WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«УДК 550.38 Климкович Т.А., м.н.с., Городиський Ю.М., канд. фіз.-мат. н., с.н.с., Кузнєцова В.Г., канд. тех. н., с.н.с., Максимчук В.Ю., д.ф.-м.н., директор Карпатське відділення ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ МОНІТОРИНГ – ГЕОЕЛЕКТРИКА,

ЕЛЕКТРОРОЗВІДКА, ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАРОТАЖ,

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПРОСВІЧУВАННЯ

УДК 550.38

Климкович Т.А., м.н.с.,

Городиський Ю.М., канд. фіз.-мат. н., с.н.с.,

Кузнєцова В.Г., канд. тех. н., с.н.с.,

Максимчук В.Ю., д.ф.-м..н., директор

Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України Україна, 79060 Львів, вул.Наукова, 3-б Тел.: +38(0322) 64-85-63; Факс: +38(0322) 64-85-63;

е-mail: depart10@cb-igph.lviv.ua

ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОВИХ ЗМІН ВЕКТОРІВ ІНДУКЦІЇ В СЕЙСМОАКТИВНОМУ

ЗАКАРПАТСЬКОМУ ПРОГИНІ

Неперервні спостереження за варіаціями компонент геомагнітного поля проводяться в сейсмоактивному Закарпатському прогині, на режимній геофізичній станції “Нижнє Селище” (РГС Н.С-е) від вересня 1989 року. Протягом перших 10-ти років здійснювалася лише фотореєстрація варіацій H-, Z-, D-, T-компонент геомагнітного поля магнітоваріаційною станцією системи В.Н.Боброва. В другій половині 1999 року відділом регіональних геофізичних робіт УкрДГРІ (зав.відділом В.І. Трегубенко) на РГС Н.С-е було встановлено цифрову магнітоваріаційну станцію типу ЛЕМАД. Чутливість реєстрації компонент геомагнітного поля цією станцією становить 0.1 нТл, а частота – 1 вимір на секунду. Відтоді на РГС Н.С-е проводяться паралельні магнітоваріаційні спостереження обома станціями.

Одним з напрямів застосування даних магнітоваріаційних спостережень на РГС Н.С-е є неперервний моніторинг часових змін векторів індукції (векторів Візе) та аналіз можливих зв’язків таких змін з особливостями сейсмічного режиму в Закарпатському регіоні. Протягом 1989 – 2000 рр. вектори Візе розраховувались на основі ручного виділення на аналогових магнітограмах бухтоподібних варіацій. При цьому задля отримання достатньо представницьких вибірок для розрахунків використовувались інтервали часу тривалістю 1 місяць. Методика цих розрахунків та аналіз отриманих результатів наведені в [1]. З 2000 року для розрахунків векторів індукції ми стали використовувати дані цифрових магнітоваріаційних спостережень.

Для розрахунків ми використовуєм методику і програму В.Ю.Семенова [2], для якої нами розроблено програмну оболонку автоматичної підготовки даних [3]. Використання цифрових магнітоваріаційних спостережень дало можливість значно ущільнити ряди векторів індукції.

Тепер для варіацій з періодами в діапазоні 40 –60 хв. вектори розраховуються для кожної доби, а для менших періодів – по кілька значень на добу. Паралельно продовжуються і роботи за попередньою методикою з аналоговими магнітограмами.

Між множинами векторів індукції, порахованими за цими якісно різними методиками спостерігаються як спільні риси так і деякі відмінності. Основною спільною рисою є та, що обидві методики приводять до статистично однакових результатів для множин нормальних (не аномальних) значень векторів. Це, очевидно, вказує на те, що нормальні значення векторів в обох випадках можна вважати вірними. Напрям нормальних векторів визначається відомою Карпатською аномалією електропровідності. Відмінності між послідовностями векторів індукції, порахованих за даними аналогових і цифрових магнітоваріаційних спостережень проявляються у випадках їх аномальних значень. Тобто, якраз у тих випадках, які гіпотетично можуть мати зв’язок з особливостями сейсмічного режиму в регіоні. Виявилось, що послідовності аномальних векторів індукції характеризуються здебільшого не гладкою бухтоподібною формою, а проявляються окремими піковими значеннями або серіями піків однієї або обох компонент. Зрозуміло, що при знаходженні середньомісячних компонент вектора індукції за аналоговими магнітограмами це не могло виявитись. Не завжди має місце і відповідність у величині і часі між аномальними випадками векторів індукції, порахованими за різними методиками (тут для цифрових даних ми маємо на увазі середнє за місяць щоденних значень векторів). Такі особливості векторів індукції схиляють до висновку, що їх помісячні значення вирахувані за аналоговими даними навряд чи можна вважати інформативними для співставлення з сейсмічністю.

