WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«3495 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої для студентів денної форми навчання Суми Сумський ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

3495 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до оформлення комплексного курсового проекту зі

спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої

для студентів денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

Методичні вказівки до оформлення комплексного

курсового проекту зі спеціальності / укладач О. П. Ткач.

Суми : Сумський державний університет, 2013. 21 с.

Кафедра прикладної фізики

ЗМІСТ C.

1. Місце комплексного курсового проекту зі спеціальності в навчальному процесі

2. Структура ККПС

3. Етапи виконання курсового проекту

4. Робота з літературою

5. Вимоги до оформлення курсової роботи

5.1. Нумерація

5.2. Оформлення рисунків

5.3. Таблиці

5.4. Формули і рівняння

5.5. Посилання та правила оформлення списку використаних джерел

ДОДАТОК А

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

1. Місце комплексного курсового проекту зі спеціальності в навчальному процесі Комплексний курсовий проект зі спеціальності (ККПС) покликаний сприяти систематизації, поглибленню й закріпленню знань, отриманих студентом при вивченні певного набору дисциплін, а саме: електронно-зондові прилади, технологічні основи електроніки, технологія тонких плівок, датчики неелектричних величин. ККПС демонструє ступінь опанування студентами відповідної ділянки знань, здатність до критичного аналізу певної проблеми в межах обраної галузі. При цьому слухачі набувають навичок пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та писемного викладання теоретичних і практичних питань.

Результатом ККПС є сукупність експериментальних або теоретичних результатів, які пов’язані з фізичними принципами роботи традиційних і сучасних електронних приладів та пристроїв, фізичними процесами в чутливих елементах датчиків, дослідженням властивостей матеріалів мікро- і наноелектроніки тощо.

У методичних вказівках викладені вимоги та рекомендації щодо оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої, що відповідають державним стандартам України.

–  –  –

ККПС у зброшурованому вигляді повинен містити:

титульний аркуш (згідно з додатком А);

реферат (згідно з додатком Б);

зміст (згідно з додатком В);

перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень термінів (за необхідності);

вступ;

оригінальну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

Титульний аркуш оформляється згідно з додатком А.

Реферат оформляється згідно з додатком Б, який повинен мати обсяг до 2/3 сторінки та містити таке:

- об’єкт дослідження;

- мету роботи;

- методи досліджень і обладнання;

- коротку анотацію отриманих результатів та їх новизну;

- відомості про обсяг (кількість сторінок), кількість рисунків, таблиць, використаних літературних джерел та додатків;

- перелік ключових слів (57), які мають смислове навантаження за темою роботи.

Ключові слова друкуються великими літерами через кому.

Зміст містить найменування і номер початкових сторінок вступу та усіх розділів, підрозділів, пунктів, висновків, літератури, додатків. Приклад оформлення змісту наведено у додатку В.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її актуальності, обґрунтування необхідності досліджень (розробок), її теоретичне та практичне значення, зв’язок з іншими проблемами у практиці, ступінь її наукового дослідження. Вступ повинен становити 1 повну сторінку і закінчуватися формулюванням мети роботи.

Оригінальна частина складається із розділів, що поділяються на підрозділи, які, у свою чергу, на пункти, текст яких розкриває зміст теми роботи. Бажано підкреслити взаємозв’язок, логіку переходу від одного питання до іншого.

Загальний обсяг тексту основної частини повинен становити 1929 сторінок.

Висновки повинні бути сформульовані відповідно до змісту роботи, а також містити формулювання вирішення наукової проблеми згідно з поставленою метою, актуальністю роботи та отриманими експериментальними дослідженнями.

У них наводиться порівняння розглянутих методів дослідження, їх переваги та недоліки, конкретні числові значення отриманих параметрів, узагальнюються отримані графіки залежностей із поясненням фізичних процесів, що відбуваються під час перебігу того чи іншого процесу. Кількість висновків – не менше п’яти пунктів. Загальний обсяг висновків становить 12 сторінки. Кожен пункт висновків нумерується наскрізною нумерацією і повинен містити, наприклад, такі слова:

«Показано, що …», «Установлено, що …», «Встановлено відповідність між..., що обумовлено …», «За результатами теоретичного моделювання отримано …, що пов’язано з …», «Розбіжність між …, … що пов’язано із …», «Перевагою першого методу над другим є …», «Отримано …, така відмінність пояснюється …».

Список використаних джерел. Під час написання ККПС студент зобов'язаний робити посилання на літературні джерела та матеріали, які використовувалися в його роботі.

