WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 631.3:636 ВИДАЛЕННЯ ЖИРОВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ВОД МАСЛОЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОРМОВИХ ДОБАВОК Рогатинський Р.М., д.т.н., проф., Деркач К.М., аспірант ...»

УДК 631.3:636

ВИДАЛЕННЯ ЖИРОВИХ РЕЧОВИН З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ВОД

МАСЛОЖИРОВИХ ВИРОБНИЦТВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КОРМОВИХ

ДОБАВОК

Рогатинський Р.М., д.т.н., проф., Деркач К.М., аспірант

(Тернопільський національний технічний університет імені Iвана Пулюя)

Розроблено установка для видалення жирових речовин з барометричних

вод систем дезодорування масложирових виробництв і технологія отримання рідких жиромістких кормових добавок.

Постановка проблеми. У процесі переробки сировини рослинного і тваринного походження одержують побічні продукти, які використовують як корми. Під побічними мають на увазі такі продукти, які утворюються в результаті фізико-хімічної переробки сировини поряд з основною продукцією, але вони не є метою даного виробничого процесу. Вони набувають споживчої вартості відразу ж після виходу з нього і можуть бути використані як сировина, матеріали, готова продукція в їх нативному вигляді [1]. Прагнення використовувати дешевші види сировини місцевого значення спостерігаються в комбікормовій промисловості як ближнього, так і далекого зарубіжжя. Це залишки борошномельного, олійного, цукрового, крохмале-патокового, спиртового, пивоварного виробництв, відходи молочної, м'ясної й рибної промисловості, підприємств громадського та індивідуального харчування [2].

В останні роки широко використовується дистиляційне рафінування, в якому процес дезодорування сполучений з дистилюванням і вловлюванням жирних кислот. Жировий дистилят, уловлюваний при дезодоруванні рослинних олій, може бути використаний в якості добавок у кормових раціонах сільськогосподарських тварин, оскільки він містить есенціальні жирні кислоти та біологічно активні речовини, що впливають на продуктивність тварин, ліпідний обмін і відтвірні функції [3, 4]. Більшість дезодораторів безперервної та періодичної дії оснащені вакуумними установками, укомплектованими конденсаторами змішування. У конденсаторах змішування жировий дистилят переходить в барометричну воду системи дезодорування [5]. На багатьох підприємствах масложирових виробництв використовуються установки, що не дають змоги повною мірою видалити жирові речовини з відпрацьованих вод [6У зв'язку з цим розробка нового обладнання для видалення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Швидкого зростання продуктивності сільськогосподарських тварин та ефективного використання кормових ресурсів можна досягти в разі створення оптимальних умов для протікання обмінних процесів в організмах тварин і забезпечення їх повноцінною збалансованою годівлею [9]. Дослідженнями в області годівлі доведено, що основними факторами повноцінної годівлі тварин є: повний набір незамінних поживних речовин, своєчасне і оптимально узгоджене в якісному відношенні надходження цих речовин в організм тварини [9]. В останні роки вчені України та закордонних країн проводять глибокі наукові досліди щодо отримання біологічно чистих продуктів з різних відходів виробництва і використання їх як кормових добавок для тварин [10].

Жири в організмі тварин виконують дуже важливі функції: вони є структурними компонентами клітинних мембран, утворюють основу нервової тканини, акумулюють найбільшу кількість енергії, виконують захисну функцію, відіграють важливу роль у регуляції температури тіла тварини, створюють основу ряду біологічно-активних речовин або є цими речовинами, є джерелами незамінних жирних кислот, беруть участь у передачі нервових імпульсів у синтетичних структурах, передають генетичну інформацію, зв'язують ферменти з внутрішньоклітинними структурами тощо [1, 11, 12].

Одним з основних напрямів в області видалення жирових речовин з продуктових і стічних вод підприємств масложирової галузі є розташування додаткового обладнання [13]. Перспективними для видалення жирових речовин з відпрацьованих вод масложирових виробництв є флотаційні установки [8, 13].

Мета роботи. Розробка обладнання для видалення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв і технології отримання рідких жиромістких кормових добавок.

Матеріали і методи досліджень. Дослідження здійснювалися на експериментальному стенді, що складався з розробленої модельної установки [14], в якій ємкість виконано з прозорого оргскла, що дозволяло спостерігати за процесом видалення жирових речовин з модельної барометричної води та отримувати цифрові зображення, відцентрового насоса, ємкостей вихідної та обробленої модельної барометричної води, шлангів і штуцерів з запірною арматурою (рис. 1).

Модельна установка працювала наступним чином. Закривали вентиль на відвідному штуцері і відкривали вентиль на підвідному штуцері. При цьому вихідна вода надходила з шлангу по підвідному штуцеру в ємкість установки.

Після заповнення ємкості водою до рівня, що забезпечував покриття верхньої поверхні кільцеподібного перемішуючого пристрою, відкривали вентиль на відвідному штуцері. При цьому витрату води через ємкість підтримували за допомогою запірної арматури таку, щоб рівень її залишався незмінним.

