WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Оцінка природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області і проблеми забезпечення його ефективного використання УДК 504.03 Автор: Літвак Ольга Анатоліївна Україна, Національний ...»

Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні

VII міжнародна науково-технічна конференція

Оцінка природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області і проблеми

забезпечення його ефективного використання

УДК 504.03

Автор: Літвак Ольга Анатоліївна

Україна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів і природних

умов, які знаходяться у певних географічних межах, що забезпечують економічні,

екологічні, соціальні, культурно-оздоровчі та естетичні потреби людини і суспільства [1]. Сучасні проблеми, які виникли через нераціональне використання природноресурсного потенціалу, створюють базу для перегляду і переорієнтації всієї ресурсної політики країни і пріоритетних напрямів розвитку регіонів.

Дані процеси є специфічними для кожного регіону залежно від природно-ресурсного потенціалу, територіальних умов розміщення продуктивних сил. Особливостями Південного регіону України до якого відноситься Миколаівська область є використання природно-ресурсного потенціалу для потреб промисловості, аграрного сектора економіки, а також для розвитку рекреаційно-туристичного комплексу. Регіон розміщений на території значної кількості рекреаційних ресурсів.

Миколаївська область розташована на півдні країни в межах двох фізикогеографічних зон – лісостепової (Кривоозерський і західна половина Первомайського району) і степової (решта території) в басейні нижньої течії ріки Південний Буг.

Південна частина Миколаївщини омивається водами Чорного моря.

Природні та кліматичні умови Миколаївської області сприятливі для інтенсивного високоефективного розвитку сільського господарства. Сільське господарство – друга за обсягами та перша по зайнятості трудових ресурсів галузь матеріального виробництва області.

Сільське господарство області представлено рослинництвом, основними культурами якого є зернові, а також технічні культури – соняшник, цукровий буряк, овочі, баштанні культури. Розвинуто садівництво та виноградарство. Значну питому вагу займають кормові культури, що є доброю базою для тваринництва м’ясомолочного напрямку [2].

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція Степ України – це унікальний регіон, який спроможний вирішувати головну проблему сьогодення – забезпечувати населення високоякісною продукцією, а переробну промисловість – повноцінною сировиною. Проте основною перешкодою для щорічного отримання високих урожаїв є недостатня кількість опадів, значне надходження теплових ресурсів. Зменшення негативного впливу посухи на продуктивні процеси рослин, оптимізація умов вирощування культур у посушливих регіонах досягається за рахунок зрошення. В Миколаївській області 190,32 тис.га зрошувальних угідь [2].

Галузь сільського господарства є однією з екологічно небезпечних у разі застосування ресурсоємних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Ніяка інша зона сільськогосподарського виробництва так не пов'язана зі значними перетвореннями ландшафтів, як зона зрошуваного землеробства. Екосистема в цілому переходить на якісно новий рівень рівноваги.

Існує ряд чинників, які негативно впливають на навколишнє природне середовища та використання природно-ресурсного потенціалу Миколаївської області:

- чинники, що викликають різні види забруднення навколишнього середовища, впливають на організм людини та створюють загрозу здоров’ю і життю. Це забруднення навколишнього середовища в результаті використання інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення протягом майже 50-ти років; використання в необмеженій кількості засобів захисту рослин та внесення їх за допомогою сільськогосподарської авіації. Скиди дренажно-скидних вод, що вміщують значну кількість мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів призводять до зменшення мінералізації морської води, забруднюють її, викликають знищення морської флори і фауни [3];

- чинники, що призводять до порушення природних ландшафтів. До них відносяться будівництво та експлуатація зрошувальних систем, інтенсивне використання водних ресурсів поверхневих джерел зрошення; підтоплення зрошуваних та прилеглих територій, засолення і осолонцювання грунтів;

- чинники, що негативно впливають на особистість людини, включають соціально-економічні проблеми, що пов'язані зі скороченням площ зрошувальних систем.

Зменшення площ вирощування сільськогосподарських культур та їх переробки призвело до звільнення великої кількості людей від роботи. Ця кількість людей на протязі 40-50 років працювала в даній галузі, а зараз залишилася без |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція роботи. Дана ситуація викликає погіршення економічного та соціального рівня життя людей;

- чинники прямого негативного впливу на тваринний і рослинний світ включають процеси, що виникають з приводу забруднення акваторії Чорного моря мінералізованими водами зі зрошувальних систем, дренажно-скидними водами, промисловими стічними водами та забудовою берегових територій. Спостерігається втрата цілющих властивостей морської води, різке зниження її мінералізації у прибережній зоні. Значно зменшилась біологічна продуктивність та можливості самоочисного потенціалу Чорного моря, що призвело до непридатності використання значної частини узбережжя Чорного моря в рекреаційних цілях.

Всі перелічені чинники виникають внаслідок екологічної недосконалості технологій виробництва та нераціонального природокористування галузей економіки області.

