WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. ПІБ Морозюк Тетяна Владиленівна 2. Назва Водоаміачні термотрансформатори (теорія, синтез, оптимізація) 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. ПІБ

Морозюк Тетяна Владиленівна

2. Назва

Водоаміачні термотрансформатори (теорія, синтез, оптимізація)

3. Спеціальність

05.14.06. – „Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”

4. Місце роботи

Одеська державна академія холоду.

5. Де виконана дисертація

Одеська державна академія холоду.

6. Науковий керівник

Нікульшин Руслан Костянтинович, д.т.н, професор

7. Опоненти

Лавренченко Георгій Костянтинович, д.т.н., професор Статюха Геннадій Олексійович, д.т.н., професор Сурін Сергій Модестович, д.т.н., професор

8. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертацію виконано в рамках наукової роботи кафедри холодильних і компресорних машин ОДАХ: “Розробка і дослідження методів підвищення ефективності холодильних машин і впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва холоду”, що є складовою частиною наукових програм в ОДАХ: ВІК 94/10 “Розробити турбохолодильні машини для АПК на базі використання повторних енергоресурсів” (НДР 0194U015355); МК 97/13 “Дослідження та прогноз теплофізичних властивостей речовин у широкому інтервалі параметрів, включаючи області фазових переходів першого і другого роду” (НДР 0197U010049); МВ 00/10 “Розробка методів енергозбереження та створення обладнення, яке забезпечить удосконалення (надійність, економічність) технологічних систем АПК (НДР 0100U003729).

9. Мета і завдання дослідження Метою дослідження є створення загальної теорії аналізу, синтезу та оптимізації водоаміачних термотрансформаторів.

Для досягнення мети були поставлені задачі:

• розробити методологію застосування сучасних методів прикладної термодинаміки для дослідження термотрансформаторів, що працюють по зворотних і змішаних циклах;

• розробити експрес-методи ексергетичної оцінки для водоаміачних термотрансформаторів;

• розробити методики оцінки впливу необоротних втрат у термінах прикладної термодинаміки;

• розробити методики використання ациклічних графів у задачах оптимізації абсорбційних термо-трансформаторів.

Обєкт дослідження – термотрансформатори, що працюють по зворотних і змішаних термодинамічних циклах;

Предмет дослідження – водоаміачний розчин як робоча речовина для будь-яких типів термотрансформаторів, що працюють по зворотних і змішаних термодинамічних циклах;

Методи дослідження:

• методи сучасної прикладної термодинаміки, що базуються на термоекономіці, використано для аналізу і оптимізації схемно-циклових рішень водоаміачних термотрансформаторів, що працюють по зворотних і змішаних термодинамічних циклах;

• теоретико-графовий метод математичного моделювання для формулювання і рішення будь-яких оптимізаційних задач для водоаміачних термотрансформаторів, що працюють по зворотних і змішаних термодинамічних циклах.

10. Наукова новизна отриманих результатів Наукові положення як узагальнені підсумкові тези найбільш істотних наукових результатів, одержаних у роботі, можуть бути сформульовані в такому вигляді:

1. Метод суміщення циклу-зразка Карно в єдиний термодинамічний цикл “КарноКарно” (розроблений В.С.Мартиновським, стосовно до задач опріснення морських, засолених і сточних вод промислових стоків і Г.Стірліним, стосовно до найпростіших абсорбційних холодильних машин) може бути узагальнений і розширений для всієї галузі трансформації теплоти шляхом суміщення різних циклів-зразків, що найбільш подібні до реальних процесів (наприклад, цикл Лоренца з регенерацією теплоти), що дозволяє найбільш вірогідно визначати ступінь термодинамічної досконалості дійсного циклу термотрансформатора будь-якого типу, коректно проводити термодинамічний аналіз, давати термоекономічний опис схем і поелементного складу в термінах сучасної прикладної термодинаміки з виходом на рахунок у реальному інтервалі часу ЕОМ, у тому числі в системі САПР-термотранс.

2. Викладання ентропійно-циклового методу як основи аналізу в термінах сучасної прикладної термодинаміки у сукупності з побудовою математичної моделі на графах спеціального типу (потокових, точок зчленування, деревах) створює необхідні і достатні умови для проведення системного аналізу, синтезу й оптимізації топологічної структури при неперервних зовнішніх і дискретних конструктивних параметрах схем (складу по устаткуванню й апаратурно-технологічному виконанню) термотрансформаторів будьякого типу, що використовують різні робочі речовини (і їх суміші) і відповідають оптимальним енергетичним, економічним та екологічним вимогам.

