WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як ...»

-- [ Страница 1 ] --

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

С.Є.Шнюков, А.П.Гожик

ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ

Навчальний посібник

Київ – 20

ЗМІСТ

1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію

1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки.

1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.

1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією,

петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю.

1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх зміст та предмет. Загальне теоретичне та практичне значення геохімії.

1.5. Значення геохімічних досліджень для прогнозування, пошуків, розвідки корисних коплин та комплексного використання мінеральних ресурсів.

1.6. Геохімія та екологія. Значення еколого-геохімічних досліджень для охорони навколишнього середовища.

1.7. Роль геохімічних даних у біології, сільському господарстві, медицині, сучасних та перспективних промислових технологіях.

2. Методи геохімії

2.1. Сучасні інструментальні методи елементного, ізотопного та фазового аналізу як основа одержання первинних фактичних даних.

2.2. Статистичний аналіз первинних даних як головний метод одержання оцінок фундаментальних параметричних геохімічних показників.

2.3. Термодинамічний аналіз поведінки хімічних елементів як метод дослідження ендогенних та екзогенних природничих систем.

2.4. Значення експериментальних досліджень в геохімії.

2.5. Кількісне геохімічне моделювання як засіб комплексного синтезу та інтерпретації спостережених (аналітично одержаних), термодинамічних та експериментальних геохімічних даних.

3. Статистична геохімія та космохімія.

3.1. Метеорити, їх склад, класифікація та значення для геохімії.

3.2. Космічна розповсюдженість хімічних елементів та їх походження (нуклеосинтез). Закон Ферсмана-Гольдшмідта щодо поширеності елементів у природі.

3.3. Склад, будова та походження Сонячної системи.

3.4. Будова та геохімія планет земної групи у порівнянні з існуючими даними щодо планетгігантів, зовнішніх планет та малих тіл Сонячної системи.

3.5. Земля, її походження та загальний склад. Будова внутрішніх оболонок Землі в світлі геофізичних даних та результатів експериментальних досліджень.

3.6. Розповсюдженість хімічних елементів в земній корі. Кларки елементів та методи їх визначення.

3.7. Мантія Землі, її мінеральний та хімічний склад. Джерела наявних даних. Примітивна та деплетована мантія. Поняття про мантійні геохімічні резервуари.

3.8. Ядро Землі. Обмеженість наявних даних та їх джерела. Сучасні уявлення про фазовий та хімічний склад ядра Землі.

3.9. Гідросфера Землі, її будова та границі. Типи природних вод. Геохімія океанічних, континетальних та підземних вод. Взаємодія континент — океан — атмосфера. Походження гідросфери та її еволюція в геологічній історії.

3.10. Атмосфера Землі. Її границі, будова, склад, походження та еволюція.

3.11. Біосфера та техносфера. Визначення понять. Геохімічне та геологічне значення живої речовини та людської діяльності.

4. Хімічні елементи та їх ізотопи в геохімії.

4.1. Будова та розміри атомів та іонів.

4.1.1. Елементарні частки та розподіл електронів в атомах.

4.1.2. Атомні радіуси хімічних елементів.

4.1.3. Іонні радіуси хімічних елементів.

4.2. Потенціали іонізації та спорідненість до електрону атомів та іонів.

4.3. Електронегативність хімічних елементів.

4.4. Кислотно-основні властивості хімічних елементів.

4.5. Типи хімічного зв’язку та їх значення для геохімії.

4.6. Кристалохімія та їзоморфізм. Головні типи ізоморфізму та його геохімічне значення.

4.7. Ізотопи та радіоактивність.

4.7.1. Будова ядер атомів і геохімічні особливості елементів. Поняття про нукліди.

Розповсюдженість (поширеність) атомів у природі як функція будови їх ядер.

4.7.2. Ядерні процеси у природі. Значення радіоактивних (K, U, Th) елементів як джерела енергії у еволюції Землі. Поняття про "вимерлі" елементи (на прикладі “проблеми 61-го (Pm) елементу”).

4.7.2. Радіоактивні ізотопи та їх значення для геохімії. Поняття про методи визначення віку геологічних об’єктів (U-Pb, K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd та інші). Використання радіогенних ізотопів Sr, Nd, Pb для встановлення генезису та історії формування геологічних об'єктів.

4.7.3. Поширення та геохімія стабільних ізотопів. Кінетичний та термодинамічний ізотопні ефекти. Ізотопна геотермометрія. Ізотопи H, O, C і S та їх роль як індикаторів генезису та умов формування геологічних об’єктів.

4.8. Періодична система елементів Д. І. Менделеєва в геохімії. Геохімічні класифікації елементів Вернадського, Заварицького, Гольдшмідта, Ферсмана. Сучасна геохімічна класифікація елементів.

