WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«Л.П. Циганок, Т.О. Бубель, А.Б. Вишнікін, О.Ю. Вашкевич АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ Навчальний посібник За редакцією проф. Л.П. Циганок Дніпропетровськ ДHУ імені О.Гончара ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний

університет»

Л.П. Циганок, Т.О. Бубель, А.Б. Вишнікін, О.Ю. Вашкевич

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ

ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Навчальний посібник

За редакцією проф. Л.П. Циганок

Дніпропетровськ

ДHУ імені О.Гончара

УДК 543.55 (075.8)

ББК Г4я 73-1

Ц 9

Рекомендовано Вченою радою Дніпропетровського національного університета ім. О.Гончара (протокол № 3 від 31.10.2013)

Рецензенти:

А.С.Алемасова – д.х.н., проф., завідувач кафедри аналітичної хімії (Донецький національний університет) Я.М.Каличак - д.х.н., проф., завідувач кафедри аналітичної хімії, Т.Я.Врублевська - к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії (Львівський національний університет) В.П.Антонович – д.х.н., проф., завідувач відділу аналітичної хімії та фізико-хімії кординаційних сполук (Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України) Циганок Л.П.

Ц 94 Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: навчальний посібник / Л.П.Циганок, Т.О.Бубель, А.Б.Вишнікін, О.Ю.Вашкевич; За ред. проф.

Л.П.Циганок - Дніпропетровськ: ДНУ ім. О.Гончара, 2014.- 252 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасні уявлення про хімічні рівноваги, приділена значна увага можливості керування цими рівновагами в неообхідному для аналізу напрямку. Відповідно до навчальних програм підготовки хіміків-технологів викладено основні теми хімічних методів аналізу, методів розділення, наведені лабораторні роботи, приклади розв’язання задач та запитання і завдання для самостійної роботи.Студенти ознайомляться з основами протолітичної теорії Бренстеда і Лоурі, яка дозволяє значно спростити розрахунки рН різних протолітів.

УДК 543 (075.8) ББК Гя 73-1 © Л.П.Циганок, Т.О.Бубель, А.Б.Вишнікін, О.Ю.Вашкевич, © ДНУ ім. О.Гончара, ЗМІСТ ВСТУП

1 Особливості, предмет та завдання сучасної аналітичної хімії. Методи аналізу....... 9

1.1. Методи аналітичної хімії

1.2. Аналітичний сигнал, аналітичний процес

1.3. Інфраструктура аналітичної хімії

1.4. Якісний аналіз. Загальні положення.

1.4.1. Способи проведення аналітичних реакцій

1.4.2. Умови виконання аналітичних реакцій.

1.5. Дробний та систематичний методи аналізу.

1.6. Класифікації катіонів

1.7. Запитання та завдання

2 Хімічні тест-методи аналізу

2.1. Тест-реагенти та способи вимірювання аналітичного сигналу

2.2. Лабораторні роботи

2.2.1. Тест-визначення нітрит-іонів у овочах.

2.3.Запитання та завдання

3 Вимоги до методів аналізу.

Пробовідбір та пробопідготовка

3.1.Метрологічні характеристики методів аналізу та вимоги до них

3.2. Пробовідбір

3.2.1. Відбір проб речовин в газоподібному стані

3.2.2. Відбір проб рідких речовин

3.2.3. Відбір проб твердих речовин

3.2.4. Способи усереднення проб

3.3. Підготовка проби до аналізу

3.4. Запитання та завдання

4 Методи маскування, розділення та концентрування

4.1. Методи маскування

4.2. Розділення і концентрування

4.2.1. Класифікація і кількісні характеристики розділення

4.3. Осадження і співосадження

4.4. Сорбція

4.5. Екстракція

4.5.1. Способи проведення екстракції

4.6. Хроматографічні методи розділення та аналізу

4.6.1. Класифікація хроматографічних методів.

4.6.2. Загальні теоретичні положення.

4.6.3. Основні принципи хроматографічного розділення.

4.6.4. Сорбенти та нерухомі фази у хроматографії.

4.6.5. Різновиди хроматографії

4.7. Лабораторні роботи

4.7.1. Розділення і виявлення іонів Hg22+, Вi3+, Ni2+ методом осадової хроматографії на папері

4.7.2. Ідентифікація амінокислот методом тонкошарової хроматографії...................

4.7.3. Виділення хлорофілу з зеленого листя

4.8. Запитання та завдання.

5 Похибки результатів аналізу, їх класифікація.