11. Апробація результатів дисертації

Основні результати досліджень оприлюднені на:

• International Symposium of IIR/IIF (офіційна абревіатура Міжнародного Інституту Холоду - International Institute of Refrigeration/Institute International du Froid, Paris, France) “New application of refrigeration to fruit and vegetables processing” Istanbul, Turkey, 1994; • 60-ой учебно-методической и научно-технической конференции ОГАХ, Одесса, 1995; • Международной конференции “Экология-95”, Одесса, ОГАХ, 1995; • IV, V съезде АВОК (Ассоциации инженеров по вентиляции, отоплению и кондиционированию), Москва, Россия, 1995, 1996; • Національній конференції “Управління енерговикористанням”, Київ, Україна, 1995; • 19-th (Haag, Netherlands, 1995) and 20-th (Sydney, Australia, 1999) International Congress (IIR/IIF) of Refrigeration; • II-ой Международной теплофизической школе “Повышение эффективности теплофизических исследований технологических процессов промышленного производства и их методологическое обеспечение”, Тамбов, Россия, 1995; • Международной науч.-техн. конференции “Холод и пищевые производства”, С-ПАХПТ, С.-Петербург, Россия, 1996; • 2-nd and 3-rd International “Gustav Lorentzen” - Conference of IIR/IIF (Aarhus, Denmark, 1996; Oslo, Norvegy, 1998);

• International Conference of IIR/IIF “Research, Design and Construction of Refrigeration and Air Conditioning Equipment in Eastern European Countries”, Bucharest, Romania, 1996; • International Conference of IIR/IIF “Les pompes chaleur ab-sorption”, Montreal, Canada, 1996; • “5-th International Energy Conference”, Toronto, Canada, 1996; • International Symposium on Advances in Computational Heat Transfer, Cesme, Turkey, 1997; • Международной научно-технической конференции “Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в АПК”, Минск, Беларусь, 1997; • International Conference of IIF/IIR “Refrigeration utilization for transportation in hotclimate areas”, Astrakhan, Russia, 1997; • International Symposium of IIF/IIR “Air Conditioning in high rise buildings’97”, China, Shanghai, 1997; • 1-st International Conference on Energy and the Environment, Limassol, Cyprus, 1997; • 10-th and 11-th International Conferences on thermal engineering and thermogrammetry (THERMO-1997, THERMO-1999), Budapest, Hungary, 1997, 1999; • International Conferences on Solar Energy at High Latitudes (“NORTH SUN’97” Espoo-Otaniemi, Finland, 1997 and “EURO SUN’98”; Portoz, Slovenia, 1998); • Международной научно-технической конференции “Энергосбережение в сельском хозяйстве”, Москва, Россия, 1998; • Seminaires “EUROTHERM N.2” (Roma, Italy, 1996), “EUROTHERM N.53” (Mons, Belgium, 1997) and “EUROTHERM N.59” (Nancy, France, 1998); • 13-th and 14-th International Congresses of Chemical and Process Engineering (“CHISA-98”, “CHISA-2000”), Praha, Czech Republic, 1998 and 2000; • International Conference of IIR/IIF “Advances in the Refrigeration Systems, Food Technologies and Cold Chain”, Sofia, Bulgaria, 1998; • Conference on Process Integration, Modeling and Optimization (PRESS’99), Budapest, Hungary, 1999; • 2-ої Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми економії енергії”, Львів, Україна, 1999; • Международной конференции “Холодильная техника. Проблемы и решения”, Астрахань, Россия, 1999; • Международной конференции “Проблемы промышленной теплотехники”, Киев, Украина, 1999; • Международной научно-практической конференции “Региональные проблемы энергосбережения в производстве и потреблении энергии”, Киев, Украина, 1999; • Международной научно-технической конференции “Проблемы создания новых машин и технологий”, Кременчуг, Украина, 2000.

12. Список опублікованих праць за темою дисертації

1. Патент 12614 А Украина, МКИ F25B29/00. Теплосилова холодильна установка / Минкус Б.А., Морозюк Т.В., Чумак И.Г. - № 94117789; Заявл. 30.11.94; Опубл.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


28.02.1997; Бюл. № 1. - Перший відрізняючий признак – зміна компресорної холодильної машини – абсорбційною.

2. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В. Термодинамические основы и методы получения низких температур в холодильной и криогенной технике. Учебное пособие / под ред.

И.Г. Чумака.- Одесса: ХТиТ, 1999.- 140с. – автори мають рівні права на весь матеріал.

3. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В. Теоретико-графовые методы в термодинамическом анализе, синтезе и оптимизации холодильных машин (учебное пособие) / Одес. гос.

акад.холода. – Киев, 1995.- 152 с.- Рус.- Деп. в ГНТБ Украины 16.02.95, № 598-Ук95. автори мають рівні права на весь матеріал.