5. Фактори, які контролюють розподіл хімічних елементів в геосферах.

5.1. Головні поняття та засоби, які використовуються в дослідженні розподілу елементів (макрота мікрокомпоненти природних систем; рівноважний, ефективний та комбінований коефіцієнти розподілу елементів, методи їх визначення; хондритнормалізовані графіки та їх використання для інтерпретації розподілу рідкісноземельних елементів, зокрема полівалентних, тощо).

5.2. Структурний контроль розподілу елементів. Структура силікатних розплавів. Зв’язок ступеню їх полімерізації та поведінки елементів в процесі кристалізації магм. Вплив структури мінеральних фаз та властивостей ізоморфних елементів (заряди та ефективні радіуси іонів) на значення їх коефіцієнтів розподілу мінерал/розплав.

5.3. Термодинамічний контроль розподілу елементів. Закриті та відкриті геохімічні системи.

Інертні та цілком рухливі компоненти систем. Інтенсивні та екстенсивні параметри їх стану.

Хімічна рівновага в природних системах та її умови. Концентрація та активність, їх співвідношення для макро- та мікрокомпонентів. Константа рівноваги та її залежність від температури та інших факторів. Співідношення між константами рівноваги реакцій міжфазового обміну елементів та їх коефіцієнтами розподілу.

5.4. Кінетичний контроль розподілу елементів. Швидкість дифузії компонентів як головний кінетичний фактор. Типи дифузії. Коефіцієнт дифузії та його залежність від температури та ступеню полімерізації розплаву. Дифузія в кристалах. Зародження та швидкість росту кристалів в природних системах як кінетичний фактор. Вплив кінетичних факторів на коефіцієнти розподілу хімічних елементів.

5.5. Поєднаний вплив структурного, термодинамічного та кінетичного факторів на розподіл елементів в геологічних об’єктах (на прикладі сучасних моделей поведінки рідкісних елементів в процесах часткового плавлення та кристалізації розплавів).

5.6. Розсіяний та концентрований стан елементів в природі, інтенсивність та типи їх міграції.

6. Геохімія ендогенних систем6.1. Магматичні та магматогенно-гідротермальні системи.

6.1.1. Поняття про магматичну еволюцію та її фактори. Магматичні та магматогенногідротермальні рудогенеруючі системи. Теоретичне та прикладне значення їх геохімічного дослідження.

6.1.2. Рівні генерації магматичних розплавів (коровий, мантійний) та методи іх визначення.

6.1.3. Часткового плавлення як механізм магмогенерації. Рівноважна та фракційна теоретичні моделі поведінки рідкісних елементів в цьому процесі. Їх порівняльне значення для дослідження реальних геологічних утворень.

6.1.4. Кристалізаційна диференціація магматичних розплавів як головний фактор магматичної еволюції. Ліквація розплавів, її петрологічне та геохімічне значення.

6.1.5. Рівноважна та фракційна теоретичні моделі поведінки рідкісних елементів в процесі кристалізаційної диференціації магматичних розплавів. Їх порівняльне значення для дослідження реальних магматичних комплексів.

6.1.6. Співвідношення складу розплавів та магматичних порід. Геохімічні критерії відміни магматичних серій, сформованих в процесах часткового плавлення та кристалізаційної диференціації магм. Геохімічні ознаки кристалізації розплавів за фракційною моделлю.

6.1.7. Роль комбінованих коефіцієнтів розподілу хімічних елементів та розчинності акцесорних мінералів в магматичній еволюції.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6.1.8. Ефективність фракціювання та контамінація розплавів як фактори магматичної еволюції. Їх геохімічне значення.

6.1.9. Використання експериментальних даних щодо розчинності акцесорних фаз в силікатних розплавах для визначення температурного режиму функціювання магматичних систем.

6.1.10. Флюїдний режим магматичної еволюції та його геохімічне значення. Розчинність води в розплавах, засоби визначення їх водонасиченості. Умови генерації магматогенних флюїдів.

6.1.11. Розподіл елементів між рідкою (розплав) та флюїдною фазами магмтичних систем. Методи визначення коефіцієнтів розподілу флюїд/розплав. Їх геохімічне та практичне значення.

6.1.12. Формування магматичних, пегматитових та магматогенно-гідротермальних рудних родовищ в ході магматичної еволюції. Геохімічні критерії потенційної рудогенеруючої спроможності магм.

6.1.13. Комплексування різних теоретичних моделей поведінки елементів при частковому плавленні та кристалізації розплавів в дослідженні зв’язку та співвідношення процесів генерації магм та їх подальшої еволюції.

