WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«2. Визначені експериментальні значення ліпофільності в системі н-октанол-вода. Встановлено, що ліпофільність сполуки залежить від природи гетероциклу та замісників у 6-му положенні ...»

2. Визначені експериментальні значення ліпофільності в системі н-октанол-вода.

Встановлено, що ліпофільність сполуки залежить від природи гетероциклу та

замісників у 6-му положенні хінолінового циклу. Найбільшу розрахункову та

експериментальну ліпофільність мають сполуки N-ацетил-S-(6-бром-2метилхінолін-4-іл)цистеїн, N-ацетил-S-(акридин-9-іл)-L-цистеїн та N-ацетил-S-(7метокси-1,2,3,4-тетрагідроакридин-9-іл) L-цистеїну – 3,78±1,49 та 3,53±0,13,

2,85±1,50 та 3,12±0,16, 2,16±0,77 та 3,4±0,15 відповідно.

3. Порівняння експериментальних значень із розрахунковими, за методом Ханча, показало, що значення ліпофільності лежить у межах розрахункових. Найбільш точними є розрахунки за допомогою програми ACDLABS.10.

ЛІТЕРАТУРА

1. Орлов В.Д. Медицинская химия / Орлов В.Д., Липсон В.В., Иванов В.В.. – Харьков:«Фолио». – 2005. – С. 18-31; 403-431.

2. Мороз А.С. Медична хімія / Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.А..– Вінниця:

НОВА КНИГА, 2008. – Вип.2. – 776 с.

3. Фармацевтична хімія: навчальний посібник / Під редакцією П. О. Безуглого. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 164 с.

4. Кравченко И.А. Влияние липофильности производных 1,4-бенздиазепина на их фармакодинамику при трансдермальном введении / Кравченко И.А., Овчаренко Н.В., Кириченко И.Н. // Вестник Одесского национального университета. Серия:Химия: зб. научных работ. –2002. – Вып. 5-6. – С. 175-163.

5. Суйков С.Ю. Коефіцієнти розподілу октанол-вода малорозчинних у воді сполук / С.Ю Суйков, Л.В. Бондаренко // Вісник інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії їм. Л. М.Литвиненка. Серія:природничі науки:зб. наукових пр. – 2008. – Вип. 5. – С. 125-130.

6. Біологічна активність нових S-гетерилзаміщених ацетилцистеїну / [Лабенська І.Б., Омельянчик Л.О., Гаврюшенко Н.В. та ін..] // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Біологічні науки. – 2005. – №. 1. – С. 113–119.

7. Бражко О.А. Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами: дис. … доктора біол. наук: 02.00.10 / Бражко Олександр Анатолійович. – К., 2005. – 456 с.

8. Бражко О.А. Пошук біологічно активних речовин серед 2– і 4–тіопохідних хіноліну / О.А. Бражко // Вісник Запорізького державного університету. Серія:

фізико-математичні науки, біологічні науки. – 2003. – № 1. – С. 120 – 126.

УДК 54.08:[664.41:637.334.7]

ГАЛЬВАНОМЕТРИЧНИЙ ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ

ЗАСОЛЕНОСТІ ТВЕРДИХ СИРІВ

Лашко Н. П., к.х.н., доцент, Чаусовський Г. О., к.т.н., доцент, Денисюк К. О., студент Запорізький національний університет Теоретично обгрунтована та експериментально підтверджена доцільність використання розробленого гальванометричного індикатора для експрес-методу визначення вмісту солів сирах. Шляхом порівняння встановлено, що вихідний електричний сигнал Біологічні науки гальванометричного індикатора функціонально відображає концентрацію солі в досліджених зразках сирів. Для впровадження експрес-методу розроблена конструктивна схема загальнодоступного гальванометричного індикатора та детальний алгоритм його практичного використання.

Ключові слова: засоленість сирів, аргентометричний метод, гальванометричний індикатор, електрохімічна ЕРС.

Лашко Н.П., Чаусовский Г.А., Денисюк К.О. ГАЛЬВАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕССМЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАСОЛЕННОСТИ ТВЕРДЫХ СЫРОВ / Запорожский национальный университет, Украина.

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность использования разработанного гальванометрического индикатора для экспресс-метода определения содержания соли в сырах. Путем сравнения установлено, что выходной электрический сигнал гальванометрического индикатора функционально отражает концентрацию соли в исследуемых сырах. Для внедрения экспресс-метода разработана конструктивная схема общедоступного гальванометрического индикатора и детальный алгоритм его практического использования.