Статистична обробка результатів аналізу

5.1. Джерела похибок, їх класифікації

5.2. Систематичні похибки

5.3. Випадкові похибки, їх оцінка

5.4. Промахи, їх виявлення

5.4.1. Метод "трьох сигм"

5.4.2. Використання t-розподілу для перевірки промахів

5.5. Межа визначення. Діапазон визначуваних концентрацій

5.6. Приклади вирішення задач

5.7. Запитання та завдання

6 Хімічна рівновага в гомогенних системах

6.1. Швидкість хімічних реакцій. Закон діючих мас

6.2. Константа рівноваги хімічної реакції

6.3. Теорія електролітичної дисоціації. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Ступінь та константа дисоціації слабких електролітів

6.4. Стан сильних електролітів у розчинах. Активність, коефіцієнт активності, іонна сила розчину.

6.5. Дисоціація слабких електролітів. Константа дисоціації.

6.6. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник

6.7. Приклади вирішення задач.

6.8. Запитання і завдання.

7 Хімічні рівноваги в гетерогенних системах

7.1. Фактори, які впливають на розчинність речовин

7.1.1. Вплив іонної сили на розчинність сполук

7.1.2. Вплив однойменних іонів на розчинність

7.1.3. Вплив конкуруючих рівноваг на розчинність

4

7.2. Приклади вирішення задач.

7.3. Запитання та завдання

8 Гравіметричний аналіз

8.1. Розрахунки в гравіметричному аналізі

8.2. Вимоги до осаджувачів, осаджуваної та гравіметричної форм.

8.3. Чутливість та точність гравіметричного методу аналізу

8.4. Процес осадження та його роль в гравіметричному аналізі

8.4.1. Правила одержання кристалічних та аморфних осадів

8.5. Забруднення осадів

8.6. Способи очищення осадів у гравіметрії

8.7. Лабораторні роботи

8.7.1. Гравіметричне визначення сульфатів

8.7.2. Гравіметричне визначення заліза

8.8. Приклади вирішення задач

8.9. Завдання та запитання

9 Титриметричний аналіз

9.1. Вимоги до реакцій в титриметричному аналізі.

9.2. Класифікація методів титриметричного аналізу.

9.3. Способи титрування

9.4. Об’ємно-аналітичні розрахунки

9.5. Способи стандартизації робочих розчинів в титриметрії

9.6. Приклади вирішення задач

9.7 Завдання та запитання

10 Метод протолітичного (кислотно-основного) титрування

10.1. Константи кислотності та основності

10.1.1. Характеристика розчинників

10.1.2. Напрямок перебігу протолітичних реакцій

10.2. Розрахунки рН розчинів протолітів

10.2.1. Розрахунки рН розчинів сильних протолітів

10.2.2. Розрахунки рН розчинів слабких протолітів

10.2.3. Розрахунки рН розчинів протолітів–амфолітів

10.2.4. Розрахунки розчинів багатопротонних кислот

10.3. Буферні розчини

10.4. Криві титрування.

10.4.1. Титрування сильних протолітів

10.4.2. Титрування слабких протолітів

10.4.3. Титрування багато основних кислот

10.5. Кислотно–основні індикатори. Загальна характеристика.

Вимоги до індикаторів.

10.5.1. Інтервал переходу забарвлення індикаторів.

10.5.2. Показник титрування. Вибір індикатора.

10.6. Помилки титрування

10.7. Неводне титрування

10.7.1. Властивості неводних розчинників

10.7.2. Застосування неводних розчинників у титриметрії

10.8. Лабораторні роботи

10.8.1. Приготування розчину хлоридної кислоти та визначення її концентрації за натрій тетраборатом

10.8.2. Приготування розчину натрій гідроксиду з наважки та визначення його концентрації за оксалатною кислотою

10.8.3. Визначення NaOH і Na2 CO3 у суміші

10.8.4. Bизначення вмісту кальцій карбонату методом кислотно-основного титрування


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10.8.5. Визначення вмісту ацетатної кислоти

10.8.6. Визначення вмісту бензойної кислоти та її солей

10.9. Приклади вирішення задач

10.10. Запитання та завдання

11 Окисно-відновні реакції в титриметрії

11.1. Особливості перебігу red–ox реакцій

11.2. Чинники, які впливають на величину потенціалу

11.3. Застосування реакцій окиснення-відновлення

11.4. Криві окисно-відновного титрування

11.5. Індикатори в red-ox методах титрування

11.6. Способи титрування

11.7. Методи окисно-відновної титриметрії

11.7.1. Перманганатометрія.

11.7.2. Хроматометрія.

11.7.3. Іодометрія.

