WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 547.458. 88: 547. 96 - 035. 57 ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ ПЕКТИНУ НА ЙОГО ТЕРМОДИНАМІЧНУ СУМІСНІСТЬ ІЗ БІЛКАМИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА Лашко Н.П., к.х.н., доцент ...»

УДК 547.458. 88: 547. 96 - 035. 57

ВПЛИВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРИ

ПЕКТИНУ НА ЙОГО ТЕРМОДИНАМІЧНУ СУМІСНІСТЬ

ІЗ БІЛКАМИ ЗНЕЖИРЕНОГО МОЛОКА

Лашко Н.П., к.х.н., доцент

Запорізький національний університет

Вивчені фазові рівноваги у водних сумішах знежиреного молока з пектинатами натрію

(пектинами), які мали різний ступінь естерифікації (від 57,0 до 93,8%), блочний і статистичний характер розподілення естерних груп та різну молекулярну масу. Показано, що зі збільшенням ступеня естерифікації, концентрації естерних груп та зменшенням молекулярної маси пектину, його сумісність із білками знежиреного молока зростає.

Збільшення концентрації пектину від 0,2 до 1,0% у вихідній суміші призводить до значного зростання як ступеня концентрування білка (від 1 до 6,5), так і виходу білка в білкову фазу.

Максимальний вихід білка складав 85% при концентрації пектину 1% у вихідній суміші.

Ключові слова: пектин, фазові рівноваги, білки знежиреного молока, термодинамічна сумісність, ступінь етерифікації,,блочний, статистичний характер розподілення естерних груп.

Лашко Н.П. ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРУКТУРЫ

ПЕКТИНА НА ЕГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ С БЕЛКАМИ

ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА / Запорожский национальный университет, Украина Изучены фазовые равновесия в водных смесях обезжиренного молока с пектинатами натрия (пектинами), которые имели разную степень эстерификации (от 57 до 94%), блочный и статистический характер распределения эстерных групп и разную молекулярную массу.

Показано, что с увеличением степени эстерификации, концентрации эстерних групп и уменьшением молекулярной массы пектина его совместимость с белками обезжиренного молока увеличивается. Увеличение концентрации пектина от 0,2 до 1,0% в исходной смеси приводит к росту степени концентрирования белка (от 1 до 5) и сопровождается значительным ростом выхода белка в белковую фазу (до 85%).

Ключевые слова: пектин, фазовые равновесия, белки обезжиренного молока, термодинамическая совместимость, степень эстерификации, блочный, статистический характер распределения эстерных групп.

Lashko N.P. INFLUENCE OF PHYSICAL-CHEMICAL FEATURES OF STRUCTURE OF THE

PECTIN ON IT`S COMPATIBILITY WITH THE PROTEIN SKIM MILK / Zaporizhzhya National University, Ukraine Studied phase equilibria in aqueous mixtures of skim milk with pectinates sodium (pectin), which had varying degrees of esterification (from 57 to 94%), block and random distribution of esternyh groups and different molecular masu. It is shown that with increasing degree of esterification, the concentration esternih groups and decreasing the molecular weight of pectin is compatible with the proteins of skim milk increases. Increasing concentrations of pectin from 0,2 to 1,0% in the initial mixture leads to an increase in the degree of concentration of protein (from 1 to 5) and is accompanied by a significant increase in output of protein in the protein phase (85%).

Key words: pectin, phase equilibria, the proteins of skim milk, thermodynamic compatibility, degree of esterification, block, the statistical distribution of esternih groups.

ВСТУП Актуальність дослідження термодинамічної сумісності білків знежиреного молока з полісахаридами зумовлена необхідністю розробки для ресурсозберігаючих технологій нових принципів фракціонування, концентрування розбавлених розчинів та дисперсій білків. Раніше була показана можливість концентрування білків знежиреного молока полісахаридами зі збереженням нативності, біологічної цінності та функціональних властивостей білків [1-4]. При цьому суміш знежиреного молока і полісахариду самочинно розшаровувалась на 2 фази, нижня з яких була збагачена білками молока, а верхня – полісахаридом. Це дозволило комплексно використовувати одержані фракції у

Біологічні науки

виробництві нових молочних та функціональних продуктів харчування. Такий метод концентрування був названий безмембранним осмосом, оскільки забезпечував перерозподілення води між білковою та полісахаридною фазами. Було встановлено, що ключовим фактором, який визначав фазовий стан і сумісність макромолекулярних компонентів у даних системах, була структура полісахариду.