4. Morosuk T.V., Minkus B.A., Morosuk L.I., Nikulchin R.K. Absorption technique application perspective in the technology of fruits and vegetables storage // Science et technique du froid

– Refrigeration science and technology.- 1994.- Vol. 3, P.165-172. - Схемне рішення, аналіз традиційних систем та пропонованої.

5. Драганов Б.Х., Морозюк Т.В., Гулько Т.В. Аккумулирование энергии в сельскохозяйственных системах теплохладоснабжения // Международный сельскохозяйственный журнал.-1996.-№ 2.- С.46-47. – Математичне моделювання акумулятора теплоти як трьохтечієвого теплообмінника.

6. Минкус Б.А., Морозюк Т.В. Абсорбционные термотрансформаторы с расширенной зоной дегазации // Химическое и нефтяное машиностроение.- 1996.- № 5.- С.40-42. Вся робота автора (Мінкус Б.А. – наукові консультації).

7. Morosuk T.V., Morosuk L.I, Diassana B. Water-ammonia solution as a refrigerant for compressor refrigeration machines// Science et technique du froid – Refrigeration science and technology.- 1996.- Vol. 3.- P.375-382.– Термодинамічний аналіз, схемно-циклові рішення.

8. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В., Морозюк Л.И. Метод расчета оптимального числа ступеней термодинамического цикла холодильных машин // Химическое и нефтехимическое машиностроение.- 1997.- №6.- С.28-29. – Узагальнена теорія математичного моделювання на графах, що має метод переноса на інші типи машин.

9. Morosuk L., Morosuk T., Diassana B., Tchaikovski V. Analyse thermodynamique des processus dans une machine frigorifique avec une variable chaleur specifique de la vapeur humide / Editors H.Auracher, M.Feidt, G.Tsatsaronis “Thermodynamics, heat and mass transfer of refrigeration machines and heat pumps”.- France, Nancy: Institut National Polytechnique de Lorraine, 1998, P. 99-105. – термодинамічний аналіз, схемно-циклові решення.

10. Morosuk T.V. Thermodynamic and economic analysis of the efficiency of absorption thermotransformers / Editor K.Fikiin “Advances in the refrigeration systems, food thechnologies and cold chan”.- Bulgaria, Sofia: Technical University of Sofia, 1998, P. 203Barenboim A., Morosuk T., Morosuk L. Heat-using refrigeration machines for agriculture // Science et technique du froid – Refrigeration science and technology.- 1998, Vol. 6, p.216термодинамічний аналіз, схемно-циклові рішення.

12. Морозюк Т.В. Модель выбора теплового насоса в составе энергетической установки // Химическое и нефтегазовое машиностроение.- 1999.- № 3.- С. 30-32.

13. Драганов Б.Х., Морозюк Т.В., Войтюк Д.Г. Анализ и теоретические основы использования геотермальных источников энергии в теплоиспользующих тепловых насосах // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”, Серія “Проблеми економії енергії”.- 1999.- №2.- С. 69-73. Теоретичні основи, ексергетичний аналіз.

14. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В. Выбор оптимального числа ступеней в термодинамических циклах холодильных машин // Холодильная техника и технология.- 1999.- № 61.- С. 30-35. - Теорія графа, постановка задачі оптимізації.

15. Морозюк Л.И., Морозюк Т.В. Сорбционные термотрансформаторы вчера-сегоднязавтра // Холодильная техника и технология.- 1999.- № 62.- С.120-125. - Обзор по водоаміачним термотрансформаторам – компресорним, гібридним.

16. Морозюк Т.В. Ректификация в водоаммиачных абсорбционных термотрансформаторах // Холодильная техника и технология.- 1999.- № 63.- С.13-17.

17. Морозюк Т.В. Анализ абсорберов в терминах термоэкономики // Холодильная техника и технология.- 1999.- № 64.- С. 5-11.

18. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В., Морозюк Е.К. Математическая модель синтеза системы регенерации тепла в цикле холодильной машины теоретико-графовым методом // Холодильная техника и технология.- 1999.- № 64.- С. 19-25. – Узагальнена теорія математичечного моделювання на графах, що має метод переноса на інші типи машин.

19. Морозюк Т.В., Бородаев И.Е. Вопросы выбора холодильных машин для гипотермических установок // Вестник морской медицины.- 1999.- №4.- С. 98-100. – Технічная частина статті.

20. Морозюк Т.В., Морозюк Л.И. Водоаммиачные двухступенчатые термотрансформаторы // Вестник Международной Академии Холода.- 2000.- №1.- С.

9-11. – термодинамічний аналіз, схемно-циклові рішення.