Співставлення з сейсмічним режимом рядів цифрових щоденних значень компонент вектора індукції приводять до неоднозначних висновків. Протягом періоду 2000 – 2002 рр. для переважної більшості землетрусів, що відбулися безпосередньо поблизу РГС були виявлені аномальні значення векторів (в околі не більше двох днів відносно сейсмічної події).

Однак, в 2003 – 2005 рр. такої відповідності не спостерігається. Тому на даному етапі стверджувати про те, що між аномальною поведінкою компонент вектора індукції і сейсмічним режимом в регіоні існує якась залежність не можна, однак, мабуть передчасно і повністю заперечувати будь-яку можливість подібної залежності. Імовірно, за умови проведення аналогічних спостережень не на одній РГС, а на системі пунктів на це питання можна було б дати конкретнішу відповідь.

Щільність рядів векторів індукції, отримуваних за цифровими даними дала можливість впевнено виявити їх сезонні і добові зміни, чого раніше виявити не вдавалося. Вони проявляються у зміні форми і орієнтації області, яку займають вершини векторів на площині їх компонент (А, В) для всіх діапазонів періодів. Якщо в нічний час ця область має кругоподібну форму, то зі сходом сонця вона починає витягуватись і набирає еліпсоподібної форми. Поблизу полудня фігура має максимальну витягнутість. Крім того від ранкових до полуденних годин відбувається також поворот великої осі фігури. В ранкові і вечірні години азимут напряму цієї осі прибизно -35°. В полуденні години цей напрям близький до меридіонального. Після полудня процес зміни форми відбувається в зворотньому напрямі. Сезонність проявляється в збільшенні довжини великої осі фігури і періоду її витягнутості протягом доби в літні місяці.

Такий сезонно-добовий характер змін форми фігури є, на нашу думку, насліком впливу іоносферних джерел на величину і напрям векторів індукції.

Ще одна особливість векторів індукції полягає в існуванні явно вираженої тенденції у змінах середньорічних значень їх модулів. Протягом 2000 – 2006 років спостерігається тенденція до збільшення середньорічного значення величини модуля векторів індукції. Ця тенденція проявляється як у векторах, порахованих за цифровими даними, так і за аналоговими спостереженнями. Причому, у другому випадку ця тенденція проявляється більш чітко. За аналоговими магнітограмами вектори індукції розраховувались від 1990 року. Виявляється, що протягом 1990 – 2000 років мала місце тенденція зменшення середньорічного значення величини модуля (за винятком аномального відхилення від такої тенденції у 1996 році, рік мінімуму сонячної активності). У 1989 і 2000 роках спостерігались максимуми сонячної активності, середньорічні значення чисел Вольфа, відповідно 157 і 119,6. Те, що монотонні зміни тривали протягом цілого 11-річного циклу сонячної активності – від максимуму до максимуму, а не від максимуму до мінімуму, вказує на можливий зв’язок величини векторів індукції з полярністю геліомагнітного поля в цілому або полярністю магнітного поля сонячних плям. Джерело додаткового впливу на величину векторів індукції в такому разі перебуває поблизу границі магнітосфери. Однак для перевірки такої гіпотези бажано зробити аналогічні розрахунки принаймі для низки магнітних обсерваторій.

1. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнєцова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі. Львів:

Євросвіт, 2001. – 308 с. 2. Семенов В.Ю. Обработка данных магнитотеллурических полей. М.: Недра, 1985. – 324 с. 3. Городиський Ю., Кузнєцова В., Климкович Т., Максимчук В. Деякі результати аналізу часових змін векторів Візе в сейсмоактивному Закарпатському прогині за даними цифрових магнітоваріаційних спостережень та проблеми обробки цих даних. Тези доп. ІV Міжн. наук. конф.

"Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища." Київ, 2003. – С.61 – 63.

–  –  –

ПРО РЕДУКЦІЮ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМУ

НА ПУНКТАХ ВІКОВОГО ХОДУ

Редукція елементів геомагнітного поля – це приведення виміряних в той чи інший період величин цих елементів до довільної епохи. Під елементами земного магнетизму для скорочення називають незалежні компоненти магнітного поля Землі в довільній точці поверхні.
Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А саме компоненти будь якої з наступних систем. Система декартових компонент X – північна, Y – східна, Z – вертикальна складові поля, або одна із сферичних систем: D – кут магнітного схилення, I – кут магнітного нахилення, F – модуль повного вектора геомагнітного поля; D, Z, H – модуль горизонтального вектора. Найзручніше редукцію проводити для декартових компонент, але в окремих випадках доцільнішою може виявитись одна із сферичних систем.