Ключевые слова: засоленность сыров, аргентометрический метод, гальванометрический индикатор, электрохимическая ЭДС.

Lashko N.P., Chausovskiy G.A., Denisyuk K.O. THE HALVANOMETRIC EXPRESS-METHOD FOR IDENTIFICATION OF THE SALT IN FIRM CHEESE / Zaporizhzhya national university, Ukraine.

Theoretically substantiated and experimentally confirmed feasibility of using of the halvenometer indicator designed for rapid method for determinining a content of the salt in cheese.Concentration of the salt in the explored examples of cheeses is functionally showed by an outgoing electric signal of the halvanometric indicator was established in the way of the comparative analysis. The constructive planof affordable halvanometric indicator and detailed algorhytm of it`s usage was created for the adoption of the express-method.

Key words: experimental method for determining salinity of cheeses, argentometric method, halvanometer indicator, outgoing ВСТУП Одним із важливих етапів виробництва сирів є їх просолювання. Сіль покращує органолептичні показники продукту, регулює мікробіологічні, біохімічні та фізичні процеси при дозріванні сирів, у тому числі сприяє формуванню консистенції, рисунку і рівномірності забарвлення [1-6]. Вміст солі в сирах становить від 1,5 до 8,0% залежно від виду сиру. Надлишок солі, як і її недостатній вміст, впливає не тільки на споживацьку якість сиру, але й є потенційно небезпечним фактором для здоров'я людей, які змушені дотримуватись дієти з обмеженим вмістом солі (при порушенні водно-сольового обміну, гіпертонії, аліментарному ожирінні) [7].

У зв'язку з цим актуальною проблемою є розробка надійного та загальнодоступного експрес-методу тестування вмісту солі в сирах, що не потребує лабораторних умов аналізу, дорогих реактивів і обладнання.

Метою роботи є розробка доступного експрес-методу контролю вмісту солі у твердих сирах.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктами дослідження були вибрані сири різних груп: тверді - «Російський», «Голандський», розсольні – бринза «Болгарська» та шаруваті - «Сулугуні» від різних вітчизняних виробників.

Вміст солі в сирах визначали стандартним аргентометричним методом [8].

Для експрес-визначення вмісту солі використовували розроблений нами гальванометричний індикатор, який не потребує зовнішніх джерел живлення (рис. 1).

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2012 Рис. 1. Гальванометричний індикатор Він складається з мультиметра (режим цифрового портативного мікроамперметра) та гальванометричного сенсора – двох електродів (мідного і цинкового), які різняться за значенням електродного потенціалу. При контакті електродів із поверхнею сиру, яка є електролітичним середовищем, генерується струм електрохімічної електрорушійної сили (ЕРС), що і фіксується мультиметром:

–  –  –

Вихідний електричний сигнал гальванометричного індикатора відображає вміст солі.

Для зменшення варіації показників вимірювання, паралельно входу прилада під’єднується конденсатор.

Для проведення органолептичної оцінки показників якості досліджуваних зразків сирів було запропоновано 8 термінів (дескрипторів) для опису аромату, смаку, кольору, консистенції. За результатами органолептичного аналізу були створені профілі продуктів.

Статистичну обробку експериментальних даних проводили з використанням програми Exсel та за загальновизнаними методиками [9].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

За результатами органолептичної оцінки показників якості зразків сирів побудовані органолептичні профілі, які представлені на рис. 2.

Біологічні науки Рис. 2. Органолептичні профілі досліджених зразків: а) сир «Голандський»,

б) сир «Російський», в) бринза «Болгарська», г) сир «Сулугуні»

Кожна з досліджуваних груп сирів мала добре виражені відповідні органолептичні показники: яскравий сирний смак, свіжий кисломолочний аромат, пружну консистенцію, рівномірний колір. За вмістом солі сири створювали певний ряд: сир «Голандський» сир «Російський» бринза сир «Сулугуні», з мінімальним вмістом солі в сирі «Голандському», максимальним – у сирі «Сулугуні».

Експериментальні результати визначення концентрації солі в сирах аргентометричним методом представлені в табл. 1.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Одержані аргентометричним методом експериментальні дані підтверджують органолептичну оцінку визначення вмісту солі. Так, мінімальний вміст солі (1,74%) у сирі «Голандський», максимальний (10,83%) – у сирі «Сулугуні».

