WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.61:631.518 ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНОЇ ПЛАНТАЖНОЇ ОРАНКИ НАУРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТАХ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Н.Ю.Гаврилович, О.М.Дрозд Харківський ...»

УДК 631.61:631.518

ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНОЇ ПЛАНТАЖНОЇ ОРАНКИ

НАУРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР НА

СОЛОНЦЕВИХ ГРУНТАХ СУХОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Н.Ю.Гаврилович, О.М.Дрозд

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім.

Петра Василенка, Національний науковий центр „Інститут ґрунтознавства і

агрохімії імені О.Н.Соколовського”

Установлено, що одноразове проведення меліоративної плантажної оранки забезпечує позитивну післядію протягом 50 років і припинення її позитивної післядії не відмічено. Результатом післядії меліоративної плантажної оранки є утворення високопродуктивних, екологічно стійких агроперетворених ґрунтів, що забезпечують стабільні прибавки урожаїв сільськогосподарських культур протягом тривалого періоду післядії.

Урожайність сільськогосподарських культур прийнято вважати одним з основних показників рівня родючості ґрунтів і умов ведення сільськогосподарського виробництва. Величина врожаю будь-яких сільськогосподарських культур залежить від ряду чинників, як то властивості ґрунту, кліматичні умови попереднього і поточного року, рельєф місцевості і цілого комплексу агротехнічних чинників (культури-попередники, обробіток ґрунту, добрива, якість насіння, сорт рослин і т.і.) [11].

За даними Державного земельного кадастру, в Україні нараховується 2,8 млн. га солонцевих ґрунтів, 2 млн. га з яких використовуються в ріллі [1]. За звичайної системи землеробства солонцеві ґрунти малопродуктивні і їх використання у ріллі часто виявляється економічно недоцільним. Солонці не утворюють суцільних масивів, а залягають окремими плямами різної площі та конфігурації серед зональних ґрунтів, утворюючи комплекси і сполучення з різною часткою вмісту, що різко знижує продуктивність усього агроландшафту.

Головними чинниками, що лімітують їх родючість, є несприятливі для культурних рослин хімічні, фізико-хімічні і водно-фізичні властивості, що обумовлені спрямованістю солонцевого процесу. У вологому стані солонцевий горизонт високопластичний, в’язкий, липкий, сильно набрякає, характеризується тиксотропністю ґрунтової маси, легко пептизується.

Солонцевому горизонту притаманна низька пористість аерації і низький повітрообмін, що може викликати кисневе голодування рослин. При висиханні солонцевого горизонту відбувається стискання ґрунтової маси, що призводить до деформації або до розриву кореневої системи рослин, з’являється тріщинуватість і брилистість ґрунтів, які особливо помітні у ріллі. При висиханні твердість солонцевого горизонту зростає, що збільшує опір ґрунтів при обробітку [8,9,11]. Солонцеві ґрунти відрізняються низькою водопроникненістю. Це стримує засвоєння вологи, а більша частина опадів, що випали, стікає по поверхні. Тому загальний запас вологи в солонцях завжди нижчий, ніж у поруч розташованих зональних ґрунтах. Навесні фізична стиглість ґрунту на плямах надто коротка за строком, настає нерівномірно та пізніше, що призводить до втрат вологи як на них, так і на зональних ґрунтах.

Бонітети чорноземів та солонців відрізняються в 4 рази, для озимої пшениці вони складають відповідно 79 і 22 бали. У посушливі роки врожайність сільськогосподарських культур на солонцях знижується до нуля. Тому економічно доцільним є використання солонцевих ґрунтів лише при проведенні заходів з їх окультурення та відтворення родючості. Багаторічними дослідженнями встановлено, що найбільш ефективним заходом окультурювання солонцевих ґрунтів у посушливих умовах Степу є меліоративна плантажна оранка [2,3,4,5,7,8,9,10,11]. З 1955 року цей меліоративний захід набув широкого впровадження у практику сільськогосподарського виробництва, і на теперішній час площа меліорованих таким чином ґрунтів становить 220 тис. га. Однак, на цей час не достатньо вивченим є питання тривалості післядії меліоративної плантажної оранки та її впливу на продуктивність вирощуваних культур.

