WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |

«Науково-технічна програма УААН на 2006-2010 роки “Родючість, охорона і екологія ґрунтів” Розробити системи оцінювання сучасного стану, охорони та ефективного використання ґрунтів із ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний науковий центр

“Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”

Науково-технічна програма УААН

на 2006-2010 роки

“Родючість, охорона і екологія ґрунтів”

Розробити системи оцінювання сучасного

стану, охорони та ефективного використання

ґрунтів із застосуванням геоінформаційних

технологій

Завершені наукові розробки

2006 – 2010

Харків-2011

Завершені наукові розробки 2006 – 2010 рр.

УДК 631.452

Завершені наукові розробки 2006 – 2010 роки

Науково-інформаційний збірник завершених наукових розробок ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського”, 112 с.

За редакцією академіка НААН С.А. Балюка та кандидата с.-г. наук Г.Ф. Момот Рекомендовано до видання Вченою радою Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” (протокол № 8 від 21.03.2011 року).

© Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського” Завершені наукові розробки 2006 – 2010 рр.

Зміст С.

Вступ........................................................ 8 Підпрограма “Розробити удосконалену систему діагностики, класифікації, картографування і оцінювання ґрунтів на екологофункціональних засадах з використанням геоінформаційних технологій”................................................... 9 Ґрунтово-екологічне районування Карпатського буроземного регіону.....................................................

Геоморфологічна, фізико-географічна та ґрунтово-екологічна специфіка Малого Полісся України............................ 10 Типологічна різноманітність ґрунтового покриву Лісостепу залежно від орографії місцевості....................................... 11 Дренованість місцевості – фактор просторової диференціації ґрунтоутворення у Лісостепу................................... 11 Кількісна діагностика плакорних і схилових ґрунтів України за параметрами вмісту фосфору як генетичного ідентифікатора їхнього класифікаційного статусу.....................................

Еталони природного рівня вмісту рухомого фосфору за Чиріковим у ґрунтах різної генетичної природи.............................. 13 Моніторинговий показник природного рівня фосфору в ґрунтах..... 14 Удосконалена класифікація ґрунтів з параметричною системою

–  –  –

“Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 2. Результаты исследований”. Монография...................................

Концепція розвитку точного землеробства в Україні............... 25 «Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах». Монографія..

Методика побудови електронних картосхем властивостей ґрунтів України масштабу 1:1,5 млн. з використанням ГІС ґрунтів.......... 27 Електронний атлас карт «Властивості ґрунтів України»............ 29 Методика побудови електронних картосхем властивостей ґрунтів України середнього масштабу з використанням ГІС ґрунтів......... 30 Методологія створення та аналітичного опрацювання геоінформаційної системи і бази даних властивостей ґрунтів України............................................. 31 База даних «Властивості ґрунтів України»....................... 33 Оцінювання агроекологічного стану і ступеня деградації зрошуваних ґрунтів за комплексом діагностичних показників.................. 35 Рекомендації з раціонального використання земель, що вилучені зі

–  –  –

зрошуваних земель України”. Монографія.......................

Абетка з питань інтелектуальної власності, стандартизації та сертифікації................................................. 43 Перелік нормативних документів, які регламентують вимоги до якості води та ґрунту і нормативних та методичних документів, які регламентують визначення складу та властивостей проб об’єктів довкілля............................................. 44 Перелік основних нормативних документів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів...................................

Збірник стандартів Мінагрополітики України щодо сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення.............. 46 Стандартний зразок підприємства (СЗП), атестований на вміст агрохімічних показників...................................... 48 Рекомендації «Ресурсозбережувальні технології меліорації і управління родючістю кислих ґрунтів»....................

–  –  –

Західного Лісостепу в умовах різного агрогосподарювання.........

Ресурсоощадна технологія збереження і підвищення родючості кислих сірих лісових ґрунтів на основі буферних характеристик....

Підпрограма “Розробити систему екологостабілізуючих заходів з охорони ґрунтів від деградації та науково-інформаційні основи

–  –  –

розрахунків кількісних характеристик чинників ерозії.............

Зональні методичні рекомендації з захисту ґрунтів від ерозії........ 63 Комп’ютерний проект Земельної інформаційної системи на основі застосування новітніх технологій............................... 64 Методика кількісної оцінки стану ерозійно небезпечних ґрунтів за допомогою методів дистанційного зондування.................... 65 Методика кількісної оцінки структури ґрунтового покриву за даними багатоспектральної космічної зйомки..................... 67 Науково-інформаційна база якісних характеристик ґрунтів в екологічно чистих агрозонах..................................

Рекомендації з оцінювання економічних та енергетичних витрат в екологізованих системах землеробства.............................. 69 База даних щодо показників міграції біогенних елементів і органічної речовини на дерново-підзолистих ґрунтах

–  –  –

Система удобрення культур у сівозміні на чорноземі типовому Західного Лісостепу..........................................