21. Морозюк Т.В. Современные вопросы оптимизации термотрансформаторов // Вестник Харьковского госуд. политехн. унив.- 200.- № 95.- С. 76-84.

22. Морозюк Т.В., Морозюк Е.В., Лозовский С.В. Исследование эксергетической эффективности абсорбционных водоаміачних термотрансформаторів // Холодильная техника и технология.- 2000.- № 65.- С. 72-75. – Керівник роботи. Термодинамічний аналіз – вперше запропоновано цикл “Карно с РТО” для анализу цикла АТТ.

23. Morosuk T.V., Morosuk L.I. Analysis of the Real Thermodynamic Cycles of Compressor Thermotransformers working with mixture / Editor G.G.Hirs “From thermo-economics to sustainability”.- Nederland, Twente: Universiteit Twente, 2000.- Part II.- P.911-918. Метод циклів в анализі компресорних водоаміачних термотрансформаторів.

24. Морозюк Л.И., Морозюк Т.В. Применение водоаммиачной смеси в современных холодильных машинах и тепловых насосах // Вестник Международной Академии Холода.- 2000.- №2.С. 18-21. – термодинамічний аналіз, схемно-циклові решення.

25. Морозюк Т.В. Обращенная ректификация как метод повышения эффективности абсорб-ционных термотрансформаторов // Холодильная техника и технология.- 2000.С. 26-30.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТІЄКУРА ІВ УДК 658:512.011:681.326:519.713 ВЕКТОРНО-ЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ВБУДОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ НА КРИСТАЛАХ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки,...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 27 (Березень–грудень 2013 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 27 (Березень–грудень 2013 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол №1 від 31 січня 2013 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«В.о. тадеєв Геометрія Геометричні тіла. Векторно-координатний метод у стереометрії клас 11 Підручник для навчання математиці на академічному і профільному рівнях в загальноосвітніх навчальних закладах Підручник для учнів, які прагнуть знати більше, та вчителів, які хочуть вчити краще Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 Т13 Рецензенти: доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса...»

«Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їхніх супутників за даними дистанційних досліджень // К.:, Видавництво «Профі». 2014. 388 с. Vidmachenko A. P., Morozhenko O. V. The physical characteristics of surface Earth-like planets, dwarf planets and small, and their companions, according to distance studies УДК 523-52:53 ББК 22.6+22.3 В42 Рекомендовано до виданняВченою радою Національного університету біоресурсів і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 78 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 3 2 – 3 квітня 2012 р. _ Київ НУХТ Програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2 – 3 квітня 2012 р. —...»

«УДК 628.3.03 Яцков М.В., к.т.н., доцент, Варнавська І.В., ст.викладач (Національний університет водного господарства та природокористування, м.Рівне) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В статті розглянуті і проаналізовані існуючі методи та схеми очищення стічних вод полігонів твердих побутових відходів, вказані їх переваги та недоліки. In clause existing methods and schemes of sewage treatment of ranges of firm household waste are considered and analysed,...»

«Ол е кс а н д р В а йс бе рг ХО л Од н а г О ра права людини ХаркІв —  — ББК 84.4 Р В 14 Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Вайсберг О.С.Холодна гора / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па. — Хар­ків: В14 Пр­ава людини, 2010 р­. — 588 с. фо­то­іл. ISBN 978-­617-­587-­001-­3. Книга «Хо­ло­дна го­р­а» написана Олександр­о­м Вайсбер­го­м, до­во­єн-­ ним пр­ацівнико­м Укр­аїнсько­го­ фізико­-­технічно­го­ інститу­ту­ (УФТІ). Сво­ю нау­ко­ву­ р­о­бо­ту­ в Хар­ко­вi Вайсбер­г р­о­зпо­чав у­...»

«ТЕОРІЯ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ За редакцією проф. Ю. М. Терещенка Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Авіата ракетобудування» Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 629.735.036:533.697(075.8) ББК 0551.410я7 Т 338 Автори: Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, C.О. Дмитрієв, В.В. Панін, М. М....»

«НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІI Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 вересня 2011 р.) У семи томах Том 6 Актуальні питання економіки Дніпропетровськ Видавець Біла К.О. УДК 336 ББК 65 Н 34 НАУКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції СКЛАД ВИДАННЯ Том 1. Наукові праці з біології, медицини, технічних, фізико-математичних та хімічних наук Том 5. Педагогіка. Психологія. Комунікативістика Том 2. Історія. Філософія Том 6....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА НЕПОРОЖНЯ Лідія Вікторівна УДК 372. 853 МЕТОДИЧНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ХВИЛЬОВОЇ І КВАНТОВОЇ ОПТИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України доктор педагогічних наук, професор Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»