WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |

«Зелена книга України Рідкісні, такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні Київ 2009 УДК 581.524 : 502.75 (477) ББК Д ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища України

Національна академія наук України

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

Зелена

книга

України

Рідкісні, такі, що

перебувають під загрозою

зникнення, та типові

природні рослинні

угруповання,

які підлягають охороні

Київ 2009

УДК 581.524 : 502.75 (477)

ББК

Д

Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України

Я.П. Дідуха – Київ: Хімджест, 2009. - 490 с.

Книга є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. У кожній з 160 статей міститься така інформація: наукова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-географічні умови, біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та флористичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збереження, біотехнічні і созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхема поширення угруповання.

У книзі подаються 88 ілюстрацій угруповань. Вміщено також нормативні документи про Зелену книгу України.

Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, фахівців у сфері збереження біорізноманіття, активістів зеленого руху.

Редакційна колегія Дідух Я.П. (голова редакційної колегії, відповідальний редактор) Дубина Д.В. (заступник відповідального редактора) Устименко П.М. (заступник відповідального редактора) Вакаренко Л.П. (відповідальний секретар) Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (протокол №16 від 16.11.2008) Затверджено наказом Мінприроди від........ №.........

З -------------------------- © Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2009 ISBN

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. №1286

ПОЛОЖЕННЯ

про «Зелену книгу України»

1. Зелена книга України (далі – Зелена книга) є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

2. Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань спрямовується на збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання.

3. Визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги, здійснюється відповідно до методики, що затверджується Мінекоресурсів України.

4. Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги (далі - рослинні угруповання), забезпечується шляхом:

- установлення їх особливого правового статусу, врахування вимог щодо охорони цих угруповань під час розроблення нормативно-правових актів;

- створення на місцевостях, де існують угруповання, біосферних заповідників, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі транскордонних;

- врахування спеціальних вимог щодо їх збереження під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи тощо;

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за їх станом та необхідних наукових досліджень;

- запровадження особливих видів режиму збереження;

- проведення відповідної еколого-просвітницької роботи та інформування громадськості про їх стан;

- установлення адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження угруповань та їх місць зростання;

- приєднання України до відповідних природоохоронних конвенцій, укладення міжнародних угод у цій сфері.

5. Відтворення природних рослинних угруповань здійснюється на основі науково обґрунтованих заходів шляхом:

- сприяння їх природному відновленню;

- запобігання небажаним змінам та негативному антропогенному впливу;

- формування їх на штучно створених об’єктах природно-заповідного фонду.

Зелена книга України

6. Організація охорони та відтворення рослинних угруповань забезпечується Мінекоресурсів та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

7. Зелена книга містить таку інформацію: біномінальна наукова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-географічні умови, біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та флористичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збереження, обґрунтування необхідності здійснення охорони, біотехнічні і созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхема поширення угруповання.

8. Пропозиції щодо занесення до Зеленої книги чи вилучення з неї рослинних угруповань можуть подаватися науково-дослідними установами, державними та громадськими організаціями, окремими вченими, фахівцями, що займаються охороною та використанням природних рослинних ресурсів, разом з відповідним науковим обґрунтуванням із зазначенням відомостей про ботаніко-географічне та історичне значення, рідкісність, кількість місць зростання та їх площу, рівень стабільності екологічних умов та інших показників, що свідчать про необхідність вжиття заходів для охорони певних угруповань.

9. Ведення Зеленої книги покладається на Мінекоресурсів і фінансується за рахунок державного бюджету.

10. Державний контроль за дотриманням вимог щодо охорони, відтворення та використання рослинних угруповань здійснює Мінекоресурсів.

11. Мінекоресурсів забезпечує:

- офіційне видання Зеленої книги не рідше, ніж один раз на 10 років та розповсюдження її примірників;

- оперативне інформування зацікавлених органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та громадян про зміни, що вносяться до Зеленої книги.