Струмінь вихідної води, що надходив у ємкість тангенціально з шлангу через штуцер, діяв на зовнішні лопатки перемішуючого пристрою, приводячи його в обертальний рух разом з валом, верхній кінець якого вільно обертався в кришці установки, а нижній кінець був рухомо закріплений в кінцевому підшипнику, і закріпленим на ньому веслоподібним скидачем піни. При цьому зовнішні лопатки і внутрішні промені кільцеподібного перемішуючого пристрою створювали турбулентний водний потік, у який затягувалися бульбочки атмосферного повітря, що знаходилося вище рівня води, які прилипали до крапельок жирових речовин з утворенням піни, що видалялася назовні через розташований тангенціально вище рівня води лотік веслоподібним скидачем, що приводився в рух валом.

Рис. 1. Модельна установка для видалення жирових речовин з відпрацьованих вод масложирових виробництв а) – загальний вигляд модельної установки; б) – загальний вигляд модельної установки, в якій ємкість виконано з прозорого оргскла Розподіл зони аерування у ємкості модельної установки визначали з використанням інструмента інтерактивної сегментації цифрових зображень Magic Wand у програмі Adobe Photoshop CS3 Extended. Для отримання цифрових зображень застосовували цифровий фотоапарат Olympus µ 700.

Результати досліджень. На основі проведених досліджень розроблена технологія, що передбачає наступні стадії: попереднє видалення жирових речовин з барометричної води за допомогою розробленої установки, видалення жирових речовин на установці напірної флотації, розділення видаленої жирової маси в сепараторі на жирову і водну складові, введення антиоксиданту в рідку жиромістку добавку, фасування та відправлення рідкої жиромісткої добавки на виробництво для введення добавки в розсипний комбікорм. Ступінь видалення жирових речовин з модельної барометричної води на розробленій установці склав у середньому 56%. Розподіл зони аерування в ємкості установки наведено на рис. 2.

Висновки. Розроблено технологію отримання рідких жиромістких кормових добавок з використанням установки для попереднього видалення жирових речовин з барометричних вод систем дезодорування масложирових виробництв.

Рис. 2. Розподіл зони аерування Подальші дослідження можуть бути спрямовані на удосконалення технології отримання і введення рідких жиромістких добавок у розсипні комбікорми.

Список літератури

1. Свеженцов А.И., Коробко В.Н. Нетрадиционные кормовые добавки для животных и птицы. — Днепропетровск : Арт-Пресс, 2004. — 296 с.

2. Технологія виробництва продукції тваринництва / О.Т. Бусенко [та ін.];

за ред. О.Т. Бусенка. — К. : Вища освіта, 2005. — 496 с.

3. ДСТУ 4610:2006. Деодистилят (олія скруберна, олія кисла). Технічні умови. — Введ. 2008–01–01. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — 11 с.

4. Лисицын А.Н. Растительные масла в производстве комбикормов / А. Н.

Лисицын // Материалы 10-й международной научно-практической конференции «Масложировая индустрия 2010». — СПб. : ВНИИЖ, 2010. — С.

8—14.

5. Васильева Г.Ф. Дезодорация масел и жиров. — СПб. : ГИОРД, 2000. — 184 с.

6. Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв / А.К.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Запольський, А.І. Українець. — К. : Вища шк., 2005. — 423 с.

7. Березуцкий В.В. К вопросу о возможности утилизации жиросодержащих сточных вод, образующихся на предприятиях масложировой промышленности [Електронний ресурс] / В.В. Березуцкий, В.В. Горбенко, И.А.

Мезенцева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Вып.

6/8 (54). — 2011. — Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vejpt/2011_6_8/2011_6_8/57_60.pdf, вільний. — Назва з екрана (28.02.2013).

8. Технология очистки промышленных сточных вод маргаринового производства [Електронний ресурс] / Б.С. Ксенофонтов [и др.]. — Режим доступу: http://www.ecowts.ru/articles/margarinovoe_proizvodstvo.pdf, вільний. — Назва з екрана. (27.02.2013).

9. Ревенко І.І. Основні умови ефективного використання кормів та значення підготовки їх до згодовування [Електронний ресурс] / І.І. Ревенко, Ю.І. Ревенко // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. — Вип. 166.

— Ч. 1. — К. : НУБПКУ, 2011. — Режим доступу:

http://elibrary.nubip.edu.ua/8911/1/rii.pdf, вільний. — Назва з екрана. (28.02.2013).

10. Бурлака В.А. Відходи виробництва у раціонах підсвинок / В.А.

Бурлака, Т.М. Сукненко, Н.В. Павлюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — Вип. 2(25). — Житомир : ЖНАЕУ, 2009. — С. 179—183.

