WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«СИСТЕМИ ТЕХНОЛГОГІЙ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання ТЕРНОПІЛЬ Системи технологій: ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

СИСТЕМИ ТЕХНОЛГОГІЙ: ЕКОНОМІЧНИЙ

АСПЕКТ

Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей заочної та

дистанційної форм навчання

ТЕРНОПІЛЬ

Системи технологій: економічний аспект

Укладач: Ольга Михайлівна Збожна, кандидат фізико-математичних наук, Доцент. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – с.

Навчально-методичний посібник-порадник для самостійного вивчення дисципліни “Системи технологій: економічний аспект” для студентів економічних спеціальностей заочної та дистанційної форм навчання.

Відповідальна за випуск: О. М. Збожна, канд. фіз.-мат. наук,доцент.

Перебудова народного господарства України потребує високофахових спеціалістів різного профілю, серед них економістів.

Підготовка економістів широкого профілю, немислима без глибокого засвоєння дисципліни “Системи технологій: економічний аспект”, оскільки, де б вони не працювали, скрізь треба знати основи технології виробництва того чи іншого виду продукції, надання тих чи інших послуг тощо.

Мета навчально-методичного порадника посібника – допомогти студентам заочної форми навчання: вивчити основи дисципліни; підготувитися до практичних занять; написати контрольну роботу.

Навчально-методичний порадник складається з таких частин :

1. Робоча програма дисципліни “Системи технологій”;

2. Теми і плани практичних занять та поради як підготовитися до них;

3. Контрольні завдання та поради як їх виконати;

4. Поради для виконання контрольного завдання на вільну тему;

5. Рекомендована література.

Частина I

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

“СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ”.

ВСТУП Предмет і основні завдання дисципліни. Значення дисципліни “Сиcтеми технологій” для підготовки економістів широкого профілю. Зв’язок дисципліни з профілюючими дисциплінами, які вивчають студенти-економісти.

Вчення про технологію. Типи виробництва та їх ознаки. Продуктивність. Собівартість і якість продукції. Охорона довкілля. Техніка безпеки і охорона праці на виробництві.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ЧАСТИНА ПЕРША

Р о з д і л 1. Сировина, паливо та енергія Сировина, її класифікація та характеристика. Вода, її властивості та використання.

Класифікація вод. Підготовлення води до використання. Очищення стічних вод. Раціональне використання води. Повітря та його використання у технологіі. Корисні копалини. Способи добування корисних копалин. Підготовлення сировини до перероблення. Якість сировини та її вплив на якість продукції. Раціональне використання сировини.

Паливо, його класифікація, характеристика та використання.

Енергія, її види та джерела. Джерела електричної енергії. Раціональне використання енергії.

Розвиток енергетики в Україні.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Р о з д і л IІ. Технологічні процеси Виробничий і технологічний процеси. Складові технологічного процесу. Поняття про технологічну операцію та її складові. Шляхи скорочення затрат часу на виконання складових технологічної операції.

Класифікація технологічних процесів за такими ознаками: за властивостями сировини, які змінюються в процесі її перероблення (фізичні, механічні та хемічні); за способом організації; за напрямом рухів теплових і сировинних потоків; за агрегатним станом складових сировини; за тепловим ефектом; за основними рушіями (чинниками), які спричиняють і прискорюють технологічні процеси.

Термічні процеси, їх суть застосовування та шляхи розвитку.

Барометричні процеси. Застосування високого та низького тиску у технології.

Каталізні процеси: каталізатори їх класифікація та застосовування; поняття про каталіз та його види; тверді контаки, їх склад та властивості; контактні апарати, їх будова та принцип роботи.

Електрохемічні процеси, їх суть та застосування. Основні закономірності електрохемічних процесів.

Біохемічні процеси, їх суть та застосування. Бродіння, його види та застосування.

Плазмові процеси, їх суть та застосування. Види плазмових процесів. Плазмотрони, їх будова та принцип роботи.

Радіохемічні процеси, їх суть та застосування.

Фотохемічні процеси, їх суть та застосування.

Лазерні процеси, їх суть та застосування.

Ультразвукові процеси, їх суть та застосування.

Оптимізація технологічних процесів.

Моделювання технологічних процесів. Види моделей. Математична модель.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10.