Отже стратегія подальшого використання природно-ресурсного потенціалу

Миколаївської області повинна базуватися на таких положеннях:

- забезпечення збереження і відтворювання водних і земельних ресурсів;

- підтримування необхідного для вирощування сільськогосподарських культур гідрогеолого-меліоративного стану зрошуваних земель;

- збереження родючості ґрунтів;

- сприяння впровадженню екологічно безпечних малогербіцидних технологій вирощування сільськогосподарських культур;

- запобігання екологічному забрудненню сільськогосподарських і прилеглих до них територій, морської акваторії та рекреаційних ресурсів;

- розвиток системи екологічної освіти населення та формування екологоекономічного світогляду людини.

Висновки Еколого-збалансоване природокористування в Миколаївській області повинно базуватися на концепції комплексного розвитку аграрного сектора економіки і рекреаційного комплексу за умови збереження природно-ресурсного потенціалу регіону. При цьому аграрний сектор розвивається на основі реконструкції існуючих технологій та впровадження нових технологій вирощування і переробки сільськогосподарських культур з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища. А раціональне використання рекреаційних природних ресурсів акваторії |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні VII міжнародна науково-технічна конференція Чорного моря відбувається за рахунок створення рекреаційного комплексу та відповідної екологічно спрямованої інфраструктури.

Література

1. Дорогунцов СЛ., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. - Т.1: Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія. - К.: Кондор, 2006. - 424 с.

2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в

Миколаївській області у 2010 році.. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.duecomk.gov.ua.

3. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 3-тє вид. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. – 367 с.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН та МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВАТ ІНТЕРХІМ ХIII КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Присвячена 100-річчу з дня народження академіка АН УРСР, д.х.н., проф. Полуектова М.С. ОДЕСА 3-5 листопада 2010 р. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХIII КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія та 6.051401 Біотехнологія денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам Підписи авторів_ 2012 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри фізичної і колоїдної...»

«Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім.О.М.Макарова Заочна аерокосмічна школа «Всесвіт» РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА Методична розробка і завдання №1 Підготував кандидат технічних наук, доцент Ліннік А.К. м.Дніпропетровськ 2011р. Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова Зміст 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАКЕТИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 2. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КОСМІЧНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ (КЛА) ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ 3. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПУСКОВИХ...»

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2012. Вып. 7. С. 167–178. УДК 581.557:582.28 (477.25) КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ АФІЛОФОРОЇДНИХ ГРИБІВ КИЇВСЬКОГО ПЛАТО Іваненко О. М. Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України, Київ, ivanenko_mycology@ukr.net У роботі представлений аналіз приналежності афілофороїдних грибів до виду рослини-живителя та до деревних субстратів різного стану: живе дерево, сухостій, відпад, пеньки. Всього в біоценозах Київського плато виявлено 188 видів...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ ДПУКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ТЮМЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАФТОГАЗОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТОВ SHELL UKRAINE EXPLORATION AND PRODUCTION I LLC ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН...»

«Національна академія наук України Інститут ядерних досліджень НАН України Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України Українська конференція з фізики плазми та керованого термоядерного синтезу 201 Київ, 24-25 вересня 2013 р. Програма Збірник анотацій Список учасників Київ – 2013 Зміст Вступ.. iii Програмний та організаційний комітети. iv Розклад конференції Вівторок, 24 вересня.. vi Середа, 25 вересня.. ix Анотації Вівторок, 24 вересня.. Середа, 25 вересня.. 3 Попередній список...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.83) № держреєстрації 0109U001462 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр. НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2010 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки ПТАЩЕНКО О. О.ЛАЗЕРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ АТОМІВ методичний посібник до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Квантова електроніка і оптоелектроніка”, ”Проблеми сучасної Фізики” для студентів 3 і 5 курсів ОДЕСА – 2007 р. Електронний варіант методичного посібника видано згідно з рішенням Ради фізичного факультету від 29 жовтня 2007 р.,...»

«Министерство образования и науки Украины Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ БИБЛИОТЕКА БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД Харьков – Естественные науки. Физика. Математика. Химия. Информатика.Вища та прикладна математика : Практикум/ Л.З. Мащенко. -К.: 1 22. КНТЕУ, 2011. -204 с. Экземпляры: всего:5 (5) В Дубина А.Г. Excel для экономистов и менеджеров/ А.Г. Дубина, С.С. 2 32. Орлова, И.Ю. Шубина, А.В. Хромов, Б.м., 2004. -295 с. Д Экземпляры: всего:1 (1) Горелов А. А. Концепции...»

«РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА Серія „Славетні земляки” Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії Науково-допоміжний покажчик РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА Серія „Славетні земляки” Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії Науково-допоміжний покажчик Рівне «Волинські обереги» ББК 91.9 : 22.3 Ш 265 Жорж Шарпак – лауреат Нобелівської премії : наук.-допоміж. покажч. / уклад.: Л. А. Степанюк ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред.: З. М. Тирак, Л. Г. Сахнюк ; відп. за вип.: В. П....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»