11. Фізіологія сільськогосподарських тварин / В.В. Науменко [та ін.]. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

12. Дурст Л. Кормление основных видов сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман ; пер. с нем. под ред. И.И. Ибатуллина, Г.В.

Проваторова. — Винница : Нова книга, 2003. — 384 с.

13. Гавриленков А.М. Экологическая безопасность пищевых производств / А.М. Гавриленков, С.С. Зарцына, С.Б. Зуева. — СПб. : ГИОРД, 2006. — 272 с.

14. Пат. 57661 Україна, МПК C02F 1/40. Установка для вилучення жирових речовин із води / Р.М. Рогатинський, К.М. Деркач. — № u 2010 09302 ;

заявл. 26.07.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. — 3 с.

Аннотация

Извлечение жировых веществ из отработанных вод масложировых производств для получения кормовых добавок Рогатинский Р.М., Деркач К. М.

Разработаны установка для извлечения жировых веществ из барометрических вод систем дезодорирования масложировых производств и технология получения жидких жиросодержащик кормовых добавок.

Abstract

–  –  –

Plant for extraction of fatty substances from barometric waters of the systems of deodorizing of oil/fat plants and technology of receipt of liquid fatty forage additions are developed. 
Похожие работы:

«О.М. Афанасьєва Я.С. Бродський О.Л. Павлов А.К. Сліпенко МАТЕМАТИКА клас Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 74.262.21 А9 Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено. Наукову експертизу проводив Інститут математики НАН України. Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія соціально-педагогічна В и п у с к Кам’янець-Подільський „Медобори-200 УДК:378.4(477.43):376.1(082) ББК:74.58(4 Укр) ЗРецензенти: М.О. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін національної академії внутрішніх справ. П.С. Атаманчук доктор...»

«ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2014» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 2-4 квітня 2014 р. м. Київ 2 квітня 2014 року (конференц-зал, 5-й поверх) 08-30 Реєстрація учасників конференції 10-00 Вступне слово дирекції Інституту д. ф.-м. н., професор Стріха Максим Віталійович «Століття науки про 10-15 напівпровідники: український внесок» 11-00 Кава-брейк Робота секцій Секція 1 Фізика процесів взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною...»

«УДК 53(079.1) ББК 22.3я721-4 З-41 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 1844) Навчальне видання ЗАСЄКІНА Тетяна Миколаївна КОВАЛЬ Володимир Сергійович СИРОТЮК Володимир Дмитрович ЧЕРНЕЦЬКИЙ Ігор Станіславович Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики 9 клас Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Відповідальний за випуск С. Горбатенко Редактор О. Мовчан Обкладинка, макет, ілюстрації С....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТи І Науки укРаїНи каМ’яНЕць-ПОдІльСький НацІОНальНий уНІВЕРСиТЕТ ІМЕНІ ІВаНа ОгІєНка ІНСТиТуТ ПЕдагОгІки НаПН укРаїНи Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 13 м. кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П 2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат педагогічних...»

«Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА Серія соціально-педагогічна В и п у с к 2 Частина Кам’янець-Подільський „Медобори-2006” УДК:378.4(477.43):376.1(082) ББК:74.58(4 Укр) З-43 Рецензенти: М.О. Супрун доктор педагогічних наук, професор кафедри психологічних дисциплін Національної академії внутрішніх справ України. П.С. Атаманчук доктор...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ПОЛЄТАЄВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 537.867:543.275.1 ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІВ НВЧ АПЕРТУРНИХ РЕЗОНАТОРНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського Міністерства...»

«Перечинський професійний ліцей Мацо Є.Ю. Навчальний проект з фізики «Рентгенівське випромінювання» 2012 р. Мацо Євгенія Юріївна Посада викладач фізики Перечинського професійного ліцею. Освіта та спеціальність за освітою – вища, фізик, викладач фізики. Навчальний заклад УжДУ, 1998 р. Стаж роботи в навчальному закладі – 13 р. Сьогодні метод проектів один із найефективніших способів залучення учнів до активної самостійної діяльності. Працюючи над проектом вирішується низка навчально-виховних...»

«УДК [91:372.8](075.3) ББК 74.26 К72 Серія «Рятівник» заснована у 1998 р.Р е ц е н з е н т и: Ю. П. Грицак, канд. геогр. наук, доцент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Г. Д. Довгань, учитель географії ЗОШ № 5, м. Харків Видано за ліцензією ТОВ Видавництво «Ранок» Костенко Л. В.К72 Географія України у визначеннях, таблицях і схемах.— Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006.— 112 с. — (Рятівник). ISBN 966–08–1456–9. Пропонований навчальний посібник є довідником з курсу географії...»

«Національна академія наук України Міністерство освіти і науки України Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Савчинський Богдан Дмитрович УДК 004.93'1:[519.76+519.814+519.168+519.857] КОНТЕКСТНО-ВІЛЬНІ ГРАМАТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ТЕКСТОВИХ ТА ГРАФІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»