Р о з д і л ІІІ Технологічні системи Поняття по системи та їх складові, класифікація систем. Технолгічна система та її складові. Технолгічна система виробництва цукру.

Література: 1, 7, 8, 19, 20.

ЧАСТИНА ДРУГА

Р о з д і л І. Основи матеріалознавства Метали, сплави та їх будова. Поняття про поліморфізм та анізотропію. Аморфні метали і сплави, їх властивості та використання.

Класифікація металів і сплавів за: кольором, ступенем чистоти, властивостями. Діаграма стану залізо-вуглець та її використання. Залізо-вуглецеві сплави: чавуни, сталі, їх класифікація, маркування та використання. Сплави кольорових металів на основі міді, алюмінію, магнію, нікелю тощо. Їх маркування, властивості та використання.

Основні властивості металів і сплавів та способи їх визначення. Фізичні, хемічні, мехамічні, технологічні та експлуатаційні властивості металів і сплавів.

Корозія металів і спллавів. Корозійні середовища. Види корозії: хемічна, електрохемічна. Види корозійного руйнування. Корозійна стійкість металів і сплавів та її оцінка. Способи захисту металів і сплавів від корозійного руйнування.

Термічна обробка металів і сплавів, її суть та технологія проведення. Основні зміни, що відбуваються у вуглецевих сталях при нагріванні та охолодженні (на основі діаграми стану залізовуглець (залізо-цементит). Основні види термічної обробки вуглецевих сталей: відпалення, гартуваня, відпускання, їх суть, мета та технологія проведення. Обладнання термічних цехів.

Хеміко-термічна обробка металів і сплавів, її суть, мета та технологія проведення.Способи хеміко-термічної обробки металів і сплавів. Цементація.

Пласмаси, їх класифікація, властивості та використання.

Керамічні та металокерамічні матеріали, їх властивості та використання.

Композиційні матеріали, їх класифікація, властивості та використання.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14.

Р о з д і л II. Виробництво чавунів, сталей і кольорових металів

Способи виробництва металів і сплавів.

Виробництво залізо-вуглецевих сплавів: чавуну, сталі. Технологічні системи виробництва сталі. Показники роботи сталеплавельних агрегатів та шляхи їх поліпшення. Безчавунне виробництво сталі. Рафінування сталі. Розливання сталі: у виливниці та на машинах безперервного розливання. Кристалітна структура виливка.

Виробництво кольорових металів.Технологічна система виробництва глинозему за способом Бейєра. Одержання та рафінування алюмінію: продування розплаву хлором, електролізне рафінування, зонний переплав.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14.

Розділ III. Виробництво продукції машинобудівної промисловості.

Поняття про технологічну систему в машинобудуванні. Взаємозамінність, допуски, посадки і шорсткість поверхні.

Виготовлення виробів литтям. Ливарні справи та їх властивості. Лиття у разові ливарні форми: піщано-глиняні, піщано-смоляні (оболонкові), керамічні (виготовлені за разовими моделями). Лиття у багаторазові металеві форми: лиття у кокіль, лиття під тиском, відцентрове лиття тощо. Брак у ливарному виробництві, способи його виявлення та виправлення. Технікоекономічні показники ливарного виробництва та шляхи їх поліпшення.

Виготовлення виробів тиском. Поняття про деформацію. Чинники, що впливають на пластичність металів і сплавів. Засоби для нагрівання металевих заготовок перед обробкою тиском: полуменеві печі, електричні печі, електронагріви (контактний, індукційний). Види обробки конструкційних матеріалів тиском: вальцювання, вільне кування, штампування волочіння, пресування. Вальцювання, його суть, види та технологія проведення. Вальцювальні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Продукція вальцюваного виробництва. Вільне кування, його суть, технологія проведення.

Продукція куваня. Штампування, його суть, види та технологія проведення. Продуція штампування. Порівняльна характеристика вільного кування й об’ємного штампування.

Волочіння його суть, види та технологія проведення. Продукція волочіння. Пресування його суть, види та технологія проведення. Продукція пресування.

Порошкова металургія. Способи виготовлення порошків. Властивості порошків та їх підготовка до формування виробів. Способи формування виробів з порошків: пресуванням (однобічним, двобічним), вальцюванням.

Основні способи виготовлення з’єднань. З’єднання та їх види: розбірні, нерозбірні. Переваги та недоліки цих видів з’єднань. Зварювання та його теоретичні основи. Зварні з’єднання та шви.