Здебільшого редукція здійснюється до середини року проведення вимірювань компонент геомагнітного поля, але якщо вимірювання на мережі пунктів проводилися в різні роки то, з метою побудови карт елементів земного магнетизму і їх вікових варіацій редукція робиться до якоїсь спільної епохи. Зрозуміло чим меншим є відрізок часу між періодом вимірювань і епохою редукції тим точнішим є результат редукції. Щоб таке узгодження могло мати сенс редукція повинна здійснюватись до тієї чи іншої магнітної обсерваторії (МО) або до множини обсерваторій.

Очевидно, ніякі найдосконаліші методи редукції не дозволять виправити похибок, зроблених в процесі вимірювань або доповнити відсутню інформацію і, навпаки, залежно від задачі, під яку здійснюється редукція, якісно проведені вимірювання зажди можна перерахувати постфактум. Цим ми хочемо наголосити, що методи проведення вимірювань займають приорітетне місце в системі дослідження вікових варіацій геомагнітного поля, однак, навряд чи доцільно кожному досліднику здійснювати редукцію різнорідних даних вимірювань проведених в різні роки різними організаціями. Тому проблема редукції є все ж таки достатньо актуальною в системі вивчення вікових варіацій елементів земного магнетизму. Тим більше, що у випадках підвищеної активності геомагнітного поля задачі редукції і вибору оптимального методу вимірювань є взаємозалежними.

Отже, вибір оптимальної методики редукції залежить від системи умов, при яких проводились вимірювання, з одного боку, і задач, заради яких ця редукція здійснюються. Система умов проведення вимірювань характеризується наступними обставинами.

І. Рівень магнітної активності: 1) магнітоспокійні умови; 2) помірно активне магнітне поле;

3) високий рівень рівень магнітної активності і магнітні бурі. ІІ. Стан забезпечення магнітоваріаційних спостережень поблизу пункту вікового ходу (ПВХ) на період проведення абсолютних компонентних вимірювань: 1) неперервні магнітоваріаційні спостереження протягом усього періоду вимірювань; 2) наявність магнітоваріаційних спостережень лише безпосередньо під час абсолютних вимірювань; 3) відсутність магнітоваріаційних спостережень. ІІІ. Геоелектрична ситуація в районі ПВХ: 1) відсутність потужних корових аномалій електропровідності; 2) помітний вплив аномалій електропровідності на проходження варіацій геомагнітного поля в районі ПВХ.

Випадок І.3) незалежно від інших умов потребує спеціальних досліджень, але зрозуміло, що під час сильно збуреного магнітного поля похибки як вимірювань, так і редукції будуть об’єктивно більшими.

У випадку І.1) незалежно від умов ІІІ, достатньо якісна редукція може бути здійснена навіть за відсутності магнітоваріаційних спостережень на ПВХ. Безпосереднє приведення до однієї з найближчих МО або до системи МО може здійснюватись наступним чином. Якщо географічна широта ПВХ і МО приблизно однакові, то редукція кожного елементу (е) вимірювання якого відбувалися на момент часу (t1) на ПВХ до заданої епохи (U) здійснюється згідно виразу [1] e(U) = e(t1) + E(U) – E(t2), де E(U), E(t2) – величина цього елементу на МО на епоху (U) та момент часу (t2),відповідно, причому t2 = (t1) + h2 - h1, де h2, h1 – довгота МО та ПВХ, задані у годинній мірі відліку.

Для випадку відсутності МО на широті ПВХ С.Мак Міллан [лист до членів MagNetE] пропонує здійснювати редукцію наступним чином e(U) = e(t) + {2 [E1(U) – E1(t1)] + 1 [E2(U) – E2(t2)]}/(1 - 2) де 1, 2 – широти МО, розташованих північніше і південніше від ПВХ; E1, E2 – величини заданого елементу поля на цих МО;

1 = 1 - ; 2 = - 2 ; - широта ПВХ; зв’язки між моментами часу t і t1, t2 – аналогічні попередньому випадку.

Зрозуміло, що при вимірюваннях, проведених під час активних змін поля (випадок І.2) такі способи редукції можуть привести до значних похибок для e(U), оскільки на відміну від Sqваріації бухтоподібні і інші короткоперіодні варіації не виявляють залежності від місцевого часу.

Тому дуже бажано забезпечити на період абсолютних компонентних вимірювань неперервні магнітоваріаційні спостереження (випадок ІІ.1). В цьому випадку незалежно від умов І (крім І.3) і умов ІІІ можна запропонувати майже універсальний метод редукції. Спершу здійснюємо редукцію на епоху найбільш спокійних нічних годин (N) на період вимірювань на ПВХ е(N) = e(t) + (N) – (t), де (N), (t) – відліки елементу (е) взяті з магнітоваріаційної станції на епоху спокійного поля і на момент абсолютного виміру, відповідно.