Мета досліджень встановити тривалість післядії меліоративної плантажної оранки, показавши її вплив урожайність сільськогосподарських культур у зрошуваних та незрошуваних умовах.

Дослідження проводили у зоні Сухого Степу України на ключових ділянках трьох тривалих задокументованих стаціонарів - дослід С.П.

Семенової-Забродіної (незрошувані умови, меліоративну плантажну оранку проведено у 1954 році), дослід ННЦ ІГА (зрошення водами першого класу, меліоративну плантажну оранку проведено у 1965 році), дослід Ю.

Є. Кізякова (меліоративну плантажну оранку проведено у 1973 році, 8 річна післядія зрошення слабо мінералізованими водами) та двох ділянках виробничого впровадження меліоративної плантажної оранки, закладених Кримською філією ґрунтового інституту АН СРСР у 1955 році. Ґрунтовий покрив представлено каштановими солонцюватими ґрунтами у комплексі з солонцями каштановими (20%) та темно-каштановими слабосолонцюватими ґрунтами.

Досліджувані варіанти - контроль (щорічний обробіток на глибину 25-27 см у залежності від вирощуваних культур); оранка плантажним плугом ПП-50 з повним обертанням скиби на глибину 55-60 см у рік закладання досліду та щорічний обробіток на 26-28 см, в залежності від вирощуваних культур у наступні роки.

Облік урожаїв сільськогосподарських культур в польових дослідах роках проводили методом відбору пробного снопа у п’ятикратній повторності [6].

Отримані дані обробляли за допомогою дисперсійного аналізу.

Застосування різних меліоративних заходів спрямовані перш за все на отримання додаткової продукції, а отже, рівень врожаїв основних сільськогосподарських культур є головним критерієм визначення позитивних виробничих якостей ґрунтів для їх оцінки.

Покращання основних властивостей солонцевих ґрунтів під впливом меліоративної плантажної оранки сприяє збільшенню врожайності сільськогосподарських культур [8,9,10,11]. Дослідження показують [10], що вже в перший рік після проведення цього меліоративного заходу на плантажованих ділянках солонців каштанових у незрошуваних умовах схожість і розвиток рослин були кращими, порівняно з неплантажованими аналогами.

При врахуванні урожаю за варіантами біло виявлено, що ґрунти не тільки не втрачають родючість відразу після плантажування, а навіть збільшують її за рахунок покращання повітряного режиму, збільшення продуктивної вологи та активізації мікробіологічної діяльності у меліорованому шарі. Як наслідок, врожай вирощуваних сільськогосподарських культур на плантажованому варіанті був вищим, порівняно з контролем. Подібна тенденція спостерігалася і у наступні роки післядії, навіть за умов несприятливих (посушливих) погодних умов.

Аналіз досліджень посвідчує про те, що характер післядії меліоративної плантажної оранки на врожайність вирощуваних культур, незважаючи на розбіжності, обумовлені погодними умовами років дослідженння та різними культурами в сівозміні, відрізняються однією загальною та чітко вираженою особливістю – стійкою тривалістю позитивного впливу на продуктивність.

Прибавка врожаїв зернових культур на солонцях каштанових плантажованих достовірно збільшувалася з кожним наступним роком післядії [4,5].

На 50 рік післядії (рис. 1) меліоративна плантажна оранка зберігає позитивний вплив на урожайність сільськогосподарських культур. Так, врожайність на плантажованих ділянках, як і в перші 10-15 років, була вищою в порівнянні з контрольними варіантами. Приріст врожаю зерна озимої пшениці на плантажованих ґрунтах складає 20-25 %. На неплантажованому варіанті спостерігалася більша забур’яненість та менша схожість культур, що вплинуло на величину врожаю.

–  –  –

Рис. 1. Вплив меліоративної плантажної оранки на урожайність сільськогосподарських культур на солонцях каштанових у незрошуваних умовах В умовах Сухого Степу України фактором, нестачу якого майже постійно відчувають культурні рослини, є волога. Отже, зрошення (тобто усунення дефіциту вологи ) стає в цих умовах одним з потужних меліоративних засобів, що при оптимальному застосуванні здатний істотно підвищити урожайність вирощуваних сільськогосподарських культур.