Класифікація способів зварювання: термічні, термо-механічні, механічні. Термічні способи зварювання (електродугові, електрошлакове, газове, зварювання електронним променем, зварювання лазером, плазмове зварювання тощо). Термо-механічні способи зварювання (електроконтактне зварювання, дифузійне зварювання, газо-пресове зварювання тощо). Механічні способи зварювання (ультразвукове зварювання, зварювання тертям, зварювання вибухом, зварювання тиском тощо).

Контроль якості зварних швів та способи виправлення дефектів.

Виготовлення виробів механічною обробкою (різанням). Різання його суть та способи:

точіння, свердління, фрезування, стругання, протягування, шліфування. Різальні інструменти, їх класифікація. Схема процесу різання та види стружки. Елементи режиму різання: глибина різання, величина подачі, швидкість різання та їх вплив на техніко-економічні показники різання. Поняття про стійкість різального інструменту. Мастильно-охолодні рідини, їх призначення, характеристика та способи подання при різанні.

Продуктивність обробки різання. та шляхи її підвищення.

Верстати, їх призначення та класифікація. Нові способи обробки різанням: хемічні, електрохемічні, електроерозійні, анодно-механічне різання, ультразвукове різання тощо.

Складання виробів машинобудівної промисловості. Продукція машинобудівної промисловості. Способи скаладання виробів машинобудування. Види складання виробів.

Техніко-економічні показники складання та шляхи їх поліпшення, контроль і випробування складених виробів.

Література: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 14.

Р о з д і л IV. Виробництво випалювальних будівельних матеріалів Будівельні матеріали, їх класифікація та призначення. Випалювальні будівельні матеріали їх види та використання. Керамічні вироби (цегла, плитка, вироби із тонкої кераміки, вироби із спеціальної кераміки) їх характеристика та призначення. Технологія виготовлення керамічних виробів (цегли).

Зв’язуючі будівельні речовини (вапно, гіпс, цемент), їх властивості та використання.

Технологічна система виробництва вапна. Технологічна система виобництва гіпсу (низька і висока температра випалюваня). Технологічні системи виробництва портландцементу (мокрим та сухим способами), їх переваги та недоліки.

Література: 1, 2, 3, 4, 6, 15.

Р о з ді л V. Технологія перероблення нафти і кам’яного вугілля

Нафта, її характеристика та класифікація. Нафтопродуки та їх використання. Підготовка нафти до перероблення. Технологічні системи перероблення нафти та нафтопродуктів: фізичним (дестиляція) та хемічним (крекінг) способами.

Коксування кам’яного вугілля, його суть, мета та технологія проведення. Способи коксування кам’яного вугілля: періодичний, безперервний, їх переваги та недоліки. Продукція одержана при коксуванні вугілля та її використання.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Р о з д і л VI. Виробництво продукції хемічної промисловості

Продукція хемічної промисловості, її види та використання. Неорганічні кислоти, луги, соди, мінеральні добрива, високомолекулярні сполуки, їх властивості та використання. Виробництво сірчаної кислоти контактним способом. Вплив сировини (сірчисті сполуки, сірка, газові відходи металургійної та інших промиловостей) на вибір технологічної системи виробництва сірчаної кислоти.

Виробництво хлору, водню та їдкого натру.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Р о з д і л VII. Виробництво хемічних волокон Волокна, їх класифікація, властивості та використання. Виробництво штучних волокон (на прикладі віскозного). Виробництво синтетичних волокон (на прикладі капрону).

Література: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 16. 17.

–  –  –

Папір, його класифікація, властивості та використання. Сировина для виробництва паперу та її підготовка до перероблення. Технологічна система виробництва паперу на плоскосіткових машинах.

Література:1,18.

–  –  –

Цукор, його властивості та використання. Сировина для виробництва цукру та її характеристика.Технологічна система виробництва розсипного цукру з цукрових буряків.Виробництво кускового цукру. Пакування та зберігання цукру.

Література : 1, 6, 19, 20.

Р о з д і л X Виробництво напівпровідникових інтегральних мікросхем Інтегральні мікросхеми, їх призначення та класифікація.. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Технологія виготовлення напівпровідникових інтегральних мікросхем: одержання основної сировини (кремнію), вирощування монокристалів кремнію та виготовленя кремнієвих пластин для нанесення мікросхем; отримання елементів мікросхем, монтування кристалів, на яких розміщені мікросхеми,у корпуси. Виготовлення корпусів.