Усі існуючі офіційні стандартні визначення вмісту солі в сирах потребують багато часу, дорогих реактивів, обладнання, спеціально підготовлених працівників. Усе це призводить до зростання собівартості кінцевого продукту.

Запропонований нами експрес-метод не має цих недоліків. Теоретичною передумовою для створення його є відомий факт, що сир, який має в середньому 45% вологості і містить 6-8% неорганічних солей - є добрим електролітичним середовищем. У зв’язку з цим, якщо підібрати 2 електроди з різними електродними потенціалами, з’єднати їх безпосередньо з реіструючим приладом (мікроамперметром) та занурити електродну систему в досліджуване середовище (сир), можна одержати електричний сигнал, який функціонально залежить від вмісту солі в зразках сиру. Характерно, що при цьому не потребується використання зовнішнього електричного джерела живлення.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2012

–  –  –

де I – сила струму електрохімічної ЕРС;

E – величина ЕРС, або різниця потенціалів;

– питомий опір;

S – площа електродів;

l – відстань між електродами.

З позиції електрохімії запропоновану конструкцію гальванометричного індикатора можна спрощено розглядати як хімічне коло без переносу:

–  –  –

Таким чином, за рахунок електрохімічних реакцій на межі «електрод-індикатора - сир»

генерується електрохімічна ЕРС, сила струму якої реєструється в зовнішньому електричному ланцюгу і функціонально відображає вміст солі в досліджених зразках сиру.

Експериментальні результати визначення вихідного електричного сигналу (I) гальванометричного індикатора в сирі представлені в табл.2.

Біологічні науки

–  –  –

Залежність вихідного електричного сигналу (I) гальванометричного індикатора від концентрації солі (визначеної аргентометричним методом) у зразках сиру представлена на рис. 3.

Рис. 3. Залежність вихідного електричного сигналу (I) гальванометричного індикатора від концентрації солі (1 – «Голандський» сир, 2 – «Російський» сир, 3 – «Бринза», 4 – «Сулугуні») Як видно з приведеної графічної залежності, вихідний електричний сигнал гальванометричного індикатора функціонально відображає концентрацію солі в досліджених зразках сиру. Цікаво відмітити, що змінюючи площу електродів та відстань між ними, можна відчутно змінювати діапазон чутливості індикатора (підвищуючи його при дослідженні однієї і тієї ж категорії сирів, або, навпаки, зменшуючи – при дослідженні категорій дуже різних за вмістом солі).

Таким чином, одержані експериментальні результати підтверджують доцільність використання запропонованого експрес-методу (при розробці системи еталонів) для визначення концентрації солі в сирах.

Вісник Запорізького національного університету № 2, 2012

ВИСНОВКИ

1. Теоретично обгрунтована та експериментально підтверджена доцільність використання розробленого гальванометричного індикатора для експрес-методу визначення вмісту солі в сирах.

2. Встановлено, що вихідний електричний сигнал гальванометричного індикатора функціонально відображає концентрацію солі в досліджених зразках сирів.

3. Для впровадження експрес-методу розроблена конструктивна схема загальнодоступного гальванометричного індикатора та детальний алгоритм його практичного використання.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бегунов В.А. Книга о сыре / В.А. Бегунов. – М. : Пищевая промышленность, 1974.

– 340 с.

2. Крусь Г.Н. Технология сыра и других молочных продуктов / Г.Н. Крусь, И.М. Кулешова, Н.И. Дунченко. – М. : Колос, 1992. - 320 с.

3. Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / А.В. Гудков; под. ред.. С.А. Гудкова. – М. : ДеЛи принт, 2004. – 804 с.

4. Бредихин С.А. Техника и технология производства сливочного масла и сыра / С.А. Бредихин, В.Н. Юрин. – М. : КолосС, 2007. – 319 с.

5. Некоторые аспекты повышения качества и выхода сыра / А.А. Савельев, М.Ю. Сорокин, Л.К. Шнейдер, А.Т Крышин // Сыроделие и маслоделие. – 2002. – №1. – С. 14 – 18.

6. Оноприйко А.В. Технология молочных продуктов / А.В. Оноприйко, А.Г. Храмцов, В.А. Оноприйко. – Ростов-на-Дону : Март, 2004. – 640 с.