11.7.4. Броматометрія

11.7.5. Нітритометрія

11.8. Індикаторна помилка окисно-відновного титрування

11.9. Лабораторні роботи

11.9.1. Приготування та стандартизація робочого розчину KMnO4

11.9.2. Перманганатометричне визначення гідроген пероксиду

6 11.9.3. Приготування титрованого розчину йоду за точною наважкою хімічно чистого препарату

11.9.4. Приготування титрованого розчину натрій тіосульфату

11.9.5. Йодометричне визначення міді

11.9.6. Йодометричне визначення аскорбінової кислоти в фармацевтичному препараті

11.10. Приклади вирішення задач

11.11. Запитання та завдання

12 Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії

12.1. Конкуруючі рівноваги

12.2. Органічні ліганди

12.3. Комплексонометрія

12.3.1. Класифікація комплексонів.

12.3.2. Взаємодія комплексону III (трилону Б) з іонами металів.

12.3.3. Умови комплексонометричних визначень.

12.3.4. Криві титрування.

12.3.5. Індикатори в комплексонометрії

12.3.6. Способи титрування в комплексонометрії

12.4. Лабораторні роботи

12.4.1. Приготування титрованого розчину комплексону ІІІ

12.4.2. Комплексонометричне визначення кальцій карбонату

12.4.3. Комплексонометричне визначення цинку

12.4.4. Комплексонометричне визначення загальної твердості води

12.5. Приклади вирішення задач

12.6. Запитання та завдання

13 Методи осадження

13.1. Аргентометрія.

13.1.1. Криві титрування

13.1.2. Методи аргентометрії.

13.2. Меркурометрія.

13.3. Інші методи

13.4. Лабораторні роботи

13.4.1. Визначення хлорид- іонів за методом Мора.

13.5. Приклади вирішення задач

13.6. Запитання та завдання

ДОДАТКИ

Рекомендована література

ВСТУП Мета загального курсу кількісного аналізу — ознайомити студентів з теорією найбільш важливих сучасних методів аналізу, навчити їх практично виконувати типові аналізи різноманітних зразків. В аналізі складних зразків велике значення мають методи попереднього розділення. Тому в посібнику наведено характеристику хроматографічних і екстракційних методів розділення елементів.

Важливою проблемою модернізації курсу кількісного аналізу є поєднання старих класичних і нових сучасних методів аналізу на спільній теоретичній основі. Цьому, на думку авторів, сприятиме запропонована в книзі класифікація, яка встановлює тісні зв'язки між теоретичними основами і практичним застосуванням хімічних методів аналізу. У посібнику наведені приклади методик аналізу реальних об,єктів. Такий виклад сприятиме більш ефективному засвоєнню курсу кількісного аналізу як комплексу методів, що грунтуються на загальних теоретичних положеннях.

У книзі багато уваги приділено дії та практичному застосуванню органічних реагентів у кількісному аналізі. Це відповідає загальному напрямку розвитку сучасних методів аналізу, в яких органічні реагенти набувають дедалі більшого значення для вирішення проблеми визначення мікрокількостей елементів.

Кожний розділ книги супроводжується контрольними питаннями, які мають допомогти студентам глибше продумати хімічні основи методу і перевірити ступінь своєї підготовленості.

Автори намагалися встановити зв'язок навчального матеріалу з новітніми теоретичними і експериментальними дослідженнями в галузі аналітичної хімії.

Для цього в книзі вміщено посилання на оригінальні праці, опубліковані в спеціальних наукових журналах, де студенти можуть знайти більш глибокий і докладний виклад окремих питань аналізу. Це допоможе ввести студентів в курс сучасних проблем кількісного аналізу і стимулювати участь їх у наукових дослідженнях.

8 1 Особливості, предмет та завдання сучасної аналітичної хімії.

Методи аналізу Серед хімічних дисциплін у вищих навчальних закладах України важливе місце в підготовці спеціалістів-хіміків, хіміків технологів посідає аналітична хімія.

Аналітична хімія – це наука про методи розділення, ідентифікації та визначення хімічного складу речовин. Під хімічним складом розуміємо склад елементний, молекулярний, фазовий, ізотопний.

Предметом аналітичної хімії як науки є теорія і практика хімічного аналізу.

Таким чином, аналітична хімія як фундаментальна наука розробляє та теоретично обґрунтовує методи хімічного аналізу речовин або їх сумішей.

Практичною задачею аналітичної хімії є встановлення хімічного складу (якісного та кількісного) речовин або їх сумішей.

Зміст аналітичної хімії мінявся за ходом її розвитку, що, в першу чергу, залежало від потреб виробництва та розвитку хімічної науки вцілому.

Українська аналітична хімія може пишатися своїми аналітиками: академіки А. К. Бабко, А. Т. Пилипенко, професор І. В. П’ятницький – київська школа, академіки М. С. Полуектов, В. А. Назаренко – одеська, професор Н. П. Комарь – харківська, професори Ю.І.Усатенко, В. Т. Чуйко – дніпропетровська, професор М. П. Кіш – ужгородська, професор І.О. Шевчук - донецька. Достойне місце займають їх учні.