Такі посилання дають можливість знайти відповідні джерела й перевірити правильність цитування. Посилання на літературні джерела в тексті наводять відповідно до номера бібліографічного списку. Номер джерела записують у квадратних дужках. У літературному огляді посилання обов’язково проставляють у тексті, у підписах до рисунків і в заголовках до таблиць. Літературні джерела наводяться мовою оригіналу (українською, російською, англійською та ін.).

Додатки розміщують після висновків курсової роботи.

Закінчена робота ККПС повинна бути скріпленою, а на титульному аркуші повинні стояти підписи: студента і наукового керівника біля своїх прізвищ.

3. Етапи виконання курсового проекту

Після складання плану роботи та узгодження його з викладачем студент послідовно виконує такі етапи підготовки роботи:

- шукає інформацію за темою роботи;

- збирає та аналізує отримані дані, інші фактичні матеріали, у разі необхідності (можливості) проводить експериментальні дослідження;

- вивчає літературні джерела та інформацію в Інтернеті;

- працює над написанням розділів роботи та редагуванням тексту роботи;

- оформлює роботу згідно з вимогами.

4. Робота з літературою

У процесі вивчення літературних джерел студент повинен отримати повне уявлення про тему, коло проблем, які вона охоплює, про тенденції розвитку процесів і явищ, які розглядаються. Пошук інформації краще почати з ознайомлення з відповідними розділами навчальних посібників, узагальнюючими монографіями з обраної теми ККПС, після цього з журнальних статей, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до праць, надрукованих у попередні роки.

5. Вимоги до оформлення курсової роботи

Загальний обсяг курсового проекту становить від 30 до 45 сторінок стандартного тексту, включаючи рисунки і таблиці (формат паперу А4 (210 х 297 мм)), кількість літературних джерел – не менше 15.

Набір тексту здійснюється з використанням текстового редактора Microsoft Word: шрифт типу Times New Roman розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве

– 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, напівжирним шрифтом симетрично до тексту (рівняння по центру). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) напівжирним шрифтом з абзацного відступу.

Відстань між заголовком (розділ, підрозділ, пункт, підпункт) і текстом дорівнює 1 пустий рядок. Кожну структурну частину роботи (розділ) необхідно починати з нової сторінки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5.1. Нумерація Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №, наприклад:

–  –  –

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи, але при цьому номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Зміст, вступ, висновки і список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ 1», після номера крапку не ставлять, потім із нового рядка великими буквами друкують заголовок розділу, наприклад:

РОЗДІЛ 1

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, в кінці номера підрозділу повинна стояти також крапка, наприклад:

1.3. Платинові сенсори Номер «1.3.» означає – третій підрозділ першого розділу.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому самому рядку наводять заголовок пункту, наприклад:

1.3.2. Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими самими правилами, як пункти. Приклад оформлення змісту наведений у додатку В.

5.2. Оформлення рисунків Рисунки, графіки, схеми, діаграми необхідно розміщати в роботі безпосередньо після згадування про них у тексті вперше, на всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. За необхідності під ілюстрацією розміщають пояснювальні дані (підрисунковий текст). Рисунки необхідно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу наприклад: рис. 1.1, вони повинні мати назву, що розміщується під рисунком. Якщо рисунок складається із декількох позицій, то їх необхідно нумерувати за алфавітом, при цьому літери можна ставити у верхньому правому куті, або по центру під рисунком. Шрифт на рисунках повинен мати розміри основного тексту. Якщо рисунок взятий із публікації, то на неї необхідно в кінці підпису до рисунка поставити посилання на літературу в квадратних дужках.

Наприклад:

Рис. 1.3. Схематичне зображення установки для вимірювання МОКЕ: 1 – лазер; 2 – поляризатор; 3 – фокусуючі лінзи; 4 – електромагніт; 5 – зразок; 6 – модулятор Фарадея;

7 – детектор, який передає сигнал до комп’ютера

–  –  –

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад:

«Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). При перенесенні таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер зазначають один раз справа перед першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж.

табл. 1.2». Назву таблиці наводять жирним шрифтом і розміщують посередині рядка (міжрядковий інтервал 1,0).

Якщо таблиця складається із багатьох рядків, міжрядковий інтервал та шрифт можна зменшити, бажано, щоб таблиця знаходилася на одному аркуші. Таблиця розміщується після її згадування в тексті.

Наприклад:

–  –  –

Рисунки й таблиці, які займають площу більше 1/3 сторінки, необхідно виносити на окремі сторінки і такі сторінки в загальний обсяг основного тексту не враховувати.