7. Нилова С.А. Клинико-функциональные особенности артериальной гипертонии у больных постинфарктным кардиосклерозом, потребляющих повышеное количество поваренной соли : дис. кандидата мед. наук: 01.03.07 / Нилова Светлана.Александровна – Тверь, 2007. – 171 с.

8. ГОСТ 3627-57. Методы определения содержания хлористого натрия. - М. :

Стандарт форм, 2004. – 25 с.

9. Справочник химика-аналитика / [Лазарев А. И., Харламов И. П., Яковлев П. Я., Яковлева Е. Ф.]. - М. : «Металлургия», 1976. – 184 с.

Біологічні науки 
Похожие работы:

«Магістерська програма спеціальності 8.04020401 «Прикладна фізика» Інформація про кафедру термоелектрики Завідувач кафедри – Анатичук Лук’ян Іванович Працюють на кафедрі: професорів –1; докторів наук – 2; доцентів – 3; кандидатів наук – 6. Монографії, підручники з грифом МОНМСУ, методичні посібники 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства. – К.: Наукова думка, 1979. – 768 с. 2. Анатычук Л. И., Лусте О. Я. Микрокалориметрия. – Л.: Вища школа, 1981.– 160 с. 3. Анатычук Л.И.,...»

«1. 22.183я73 Бейко І. В. Задачі, методи та алгоритми оптимізації : навч. посіб. / І. В. Бейко, П. М. Зінько, О. Г. Наконечний. – 2-ге вид., перероб. – Б 53 К. : Київський університет, 2012. – 799 с. – Рек. МОН (ф.м) 2. 91.9:22.3 Фреїк Дмитро Михайлович : біобібліографія / [уклад., відп. ред. О. Л. Соколов] ; Фізико-хімічний ін-т ; Наукова бібліотека ДВНЗ Ф 86 Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во ЦІТ Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 128 с....»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ Матеріали П’ятої студентської конференції факультету електроніки та інформаційних технологій (Суми, 29 грудня 2013 року) Суми Сумський державний університет П’ята студентська конференція «Перший крок у науку», 29 грудня 2013 р., Суми, Україна ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ декан факультету електроніки Проценко Сергій Іванович та інформаційних технологій СумДУ завідувач кафедри загальної Лопаткін Юрій та теоретичної...»

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК клас Рів ен ь стан дарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я Г3 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 08.06.2010 № 544) Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки Національної...»

«Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Національна Академія наук України Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАНУ Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Державна геологічна служба України Український державний геологорозвідувальний інститут Українське географічне товариство VIII Міжнародна наукова конференція Геологічний факультет «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та Київського національного...»

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ТЕХНІКИ ТА МАТЕРІАЛІВ БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИПУСК 2(14)2006 КИЇВ 2006 БЕЗПЕКА ТА НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ Випуск 4(13)2006 УРОКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ 26 квітня цього року виповнюється 20 років із часу найбільшої у світі радіаційної аварії – на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС. Ця жахлива подія послужила потужним поштовхом до зміни системи поглядів щодо безпеки використання ядерних технологій у мирних цілях, змусила всі...»

«ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ «ЛАШКАРЬОВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2014» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 2-4 квітня 2014 р. м. Київ 2 квітня 2014 року (конференц-зал, 5-й поверх) 08-30 Реєстрація учасників конференції 10-00 Вступне слово дирекції Інституту д. ф.-м. н., професор Стріха Максим Віталійович «Століття науки про 10-15 напівпровідники: український внесок» 11-00 Кава-брейк Робота секцій Секція 1 Фізика процесів взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено викладачем кафедри медичної психології та психокорекції Л.Г.Тарасенко Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «_» 2014 р. ОСНОВИ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» заочної форми навчання СХВАЛЕНО Всі цитати, цифровий та на засіданні кафедри фактичний матеріал, бібліографічні технології мяса і мясних відомості перевірені. Написання...»

«Міністерство освіти і науки України Міжнародний економіко-гуманітарний університет Імені академіка Степана Дем’янчука Р.М. Літнарович ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ Дослідження результатів психологічного експерименту дробово– лінійною функцією Навчальний посібник для студентів Педагогічного факультету Частина 8 „Рівне 2006” Літнарович Р.М. Основи математики. Літнарович Руслан Миколайович Дослідження результатів психологічного доцент, кандидат технічних наук експерименту дробово–лінійною функцією. Навчальний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»