WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Інформаційне повідомлення Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій ...»

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

Університет м. Мішкольц (Угорщина)

Барнаульський державний педагогічний університет

(м.Барнаул, Росія)

Барановицький державний університет

(м.Барановичі, Білорусь)

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

“Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”.

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

Планується робота за такими напрямами:

v Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.

v Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.

v Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.

v Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.

v Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.

v Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.

v Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.

За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету такі матеріали:

- заявку на участь;

- тези доповідей (мінімум 3 повних сторінки);

- текст статті (мінімум 8 повних сторінок);

- переказ за послуги друку тез та статті (з розрахунку 20 грн. за друковану сторінку)

Всі матеріали надсилати за адресою:

Куриленко Наталії Валентинівні Кафедра фізики Херсонський державний університет, вул. 40 років Жовтня, 27 м. Херсон, 73000.

або електронною поштою: kurilenko@ksu.ks.ua Організаційний комітет конференції просить не пізніше, як за 20 днів проінформувати про дату приїзду та кількість учасників, якіприбудуть на конференцію, для забезпечення житлом.

Для учасників конференції передбачається орг.внесок (харчування, транспортне обслуговування).

Довідки з питань організації та проведення конференції можна отримати за контактним телефоном оргкомітету:

моб.: 0978320856; 0509845850 - Куриленко Н.В.;

0504941253 Шарко В.Д.

або по E-mail: kurilenko@ksu.ks.ua

–  –  –

Наклад збірника тез та фахового збірника статей буде визначатися з розрахунку «одна стаття (теза) – один примірник». Співавторам можуть бути заплановані додаткові примірники за додаткову оплату, якщо це буде замовлено в заявці на участь у конференції.

Якщо автори не зможуть особисто отримати збірники, оргкомітет може переслати їх поштою, якщо про це буде зроблено попереднє замовлення.

Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання Матеріали для публікації повинні не перебільшувати 15 сторінок, бути написані українською мовою шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,5 см. Стаття не повинна містити пустих рядків та має бути оформлена таким чином (див. приклад):

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (простим шрифтом).

http://teacode.com/online/udc/

2. У наступних рядках вказують:

НАЗВА СТАТТІ (по центру, великими літерами, виділити жирним прямим);

Прізвище Ім’я По батькові (у називному відмінку, праворуч, виділити жирним прямим), Місто (у називному відмінку, праворуч, не виділяти), Анотація (українською мовою) та ключові слова

3. Текст статті (відступ від попереднього тексту – 6 пгт) повинен бути об’ємом не більше 25 000 знаків з пробілами. Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру;

Згідно з постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. (див. "Бюлетень ВАК України" № 1/2003) до друку приймаються лише ті наукові статті (науковою вважається стаття, яка містить результат теоретичного або експериментального дослідження і призначена для наукового видання), які мають такі необхідні елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

3. Формулювання мети статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною § здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують під рисунком ліворуч з відступом в 1 см шрифтом розміру 14, після робиться відступ – 6 пгт. Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.п., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруваннями слід готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Приклад Рис.1. Результати опитування представників різних груп за опитувальником Басса-Даркі Таблиці подають в тексті статті у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки § складання. Основний кегль таблиці 14, заголовок 14. Нумерація таблиць – по правому краю сторінки, заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, простим шрифтом.

–  –  –

Дисертації: Волченко О.М. Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах: дис…кандидата пед. наук:

спец. 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки » / Ольга Михайлівна Волченко. – К.: АПН України, Ін-т педагогіки, 2006. – 264 с.

Автореферати дисертацій: Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах мед. навчальних закладів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Ірина Євгенівна Булах. – АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 1995. – 50 с.

Журнали: Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации / Татьяна Дмитриевна Дубовицкая // Психологическая наука и образование. – 2002 – № 2. – С.42-45 Збірки наукових праць: Химинець О.В. Проблема формування творчої особистості / Ольга Володимирівна Химинець // Науковий вісник УжДУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота.

Вип.1 / Міністерство освіти і науки України; Ужгородський національний університет;

Редкол.: В.І.Опіярі (гол. ред.), М.І.Блецкан, М.М.Болдижар, В.В.Гоммонай. – Ужгород:

Вид-во УжНУ «Говерла». – 1998. – С.17-22 Книга одного автора: Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. Воронеж:

Стоки, 1996. – 237 с.

Книга двох–трьох авторів: Редько В.Б. Учебник физики и видеозапись / В.Б.Редько, Р.В.Борисович, В.В.Молодцова. – Одесса: «Оптиум», 2002 – 140 с.

