WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |

«Зелена книга України Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, та типові природні рослинні угруповання, які підлягають охороні Під загальною редакцією члена-кореспондента ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство охорони навколишнього

природного середовища України

Національна академія наук України

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

Зелена

книга

України

Рідкісні і такі, що

перебувають під загрозою

зникнення, та типові

природні рослинні

угруповання,

які підлягають охороні

Під загальною редакцією

члена-кореспондента

Національної академії наук України

Я.П. Дідуха

Київ 2009

УДК 581.524 : [502.172:502.211]] (477)

ББК 28.588(4Укр)

З-48

З-48 Зелена книга України /під загальною редакцією члена-кореспондента НАН України Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с. + 48 кольор. с.

ISBN 978-966-542-2 Книга є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. У кожній з 160 статей міститься така інформація: наукова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-географічні умови, біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та флористичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збереження, біотехнічні і созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхема поширення угруповання.

У книзі подано 88 ілюстрацій рідкісних угруповань. Вміщено також нормативні документи про Зелену книгу України.

Видання розраховане на державні, наукові і громадські установи та організації, навчальні заклади, фахівців у сфері збереження біорізноманіття, активістів зеленого руху.

Редакційна колегія Філіпчук Г.Г. (голова редакційної колегії) Мовчан М.М. (перший заступник голови редакційної колегії) Дідух Я.П. (відповідальний редактор видання «Зелена книга України») Дубина Д.В. (заступник відповідального редактора видання «Зелена книга України») Устименко П.М. (заступник відповідального редактора видання «Зелена книга України») Вакаренко Л.П. (відповідальний секретар видання «Зелена книга України») Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України, затверджено наказом Мінприроди від 16. 10. 2009 № 545, зареєстрований в Мін’юсті від 4. 11. 2009 за № 1024/17040 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України УДК 581.524 : [502.172:502.211]] (477) ББК 28.588(4Укр) ISBN 978-966-542-2 © Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2009 Вступне слово Зелена книга — нова форма науково обґрунтованої охорони рослинних угруповань, яка запроваджує сучасний підхід до збереження біорізноманіття з акцентом на ценотичний аспект. Ідея створення Зеленої книги виникла в Україні, а у 1987 році здійснено перше неофіційне її видання у вигляді монографії. Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань не тільки забезпечить збереження відповідних ценозів, а й популяцій рідкісних видів рослин та екосистем.

Дане видання є першим офіційним державним документом, у якому зведено відомості про сучасний стан 800 рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

Зелена книга України створить передумови для активізації наукових досліджень, подальшого вивчення історичних етапів розвитку рослинності та виявлення закономірностей її сучасного формування, дозволить вивчити динамічні тенденції рослинності, прогнозувати їхній розвиток. Ця публікація сприятиме розбудові екомережі України, розширенню мережі природно-заповідного фонду та підвищенню її фітоценотичної репрезентативності, знайде своє застосування в екологічно зорієнтованій системі ведення лісового та сільського господарств.

Видання Зеленої книги України є результатом багаторічної праці великого колективу науковців Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Координацію робіт здійснювало Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

Видання Зеленої книги України є значним внеском у забезпечення збереження природних рослинних угруповань — національного багатства України та вагомої складової гармонійного життя людини.

–  –  –

1. Зелена книга України (далі – Зелена книга) є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні.

2. Зелена книга є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання занесених до неї природних рослинних угруповань. Охорона цих угруповань спрямовується на збереження їх ценотичної структури, популяцій рідкісних видів рослин та умов місцезростання.

3. Визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги, здійснюється відповідно до методики, що затверджується Мінекоресурсів України.

4. Охорона природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги (далі - рослинні угруповання), забезпечується шляхом:

- установлення їх особливого правового статусу, врахування вимог щодо охорони цих угруповань під час розроблення нормативно-правових актів;

- створення на місцевостях, де існують угруповання, біосферних заповідників, інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі транскордонних;

- врахування спеціальних вимог щодо їх збереження під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно-планувальної документації, проведення екологічної експертизи тощо;

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за їх станом та необхідних наукових досліджень;

- запровадження особливих видів режиму збереження;

- проведення відповідної еколого-просвітницької роботи та інформування громадськості про їх стан;

- установлення адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження угруповань та їх місць зростання;

- приєднання України до відповідних природоохоронних конвенцій, укладення міжнародних угод у цій сфері.

5. Відтворення природних рослинних угруповань здійснюється на основі науково обґрунтованих заходів шляхом:

- сприяння їх природному відновленню;

- запобігання небажаним змінам та негативному антропогенному впливу;

- формування їх на штучно створених об’єктах природно-заповідного фонду.

6. Організація охорони та відтворення рослинних угруповань забезпечується Мінекоресурсів та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

7. Зелена книга містить таку інформацію: біномінальна наукова назва рослинного угруповання, його синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус, поширення в Україні, фізико-географічні умови, біотоп, Зелена книга України фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість, ценотична структура та флористичне ядро, потенціал відновлюваності, вид режиму збереження, обґрунтування необхідності здійснення охорони, біотехнічні і созотехнічні рекомендації, джерела інформації, картосхема поширення угруповання.