6.2. Метаморфічні системи.

6.2.1. Типи метаморфізму. Сучасні та палеогеотермічні градієнти, методи їх визначення. Фації та фізико-хімічні умови регіонального метаморфізму.

6.2.2. Поведінка хімічних елементів в процесі регіонального метаморфізму. Геохімічні ознаки первинного складу метаморфічних порід.

6.2.3. Метаморфічні системи як джерело рудоносних гідротермальних розчинів. Формування метаморфогенних рудних родовищ.

6.3. Гідротермально-метасоматичні системи.

6.3.1. Джерела гідротермальних розчинів, їх склад та фізико-хімічні умови існування.

6.3.2. Метасоматична зональність, інфільтраційний та дифузійний типи метасоматозу.

6.3.3. Міграція елементів в гідротермальних розчинах, фільтраційних ефект, його геохімічна роль.

6.3.4. Геохімічні риси головних продуктів гідротермального та метасоматичного процесів.

6.4. Геохімічний взаємозв’язок ендогенних рудоутворюючих систем.

7. Геохімія седиментогенезу

7.1. Хімічний склад та розповсюдженість осадової оболонки Землі.

7.2. Геохімія процесів вивітрювання в арідних та гумідних кліматичних зонах. Колоїди в земній корі.

7.3. Типи літогенезу та його фізико-хімічні фактори (температура, тиск, окисно-відновні умови тощо). Процеси галогенезу. Роль органічної речовини у процесах осадкоутворення.

7.4. Геохімія основних типів осадових порід.

7.5. Головні геохімічні типи осадочних родовищ та родовищ кори вивітрювання.

8. Геохімічна еволюція Землі.

8.1. Геохімічна диференціація первинної земної речовини. Формування мантії та ядра.

8.2. Примітивна мантія Землі як джерело речовини для формування земної кори.

8.3. Виникнення системи мантія — кора та загальна спрямованість її еволюції.

8.4. Часткове плавлення на мантійному та коровому рівні глибин і подальша магматична еволюція розплавів як головний механізм формування континентальної кори. Роль мантійних геохімічних резервуарів в цьому процесі.

8.5. Формування океанічної кори. Роль процесу корового рециклювання в геохімічній еволюції верхньої мантії та земної кори в цілому.

8.6. Сучасні моделі росту континентальної кори та взаємовідносин мантія — кора.

8.7. Дегазація мантії та її геохімічне значення.

8.8. Головні тенденції еволюції та геохімічний взаємозв’язок процесів седиментогенезу, магматизму, метаморфізму. Металогенічні епохи, їх практичне значення.

–  –  –

ПРЕДМЕТ, ІСТОРІЯ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ГЕОХІМІЇ Геохімія - наука про хімічний склад Землі, історію, закони концентрації і розсіяння атомів ! Подібно до багатьох інших геологічних дисциплін (петрографія, кристалографія) Землі та інших планет земної групи.

геохімія виросла та виокремилась з мінералогії. При цьому геохімія не просто відділилася з мінералогії, а охопила її по новому, показавши що процеси мінералоутворення є складовою частиною історії розвитку речовини Землі, тобто є процесами геохімічними. А самі мінерали є стабільними з’єднаннями, своєрідними зупинками на шляху (вічного) руху атомів.

Перші теоретичні припущення які відповідають методології геохімічної науки належать перу Теофраста, Плінія, Левкіппа, Демокріта, Епікура.

Однак, до появи в 17-19 сторіччях, експериментальних даних щодо хімізму процесів в земній корі, ці уявлення не могли бути використані.

Які саме експериментальні досягнення маються на увазі?

А) У 17 сторіччі:

- англієць Р.Бойль (1627-1691) вивчав хімію атмосфери та природних вод, він спробував провести класифікацію відомих на той час 13 елементів (Au, Ag, Cu, C, Sn, Fe, Hg, S, Sb, Zn, As, Pb, Bi)

Б) У 18 сторіччі:

- М.В.Ломоносов обгрунтував значення хімії для геології, пояснив процеси утворення вугілля, нафти, торфу ("О слоях земных", "О рождении металлов"), спробував здійснити синтез мінералів (провів понад 4000 дослідів) але невдало - йому було відомо лише 17 хімічних елементів, а серед невідомих були найпоширеніші - O, Si, Al, Mg, Na, K, H;

- француз А.Лавуазьє заклав фундамент геохімії газів атмосфери геохімії природних вод (він розвінчав теорію флогістона);

- великий вклад внесли також французький натураліст Ж.Бюффон, мінералог (з генетичним ухилом) В.М.Севергін, німецький хімік І.Рейлі.

