С. Тарнавська МАТЕМАТИКА Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Тернопіль Видавництво «Підручники і посібники» ББК 22.1я721 З-17 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.02.2012 р. № 118) Експертизу здійснював Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України Рецензенти: Ярослав...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики Кіровоград – 2009 УДК 51(07) ББК ISBN О.В. Авраменко, Л.І. Лутченко, В.В. Ретунська, Р.Я. Ріжняк, С.О. Шлянчак Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики: Посібник для спецкурсу. – Кіровоград: КДПУ, 2009. – 200 с. Робота...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 76, 2012 19 УДК 528.3 Л.М. Янків-Вітковська Національний університет “Львівська політехніка” ВИКОРИСТАННЯ ДВОЧАСТОТНИХ GNSS СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСФЕРИ © Янків-Вітковська Л.М., 2012 Исследовано корреляционную связь между данными измерения геодезических координат и данными, которые описывают локальное состояние земной поверхности и околоземного пространства. Для выявления возможной связи между колеблющимися составляющими...»

«Вісник Харківського національного університету Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління» № 780, 2007, с.143УДК 004.75 Застосування математичного апарата теорії систем масового обслуговування для оцінки вартісних показників GRID-систем С. О. Куланов, В. С. Харченко Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського ХАІ,Україна The general analysis of GRID-system from the Queueing Theory point of view is lead. Basic GRID architectural...»

«12 квітня у далекому вже 1961 році полетіла у космос перша в історії людина – радянський громадянин Юрій Гагарін. Відтоді весь світ, згідно з рішенням ООН, відзначає День космонавтики. Епохальний політ відкрив космічну еру в історії людства. І водночас це була лише одна, хоча й важлива, віха на довгому шляху землян до оволодіння просторами Всесвіту. З історії виникнення космонавтики Ніхто достовірно не знає, коли у людини з’явилася думка про космос та космічні польоти. Ці ідеї існували в...»

«МЕТОДИ ТОКСИКОЛОГІЧНИХ ТА ТОКСИКОЛОГО ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК: 613.632.2:614.35:543.422.3 МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ МАСОВОЇ КОНЦЕНТ РАЦІЇ ГЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТУ В ПОВІТРІ РОБО ЧОЇ ЗОНИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ Т.С. Зазуляк, к. біол. н. Національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів РЕЗЮМЕ. Розроблено методику вимірювання масової концентрації гентаміцину сульфату в повітрі робочої зони спектрофотометричним ме тодом. При цьому використано властивість аміногруп молекули...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ НАУКИ» (5-6 грудня 2014 року) Львів УДК 001.18(063) ББК 72я43 П 27 Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали міжнародної П 27 науково-практичної конференції (м. Львів, 5-6 грудня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 200 с. ISBN 978-617-7041-83-8 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки». Розглядаються загальні...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»