4 Зелена книга України Передмова На сучасному етапі природокористування відбувається тотальна глобалізація екопроблем – зміна клімату, руйнування озонового шару, кислотні дощі, спустелювання, втрата біорізноманіття в масштабах планети тощо. Тепер стала очевидною необхідність зміни ідеології традиційних стосунків суспільства з природою, що базуються на засадах панування людини над природою, невичерпності її ресурсів і необмеженого їх споживання, на якісно нові – що керуються ідеологією самоцінності природи, самоусвідомлення людиною рівноправності усього живого, збалансованого (сталого) використання природних ресурсів в інтересах прийдешніх поколінь.

Протягом останніх ста років здійснено десятки спроб зменшити руйнівну діяльність людської спільноти шляхом обґрунтування та втілення різних природоохоронних ініціатив. Ініційовано створення заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, зоопарків і ботанічних садів, складання «червоних книг» та «червоних списків» видів тварин, рослин і грибів тощо. Зокрема, для запобігання негативним наслідкам господарської діяльності людини та послаблення антропогенного навантаження на біосферу суспільство розробило й утілило в життя концепцію охорони генофонду, засновану на ідеології відновлення (Шеляг-Сосонко, Ємельянов, 1997).

Однак всі вищезазначені та інші заходи, спрямовані на охорону і збереження довкілля, виявилися недостатніми. Вони не мали екосистемного характеру, тому заздалегідь були приречені лише на тимчасовий і локальний успіх у зв’язку з усе зростаючим тотальним антропогенним впливом на екосистеми.

За цих умов критично важливою стає роль фітостроми – рослинної складової біосфери, її базового автотрофного блоку. Саме ця компонента на сьогоднішній день протистоїть руйнівній людській діяльності, компенсуючи останню продукуванням органічної речовини, абсорбцією забруднюючих і токсичних речовин, виконуючи десятки інших функцій – ландшафтноорганізуючу, ґрунтотвірну, водорегулюючу, атмосфероочисну, кліматостабілізуючу, рекреаційну, естетичну та багато інших.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сучасні темпи денатуралізації природних ландшафтів призвели до збіднення не лише видового складу, а й фітоценотичного різноманіття. Поряд зі збереженням фітогенофонду, сьогодні пріоритетним є охорона фітоценофонду як функційної, передусім енергетичної, основи біосфери. Тому вкрай необхідною у природоохоронній діяльності є зміна акцентів – зі збереження фітогенофонду, зокрема, на збереження фітоценофонду. Це випливає також із сучасного стану біосфери, принциповою рисою якого є те, що її функційний стан погіршується значно вищими темпами, ніж генетичний (Стойко, ШелягСосонко, 2005). Шляхом охорони природної рослинності розв’язується триєдина екопроблема – збереження фітоценофонду, фітогенофонду та екосистем, Зелена книга України в яких відбувається розвиток фітоценозів. Таким чином, завдяки розвитку системної природоохоронної концепції з’явилися аргументи стосовно необхідності охорони рідкісного фітоценофонду, що і є призначенням Зеленої книги. У методологічному відношенні її принциповою перевагою перед Червоною книгою є системний підхід, а в практичному – збереження як генетичних, так і функційних основ біосфери.

Ідея створення «Зеленої книги» виникла в Україні. Історія її втілення пройшла два етапи: науковий та нормативно-правовий (Зелена книга..., 2003). Ця проблема почала дискутуватися ще з початку 60-х років. Необхідність охорони типових корінних угруповань нарівні з рідкісними вперше теоретично обґрунтував Є.М. Лавренко (1971). Згодом на необхідність охорони раритетних угруповань вказували Б.П. Колесников, А.М. СеменоваТянь-Шанська, С.М. Стойко та В.М. Тихомиров (1974). Ця ідея поступово стала привертати увагу ширшого кола ботаніків. З метою її практичної реалізації в 1982 р. у Москві була проведена I Всесоюзна конференція з охорони рідкісних рослинних угруповань, на якій було розглянуто й заходи щодо їх збереження (Стойко, 1983). У 1983 році на VII з'їзді Всесоюзного ботанічного товариства запропоновано виділити сім категорій унікальних, рідкісних і типових угруповань, що потребують пасивної охорони чи регулювання за допомогою різних господарських методів. На цьому ж з'їзді Ю.Р.