Вже в перший рік після початку зрошення темно-каштанових слабо солонцюватих ґрунтів водами першого класу було статистично доведено переваги меліоративної плантажної оранки [8]. Аналіз урожайних даних у наступні роки показує, що у зрошуваних умовах прибавка врожаїв сільськогосподарських культур протягом усього періоду післядії меліоративної плантажної оранки достовірно була значно вищою порівняно з незрошуваними умовами [9]. Проведеними дослідженнями встановлено, що на 40 рік післядії меліоративної плантажної оранки в умовах інтенсивного зрошення водами першого класу приріст врожаю зерна озимого ячменю на плантажованих темнокаштанових солонцюватих ґрунтах становить, 40-50 % (рис. 2).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Рис. 2 Вплив меліоративної плантажної оранки на урожайність зернових культур на темнокаштанових слабосолонцюватих ґрунтах в умовах зрошення водами першого класу При зрошенні мінералізованими водами ефективність плантажної оранки виявилася дещо нижчою [7]. У перші три роки прирости врожаїв озимої пшениці були відсутні, очевидно, через збіднення орного шару на органічну речовину, пов’язані з нею рухомі форми поживних елементів та прояв в таких умовах токсичного впливу натрію зрошувальних вод на розвиток рослин.

Вирівнювання цих показників у наступні роки а також покращені агрофізичні властивості ґрунтів плантажованого варіанту обумовили прибавку на рівні 3,3Проведеними дослідженнями установлено, що на 30-й рік післядії меліоративної плантажної оранки та на 5 рік вилучення ґрунтів зі зрошення на урожайність вирощуваної озимої пшениці була гіршою, порівняно з іншими дослідами. Однак, порівняно з контролем, урожайність була вищою і прибавка становила 10-12%.

Експериментальні дослідження щодо високої ефективності меліоративної плантажної оранки підтверджуються і у виробничих умовах, де прибавки врожаїв основних сільськогосподарських культур на 50 рік післядії складають 25-30 %. Розрахунки показують, що витрати на плантажну оранку окупаються вже у перші роки після її проведення.

Висновки. Дослідженнями установлено, що одноразове проведення меліоративної плантажної оранки забезпечує позитивну післядію протягом 50 років і припинення її позитивної післядії не відмічено. Результатом післядії меліоративної плантажної оранки є утворення високопродуктивних, екологічно стійких агроперетворених ґрунтів, що не мають аналогів у природі за своїми властивостями і здатні забезпечити приріст врожаю основних сільськогосподарських культур у агрокліматичних умовах Степової зони в умовах зрошення на рівні 40-50 %, в незрошуваних умовах – 25-30 %(на 50 рік післядії заходу).

Список використаних джерел Державний земельний кадастр України. – Книга 2. – Київ, 1996. – 189 с.

1.

Балюк С.А. Використання солонцевих ґрунтів України / С.А Балюк, Г.В.

2.

Новікова, Н.Ю. Гаврилович // Вісник аграрної науки. – 2001. – № 10. – С.

12-15.

Гаврилович Н.Ю. Про тривалість впливу меліоративної плантажної 3.

оранки на властивості та продуктивність солонцевих ґрунтів півдня України / Н.Ю. Гаврилович, О.М.Дрозд // Агрохімія і ґрунтознавство.

Спец. вип. до 6 з’їзду УТГА. – Харків, 2006. - Кн.3. – С.203-204.

Гаврилович Н.Ю.Сучасна еволюція солонцевих ґрунтів півдня України 4.

під впливом плантажної оранки / Н.Ю. Гаврилович, О.М.Дрозд // Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – 2006. – №7. – С.104-106 Дрозд О.М. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого 5.

Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук за спеціальністю 06.01.03 «Агроґрунтознавство і агрофізика» / О.М.Дрозд. – Харків, 2009. – 20 с.

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А.Доспехов. – М.:

6.

Агропромиздат, 1985. – 351с.

Кизяков Ю.Е. Изменение почв зоны сухих степей Украинской ССР при 7.

длительном воздействии мелиораций: автореф дис. на соискание уч. степ.

д-ра с.-х. наук: спец. 06-01-03 «Почвоведение» / Ю.Е. Кизяков. – М., 1987. – 48 с Новикова А.В. История почвенно-мелиоративных и экологических 8.

исследований засоленных и солонцовых земель Украины (1890-1996 гг.) / Новикова А.В. – К., 1999. – 144 с.