Книга чотирьох і більше авторів: Вікова і педагогічна психологія: Навчальний посібник. – 2-ге. вид. [О.В.Скрипченко, Л.В.Волинська., З.В.Огороднійчук, І.С.Булах та ін.] – Київ:

Каравела, 2009. – 400 с.

5. Анотація. Текст анотації російською та англійською мовами (з абзацу);

6. Ключові слова. російською та англійською мовами. Перелік ключових слів з абзацу простим шрифтом, бажано від трьох до восьми. 
Похожие работы:

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Наукова бібліотека ЛИТВИН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Біобібліографічний покажчик До 70-річчя з дня народження Харків УІПА УДК 378(01) ББК 74.58я1 Рекомендовано Науково-методичною Радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 2 від 27.09.2012 р.) Литвин Олег Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 70річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ;...»

«УДК 621.373.43:537.523 В. Чигінь, П. Горун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізики ПИТОМІ ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ГАЗОВОГО РОЗРЯДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗБУДЖЕННЯ ЕКСИПЛЕКСНИХ МОЛЕКУЛ У СУМІШІ Ar-Kr-Xe-Cl2 © Чигінь В., Горун П., 2009 V. Chyhin, P. Gorun SPECIFIC LOSSES OF GAS DISCHARGE POWER AND EFFICIENCY OF EXCIPLEX MOLECULES EXCITATION IN MIXTURE OF Ar-Kr-Xe-Cl2 © Chyhin V., Gorun P., 2009 Проведено чисельне моделювання розряду у чотирикомпонентній газовій суміші Ar-Kr-Xe-Cl2,...»

«Українське товариство істориків науки Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України Центр досліджень з історії науки і техніки ім. О.П.Бородіна ПРОГРАМА ХVII ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ-ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ ТА ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ за темою: ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ Київ, 20 квітня 2012 р., 10.00 Оргкомітет: Професор, д.ф.-м.н. Ю.О. Храмов (голова); професор, д.б.н. О.Я. Пилипчук (співголова); провідний науковий співробітник,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Митрохин Олександр Валерійович УДК 55 (477)+551.22+552.3+553.4 АНОРТОЗИТ-РАПАКІВІГРАНІТНА ФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ГЕОЛОГІЯ, РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ) Спеціальність 04.00.01 – загальна та регіональна геологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ) Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару м. Полтава, 23 травня 2013 року Науковий керівник семінару професор В. О. Дорохін Полтава ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 УДК 664 Представлені матеріали заслухані, обговорені й рекоменББК 36я431...»

«Л.В. Непорожня, Н.М. Меньшикова, А.М. Петренко ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА «Збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів в основній школі. Фізика. 10 клас.» розроблено відповідно до чинної навчальної програми з фізики для учнів 7–9 класів. У збірнику містяться різнорівневі завдання, що згруповано в 10 варіантів. Критерієм складності завдання є кількість логічних кроків, які необхідно виконати для його розв’язання. Структура варіанта тесту...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ КІЯЄВ ОЛЕГ ЕНГЕЛЬСОВИЧ УДК 539.216, 537.533 ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І ЕМІСІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СТРУКТУР “НАНООСТРІВЦІ ЗОЛОТА ОРГАНІЧНІ МОЛЕКУЛИ” Спеціальність 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ-2003 Дисертація є рукописом Робота виконана в Інституті фізики НАН України Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Федорович Ростислав...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»

«УДК 54+53(477)«20» КУЙБІДА Віктор Віталійович, д-р іст. наук., доцент каф. біології, директор Ін-ту фізичного виховання та природознавства ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) ХІМІЯ І ФІЗИКА ТА ЇХ ТЕРМІНОЛОГІЇ (СУЧАСНИЙ ЕТАП) Розвиток суспільства, науково-технічне зростання, посилення міжнародної співпраці, обмін інформацією у фізичній та хімічній галузях не можуть обійтися без термінологічної уніфікації і взаємопроникнення назв та понять у...»

«Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Фізичні характеристики поверхонь планет земного типу, карликових і малих планет та їхніх супутників за даними дистанційних досліджень // К.:, Видавництво «Профі». 2014. 388 с. Vidmachenko A. P., Morozhenko O. V. The physical characteristics of surface Earth-like planets, dwarf planets and small, and their companions, according to distance studies УДК 523-52:53 ББК 22.6+22.3 В42 Рекомендовано до виданняВченою радою Національного університету біоресурсів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»