Але і дотепер недостатньо досліджене питання природи термодинамічної сумісности [5-8]. Труднощі дослідження впливу структури полісахаридів на їх термодинамічну сумісність з білками визначаються в значній мірі складністю одержання полісахаридів з однаковою молекулярною масою, але різною структурою, тобто складністю направленого регулювання структури полімерів. У той же час, саме направлене змінення структури полісахаридів (наприклад, шляхом збільшення або, навпаки, зниження щільності заряду) є одним із перспективних шляхів регулювання термодинамічної сумісності полімерів.

У зв`язку з цим, цікаво вивчити вплив ступеня естерифікації та характеру розподілення естерних груп пектину на фазові рівноваги в системах, які містять важливі в практичному відношенні білки знежиреного молока. Це дозволить розширити уявлення про поведінку даних білків у складі багатокомпонентних систем та оптимізувати вибір полісахаридів для практичної реалізації процесів концентрування білків молока.

Мета даної роботи – вивчити вплив структурних особливостей пектину (молекулярної маси, концентрації і характеру розподілення естерних груп по ланцюгу) на термодинамічну сумісність і фазові рівноваги в системах вода-білки знежиреного молока-полісахарид.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У роботі використовували висушене знежирене молоко. Препарат мав такі характеристики ( у мас.%) : вміст сухих речовин - 94, загальний азот - 4,93, небілковий азот-0,25, білок-31, лактоза-54, ліпіди-0,04, фосфор -1,34, сірка - 1,58, кальцій-0,90, зола

- 0,46. Сухе знежирене молоко використовували для одержання розчинів, що за складом відповідали вихідному знежиреному молоку (pH 6,8). Молоко розглядали як одну фазу системи.

У роботі використовували комерційні препарати пектинатів натрію (далі пектинів) фірми "Fluka" (Швеція) зі ступенем естерифікації Е=62,7% та препарат Genu Pectin, Medium Rapid Set Type A Kobehavns Pectinfabric (Denmark) зі ступенем естерифікації Е=93,0%. З останнього одержували пектини різного ступеня етстерифікації як із блочним, так і зі статистичним розподіленням естерних груп [9]. Статистичний та блочний характер розподілення функціональних груп у молекулі пектинів були визначені на основі індивідуальних коефіцієнтів активності іонів кальцію в розчинах пектинатів кальцію концентрації 3,0*10-3 моль/л спектрофотометричним методом [10].

Розчини пектинів необхідних концентрацій готували шляхом розчинення у фосфатному буфері (рН 6,8) з урахуванням вологості вихідних препаратів.

Для побудови фазових діаграм систем вода-білки знежиреного молока-пектин розчини знежиреного молока змішували з точністю до 0,1г з розчином пектину так, щоб концентрація білка в суміші була сталою, а концентрація полісахариду змінювалась від 0,1 до 1,0 %. Водні суміші перемішували впродовж 2 годин, до завершення процесу масообміну. Рівноважні фази розділяли центрифугуванням при 2000 g і 293К впродовж 60 хв. та аналізували на вміст білка і полісахариду.

Концентрацію білка визначали методом К’єльдаля [11]. Концентрацію пектину в полісахаридній фазі визначали фенол-сірчанокислотним методом [11] після видалення діалізом лактози молока протягом 2 діб. Концентрацію пектину в білковій фазі встановлювали методом послідовних наближень [12]. Критичну точку визначали як точку перетину бінодалі та "прямолінійного діаметру" [12].

Вісник Запорізького національного університету № 3, 2012

–  –  –

Зі збільшенням ступеня естерифікації пектину від 57,0% до 93,8 %, тобто зі зниженням заряду поліаніона, його сумісність із білками знежиреного молока помітно зростає. Так, величина порогу розшарування для пектину (Е=57,0%) складає 1,67%, а для пектину (Е=93,8%) - 2,31%. При цьому характерно, що суміші білків знежиреного молока і пектину (Е=60% ) з блочним характером розподілення естерних груп не зазнають фазового розшарування у вивченому діапазоні концентрацій пектину (від 0,1 до 1,0%).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, зростання як загальної, так і локальної концентрації естерних груп у молекулі пектину призводить до значного росту термодинамічної сумісності його з білками знежиреного молока. Проте більш відчутно впливає на сумісність досліджених макромолекулярних компонентів саме зростання локальної концентрації естерних груп пектину.