Баланс поживних речовин залежно від системи удобрення.......... 92 Ресурсоощадна технологія застосування мінеральних добрив під озиму пшеницю після гороху...............................

Системи удобрення культур у сівозмінах на ґрунтах Закарпаття.....

Технологія підживлення озимої пшениці для вирощування зерна високої якості............................................... 95 Ресурсоощадна система удобрення сільськогосподарських культур в

–  –  –

Вступ У збірнику представлено завершені розробки з науково-технічної програми (НТП) УААН “Родючість, охорона і екологія ґрунтів» за 2006 рр.

Головна мета видання – оперативне інформування наукових співробітників, керівників, спеціалістів і товаровиробників АПК, органів центральної виконавчої влади з питань аграрної політики, земельних ресурсів та водного господарства про завершені останнім часом наукові розробки виконавців НТП УААН “Родючість, охорона і екологія ґрунтів”, які пропонуються для використання в аграрному секторі.

Автори розробок – провідні вчені Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” та інших наукових установ НААН – співвиконавців НТП “Родючість, охорона і екологія ґрунтів”.

Більшість розробок, що пропонуються, мають інноваційний, енергоощадний характер та спрямовані на вирішення актуальних завдань щодо оцінки агроекологічного стану земель, раціонального використання ґрунтового покриву, ефективного застосування агротехнологій з підвищення родючості ґрунтів, удосконалення методів визначення складу та властивостей ґрунтів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Всі розробки розглянуто і затверджено Вченою радою ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.

Розробки даного збірника, захищені авторським правом і патентами, є інтелектуальною власністю ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” та інших наукових установ НААН

– виконавців НТП “Родючість, охорона і екологія ґрунтів”.

Інформацію про завершені розробки розміщено на веб-сайті ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” за адресою:

www.issar.com.ua Більш докладну інформацію можна отримати безпосередньо у розробників за адресою: ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського” вул. Чайковського, 4, м. Харків 61024 або електронною поштою:

pochva@meta.ua Право на використання, копіювання та розповсюдження науковонформаційного збірника належить ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”.

–  –  –

Підпрограма «Розробити удосконалену систему діагностики, класифікації, картографування і оцінювання ґрунтів на екологофункціональних засадах з використанням геоінформаційних технологій»

–  –  –

М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко (Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”) Проведено територіальну диференціацію Карпатського буроземного регіону на ґрунтово-екологічні зони, підзони, провінції і педопарцели з адміністративною прив’язкою згідно з закономірностями зв’язку між екологічними факторами і рослинним покривом, відображеного у типологічно різноманітному спектрі буроземних ґрунтів за морфологогенетичними ознаками і властивостями. Кожен територіальний ареал детально характеризується параметрами екології ґрунтоутворення та властивостей ґрунтів. Виділені ґрунтово-екологічні підрозділи дають повне уявлення про їхній природний потенціал як основу раціонального використання земельних ресурсів.

Розробку затверджено Вченою радою ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, протокол № 1 від 11.01.2007 р.

Потенційні споживачі розробки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державне агентство земельних ресурсів України, вищі навчальні заклади.

–  –  –

Геоморфологічна, фізико-географічна та ґрунтово-екологічна специфіка Малого Полісся України М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко, П.О. Волков Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” Обґрунтовано належність Малого Полісся України до Лісостепу за кліматичними параметрами, рослинністю і структурою ґрунтового покриву.

Доведено, що в геоморфологічному відношенні воно представлено системою басейнів річок, кожний з яких має чіткі розподільчі вододіли, своєрідний рельєф і ґрунтовий покрив. Встановлено, що властиві йому піщані арени мають давньоалювіальне, а не водно-льодовикове походження. Визначено структуру ґрунтового покриву Малого Полісся, яка відповідає вологій частині Лісостепу і представлена ясно-сірими лісовими, сірими лісовими, темно-сірими опідзоленими, чорноземами опідзоленими, дерновими опідзоленими, лучними опідзоленими і лучно-болотними опідзоленими ґрунтами як наслідок суцільного поширення лісів у даному регіоні. Доведено, що тип ґрунтоутворення визначався поєднанням підзолистого і дернового процесів, інтенсивність яких залежала від співвідношення між лісовою і трав’янистою рослинністю відповідно сприятливості екологічних умов для лісу через рельєф, гідрологію і материнські породи.

Розробку затверджено Вченою радою ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, протокол № 3 від 16.01.2008 р.

Потенційні споживачі розробки: наукові установи НААН, Міністерство аграрної політики та продовольства України, вищі навчальні заклади з агрономічних і географічних спеціальностей.