Шелягом-Сосонком та Т.Л. Андрієнко був представлений проект Зеленої книги України (Шеляг-Сосонко, Андриенко, 1983). У 1987 році українські ботаніки вперше у світовій природоохоронній практиці реалізували ідею охорони раритетних угруповань, розроблені теоретичні основи їх збереження, обґрунтовані показники виділення раритетних угруповань, запропоновано структуру Зеленої книги України та здійснено її видання у вигляді монографії (Зеленая книга …,1987). До цього видання включено 127 раритетних лісових, чагарникових, чагарничкових, лучних, болотних і водних угруповань різного синтаксономічного рангу – від формації до асоціації (загальною кількістю понад 630 асоціацій). Для кожного із синтаксонів наведені мотиви та категорія охорони, поширення, картосхема, екологічні умови, синтаксономічний склад, будова, видовий склад, флористичне ядро, фактори загроз та скорочення ареалу, заходи збереження.

Крім того, науковцями були складені списки рідкісних рослинних синтаксонів для окремих природно-географічних регіонів (Тасєнкевич, 1975; Смык, 1984; Стойко, Вантух, 1988; Мазур, 1988; Мілкіна, 1984, 1990, 1992; Ковальчук, Кльоц, 1994; Попович, Устименко, 1998). У 1998 році опублікована праця (Стойко та ін., 1998), в якій подано характеристику 233 рідкісних синтаксонів різного рангу західних областей України. У 2002 році була видана монографія «Зелена книга України. Ліси», яка містить загальну характеристику лісів України та аналіз їх раритетного ценофонду. У літературі розгорнулася дискусія щодо науково-методичних основ створення та структури Зеленої книги України як офіційного видання (Шеляг-Сосонко, Андрієнко, 1996; Зелена книга..., 2003; Голубець, 2006; Дідух 2006; Устименко та ін., 2006).

У сучасній українській правовій базі щодо природної складової довкілля статус Зеленої книги визначається Законом України «Про рослинний світ»

6 Зелена книга України (1999) та Положенням про Зелену книгу України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 29 серпня 2002 року № 1286.

Рослинність України характеризується значним синтаксономічним багатством, що пояснюється її географічним положенням. На території України розташовані чотири геоботанічні області – Європейська широколистянолісова, Європейсько-Сибірська лісостепова, Європейсько-Азіатська степова та Присередземноморська. Західна частина України охоплює оригінальну у фітоценотичному плані Східнокарпатську гірську підпровінцію, а на півдні розташована Гірсько-Кримська підпровінція. Особливості географічного положення, рельєфу та клімату зумовили формування на території України багатої природної рослинності, представленої лісовим, чагарниковим, степовим, лучним, болотним, водним, галофітним, томілярним, псамофітним, петрофітним, кальцеофітним типами рослинності, угруповання яких об'єднані майже у 3800 асоціацій 348 формацій (Продромус..., 1987). Фітоценотичне багатсво та фітоценорізноманіття характерне і для природних регіонів України. Для рослинності Українського Полісся встановлено 1480 асоціацій 159 формацій; подільської частини Лісової зони — 649 асоціацій 120 формацій; Українських Карпат — 1305 асоціацій 140 формацій; лісостепової зони — 1335 асоціацій 184 формацій; степової зони — 1912 асоціацій 239 формацій; гірського Криму— 716 асоціацій 59 формацій. Виконані дослідження базуються на великому і критично узагальненому фактичному матеріалі, який: 1) опубліковано у численних наукових працях (монографіях, статтях, збірниках, дисертаціях), 2) зберігається у наукових фондах (фітоценотеці), звітах науково-дослідних робіт, 3) зібраний під час польових досліджень рослинності за період 1960-2008 років.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |
 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Омельченко Алла Миколаївна УДК 55(477)+551.22+552.3 ГЕОЛОГІЧНА ПОЗИЦІЯ ТА ФОРМАЦІЙНА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ СУБЛУЖНИХ БАЗИТОВИХ ДАЙКОВИХ КОМПЛЕКСІВ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Спеціальність 04.00.01 – загальна та регіональна геологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та...»