Сумісність білків знежиреного молока з пектинами, що мають однаковий ступінь естерифікації (Е=62,7%), але різняться молекулярними масами помітно знижується зі збільшенням маси полісахариду, що відповідає зменшенню величини порога розшарування з 1,84% (пектин Мw=23 кД) до 1,11% (пектин Мw=330 кД), та 0,99% (пектин Мw=390 кД).

Процес концентрування білків знежиреного молока пектинами характеризується двома показниками: виходом білка в білкову фазу і ступенем концентрування білка в цій фазі.

Під виходом білка в білкову фазу приймаємо ваговий відсоток вмісту білка в цій фазі, під ступенем концентрування - відношення концентрації білка в білковій фазі до концентрації білка у вихідній суміші.

Залежність виходу білків знежиреного молока, а також ступеня їх концентрування від концентрації пектину у вихідній суміші представлені на рис. 4.

–  –  –

2. Zhuravskaya N.A. Concentration of proteins as a result of the phase separation of water–protein–polysaccharide systems.Part.1.Phase equilibria in water –milk proteins – polysaccharide systems / N.A. Zhuravskaya, E.V. Kiknadze, Yu.A. Antonov // Nahrung.-1986. – V.30. – №6. – P. 591-599.

3. Tolstoguzov V.B. Concentration and purification ofproteins by means of two-phase systems: membraneless osmosis process / V.B. Tolstoguzov // Food Hydrocolloids.V.2. – №3. – P. 195-207.

4. Голотова Ю.К. Фазовые равновесия в системах вода-белки обезжиренного молока

– натриевая соль карбоксиметил целлюлозы / Ю.К.Глотова, Г.Э. Павловская, Н.П. Лашко // Прикладная биохимия и микробиолгоия.-1993. – Т.29. – Вып.1. – С.161-169.

5. Орлова Т. А. Использование фракционирования молочного сырья полисахаридами в производстве функциональных продуктов питания / Т. А. Орлова // Хранение и переработка сельхозсырья. –2003. – № 8. – С. 123–125.

6. Молочников В. В. Новый взгляд на переработку молока / В. В. Молочников, Т. А. Орлова, В. В. Морено // Пищевая промышленность. – 2009. – № 6. – С. 30– 35.

7. Орлова Т.А. Применение пектинов для фракционирования молочного сырья/ Т.А. Орлова // Сб. научн. трудов серия «Продовольствие».–– Ставрополь, 2002. – 289 с.

8. Молочников В. В. Современные подходы к получению растворимых белковых концентратов / В.В. Молочников, Т.А. Орлова // Переработка молока. – 2008. – № 4. – С. 52–56.

9. Bystricki S. Formation of the poly (L-lisine) complex with pectin of various esterification degree / S. Bystricki, R. Kohn, T. Stizay // Collect. Crech. Chem.

Commun.-1985. – V.50.- №5. – P. 1097-2109

10. Kohn R. Spectrophotometric determination of the activity of strontium and calcium ions by the metal – indicator method / R.Kohn // Chem.Zvesti. – 1974. – V.28. – N5.P. 625-632.

11. Шевряков М.В. Практикум з біологічної хімії: навч. посіб. / Шевряков М.В., Яковенко Б.В., Явоненко О.Ф. – Суми: Університетська книга, 2003. – 203 с.

12. Polyakov V.I. Thermodynamic compatibility of proteins in aqueous media. Part 1.

Phase diagrams of some water - protein A – protein W systems / V.I. Polyakov, O.K. Kireyeva, V.Ya. Grinberg // Nahrung. – 1985. – V.29. – N2 – P.153-160.

13. Antonov Yu.A. Effect of the structural features of pectins and alginates on their thermodynamic compatibility with gelatin in aqueous media/ Yu.A. Antonov, N.P.Lashko, Yu.K.Glotova // Food hydrocolloids. – 1996. –V.10. – N1. – P.1 – 9.

14. Молочников, В.В. Фракционирование молочного сырья полисахаридами / В. В. Молочников, А. А. Храмцов, Т. А. Орлова // Молочная промышленность. – 2008. – № 12. – С. 47–48.