–  –  –

Типологічна різноманітність ґрунтового покриву Лісостепу залежно від орографії місцевості М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко, І.І. Білівець Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” Обґрунтовано відносну гіпсометричну обумовленість типологічної різноманітності ґрунтів Лісостепу через зволоження. Його мінімальні значення характерні для найнижчих гіпсометричних рівнів з чорноземами типовими, підвищені – для більш високих орографічних позицій з опідзоленими ґрунтами. Встановлено діапазони мінімальних і максимальних значень гідротерміки для формування основних ґрунтів Лісостепу.

Розробку затверджено Вченою радою ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, протокол № 1 від 20.01.2010 р.

Потенційні споживачі розробки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, наукові установи НААН, вищі навчальні заклади з географічних спеціальностей.

Дренованість місцевості – фактор просторової диференціації ґрунтоутворення у Лісостепу М.І. Полупан, В.Б. Соловей, В.А. Величко Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського” В умовах достатньої зволоженості для дендрофлори сірі лісові ґрунти приурочені до найбільш дренованих місцевостей: високі гіпсометричні рівні,

–  –  –

прирічкові смуги правих берегів річок, добре розвинена балкова система.

Темно-сірі опідзолені ґрунти зустрічаються на менш дренованих територіях, але все ж більше порівняно з чорноземами опідзоленими, які займають найбільш вирівняні місцевості.

Розробку затверджено Вченою радою ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, протокол № 1 від 20.01.2010 р.

Потенційні споживачі розробки: Міністерство аграрної політики та продовольства України, наукові установи НААН, вищі навчальні заклади з географічних спеціальностей.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 11 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТи І Науки укРаїНи каМ’яНЕць-ПОдІльСький НацІОНальНий уНІВЕРСиТЕТ ІМЕНІ ІВаНа ОгІєНка ІНСТиТуТ ПЕдагОгІки НаПН укРаїНи Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 13 м. кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П 2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат педагогічних...»

«Опанасюк А.С., Міщенко Б.А. ЗБІРНИК ЗАДАЧ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання ЧАСТИНА 1 ББК 22.3 О 60 УДК 53 (076.2) Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. Рощупкін С.П. (Інститут прикладної фізики АН України); канд. фіз.-мат. наук, доц. Лисенко О.В. (Сумський державний університет) Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету ( Протокол №4 від 09.11.06)...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біохлор з метою дезінфекції 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біохлор.1.2. Фірма виробник – ТОВ Альянс групп (Україна).1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин: гіпохлорит натрію (діюча речовина), а також допоміжні речовини (ПАР, антикорозійні, стабілізуючі добавки, ароматизатор). Початковий вміст активного хлору у концентраті засобу 5,0 % – 9,0 %. 1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ “ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА” (Розділ “Оптика”. Частина перша) Упорядники: В.І. Кисленко В.М. Стецюк І.М. Халімонова Н.П. Харченко Київ Видавничий центр “Київський університет” Лабораторна робота 4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОВАНИХ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ Мета роботи: ознайомлення з деякими сучасними методами оптичних вимірювань і набуття навичок юстування лінз, об’єктивів, телескопів та...»

«200-річчя Миколи Гоголя в Ніжинській вищій школі 10 квітня 2009 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулися урочистості з нагоди 200-літнього ювілею випускника Ніжинської вищої школи, письменника зі світовим ім’ям Миколи Гоголя. З нагоди ювілею до університету завітали голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко, заступник Міністра освіти і науки України Тарас Фініков, директор інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України академік Микола...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я.В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ b M ( X ) xf ( x)dx a Київ 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.Драгоманова Гончаренко Я. В. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА ПРАКТИКУМ Київ – 2011 Гончаренко Я.В. Теорія ймовірностей і математична статистика. Практикум –– К.: НПУ...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 60 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Кіровоград –2005 НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Випуск 60 ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – Частина 1. – 307 с. ISBN 966-8089-31У збірник увійшли статті фахівців з усіх...»

«ISSN 2309-9763 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика Випуск 15 м. Кам’янець-Подільський УДК 371 (082) ББК 74я43 П2 Редакційна колегія: Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор; Вашуленко М.С., дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Величко Л.П., доктор педагогічних наук, професор; Головко М.В., кандидат...»

«VI науково-технічна конференція “ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи 24-24 квітня 2007 року, НТУУ “КПІ”, м. Київ, Україна СЕКЦІЯ 5 НАУКОВЕ АНАЛІТИЧНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ УДК 504.06:519.87 (075.8) ЗАСТОСУВАННЯ ТРАЕКТОРНОЇ МОДЕЛІ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ВІД СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ Харагоргієв С.М., Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ, Україна Для розширення можливостей екологічного моніторингу, а також прогнозування...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»