Далі за даними МО робиться приведення до заданої епохи (U): е(U) = e(N) + E(U) – E(N).

У випадку ІІ.2), коли важко забезпечити неперервність магнітоваріаційних спостережень, але безпосередньо під час абсолютних вимірювань такі спостереження проводяться, ми пропонуємо для редукції наступний алгоритм. 1) На основі найближчих до періоду спостереження магнітоспокійних днів будуємо для системи МО модель добової варіації, яку з врахуванням координат ПВХ і МО інтерполюємо на місце розташування ПВХ. 2) Віднімаємо цю модель від зареєстрованих на ПВХ і МО змін редукованого елементу. 3) Здійснюємо редукцію аналогічно попередньому випадку, тільки замість нічних годин (N) знаходимо відрізок часу (Т), для якого залишкове поле характеризується найменшими змінами одночасно на ПВХ і МО.

Нарешті, якщо вимірювання проводяться для дослідження варіацій вікового ходу, необхідно враховувати, про що наголошується в [1], що вікова варіація елементу (е) на ПВХ і МО може відбуватися неоднаково. Щоб врахувати можливий градієнт вікової варіації між ПВХ і МО при редукції до заданої епохи (U) необхідно мати мінімум два повторні виміри на ПВХ з бажано меншим інтервалом між вимірами (2 - 3 роки або менше).

1. Newitt L.R., Barton C.E., Bitterly J. Guide for Magnetic Repeat Station Surveys. Boulder: IAGA, 1996. – 112.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. УДК 371 ББК 74.04(4Укр)я73 Роботу виконано в рамках міжнародного...»

«1.ПІБ Косенко Сергій Ілліч 2. Назва Каскадна параметризація розподілу за множинністю в непружних p p та ррвзаємодіях в інтервалі енергій в с.ц.м. s = 20 1800 ГеВ 3. Спеціальність 01.04.16-фізика атомного ядра, елементарних частинок високих енергій 4. Місце роботи Одеський національний політехнічний університет 5. Де виконана дисертація Одеський національний політехнічний університет 6. Науковий керівник Русов Віталій Данилович, д.ф-м.н., професор 7. Опоненти Прокопець Геннадій Олександрович,...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ) Галузева науково-дослідна лабораторія харчових виробництв Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару м. Полтава, 23 травня 2013 року Науковий керівник семінару професор В. О. Дорохін Полтава ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 УДК 664 Представлені матеріали заслухані, обговорені й рекоменББК 36я431...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова ПОЛІХУН Наталія Іванівна 372.853 РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. доктор педагогічних...»

«Міністерство освіти і науки України Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Одеський обласний гуманітарний центр позашкольної освіти та виховання Одеськa обласна організація товариства винахідників та раціоналізаторів України ТЕМИ САМОСТІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (для учнів – виконавців наукових робіт з фізики в рамках Малої академії наук України) Методичні вказівки Одеса 2006 Друкується за рішенням Вченої ради фізичного факультету Одеського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Кафедра теплофізики Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин Одеса УДК 536.075 В методичному посібнику розглянуті основні задачі стаціонарної теплопровідності та основні методи визначення коефіцієнту теплопровідності. Посібник містить короткі теоретичні відомості про теплопровідність тіл різного агрегатного стану. Рекомендується...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ _ 79 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ «НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ — ВИРІШЕННЮ ПРОБЛЕМ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДСТВА У XXI СТОЛІТТІ» ЧАСТИНА 15 – 16 квітня 2013 р. _ Київ НУХТ 2013 Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013...»

«л МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,— Вельмищановний{а) к ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Наукове товариство імені Тараса Шевченка Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науко­ Геологічний факультет вої конференції Стан і перспективи сучасної гео­ логічної освіти та науки, присвяченої 65-річчю геологічного факультету Львівського національ­ ного університету імені Івана Франка, яка відбу­ деться 1 3 1 5 жовтня 2010 р. на геологічному фа­ Наукова конференція, культеті (м....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ім. М. М. БОГОЛЮБОВА Шека Денис Дмитрович УДК 537.611 Динаміка двовимірних магнітних солітонів 01.04.02 — теоретична фізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук Київ — 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі математики та теоретичної радіофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор фізико–математичних наук, професор Науковий консультант:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА Кафедра фізики твердого тіла і твердотільної електроніки ПТАЩЕНКО О. О.ЛАЗЕРНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ АТОМІВ методичний посібник до курсів лекцій “Нелінійна оптика і квантова електроніка”, “Квантова електроніка і оптоелектроніка”, ”Проблеми сучасної Фізики” для студентів 3 і 5 курсів ОДЕСА – 2007 р. Електронний варіант методичного посібника видано згідно з рішенням Ради фізичного факультету від 29 жовтня 2007 р.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»