8. Пропозиції щодо занесення до Зеленої книги чи вилучення з неї рослинних угруповань можуть подаватися науково-дослідними установами, державними та громадськими організаціями, окремими вченими, фахівцями, що займаються охороною та використанням природних рослинних ресурсів, разом з відповідним науковим обґрунтуванням із зазначенням відомостей про ботаніко-географічне та історичне значення, рідкісність, кількість місць зростання та їх площу, рівень стабільності екологічних умов та інших показників, що свідчать про необхідність вжиття заходів для охорони певних угруповань.

9. Ведення Зеленої книги покладається на Мінекоресурсів і фінансується за рахунок державного бюджету.

10. Державний контроль за дотриманням вимог щодо охорони, відтворення та використання рослинних угруповань здійснює Мінекоресурсів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


11. Мінекоресурсів забезпечує:

- офіційне видання Зеленої книги не рідше, ніж один раз на 10 років та розповсюдження її примірників;

- оперативне інформування зацікавлених органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та громадян про зміни, що вносяться до Зеленої книги.

4 Зелена книга України Передмова На сучасному етапі природокористування відбувається тотальна глобалізація екопроблем – зміна клімату, руйнування озонового шару, кислотні дощі, спустелювання, втрата біорізноманіття в масштабах планети тощо. Тепер стала очевидною необхідність зміни ідеології традиційних стосунків суспільства з природою, що базуються на засадах панування людини над природою, невичерпності її ресурсів і необмеженого їх споживання, на якісно нові – що керуються ідеологією самоцінності природи, самоусвідомлення людиною рівноправності усього живого, збалансованого (сталого) використання природних ресурсів в інтересах прийдешніх поколінь.

Протягом останніх ста років здійснено десятки спроб зменшити руйнівну діяльність людської спільноти шляхом обґрунтування та втілення різних природоохоронних ініціатив. Ініційовано створення заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків, зоопарків і ботанічних садів, складання «червоних книг» та «червоних списків» видів тварин, рослин і грибів тощо. Зокрема, для запобігання негативним наслідкам господарської діяльності людини та послаблення антропогенного навантаження на біосферу суспільство розробило й утілило в життя концепцію охорони генофонду, засновану на ідеології відновлення (Шеляг-Сосонко, Ємельянов, 1997).

Однак всі вищезазначені та інші заходи, спрямовані на охорону і збереження довкілля, виявилися недостатніми. Вони не мали екосистемного характеру, тому заздалегідь були приречені лише на тимчасовий і локальний успіх у зв’язку з усе зростаючим тотальним антропогенним впливом на екосистеми.

За цих умов критично важливою стає роль фітостроми – рослинної складової біосфери, її базового автотрофного блоку. Саме ця компонента на сьогоднішній день протистоїть руйнівній людській діяльності, компенсуючи останню продукуванням органічної речовини, абсорбцією забруднюючих і токсичних речовин, виконуючи десятки інших функцій – ландшафтноорганізуючу, ґрунтотвірну, водорегулюючу, атмосфероочисну, кліматостабілізуючу, рекреаційну, естетичну та багато інших.

Сучасні темпи денатуралізації природних ландшафтів призвели до збіднення не лише видового складу, а й фітоценотичного різноманіття. Поряд зі збереженням фітогенофонду, сьогодні пріоритетним є охорона фітоценофонду як функційної, передусім енергетичної, основи біосфери. Тому вкрай необхідною у природоохоронній діяльності є зміна акцентів – зі збереження фітогенофонду, зокрема, на збереження фітоценофонду. Це випливає також із сучасного стану біосфери, принциповою рисою якого є те, що її функційний стан погіршується значно вищими темпами, ніж генетичний (Стойко, ШелягСосонко, 2005). Шляхом охорони природної рослинності розв’язується триєдина екопроблема – збереження фітоценофонду, фітогенофонду та екосистем, в яких відбувається розвиток фітоценозів.

Таким чином, завдяки розвитку системної природоохоронної концепції з’явилися аргументи стосовно необхідності охорони рідкісного фітоценофонду, що і є призначенням Зеленої книги. У методологічному відношенні її Зелена книга України принциповою перевагою перед Червоною книгою є системний підхід, а в практичному – збереження як генетичних, так і функційних основ біосфери.

Ідея створення Зеленої книги виникла в Україні. Історія її втілення пройшла два етапи: науковий та нормативно-правовий (Зелена книга..., 2003).

Ця проблема почала дискутуватися ще з початку 60-х років. Необхідність охорони типових корінних угруповань нарівні з рідкісними вперше теоретично обґрунтував Є.М. Лавренко (1971). Згодом на необхідність охорони раритетних угруповань вказували Б.

