WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«1. Механика горных выработок при действии гравитационных и динамических нагрузок : монография / [В.И. Гуляев, П.З. Луговой, В.И. Кошель и др.].- Ивано-Франковск : Изд-во Прикарпат. нац. ...»

1. Механика горных выработок при действии

гравитационных и динамических нагрузок :

монография / [В.И. Гуляев, П.З. Луговой, В.И.

Кошель и др.].- Ивано-Франковск : Изд-во

Прикарпат. нац. ун-т им. В. Стефаника, 2014.с.

В монографии представлены результаты

теоретического анализа динамического поведения

горных структур подвергающихся воздействию

ударных и взрывных возмущений. Описан

системный подход к проблемам математического моделирования процессов взаимодействия ударных упругих волн с поверхностями раздела пород, обладающих различными механическими свойствами. Этот подход может найти применение при решении задач горного производства, связанных с добычей полезных ископаемых из больших глубин. Сопутствующие этому производству горные удары могут приводить к разрушению отдельных конструктивных элементов выработки или части добычного участка. Они являются также одним из основных источников травматизма и фактором, существенно влияющим на полноту извлечения полезного ископаемого из недр, а также технико-экономические показатели разработки. Для научных и инженерно-технических работников, занимающихся исследованиями статики и динамики объектов горного производства.

2. Новосядлий С.П. Техніка і електроніка НВЧ :

навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П.

Новосядлий, В.І. Мандзюк.- Івано-Франківськ :

Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013.- 524 с. : іл., табл.- Бібліогр.113 найм.

Розглянуто теоретичні основи елементів теорії поля, основні положення теорії електромагнетизму, поширення електромагнітних хвиль у середовищах із частотною дисперсією та падіння плоских електромагнітних хвиль на межу двох середовищ. Описано фізичні принципи функціонування багатьох сучасних НВЧ- пристроїв та функції, які використовуються в елементній базі та пристроях НВЧ-систем з поданням особливостей реалізації цих функцій на надвисоких частотах.

Значну увагу приділено пасивним й активним мікроелектронним пристроям НВЧ і багатополюсним елементам та антенам НВЧ в інтегрованому виконанні. Навчальний посібник адресовано передовсім студентам фізикотехнічних факультетів вищих навчальних закладів, що навчаються на спеціальностях «Радіофізика і електроніка», «Комп’ютерна інженерія», «Радіотехніка», «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», а також аспірантам та інженерам за даними напрямами підготовки.

3. Організація обліку : навчальний посібник / [М. М.

Василюк, Т. М. Гнатюк, В. В. Шкромида, Н. Б.

Мельник]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат.

нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013.- 330 с.

У навчальному посібнику висвітлено основи організації бухгалтерського обліку, облікового процесу, організації обліку активів, зобов’язань та фінансових результатів. Розглядаються питання планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. Посібник призначено студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит», ОКР «магістр» та ОКР «спеціаліст». Може також бути корисним бухгалтерам-практикам, економістам, аудиторам та керівникам підприємств.

4. Пилипів В.М., Заторський Р.А., Ліщинський І.І.

Кільце поліномів : навчально-методичний посібник.- Івано-Франківськ : Плай.- 2014.- 100 с.

В посібнику розглянуто алгебраїчні та функціональні аспекти теорії поліномів, описано структуру кільця поліномів над полем та його властивості. Матеріал насичений багатьма прикладами та вправами для самостійної роботи. Посібник розроблено для користування студентами класичних, технічних та економічних університетів при вивченні алгебри та алгебраїчної частини вищої математики.

5. Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : монографія / Лілія Василівна Федюк. - ІваноФранківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2013.- 500 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню особистих немайнових прав юридичних осіб та детальному аналізу кожного з особистих немайнових прав, що можуть належати юридичній особі. У книзі розглядаються питання розвитку даних прав у науці цивільного права та законодавстві, поняття та види особистих немайнових прав юридичних осіб, серед яких аналізуються права на найменування, на місцезнаходження, на ділову репутацію, на індивідуальність, на конкуренцію, на діяльність та інформативні права. Монографія розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, докторантів, аспірантів та студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних і правозастосовних органів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, може бути сприйнята широким загалом читачів.

6. Максимець Б.В. Національно-демократичні партії України у виборчих кампаніях початку ХХІ століття : [монографія] / Максимець Богдан Володимирович. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2014.с.

У монографії досліджується виборча діяльність національно-демократичних партій України на початку ХХІ ст. з позиції оцінки її електоральної ефективності. Здійснюється політологічний аналіз результатів участі правоцентристських сил у президентських, парламентських і місцевих виборах. Простежується вплив на підсумки участі у виборах партій правого центру соціополітичного поділу на територіальній (регіональній) основі та рівня сформованості у різних регіонах української національної ідентичності. Матеріали дослідження можуть бути корисними для функціонерів, активістів та прихильників політичних партій у процесі підготовки і реалізації передвиборних проектів та виборчих кампаній. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами участі політичних партій у виборах.

7. Кузьмич О. Я. Договори на користь третіх осіб у цивільному праві України : монографія / О. Я.

Кузьмич. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат.

нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2014.- 334 с.