Окультуривание солонцовых почв / [авт. текста А.В. Новикова] – К.:

9.

Урожай, 1984. – 176 с.

Семенова-Забродина С.П. Опыт окультуривания солонцов и 10.

солонцеватых почв юга Украины путем мелиоративной вспашки в богарных условиях // Вопросы повышения плодородия солонцовых почв / С.П.Семенова-Забродина. – К.: Изд-во АН УССР, 1954. – С.95-114.

Цюрупа И.Г.Научные основы и опыт мелиорации солонцов // Итоги 11.

науки и техники (серия почвоведение и агрохимия) / И.Г.Цюрупа, И.Н.Любимова. –. Москва, 1983. – Том 4. – 260 с.

Аннотация

ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАТИВНОЙ ПЛАНТАЖНОЙ ВСПАШКИ НА

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА

СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВАХ СУХОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ.

Н.Е. Гаврилович, Е.Н.Дрозд Установлено, что однократное проведение мелиоративной плантажной вспашки обеспечивает положительное последействие на протяжении 50 лет и прекращения положительного последействия не отмечено. Результатом последействия мелиоративной плантажной вспашки является формирование высокопродуктивных, екологически устойчивых агропреобразованных почв, которые обеспечивают стабильные прибавки урожаев сельскохозяйственных культур на протяжении длительного периода последействия.

Abstract

THE EFFECT OF MELIORATIVE DEEP PLOWING ON AGRICULTURAL

CROPS PRODUCTIVITY AT SOLONETZIK SOILS THE DRY-STEPPE

ZONE OF UKRAINE.

N.U. Gavrilovich, O.M. Drozd It is revealed, that ones proved meliorative deep plowing, makes positive effects throughout 50 years and its positive effect termination till this time is note.

The result of long effect deep plowing are formations high-efficiency, ecologically proof agrotransformed soils which provide high productivity of agricultural crops in Dry-Steppe zone of Ukraine 
Похожие работы:

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ РИС ХАРАКТЕРУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗДОРОВ’Я Юрій Степанюк Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука Актуальність. У статті розглядається дослідження питання особистого прикладу фахівців здоров’я у їх діяльності в закладах фізичної реабілітації та набуття ними необхідних професійних та особистих рис характеру за допомогою традиційних ведичних (древньоіндійських) знань, таких як Аюрведа та Бгаґаватапурана, які містять у...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 3 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського...»

«ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ:ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ Монографія Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка УДК 378.14.032 ББК 74.03 П 84 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 29 червня 2011 року, протокол № 11 РЕЦЕНЗЕНТИ: Гуревич Р. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського; Зязюн І....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА П О В А Р Світлана Вікторівна УДК 37.014.542 ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ І МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Приймальної комісії, ректор, професор _ А.І. Кузьмінський «_1»_березня_2012 р. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 8.02030101 ФІЛОСОФІЯ Черкаси – 2012 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступний іспит з філософії для абітурієнтів за спеціальністю “Філософія” (ОКР “магістр”) має на меті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Савченко О. М. ФІЗИКА. ПРАКТИКУМ Методичні вказівки для студентів природничих факультетів m m1g R ХАРКІВ 2013 УДК 53 ББК 22.3 Рецензенти: кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Шеховцов О. В.; кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету...»

«Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України ІТМО ім. А. В. Ликова АН РБ Московський державний агроінженерний університет ім. В.П.Горячкіна Грузинський технічний університет Тверський державний технічний університет Збірник тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ” 01-04 квітня Київ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (2) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 393 с. ISBN 966-8089-31РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 1. Радул В.В. – доктор...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 365-379 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 365-379 ОГЛЯДИ І РЕЦЕНЗІЇ СВІТ КЛАСИКИ: БРОНІСЛАВ МАЛІНОВСЬКИЙ І ЙОГО ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ Малиновский Б. Научная теория культуры / Пер. с англ. И. В. Утехина; сост. и вступ. ст. А. К. Байбурина. 2-е изд., испр. Москва: ОГИ, 2005. 184 с. (Нация и культура: Научное наследие: Антропология) Огляд і рецензія завжди обмежені відповідними жанровими законами, порушити які ми просто приречені, оскільки...»

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»