П. Колесников, А.М. Семенова-ТяньШанська, С.М. Стойко та В.М. Тихомиров (1974). Ця ідея поступово стала привертати увагу ширшого кола ботаніків. З метою її практичної реалізації в 1982 р. у Москві була проведена I Всесоюзна конференція з охорони рідкісних рослинних угруповань, на якій було розглянуто й заходи щодо їх збереження (Стойко, 1983). У 1983 році на VII з'їзді Всесоюзного ботанічного товариства запропоновано виділити сім категорій унікальних, рідкісних і типових угруповань, що потребують пасивної охорони чи регулювання за допомогою різних господарських методів. На цьому ж з'їзді Ю.Р. ШелягомСосонком та Т.Л. Андрієнко був представлений проект Зеленої книги Украни (Шеляг-Сосонко, Андриенко, 1983). У 1987 році українські ботаніки вперше у світовій природоохоронній практиці реалізували ідею охорони раритетних угруповань. Вченими розроблені теоретичні основи їх збереження, обґрунтовані показники виділення раритетних угруповань, запропоновано структуру Зеленої книги України та здійснено її видання у вигляді монографії (Зеленая книга …,1987). До цього видання включено 127 раритетних лісових, чагарникових, чагарничкових, лучних, болотних і водних угруповань різного синтаксономічного рангу – від формації до асоціації (загальною кількістю понад 630 асоціацій). Для кожного із синтаксонів наведені мотиви та категорія охорони, поширення, картосхема, екологічні умови, синтаксономічний склад, будова, видовий склад, флористичне ядро, фактори загроз та скорочення ареалу, заходи збереження.

Крім того, науковцями були складені списки рідкісних рослинних синтаксонів для окремих природно-географічних регіонів (Тасєнкевич, 1975; Смык, 1984; Стойко, Вантух, 1988; Мазур, 1988; Мілкіна, 1984, 1990, 1992; Ковальчук, Кльоц, 1994; Попович, Устименко, 1998). У 1998 році опублікована праця (Стойко та ін., 1998), в якій подано характеристику 233 рідкісних синтаксонів різного рангу західних областей України. У 2002 році була видана монографія «Зелена книга України. Ліси», яка містить загальну характеристику лісів України та аналіз їх раритетного ценофонду. У літературі розгорнулася дискусія щодо науково-методичних основ створення та структури Зеленої книги України як офіційного видання (Шеляг-Сосонко, Андрієнко, 1996; Зелена книга..., 2003; Голубець, 2006; Дідух 2006; Устименко та ін., 2006).

У сучасній українській правовій базі щодо природної складової довкілля статус Зеленої книги визначається Законом України «Про рослинний світ»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 56 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ-2.МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ РЕГЛАМЕНТІВ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» КИЇВ НТУУ «КПІ» Джерела енергії і енергозбереження-2. Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання Джерела енергії і...»

«УДК 551.482 М.Р.Забокрицька Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ ПРО СУЧАСНИЙ ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ Р. ЗАХІДНИЙ БУГ ТА ЇЇ ПРИТОК Наведено характеристику сучасного гідрохімічного режиму р.Західний Буг та її приток за головними іонами та мінералізацією води, а також біогенними речовинами із залученням репрезентативних пунктів спостережень. Аналіз попередніх досліджень свідчить про недостатню висвітленість питання гідрохімічного режиму р. Західний Буг та її приток. Так,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА ПЕЛАГЕЙЧЕНКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ УДК 378.016: 372.833.1 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«Міністерство освіти й науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Заочна фізико-математична школа Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи Кіровоград – 2008 УДК ББК Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія:...»

«Інна ГОЛУБОВИЧ філософських понять, долучаючи студентів до нефраґментованої історії філософії. Термінознавець, передусім у галузі фізико-математичних наук, Ольга Кочерга підкреслила важливість творення словника спільнотою та у зв’язку з проектом створення «Словника наукової мови» закликала філософів, особливо команду Словника, до співпраці. Інна Голубович «НЕПЕРЕКЛАДНІСТЬ — ПРИРОДНА УМОВА ПЕРЕКЛАДУ» На початку травня місцем презентації першого тому української версії Європейського словника...»

«Вельмишановний(а) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ _ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукоНаукове товариство імені Тараса Шевченка вої конференції “Стан і перспективи сучасної геоГеологічний факультет логічної освіти та науки”, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, яка відбудеться 13–15 жовтня 2010 р. на геологічному фаНаукова конференція, культеті (м. Львів, вул....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 78 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 1 2 – 3 квітня 2012 р. _ Київ НУХТ Програма і матеріали 78 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2 – 3 квітня 2012 р. —...»

«РОЗДІЛ І. Географія. № 8, 2011 УДК 911.2:556.55(477.81) Л. В. Ільїн – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки; В. О. Мартинюк – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету Ландшафтна структура ключової ділянки «Оржів» (Волинська височина Волинське Полісся) Роботу виконано на кафедрі...»

«Гогіна Л.М., кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ Загайнова Л.І., кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ До питання ролі Національної академії державного управління при Президентові України у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі науки “Державне управління” У...»

«Цей посібник є другою частиною посібника “Основи фізики вакууму та вакуумної техніки”, перша частина якого “Методи отримання високого й надвисокого вакууму” вийшла з друку у 2001 році (Автори – І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський). В ньому детально розглядаються методи вимірювання високого й надвисокого вакууму, розкриваються питання про вимірювання парціальних тисків залишкових газів в електровакуумних приладах, а також питання мас-спектрометричного аналізу в вакуумних системах. Наведені...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»