5.4. Формули і рівняння Формули та рівняння в тексті роботи (якщо їх більше одного) нумерують у межах розділу подвійною нумерацію.

Номер формули (рівняння) складається з номера розділу та порядкового номера формули (рівняння) у цьому розділі, розділених крапкою. Номери формул (рівнянь) пишуться в круглих дужках біля правого поля аркуша на рівні формули (рівняння), наприклад: (3.1) – перша формула третього розділу.

Номер присвоюється лише тим формулам (рівнянням), які використовуються в тексті роботі.

При оформленні формул і рівнянь необхідно дотримуватися таких правил:

– формули і рівняння потрібно розміщувати посередині рядка та виділяти від тексту, так що вище й нижче кожної формули і рівняння залишається по одному вільному (пустому) рядку;

– якщо формула або рівняння не вміщаються в один рядок, вони повинні бути перенесені після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:).

При цьому повторюють знак на початку наступного рядка, крім знака ділення (:);

– пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, потрібно проводити безпосередньо під формулою або рівнянням у тій самій послідовності, у якій вони подані у формулі (рівнянні), але за винятком тих, про які вже згадувалось у тексті вище.

Перший рядок пояснення починають зі слів «де» без абзацу, значення кожного символу потрібно подавати через крапку з комою з абзацу та нового рядка, наприклад:

–  –  –

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)», ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12–93 «СИБИД. Библиографическая запись.

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11–78 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Джерела розміщують один за одним у порядку появи посилань у тексті роботи, де зазначають у квадратних дужках номер джерела.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«удк 81’26+620.3=111=161.2 с. о. радЗіЄвська, і. с. ЧекмаН (київ, україна) ПРИнЦИПИ УКЛаДання анГЛО-УКРаЇнсЬКОГО сЛОвнИКа-ДОвІДнИКа з нанОнаУКИ Розроблено принципи укладання англо-українського словника-довідника з нанонауки та обґрунтовано необхідність його видання; прокоментовано визначення понять “нанонауковий термін”, “нанонаукова термінологія”; зосереджено увагу на основній меті словника-довідника – зафіксувати та розробити дефініції нанонаукових термінів. Проаналізовано обсяг словника, його...»

«Г.М. Возняк ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ 5 КЛАС Видання друге, доповнене і перероблене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 22.1я72 В35 Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка В.Д. Галан, вчитель-методист Радехівської ЗОШ № 1 Львівської області Г.М. Калита Возняк Г.М. В35 Практичні роботи з математики: 5 клас. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Г.М. Возняк. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 36 с....»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ у 2011 році Львів – 2012 Інститут регіональних досліджень НАН України у 2011 році: Інформаційне видання. – Львів, 2012. – 88. с. Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2011 р. Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться...»

«Міністерство освіти й науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Заочна фізико-математична школа Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи Кіровоград – 2008 УДК ББК Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія:...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет СІГОВА В.І., РУДЕНКО П.В. МЕТОДИ ЛОКАЛЬНОЇ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник Суми Видавництво СумДУ УДК 621.78(076.5) С-34 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18-Г-1895 від 17.07.2008) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, професор О.І.Олємской (Інститут прикладної фізики НАН України); д-р техн. наук, професор В.Б.Тарельник (Сумський...»

«ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН та МІНОСВІТИ УКРАЇНИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО НАН УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. МЕЧНИКОВА ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ХІМІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВАТ ІНТЕРХІМ ХIII КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Присвячена 100-річчу з дня народження академіка АН УРСР, д.х.н., проф. Полуектова М.С. ОДЕСА 3-5 листопада 2010 р. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ХIII КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ...»

«УДК: 551. 582. 1 (477) О.Г. Татарчук, М.Б. Барабаш ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ СУХОВІЇВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ Досліджено тенденцію зміни просторово-часового розподілу суховіїв в умовах потепління глобального клімату. Проаналізовано фактори, які обумовили сучасні особливості їх виникнення та розподілу. У зв’язку з глобальним потеплінням клімату Землі, як відзначалося на конференціях Сторін Конвенції ООН з питань боротьби з опустелюванням (грудень 2000 р....»

«Українаf СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Іващенко Максим Миколайович УДК 538.975 (043.3) СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CdSe ТА ZnSe І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ОСНОВІ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Суми gfhfghf Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор фізико-математичних...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ» (25-26 квітня 2014 року) Одеса УДК 501+62(063) ББК 20+30я43 А 43 Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної А 43 науково-практичної конференції (м. Одеса, 25-26 квітня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 128 с. ISBN 978-617-7041-63-0 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки». Розглядаються загальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»