У монографії на основі аналізу доктринальних досліджень науки цивільного права, чинного законодавства, матеріалів судової практики з’ясовується юридична природа договору на користь третьої особи у цивільному праві, особливості співвідношення такого договору з іншими суміжними правовими конструкціями, суб’єктний склад таких договорів, зміст прав та обовя’язків сторін та прав третіх осіб, а також проблеми їх здійснення. Особливу увагу присвячено дослідженню правових наслідків порушення таких договорів, їх припинення, а також недійсності. Окремо розглядаються особливості укладення та виконання окремих різновидів договорів на користь третіх осіб, зокрема договорів про відчуження майна, довічного утримання (догляду), найму (оренди) майна, підряду, страхування, управління майном, банківського вкладу (депозиту). Книга розрахована на викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, працівників правоохоронних та судових органів та усіх тих, кого цікавлять проблеми договірного права.

8. Вітенко М. Історія Росії. Від найдавніших часів до наших днів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ :

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013.- 330 с.

У навчальному посібнику на основі вітчизняної та іноземної наукової літератури і джерел автор із сучасних позицій відобразив політичний, соціальний, економічний та культурний розвиток Росії, її міжнародне становище і зовнішню політику. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів України. Він стане в пригоді всім, хто цікавиться історією Російської Федерації.

9. Сіренко А. Г. Трофічна спеціалізація імаго сирфід в умовах Українських Карпат : [монографія] / Сіренко

А. Г., Шпарик В. Ю. – Івано-Франківськ :

Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2103.- 161 с.

У монографії розглянуто особливості фауни та екології сирфід (Syrphidae, Diptera, Insecta) в умовах Українських Карпат. Уперше було досліджено трофічну спеціалізацію імаго сирфід щодо різних видів квіткових рослин, а також представлено результати багаторічних комплексних досліджень фауни та екології сирфід північного макросхилу Українських Карпат. Для ентомологів, зоологів, екологів, студентів біологічних спеціальностей університетів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10. Сіренко А. Г. Tenthredinidae (Hymenoptera, Insecta) північного макросхилу Українських Карпат і прилеглих територій Лісостепу : [монографія] / А.

Г. Сіренко, В.В. Заброда. – Івано-Франківськ :

Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013.- 219 с.

У колективній монографії розглянуто особливості фауни та екології справжніх пильщиків (Tenthredinidae, Hymenoptera, Insecta) в умовах Українських Капрат. Уперше здійснено комплексне дослідження фауни й екології справжніх пильщиків на території північного макросхилу Українських Карпат, Передкарпаття та прилеглих територій Лісостепу та зведено результати попередніх досліджень справжніх пильщиків на цій території, опублікованих різними авторами. Для ентомологів, зоологів, екологів, студентів біологічних спеціальностей університетів. 
Похожие работы:

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “Прикладна фізика” Київ 2011 УДК 535.016, 620.191.4 Рецензент к.ф.-м.н., доц. Гайдай Ю.О. Коваленко А.В., Голобородько Н.С., Голобородько А.О., Данько В.П., Котов М.М. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Прикладна фізика” для студентів радіофізичного факультету. У посібнику викладено теоретичні відомості та завдання до трьох лабораторних робіт: «Оптична обробка...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ) Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару м. Полтава, 23 травня 2013 року Науковий керівник семінару професор В. О. Дорохін Полтава ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 УДК 664 Представлені матеріали заслухані, обговорені й рекоменББК 36я431...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова Взаємодія школи з сім’єю Методичні рекомендації для класних керівників 5-9 класи Тернопіль Навчальна книга – Богдан уДК 371. ББК 74.200 Д Дуброва Є.М. Д 79 Взаємодія школи з сім’єю : методичні рекомендації для класних керівників: 5-9 класи / Є.М. Дуброва, І.С. Ігнатова. — Навчальна книга – Богдан, 2014. — 160 с. ISBN 978-966-10-2376у посібнику розкрито методи та прийоми співпраці школи та сім’ї з метою успішного навчання та виховання дитини. Посібник пропонує...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України БЮЛЕТЕНЬ Західного наукового центру Львів У Західному науковому центрі УДК 001(082) ББК Ч21я Б Редакційна колегія: Назарчук З. Т. академік НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор (відповідальний редактор) Зинюк О. Д. кандидат технічних наук, доцент (заступник відповідального редактора) Залізняк Б. В. кандидат філологічних наук, доцент Корній В. В. кандидат технічних наук, старший науковий...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу «Біо Хлор –Т» з метою дезінфекції І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу дезінфекційний засіб «Біо Хлор –Т».1.2. Фірма виробник – ТОВ «Альянс Групп»1.3. Дезинфікуючий засіб «Біо Хлор-Т», містить в якості діючої речовини дихлорізоціанурат натрію. (Na-соль ДХЦК), 65,5 %, з миючим ефектом.адипіновакислота 10% бікарбонат натрію – 20%, сульфат натрію 4,5%. Термін придатності засобу в нерозкритій упаковці виробника 5 років. Термін придатності робочих...»

«Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій БУШМА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.317.7 ОПТОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ Спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв'язку України Науковий...»

«ТЕОРІЯ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ ТЕРМОГАЗОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ За редакцією проф. Ю. М. Терещенка Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Авіата ракетобудування» Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 629.735.036:533.697(075.8) ББК 0551.410я7 Т 338 Автори: Ю.М. Терещенко, М.С. Кулик, Л.Г. Волянська, C.О. Дмитрієв, В.В. Панін, М. М....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Збірник завдань до домашньої контрольної роботи з дисципліни «Загальна фізика» розділ «Динаміка матеріальної точки» Рекомендовано Вченою радою ФМФ НТУУ „КПІ” Київ НТУУ ”КПІ” Збірник завдань до домашньої контрольної роботи (ДКР) з дисципліни «Загальна фізика», розділ «Динаміка матеріальної точки» для студентів технічних напрямків підготовки. /Уклад. І. М. Репалов. – К.: НТУУ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»