Література: 1, 2, 21, 22, 23.

–  –  –

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ПОРАДИ, ЯК ПІДГОТОВИТИСЯ ДО НИХ

Обов’язки студента 1 Приходити на заняття підготовленим. Знати відповіді на теоритичні питання, хід роботи, будову та принцип дії обладнання (наприклад, мікроскопа, металорізальних інструментів та ін.) 2 Приступати до виконання роботи лише після дозволу лаборанта або викладача.

3 Дотримуватись техніки безпеки при виконанні роботи.

4 Після закінчення роботи здати лаборантові обладнання і прибрати робоче місце.

5 Провести обрахунки, побудувати графіки, зробити малюнки, схеми тощо, на основі яких написати звіт.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБІЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА Серія “Для тих, хто хоче знати більше” Фізика формує картину світу Бібліографічний покажчик КИЇВ 2005 ББК 22.3я1 М Ф 50 Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Фізика формує картину світу” з серії “Для тих, хто хоче знати більше” ознайомить школярів й абітурієнтів з широким колом довідників, статей, науково пізнавальних книг та монографій з питань фізики. Описи частково анотовано і розміщено за алфавітом у межах...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геогр. 2008. Вип. 35. С. 306–317 Ser. Geogr. 2008. N 35. P. 306–317 УДК 631.41 (477.83) ВАЛОВИЙ ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ МАЛОГО ПОЛІССЯ М. Салюк Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна Узагальнено результати дослідження валового хімічного складу ґрунтів Малого Полісся. Розглянуто особливості та взаємозв’язки вмісту оксидів у ґрунтах і ґрунтотворних породах. Акцентовано увагу на зміні...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ) Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару м. Полтава, 23 травня 2013 року Науковий керівник семінару професор В. О. Дорохін Полтава ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 УДК 664 Представлені матеріали заслухані, обговорені й рекоменББК 36я431...»

«Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України ІТМО ім. А. В. Ликова АН РБ Московський державний агроінженерний університет ім. В.П.Горячкіна Грузинський технічний університет Тверський державний технічний університет Збірник тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ” 01-04 квітня Київ...»

«C.П. Ситник М.А. Гентуш Фізика Зошит для контрольних робіт 11 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: методист відділу освіти Сокальської райдержадміністрації Львівської області Базюк М.М. вчитель фізики вищої категорії Сокальського НВК «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №3 — колегіум» Павлюк В.Б. Ситник С.П., Гентуш М.А. С41 Фізика. Зошит для контрольних робіт. 11 кл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. — 136 с. ISBN 978-966-10-2557-7 Посібник...»

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія соціально-педагогічна В и п у с к Кам’янець-Подільський „Медобори-200 УДК:378.4(477.43):376.1(082) ББК:74.58(4 Укр) ЗРецензенти: М.О. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін національної академії внутрішніх справ. П.С. Атаманчук доктор...»

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 911:630*22:504.73] (477.83-25) Олег БАБИЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛІСОВИХ ГЕОСИСТЕМ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЛЬВОВА У статті розглянуто фізико-географічні особливості, категоріальну та територіальну структуру мережі лісових урочищ. Досліджено геоекологічний стан лісових геосистем їх просторово-часове функціонування. На прикладі ландшафтних геокомплексів надано оцінку рекреаційного потенціалу. Розкрито потенційні та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Вище професійне училище №11 Досвід роботи викладача біології Муж Мирослави Володимирівни 2013 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Департамент з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації...»

«БіБліотечка фізико-математичної школи В.В. Прасолов Задачі З Планіметрії Переклад з російської Андрія Кравчука тернОПілЬ наВчалЬна КнИГа — БОГдан УДК 514.112 ББК 22.151.0 П70 Серію «Бібліотечка фізико-математичної школи» засновано 2010 року Перекладено за виданням: В.В. Прасолов. Задачи по планиметрии: Учебное пособие. — 6-е изд., стереотипн. — М.: МЦНМО, 2007. — 640 с.: ил. Прасолов В. В. П70 Задачі з планіметрії / В. В. Прасолов ; пер. з рос. А. Кравчука. — Тернопіль : Навчальна книга –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»