–  –  – 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБІЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА Серія “Для тих, хто хоче знати більше” Фізика формує картину світу Бібліографічний покажчик КИЇВ 2005 ББК 22.3я1 М Ф 50 Рекомендаційний бібліографічний покажчик “Фізика формує картину світу” з серії “Для тих, хто хоче знати більше” ознайомить школярів й абітурієнтів з широким колом довідників, статей, науково пізнавальних книг та монографій з питань фізики. Описи частково анотовано і розміщено за алфавітом у межах...»

«Ол е кс а н д р В а йс бе рг ХО л Од н а г О ра права людини ХаркІв —  — ББК 84.4 Р В 14 Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Вайсберг О.С.Холодна гора / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па. — Хар­ків: В14 Пр­ава людини, 2010 р­. — 588 с. фо­то­іл. ISBN 978-­617-­587-­001-­3. Книга «Хо­ло­дна го­р­а» написана Олександр­о­м Вайсбер­го­м, до­во­єн-­ ним пр­ацівнико­м Укр­аїнсько­го­ фізико­-­технічно­го­ інститу­ту­ (УФТІ). Сво­ю нау­ко­ву­ р­о­бо­ту­ в Хар­ко­вi Вайсбер­г р­о­зпо­чав у­...»

«Інформація про НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДО НАУКОВОї БІБЛІОТЕКИ Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка за період січень-березень 2012 року перегляд літератури відбудеться 20-21 березня в приміщенні наукової бібліотеки Суспільно-політична література 1. 66.4(08) Активне залучення, сучасна оборона. Стратегічна концепція оборони та безпеки членів А43 Організації Північноатлантичного договору прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Фізико-хімічний інститут Бердянський державний педагогічний університет Державний фонд фундаментальних досліджень НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова Інститут загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Інститут хімії поверхні Інститут термоелектрики УКРАЇНСЬКЕ ФІЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО АСОЦІАЦІЯ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО КАПУСТІН Дмитро Олександрович УДК 582.26:502.72 (477.42) ВОДОРОСТІ ВОДОЙМ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГ О ЗАПОВІДНИКА 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор ЦАРЕНКО Петро Михайлович Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного...»

«Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” Науково-технічна програма УААН на 2006-2010 роки “Родючість, охорона і екологія ґрунтів” Розробити системи оцінювання сучасного стану, охорони та ефективного використання ґрунтів із застосуванням геоінформаційних технологій Завершені наукові розробки 2006 – 2010 Харків-2011 Завершені наукові розробки 2006 – 2010 рр. УДК 631.452 Завершені наукові розробки 2006 – 2010 роки Науково-інформаційний збірник...»

«Магістерська програма спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика» Інформація про кафедру термоелектрики Завідувач кафедри – Анатичук Лук’ян Іванович Працюють на кафедрі: професорів –1; докторів наук – 2; доцентів – 3; кандидатів наук – 6. Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с. 2. Анатычук Л. И., Лусте О. Я. Микрокалориметрия. – Л.: Вища школа, 1981.– 160 с. 3. Анатычук Л.И.,...»

«СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕРІЯ: ВИКЛАДАЧІ СДПУ – УЧНЯМ, СТУДЕНТАМ, ВЧИТЕЛЯМ. ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II етапу Всеукраїнської олімпіади з математики В ИП У С К Умови Відповіді Розв’язання Слов’янськ – 200 ОЛІМПІАДНІ ЗАДАЧІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИ – 2007 6 – 11 класи Слов’янськ – 2008 Серія заснована у 2008 році УДК 371.384:51 (076) ББК 22.1 О – 543 Беседін Б.Б., Бірюкова Г.М., Ганзера Г.О.,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Національний центр «Мала академія наук України» В. В. ПЛАХОТНИК О. В. ПЕРЕГУДА ВСЕУКРАЇНСЬКА МАТЕМАТИЧНА ОЧНО-ЗАОЧНА ШКОЛА (2012–2013 навчальний рік) Збірник навчально-методичних матеріалів Київ 2013 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, В. В. Плахотник (канд. фіз.-мат. наук), Т. В. Пещеріна, С. І. Кічайкіна Рекомендовано науково-методичною радою Національного центру «Мала академія наук України» (протокол № 1...»

«Бердичівський професійний аграрний ліцей Науково-методична проблема педагогічного колективу Бердичівського професійного аграрного ліцею Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховні та навчально-виробничі процеси, як передумова оновлення змісту освіти Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії 1.Покращення комплексно-методичного забезпечення предметів математики, фізики, хімії, біології 2.Подальше впровадження в навчально-виховний процес...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»