В) У першій половині 19 сторіччя:

- у 1803 році англійський фізик Д.Дальтон (1766-1844), продовжуючи напрямок заданий роботами Р.Бойля, склав першу таблицю атомних мас, в якій за 1 прийняв масу атома водню;

- шведський хімік Й.Я.Берцеліус (1779-1848) поставив на наукові рейки хімічний аналіз гірських порід, руд, мінералів і вод. Він відкрив Th, Ce, Se, отримав у вільному стані Sc, Ti, Zr;

- у 1815 році мінералог В.Філліпс (Англія) здійснив спробу наближено визначити середній вміст в земній корі 10 хімічних елементів. Ці роботи продовжили Елі де Бомон та А.Добре (Франція);Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |
 
Похожие работы:

«МЕХАНІКА, ЕНЕРГЕТИКА, ЕКОЛОГІЯ 169 УДК 54.51 О.Ф. Хрустальов Севастопольський національний технічний університет Вул. Університетська, 33, г. Севастополь, 99053, Україна НЕОБХІДНО ВНЕСТИ ЯСНІСТЬ У статті звернено увагу на деякі помилки, які, на жаль, все ще мають місце в підручниках хімії для середньої і вищої школи. На прохання автора керівництвом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України було проведено незалежну експертизу зазначеної статті, результати якої та відповіді на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Д.О. Воронович, І.В. Луньов, А.М. Охрімовський, О.В. Подшивалова ЕЛЕКТРИКА Й МАГНЕТИЗМ Навчальний посібник до лабораторного практикуму Харків «ХАІ» 2011 УДК [53 + 537 + 537.6] (076.5) Е45 Рецензенти: д-р фіз.-мат. наук, проф. М.І. Гришанов, доц. В.П. Олефір Воронович, Д. О. E45 Електрика й магнетизм [Текст]: навч. посіб. до лаб. практикуму / Д.О....»

«Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Інститут технічної теплофізики НАН України Інститут Газу НАН України ІТМО ім. А. В. Ликова АН РБ Московський державний агроінженерний університет ім. В.П.Горячкіна Грузинський технічний університет Тверський державний технічний університет Збірник тез доповідей міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ” 01-04 листопада Київ 2011...»

«ISSN 2078 6999. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Випуск 15. С. 70–81 Visnyk of the Lviv University. Series Philosophical science. Issue 15. P. 70–81 УДК 165+ 165.6:14 ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СУБ’ЄКТА В ГЕРМЕНЕВТИЧНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ МАРТІНА ГАЙДЕҐЕРА Ірина Пухта Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: iryna.pukhta@gmail.com Розглянуто особливості трансформації класичної концепції...»

«УДК 504.45 МЕТОДИКА ЧАСОВОГО АНАЛІЗУ ТА СПРИЯТЛИВОСТІ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНОГО ОБ'ЄКТУ В. Ю. Коріневська Одеський державний екологічний університет В представленій статті наведені основні положення методики часового аналізу та оцінки сприятливості якості води водного об'єкту, що базується на порівняльній оцінці показників складу та властивостей води. Дане якісне визначення основних розрахункових показників та визначена сфера застосування даної методики. Ключові слова: показник якості, бальна оцінка,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 7 Частина Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ КІРОВОГРАД – 2008 Випуск 78 (2) Серія: педагогічні науки НАУКОВІ ЗАПИСКИ ББК 83,3 Ук Н-37 УКД 8У Наукові записки. – Випуск 78 (2). – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 393 с. ISBN 966-8089-31РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 1. Радул В.В. – доктор...»

«1. ПІБ Сурков Сергій Володимирович 2. Назва Вдосконалення методів аналізу вторинних течій в структурі потоків, що несуть завіси, в каналах і трубах енергоустановок 3. Спеціальність 05.14.06. – „Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика” 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Цабієв Олег Миколайович, д.т.н, професор 7. Опоненти Грабовський Петро Олександрович, д.т.н.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 3 Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ Кіровоград – 2013 Випуск 3 Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти НАУКОВI ЗАПИСКИ ББК 22.3-Р Н 2 УДК 53(07) Наукові записки. – Випуск 3. – Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім....»

«Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» Збірник задач з фізики професійного спрямування (для тематичного контролю знань учнів ПТНЗ сільськогосподарського профілю) Томаківка 2010 р. Даний збірник був розглянутий на засіданні методичної комісії загальноосвітніх дисциплін Томаківського професійного аграрного ліцею та запропонований для використання на уроках фізики. Збірник...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет Комп’ютерне моделювання систем та процесів Методи обчислень Частина 1 Навчальний посібник Вінниця ВНТУ УДК 681.3 (07) ББК К 32 Автори: Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Системна інженерія». Лист № 1/11-1254 від...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»