У теперішній час спостерігається новий виток розвитку аналітичної хімії, її межі розповсюдились та поєднались з усіма природознавчими науками та виробництвом.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
 
Похожие работы:

«Ігрові форми роботи на уроках фізики та математики Виникнення зацікавлення в учнів предметом залежить в значній мірі від методики викладання, від того, наскільки вміло побудовано навчальний процес. Зараз, коли в школі відбувається спад позакласної роботи, коли збільшується розумове навантаження майже на всіх уроках, слід задуматися над тим, як підтримати в учнів інтерес до матеріалу, що вивчається, як активізувати мислення учнів на уроці, стимулювати їх до самостійного пошуку, здобуття...»

«КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКОВІ АСПЕКТИ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Матеріали науково-практичної конференції 10-13 травня 2011 р. Київ Національний авіаційний університет УДК 528. 332. 68 Наукові аспекти геодезії, землеустрою та інформаційних технологій: матеріали науково-практичної конференції. М. Київ,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Рада молодих науковців Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2011» з міжнародною участю 12-14 квітня Збірник тез Київ Лашкарьовські читання – 20 Національна академія наук України Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Рада молодих науковців Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є....»

«Хроніка Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» 25–26 квітня 2013 р. у межах проведення Всеукраїнського фестивалю науки, спрямованого на популяризацію наукових знань та їх історії, втретє відбувся Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». У симпозіумі брали участь студенти, аспіранти, молоді вчені, викладачі та науковці університетів і наукових установ України, Росії, США, Туреччини, Узбекистану, Татарстану. Учасники з...»

«1. ПІБ Камінський Олександр Віталійович 2. Назва Підвищення ефективності промислового та індивідуального теплота водопостачання на основі комбінованого використання вторинних та альтернативних енерго-ресурсів 3. Спеціальність 05.14.06. – „ технічна теплофізика та промислова теплоенергетика ” 4. Місце роботи НВО «Криогенмаш»5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Мазуренко Антон Станіславович, д.т.н, професор 7. Опоненти Нікульшин Володимир...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КОНДЕНСОВАНИХ СИСТЕМ На правах рукопису ЛІСНИЙ Богдан Михайлович УДК 537.226.4, 538.95-405 ТЕРМОДИНАМІКА ПРОТОННОЇ МОДЕЛІ КРИСТАЛІВ СІМ’Ї KH2PO4 З ТУНЕЛЮВАННЯМ І П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ 01.04.02 — теоретична фізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЛЬВІВ — 2004 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Науковий...»

«Ол е кс а н д р В а йс бе рг ХО л Од н а г О ра права людини ХаркІв —  — ББК 84.4 Р В 14 Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Вайсберг О.С.Холодна гора / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па. — Хар­ків: В14 Пр­ава людини, 2010 р­. — 588 с. фо­то­іл. ISBN 978-­617-­587-­001-­3. Книга «Хо­ло­дна го­р­а» написана Олександр­о­м Вайсбер­го­м, до­во­єн-­ ним пр­ацівнико­м Укр­аїнсько­го­ фізико­-­технічно­го­ інститу­ту­ (УФТІ). Сво­ю нау­ко­ву­ р­о­бо­ту­ в Хар­ко­вi Вайсбер­г р­о­зпо­чав у­...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 23 Львів, 2007 С. 157УДК [581.55: 574.58]: 001.891 (477.83 / 86) Л.М. Борсукевич ЕТАПИ І НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЩОЇ ВОДНОЇ ФЛОРИ ТА РОСЛИННОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ Борсукевич Л.М. Этапы и направления иccледований высшей водной флоры и растительности Восточной Галиции // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2007. – Вып. 23. – С. 157-170. Проанализированы этапы и направления исследований высшей водной флоры и растительности Восточной...»

«` Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Аберометрія оптичної системи ока людини Монографія Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» Київ НТУУ «КПІ» УДК 681.784(075.8) Рекомендовано до друку Вченою радою НТУУ «КПІ» ББК 56.7 (Протокол № 10 від 12.11.2012 р.) А Авторський колектив: І.Г. Чиж, Г.С. Тимчик, Т.О. Шиша, Н.Б. Афончина Рецензенти: М.М. Сергієнко, д-р мед.наук, проф., Всеукраїнська громадська...»

«Міжнародна конференція Глобальні та регіональні зміни клімату ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТЕПОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН КЛІМАТУ Ткаченко В.С. – Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Бойченко С.Г. – Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України Київ 16-19 листопада 2010 р. В основу досліджень покладено фітоценотичний моніторинг українських степів. Індикатором є степова рослинність. Основним методом обрано комп’ютерну синфітоіндикацію (СФІ) (Дідух, Плюта,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»