«УДК 615.327.07:663.64](477.87) № держреєстрації 0110U003823 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ПІСТИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»

«Національна академія наук України Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова ЮЩЕНКО Руслан Андрійович УДК 681.3.06 МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОРІДНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ НА КЛАСТЕРНИХ КОМПЛЕКСАХ 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник: доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА КАФЕДРА Лабораторний практикум із фізики. Механіка для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання Полтава 2001 Дані методичні вказівки містять опис лабораторних робіт, що виконують студенти, вивчаючи розділ фізики Механіка. Подано теоретичні відомості, описи установок, порядок виконання робіт та контрольні питання. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ При підготовці до виконання...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 86–92 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 86–92 УДК 821.161.2“18/19”-9.09І.Франко:14 ПОЗИТИВІЗМ В ІСТОРІОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА В’ячеслав Артюх Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, вул. Роменська, 87, Суми 40002, Україна, е-mail: v.artyh@ukr.net Проаналізовано проблему позитивістських ідей у філософсько-історичних побудовах Івана Франка. Доведено, що під найсильнішим впливом позитивістської...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Збірник наукових праць Випуск 1 Харків УДК [378.147:001.89] – 057.875 ББК 74.580.268 Н 34 Редакційна колегія: Л.І.Білоусова, канд.фіз-мат.наук, професор В.Д.Зоря, канд.фіз.-мат.наук, доцент Н.В.Олефіренко, канд. пед.наук, доцент Затверджено вченою радою Харківського національного...»

«ІНСТИТУТ  ЯДЕРНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ            ТЕЗИ  ДОПОВІДЕЙ  XІХ  ЩОРІЧНОЇ  НАУКОВОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ  Інституту ядерних досліджень НАН України      24  27 січня 2012 р.   Київ, Україна        Київ  2012  Програмно-організаційний комітет конференції: Коломієць В. М. – голова комітету Павленко Ю. М. – заступник голови комітету Степаненко Ю. М. – секретар комітету Члени: Дорошко Н. Л. – вчений секретар ІЯД НАН України Дрозд І. П. – радіоекологія та радіобіологія...»

«ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МОНІТОРИНГ – ГЕОЕЛЕКТРИКА, ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАРОТАЖ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ УДК 550.38 Климкович Т.А., м.н.с., Городиський Ю.М., канд. фіз.-мат. н., с.н.с., Кузнєцова В.Г., канд. тех. н., с.н.с., Максимчук В.Ю., д.ф.-м.н., директор Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України Україна, 79060 Львів, вул.Наукова, 3-б Тел.: +38(0322) 64-85-63; Факс: +38(0322) 64-85-63; е-mail: depart10@cb-igph.lviv.ua ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ВЕКТОРІВ...»

«Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України ІТМО ім. А. В. Ликова АН РБ Московський державний агроінженерний університет ім. В.П.Горячкіна Грузинський технічний університет Тверський державний технічний університет Збірник тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ” 01-04 листопада Київ 2011...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Буй Дмитро Борисович УДК 681.3.06 ТЕОРІЯ ПРОГРАМНИХ АЛГЕБР КОМПОЗИЦІЙНОГО ТИПУ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Науковий консультант Редько Володимир Никифорович, доктор фіз.-мат. наук, професор, академік НАНУ Київ – 2002 ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ Розділ 1. Нерухомі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»